Розрахунок поперечного перерізу арки при мінімальній масі конструкції

УДК 624.014

В. С. Шебанін, доктор технічних наук, професор
В. Г. Богза, кандидат технічних наук, доцент
С. І. Богданов, старший викладач
І. І. Хилько, старший викладач
Миколаївський національний аграрний університет

У статті висвітлено основні підходи до методики розрахунків поперечних перерізів конструктивних елементів арки, що задовольняє умові надійності та відповідає при цьому мінімальній масі конструкції арки. Розрахунок виконується при проектуванні оптимальних аркових конструкцій, який полягає в проектуванні конструкції таким чином, щоб у всіх перетинах конструктивного елементу арки надійність була заданою, а маса при цьому була мінімально можливою.

Ключові слова: поперечний переріз арки, площа перерізу арки, довжина перерізу арки, конструктивний елемент арки, запас міцності, надійність і довговічність сталевої конструкції, стійкість металевого каркаса, незалежна випадкова величина.

Розрахунок поперечного перерізу арки при мінімальній масі конструкції. (текст статті)

Calculation of the cross section of the arc with the minimum weight of the construction. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Бакієв М. До питання про навантаження, що діють на конструкції покриття. / М. Бакієв, В. Кузнецезов, Р. Сафін // Міжвузівський збірник. – 1978. – Вип. 2, Котел. – С. 28-31.
2. Богза Ст. М. Принципи створення конструктивних форм сталевих каркасів полегшеного типу з універсальних елементів. /В. Р. Богза // Металеві конструкції, –1998. – №1. — С. 61-64.
3. Богза В. Р. Нові типи сільськогосподарських споруд / У. Р. Богза, С. В. Богданов // Сучасні будівельні конструкції з металу і деревини: Збірник наук. тр. — Одеса: ТОВ Внешрекламасервис. – 2005. – 4.2. – С. 4-8.
4. Геммерлинг А. Оптимальне проектування метало конструкцій. / А. Геммерлинг // Будівельна механіка і розрахунок споруд. – 1974. – №4. – С. 10-13
5. Гнітко А. Розрахунок надійності сталевих статично невизначених конструкцій. / О. Гнітко // Збірник наукових праці (галузеве машинобудування, будівніцтво), 1976. – Полтава : ПДТУ ім. Юрія Кондратюка, 1998. – Вип.1.
6. Гнітько А. В. Розрахунок надійності сталевих статично невизначених конструкцій. / О. В. Гнітько // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава : ПДТУ ім. Юрія Кондратюка, 1998. – Вип.1.
7. Іщенко И. І. Легкі металеві конструкції одноповерхових виробничих будівель : Справ. посібник. – 1979. – 200 с.
8. Перельмутер А. В. Про оцінку живучості несучих конструкцій. Металеві конструкції: Роботи школи професора Н.С. Стрілецького / А. В. Перельмутер. — М. : МГСУ, 1995.
9. Бараненко Ст. А. Генетичні алгоритми в оптимальному проектуванні конструкцій. Огляд. / В. А. Бараненко. // Придніпровська ДАБІА Вісник академії. – 2002. – №10. – С. 4-9.
10. Заріпов В. Ф. Легкі металеві конструкції ангарів з гнутих профілів прокату. / В. Ф. Заріпов // Сучасні проблеми вдосконалення і розвитку металевих, дерев’яних, пластмасових конструкцій в будівництві і на транспорті : Збірник наукових праць. — Самара : ТОВ СамЛЮКС, 2005. — 370 с.

В. С. Шебанин, В. Г. Богза, С. И. Богданов, И. И. Хилько. Расчет поперечного сечения арки при минимальной массе конструкции.

В статье освещены основные подходы к методике расчетов поперечных сечений конструктивного элемента арки, удовлетворяющего условию надежности и соответствующего при этом минимальной массе конструкции арки. Расчет выполняется при проектировании оптимальных арочных конструкций, который заключается в проектировании конструкции таким образом, чтобы во всех сечениях конструктивного элемента арки надежность была заданной, а масса конструкции арки при этом была минимально возможной.

V. Shebanin, V. Bogza, S. Bogdanov, I. Hilko. Calculation of the cross section of the arc with the minimum weight of the construction.

The paper shows the main approaches to the calculation method of cross-sections of the structural element of the arch that meets the condition of reliability and the corresponding the minimum weight of the arch structure. The calculation is performed in the design of optimal arch designs, which is designing the structure so that all cross sections of the structural element of the arch of reliability was given, and the weight of the arch structure was the minimum possible.
The use of light arches with a given reliability saves metal and reducing the cost of the design and determines the prospects of applying such structures in buildings and agricultural buildings.

Випуск №2 (94), 2017

Технологія вирощувaння тa оцінкa кнурів зa влaсною продуктивністю в умовaх СГПП «ТЕХМЕТ-ЮГ» Миколаївської області

УДК 636.4.082

С. М. Галімов, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті проаналізовано технологію вирощування ремонтних кнурів в умовах сільськогосподарського приватного підприємства «Техмет-Юг» Миколаївської області.
Встановили, що за високими показниками за скоростиглістію були відмічені помісні кнури, живої мaси 100 кг вони досягли нa 21,3 дні рaніше, ніж кнури великої білої породи (Р<0,01) і нa 4,5 та 7,5 днів відповідно рaніше, ніж aнaлоги порід п’єтрен і лaндрaс, тут різниця стaтистично невірогідна.
Установлено, що показники якості спермопродукції не зележать від інтенсивності росту ремонтних кнурців різних порід.

Ключові слова: свинарство, кнури-плідники, штучне осіменіння, контрольне вирощування, спермопродукція, еякулят.

Технологія вирощувaння тa оцінкa кнурів зa влaсною продуктивністю в умовaх СГПП «ТЕХМЕТ-ЮГ» Миколаївської області. (текст статті)

The technology of cultivation and evaluation of boars according to their own fertility іn the SGPP “TEKHMET-UG” in Mykolaiv region. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Голуб Н. Индивидуальное выращивание ремонтных хрячков / Н.Голуб // Свиноводство. – 1973. – № 12. – С. 18–26.
2. Галімов С.М. Використання м’ясних генотипів при чистопородному розведенні та схрещуванні в умовах СГПП «Техмет-Юг» Миколаївської області / С.М. Галімов // Збірник наукових праць ПДАТУ. – Кам’янець-Подільський : ВНАУ, 2013. – Вип. 21. – С. 60 – 62.
3. Рыбалко В. П. Выращивание и оценка хряков в условиях элевера / В. П. Рыбалко – М. : Агропромиздат, 1990. – 31 с.
4. Стародубець О.О. Методичні підходи по привчанню кнурів до садки на фантом для ефективного використання їх при штучному осіменінні в умовах СГПП «Техмет-Юг» Жовтневого району Миколаївської області / О.О. Стародубець, А.О. Бондар// Збірник наукових праць ВНАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2012. – Вип. 5(67). – С.169–173.
5. Топіха В.С. Досвід створення промислового свинарства в умовах СГПП «Техмет-Юг»Миколаївської області / В.С. Топіха, С.М. Галімов, О.О. Стародубець // Вісник
аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – Вип. 4(81). – С.170–177.

С. Н. Галимов. Технология выращивaния и оценкa хряков по собственной продуктивности в условиях СХЧП «ТЕХМЕТ-ЮГ» Николаевской области.

В статье проанализирована технология выращивания ремонтных хряков в условиях сельскохозяйственного частного предприятия «Техмет-Юг» Николаевской области.
Установили, что высокими показателями по скороспелости были отмечены помесные хряки, живой массы 100 кг они достигли на 21,3 дня раньше, чем хряки крупной белой породы (Р<0,01) и на 4,5 и 7,5 дней раньше, чем аналоги пород пьетрен и ландрас, здесь разница статистически недостоверная.
Установлено, что показатели качества спермопродукции не зависят от интенсивности роста ремонтных хряков разных пород.

S. Galimov. The technology of cultivation and evaluation of boars according to their own fertility іn the SGPP “TEKHMET-UG” in Mykolaiv region.

The article analyzes the technology of cultivation of breeding boars in the conditions of agricultural private enterprise “Tekhmet-South” in Mykolaiv region.
The analysis found that for high performance on precocity (early maturaion) was marked by crossbred boars. They reached a live weight of 100 kg 21.3 days earlier than boars of the large white breed (P<0.01) and 4.5 to 7.5 days earlier than the analogous breeds Pietrain and Landrace, here the difference is statistically insignificant (improbable).
The quality of sperm products is not dependent on the rate of growth of repair boars of different breeds.

Випуск №2 (94), 2017

Залежність якості відтворення свинопоголів’я від сезону року

УДК 636.4.082

О. О. Стародубець, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
А. О. Бондар, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Наведено результати досліджень впливу сезону року на якість відтворення поголів’я свиней. Встановлено відмінності показників відтворювальних якостей свиноматок в різні сезони року протягом п’яти років, виявлено кращі місяці року за показниками заплідненості та багатоплідності свиноматок. Відмічено, що парування у травні місяці та опороси у серпні-вересні місяцях дозволяють отримати максимальні показники продуктивності.

Ключові слова: сезон року, свиноматки, відтворення, загальна кількість поросят, багатоплідність.

Залежність якості відтворення свинопоголів’я від сезону року. (текст статті)

Dependence of reproduction quality of pig population on the season of the year. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Бабань О.А. Принципи стимуляції статевої циклічності у свиноматок / О.А. Бабань // Сучасна ветеринарна медицина. — 2014. — №2. — С. 41-43
2. Походня Г. Лучшие показатели воспроизводства – зимой / Г. Походня, Е. Федорчук, О. Попова // Животноводство России. — 2008. — №2. — С. 41-42
3. Стародубець О.О. Вплив сезону року на відтворювальні якості свиноматок / О.О. Стародубець // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв : МНАУ. — 2015. — Вип.2 (84). — Том 2. — С. 100-103.
4. Хлопицкий В.П. Алиментарные факторы бесплодия маточного поголовья свиней и коррекция показателей воспроизводства / П.П. Хлопицкий, В.А. Кулаков // Свиноводство. — 2011. — №8. — С. 47-49.
5. Хлопицкий В.П. Некоторые этапы управления репродуктивным здоровьем свиней / В.П. Хлопицкий // Свиноводство. — 2011. — №7. — С. 70-72.

А. А. Стародубец, А. А. Бондарь. Зависимость качества воспроизводства свинопоголовья от сезона года.

Приведены результаты исследований влияния сезона года на качество воспроизводства поголовья свиней. Установлены отличия показателей воспроизводительных качеств свиноматок в разные сезоны года в течение пяти лет, выявлены лучшие месяцы года по показателям оплодотворяемости и многоплодности свиноматок. Отмечено, что осеменение в мае месяце и опоросы в августе-сентябре месяцах позволяют получить максимальные показатели продуктивности.

A. Starodubets, A. Bondar. Dependence of reproduction quality of pig population on the season of the year.

The results of researches of influence of the season on the reproduction quality of pig population are given. The differences of sows reproductive internals indexes in different seasons during five years are determined, the best months of the year according to the indexes of impregnation and polycarpousness of sows are revealed. It is marked that insemination in May and farrows in August and September allows to get the maximal indexes of the productivity.

Випуск №2 (94), 2017

Використання ефективних технологічних рішень з годівлі свиней в умовах фермерських господарств

УДК 636.4.084

Ю. Ф. Дехтяр, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Є. В. Баркарь, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
І. А. Галушко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Показано технологічні рішення використання в годівлі свиней готових покупних комбікормів та комбікормів власного виробництва, при виготовленні яких використовуються білково-мінерально-вітамінні добавки та премікси. Встановлено, що при використанні покупних комбікормів рівень рентабельності виробництва свинини становить 17-29%, при використанні комбікормів власного виробництва із залученням білково-мінерально-вітамінних добавок – 21-35%, а при залученні до їх складу преміксів – 39-51%.

Ключові слова: комбікорм, технологія, власне виробництво, білково-мінерально-вітамінна добавка, премікс, рентабельність.

Використання ефективних технологічних рішень з годівлі свиней в умовах фермерських господарств. (текст статті)

Using efficient technological solutions for feeding pigs in farming conditions. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Бірта Г. О. М’ясні якості свиней за різних рівнів годівлі / Г. О. Бірта // Вісник аграрної науки. – 2008. – № 11. – С. 25-28.
2. Борисенко М. Розвиток свинарство у фермерських господарствах / М. Борисенко, Н. Опришко // Тваринництво України. – 2005. – №10. – С. 4-5.
3. Юлевич О. І. Оцінка залежності показників росту підсисних та відлучених поросят від складу раціонів / О.І. Юлевич, А.В. Лихач, Ю.Ф. Дехтяр // Науковий бюлетень ІТ УААН. – Харків, 2016. – Вип. 115. – С. 258-263.
4. Бабенко О. Як здешевити годівлю свиней / О. Бабенко // Ефективні корми та годівля. – 2011. – № 1. – С. 29-32.
5. Палагута, А. Раціональна конструкція годівниць / А. Палагута // Тваринництво України. – 2006. – № 7. – С. 7-8.
6. Смоляр В. І. Тентенції з удосконалення обладнання для годівлі свиней / В. І. Смоляр, О. М. Кришталь // Мясное дело. – 2006. – № 10. – С. 58-59.
7. Котляр О. Біологічно активні добавки в годівлі свиноматок і поросят / О. Котляр // Тваринництво України. – 2007. – № 10. – С. 28-30.
8. Майстренко А. Технологія використання кормових добавок у свинарстві / А. Майстренко // Тваринництво України. – 2009. – № 6. – С. 6-10.
9. Дворская Ю. Микотоксины опасны для свиней / Ю. Дворская, В. Донец, С. Кузьменко // Тваринництво України. – 2008. – № 5. – С. 14-15.
10. Жук П. Премиксы в рецептуре свиновода / П. Жук // Зерно. – 2011. – № 3. – С. 150-152.
11. Карунський О. Шляхи збалансування раціонів свиней за протеїном / О. Карунський, О. Кишлали // Пропозиція. – 2005. – № 12. – С. 120-122.

Ю. Ф. Дехтяр, Е. В. Баркарь, И. А. Галушко. Использование эффективных технологических решений по кормлению свиней в условиях фермерских хозяйств.

Показаны технологические решения использования в кормлении свиней готовых покупных комбикормов и комбикормов собственного производства, при изготовлении которых используются белково-минерально-витаминные добавки и премиксы. Установлено, что при использовании покупных комбикормов уровень рентабельности производства свинины составляет 17-29%, при использовании комбикормов собственного производства с использованием белково-минерально-витаминных добавок – 21-35%, а при использовании в их составе премиксов – 39-51%.

Yu. Dekhtiar, Y. Barkar, I. Galushko. Using efficient technological solutions for feeding pigs in farming conditions.

Technological solutions for the use in the pig feeding of ready-made purchased mixed fodders and mixed fodders of own production are revealed by the production of which protein-vitamin-mineral additives are used. It has been established that the level of profitability of pork production is 17-29% when using purchased mixed fodders, it is 21-35% when using mixed fodders of own production with protein-vitamin-mineral additives, and 39-51% respectively when using premixes in their formula.

Випуск №2 (94), 2017

Оцінка потоково-цехової системи виробництва молока

УДК 623.2.034.083

Т. В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор
Ю. С. Маташнюк,магістр
Миколаївський національний аграрний університет

У статті викладено результати оцінки потоково-цехової системи виробництва молока. У результаті дослідження встановлено, що подовження тривалості перебування корів в цеху роздоювання і осіменіння до 180-200 днів лактації сприяє підтриманню високого рівня молочної продуктивності у тварин та збільшенню валового виробництва молока. Корови дослідної групи характеризуються рівномірною лактаційною кривою.

Ключові слова: технологія, потоково-цехова система, корови, продуктивність, лактація, лактаційна крива.

Оцінка потоково-цехової системи виробництва молока. (текст статті)

Evaluation of flow-shop system of milk production. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Беляевский Ю. И. Индустриализация молочного скотоводства / Ю. И. Беляевский. – М. : Россельхоздат, 1984. – 383 с.
2. Оценка вымени и молокоотдачи коров молочних и молочно-мясных пород (методические материалы). – М. : Колос, 1970. – 39 с.
3. Палій А. П. Інноваційні основи одержання високоякісного молока / А. П. Палій. – Харків : Міськдрук, 2016. – 270 с.
4. Петруша Є. З. Експериментальне обґрунтування параметрів утримання молочних корів / Є. З. Петруша. – Харків : Оригінал, 1998. – 191 с.
5. Підпала Т. В. Особливості виробництва і переробки молока в Миколаївській області / Т. В. Підпала, І. В. Назаренко // Вісник Дніпропетровського ДАУ. – Дніпропетровськ, 2006. – № 2. – С. 71.
6. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников / Н. А. Плохинский. – М. : Колос, 1969. – 256 с.
7. Селекція молочної худоби і свиней / [Т. В. Підпала, С. А. Войналович, В. Г. Назаренко та ін.] ; за ред. професора Підпалої Т. В. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 297 с.
8. Рубан Ю. Д. Скотарство і технологія виробництво молока та яловичини : підручник / Ю. Д. Рубан. – Харків : Еспада, 2002 – 572 с.
9. Рубан Ю. Д. Государство и технологии производства в животноводстве / Ю. Д. Рубан. – К. : Аграрна наука, 2003. – 408 с.
10. Рубан Ю. Д. Система законов в молочно-мясном производстве и их обоснование / Ю. Д. Рубан // Матер. міжн. наук.-практ. конф. «Новітні технології скотарства у ХХІ столітті». – Миколаїв : МДАУ, 2008. – С. 21–26.

Т. В. Подпалая, Ю. С. Маташнюк. Оценка поточно-цеховой системы производства молока.

В статье изложены результаты оценки поточно-цеховой системы производства молока. Результатами исследований установлено, что увеличение продолжительности содержания коров в цехе раздоя и осеменения до 180-200 дней лактации позволяет поддерживать высокий уровень продуктивности у животных и увеличить валовое производство молока. Коровы опытной группы характеризуются равномерной лактационной кривой.

T. Pidpala, U. Matashnukpets. Evaluation of flow-shop system of milk production.

The article describes the results of the evaluation of flow-shop system of milk production. The results of the research revealed that the increase of duration staying of cows up to 180-200 lactation days in the shop of milk yielding and artificial insemination departments allows to maintain a high level of productivity in animals and to increase gross production of milk. The cows of experimental group are characterized by steady lactation curve.

Випуск №2 (94), 2017

Оцінка потоково-цехової системи виробництва молока

УДК 623.2.034.083

Т. В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор

Ю. С. Маташнюк, магістр
Миколаївський національний аграрний університет

У роботі досліджено теоретичні й практичні проблеми підвищення економічної ефективності племінного свинарства та його вплив на виробництво свинини у господарствах південного регіону України. Проаналізовано результати діяльності племінних господарств, динаміку їх виробничо-економічних показників, вивчено закономірності формування економічної ефективності галузі свинарства та фактори, що впливають на її рівень. Обґрунтовано пропозиції щодо основних напрямів розвитку свинарства, необхідності подальшого вдосконалення селекційно-племінної роботи, її організації та підвищення економічної ефективності виробництва свинини в господарствах усіх форм власності.

Ключові слова: виробництво свинини, племінна справа, племінне господарство, ефективність, собівартість, ціна, прибуток, рентабельність, племінні свиноматки, кнури-плідники.

Оцінка потоково-цехової системи виробництва молока. (текст статті)

Economic efficiency of pedigree pig breeding South of Ukraine. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Вишневська О.М. Ресурсний потенціал аграрного сектора економіки України: соціально-економічні та екологічні аспекти : монографія / О. М. Вишневська. – Миколаїв : МНАУ, 2011. – 487 с.
2. Вишневська О.М. Розвиток економіки галузі на біоекономічних засадах: теоретичні і практичні аспекти : монографія / О. М. Вишневська, О. А. Літвак, С. М. Літвак. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 242 с.
3. Мельник В. О. Біотехнологія відтворення в племінному свинарстві : монографія / В. О. Мельник, О. О. Кравченко. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 192 с.
4. Мельник Ю. Ф. Методичні аспекти ефективності селекції від інновацій у тваринництві / Ю. Ф. Мельник, В. П. Буркат, П. І. Шаран // Вісник аграрної науки. – №10. – 2006. – C. 47–51.
5. Морaру И. Энциклопедия воcпроизводcтвa / [И. Морaру, Т. Фогльмaйр, A. Гриccлер и др.]. – К. : Aгрaр Медиен Укрaинa, 2012. – 224 c.
6. Ресурсозберігаючі технології виробництва свинини: теорія і практика : навч. посіб. / [О. М. Царенко, О. В. Крятов, Р. Є. Крятова, Л. В. Бондарчук]. – Суми : Університетська книга, 2004. – 269 с.
7. Смислов А. Л. Економіка свинарства / А. Л. Смислов. – К. : Вища освіта, 2006. – 268 с.

О. Н. Вишневская, В. А. Мельник, Е. А. Кравченко. Экономическая эффективность племенного свиноводства юга Украины.

В работе исследованы теоретические и практические проблемы повышения экономической эффективности племенного свиноводства и его влияние на производство свинины в хозяйствах южного региона Украины. Проанализированы результаты деятельности племенных хозяйств, динамика их производственно-экономических показателей, изучены закономерности формирования экономической эффективности отрасли свиноводства и факторы, влияющие на ее уровень. Обоснованы предложения по основным направлениям развития свиноводства, необходимости дальнейшего совершенствования селекционно-племенной работы, ее организации и повышения экономической эффективности производства свинины в хозяйствах всех форм собственности.

O. Vyshnevska, V. Melnyk, O. Kravchenko. Economic efficiency of pedigree pig breeding South of Ukraine.

In this research work the theoretical and practical problems of increasing of the economic efficiency of pig breeding and its impact on pork production on the farms of the Southern region of Ukraine are researched. The results of breeding farms activity, the dynamics of their production and economic indicators are analized the patterns of formation of pig breeding economic efficiency and factors that influence its level are studied. Proposals of the main directions of pig production, the need to further improve ment of selection and breeding work, its organization and improvement of the economic efficiency of pork production on the farms of all types of propertyare substantiated.

Випуск №2 (94), 2017

Економічна ефективність племінного свинарства півдня України

УДК 636.082:338.43

О. М. Вишневська, доктор економічних наук, професор
В. О. Мельник, кандидат біологічних наук, доцент
О. О. Кравченко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

У роботі досліджено теоретичні й практичні проблеми підвищення економічної ефективності племінного свинарства та його вплив на виробництво свинини у господарствах південного регіону України. Проаналізовано результати діяльності племінних господарств, динаміку їх виробничо-економічних показників, вивчено закономірності формування економічної ефективності галузі свинарства та фактори, що впливають на її рівень. Обґрунтовано пропозиції щодо основних напрямів розвитку свинарства, необхідності подальшого вдосконалення селекційно-племінної роботи, її організації та підвищення економічної ефективності виробництва свинини в господарствах усіх форм власності.

Ключові слова: виробництво свинини, племінна справа, племінне господарство, ефективність, собівартість, ціна, прибуток, рентабельність, племінні свиноматки, кнури-плідники.

Економічна ефективність племінного свинарства півдня України. (текст статті)

Economic efficiency of pedigree pig breeding South of Ukraine. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Вишневська О.М. Ресурсний потенціал аграрного сектора економіки України: соціально-економічні та екологічні аспекти : монографія / О. М. Вишневська. – Миколаїв : МНАУ, 2011. – 487 с.
2. Вишневська О.М. Розвиток економіки галузі на біоекономічних засадах: теоретичні і практичні аспекти : монографія / О. М. Вишневська, О. А. Літвак, С. М. Літвак. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 242 с.
3. Мельник В. О. Біотехнологія відтворення в племінному свинарстві : монографія / В. О. Мельник, О. О. Кравченко. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 192 с.
4. Мельник Ю. Ф. Методичні аспекти ефективності селекції від інновацій у тваринництві / Ю. Ф. Мельник, В. П. Буркат, П. І. Шаран // Вісник аграрної науки. – №10. – 2006. – C. 47–51.
5. Морaру И. Энциклопедия воcпроизводcтвa / [И. Морaру, Т. Фогльмaйр, A. Гриccлер и др.]. – К. : Aгрaр Медиен Укрaинa, 2012. – 224 c.
6. Ресурсозберігаючі технології виробництва свинини: теорія і практика : навч. посіб. / [О. М. Царенко, О. В. Крятов, Р. Є. Крятова, Л. В. Бондарчук]. – Суми : Університетська книга, 2004. – 269 с.
7. Смислов А. Л. Економіка свинарства / А. Л. Смислов. – К. : Вища освіта, 2006. – 268 с.

О. Н. Вишневская, В. А. Мельник, Е. А. Кравченко. Экономическая эффективность племенного свиноводства юга Украины.

В работе исследованы теоретические и практические проблемы повышения экономической эффективности племенного свиноводства и его влияние на производство свинины в хозяйствах южного региона Украины. Проанализированы результаты деятельности племенных хозяйств, динамика их производственно-экономических показателей, изучены закономерности формирования экономической эффективности отрасли свиноводства и факторы, влияющие на ее уровень. Обоснованы предложения по основным направлениям развития свиноводства, необходимости дальнейшего совершенствования селекционно-племенной работы, ее организации и повышения экономической эффективности производства свинины в хозяйствах всех форм собственности.

O. Vyshnevska, V. Melnyk, O. Kravchenko. Economic efficiency of pedigree pig breeding South of Ukraine.

In this research work the theoretical and practical problems of increasing of the economic efficiency of pig breeding and its impact on pork production on the farms of the Southern region of Ukraine are researched. The results of breeding farms activity, the dynamics of their production and economic indicators are analized the patterns of formation of pig breeding economic efficiency and factors that influence its level are studied. Proposals of the main directions of pig production, the need to further improve ment of selection and breeding work, its organization and improvement of the economic efficiency of pork production on the farms of all types of propertyare substantiated.

Випуск №2 (94), 2017

Ефективність регуляторів росту, хімічних і біологічних препаратів проти Alternaria Solani та Phytophthora infestans картоплі

УДК 632.9:633.49

С. В. Федорчук, аспірант
Житомирський національний агроекологічний університет

Cтаття присвячена дослідженню ефективності стимуляторів росту, хімічних і біологічних фунгіцидів проти альтернаріозу та фітофторозу картоплі. Встановлено, що застосування на сортах різних за стійкістю до хвороб регуляторів росту знижує розвиток патогенів альтернаріозу на 8,3–47,0%, фітофторозу – 3,0–55,7%; хімічних препаратів – на 6,5-23,0% альтернаріозу та 1,5-25,3% фітофторозу; біопрепаратів – на 7,7-35,1% альтернаріозу та 3,5-33,5% фітофторозу. На основі проведених досліджень виявлено, що найбільш ефективними були хімічні препарати Акробат МЦ, Антракол 70 WP, з біологічних препаратів – Фітоспорин-М, а з регуляторів росту – Гумісол.

Ключові слова: альтернаріоз, фітофтороз, картопля, сорт, регулятори росту, фунгіциди, біологічні препарати.

Ефективність регуляторів росту, хімічних і біологічних препаратів проти Alternaria Solani та Phytophthora infestans картоплі. (текст статті)

Efficiency of growth-regulating chemicals and biological drugs against Alternaria Solani and Phytophthora infestans of potato. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Иванюк В. Г. Защита картофеля от болезней, вредителей и сорняков / В. Г. Иванюк, С. А. Банадысев, Г. К. Журомский. – Минск : Белпринт, 2005. – 696 с.
2. Положенець В. М. Фунгіциди проти альтернаріозу картоплі / В. М. Положенець, Л. В. Немерицька, І. А. Журавська // Карантин і захист рослин : науково-виробничий журнал. – К.: НААЕУ, 2012. – № 6. – С. 24–26.
3. Калач В. И. Использование фитофунгицидов в защите картофеля от болезней / В. И. Калач, В. Г. Иванюк // Актуальные проблемы современного картофелеводства. – 2003. – № 2. – С. 43–47.
4. Кравченко О. А. Застосування регуляторів росту рослин у сучасній технології вирощування картоплі / О. А. Кравченко, М. Г. Шарапа, П. Ф. Каліцький // Картоплярсто України. – 2007. – № 3–4. – С. 9–12.
5. Борова В. П. Влияние биопрепаратов на продуктивность картофеля / В. П. Борова, Г. С. Иванова // Защита и карантин растений. – 2001. – №11. – С. 19–24.
6. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. – М.: Колос, 1985. – 336 с
7. Защита картофеля от болезней, вредителей и сорняков / А. С. Воловик, В. М. Глёз, А. И. Замотаев, В. Н. Зейрук. – М. : Агропромиздат, 1989. – 205 с.

С. В. Федорчук. Эффективность регуляторов роста, химических и биологических препаратов против Alternaria Solani и Phytophthora infestans картофеля.

Статья посвящена исследованию эффективности стимуляторов роста, химических и биологических фунгицидов против альтернариоза и фитофтороза картофеля. Установлено, что применение регуляторов роста снижает развитие патогенов на сортах различных по устойчивости альтернариоза на 8,3-47,0%, фитофтороза – 3,0-55,7%; химических препаратов на 6,5-23,0% альтернариоза и 1,5-25,3% фитофтороза; биопрепаратов на 7,7-35,1% альтернариоза и 3,5-33,5% фитофтороза. На основе проведенных исследований выявлено, что наиболее эффективными были химические препараты Акробат МЦ, Антракол 70 WP, из биологических препаратов – Фитоспорин-М., а регуляторов роста – Гумисол.

S. Fedorchuk. Efficiency of growth-regulating chemicals and biological drugs against Alternaria Solani and Phytophthora infestans of potato.

The article is devoted to studying the efficiency of growth-regulating chemicals and biological fungicidal agents against early blight and late blight of potato. It was established that usage of growth-regulating chemicals decreases evolution of pathogenic agents on breeds with different tolerance to early blight by 8,3 – 47,0%, to late blight by 3,0 – 55,7%; using agrochemicals – by 6,5 – 23,0% for early blight and 1,5 – 25,3% for late blight; biological preparations – by 7,7 – 35,1% for early blight and 3,5 – 33,5% for late blight. On the basis of the completed study it was revealed that the most efficient agrochemicals were Akrobat MTs, Antrakol 70 WP; while among biological preparations it was Fitosporyn-M, and among growth-regulating chemicals it was Gumisol.

Випуск №2 (94), 2017

Поглинання та використання сонячної енергії посівами сої за різних умов вирощування

УДК 551.521.37:633.34:631.5:631.67

Л. І. Онуфран, кандидат сільськогосподарських наук
В. І. Нетіс, здобувач
Інститут зрошуваного землеробства НААН

У статті наведено результати досліджень поглинання та використання сонячної енергії посівами сої за різних заходів вирощування в умовах зрошення. Кращі умови для поглинання та використання фотосинтетичної активної радіації (ФАР) посівами сої були за норми висіву 600 тис./га та фону живлення N30P40 + інокуляція насіння.

Ключові слова: соя, сонячна енергія, сорт, норма висіву, фон живлення.

Поглинання та використання сонячної енергії посівами сої за різних умов вирощування. (текст статті)

The absorption and utilization of solar energy by soybean crops under different growing conditions. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Ничипорович А.А. Пути управления фотосинтетической деятельностью растений с целью повышения их продуктивности / А.А. Ничипорович // Физиология с.-х. растений. –1967.– Т.1. – С.309-353.
2. Чинчик О.С. Оптимізація сортової агротехніки вирощування сої за рахунок способу сівби та удобрення в умовах Західного Лісостепу України : автореф. канд. с.-г. наук. спец.: 06.01.09 “Рослинництво” / О.С. Чинчик. – Кам’янець-Подільський, 2008. – 20 с.
3. Wells R. Soybean growth response to plant density: Relationship among canopy photosynthesis, leaf area and light interception / R. Wells // Crop Science. – 1991. –31. – P. 755-761.
4. Anil Kumar. Radiation use efficiency and weather parameter influence during life cycle of soybean / Anil Kumar // American-Eurasian Journal of Agronomy,. – 2008. – № 1 (2). – Р. 41-44.
5. Леман В.М. Курс светокультуры растений: – Изд. 2-е перераб. и доп. учеб. пособие для с.-х. вузов / В.М. Леман. – М. : Высшая школа, 1976. – 271 с.
6. Коковіхін С.В. Теоретичні основи та агроекологічне обґрунтування заходів оптимізації продукційних процесів рослин у зрошуваних агрофітоценозах Південного Степу України : автореф. на здобуття наук. ступеня док. с.-г. наук: спец. 06.01.09 “Рослинництво” / С.В. Коковіхін. – Херсон, 2010. – 40,[1] с.
7. Нурмакова Ж.И. Фотосинтетические особенности сорго, сои и их смешанных посевов в агроэкосистемах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http агасу рф files documents 44-redaktor nauka izdaniya perspective prsk-2013-1-196-201 pdf.
8. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М. : Агропромиздат, 1985. – 351 с.
9. Агробиологические особенности возделывания сои в Украине / Ф.Ф. Адамень, В.А. Вергунов, П.Н. Лазер, И.Н. Вергунова. – К. : Аграрна наука, 2006. – 456 с.
10. Перелет Н.А.Распределение фотосинтетически активной радиации (ФАР) на территории Украины / Н.А. Перелет // Труды УкрНИГМИ. – М. : Гидрометеоиздат, 1971. – вып.102. – С.3-12.
11. Lambers H. Plant Physiological Ecology. Second Edition / H. Lambers, F.S. Chapin, T.L. Pons. – Science + Business Media, 2008. – 604 p.
12. Response of soybeans to two row spacing and two soil water levels. 1. An analysis of biomass accumulation, canopy development, solar radiation interception and components of seed yield / H.M. Taylor, W.K. Mason, A.T. Bennie, H.R. Rowse // Field Crops Research. – 1982. – 5. – P.1-14.
13. Shibles R.M. Leaf area, solar radiation interception and dry matter production by soybean / R.M. Shibles, C.R. Weber //Crop Science. – 1965. – 5. – Р. 755-757.
14. Lee C.D. Soybean response to plant population at early and planting dates in the Mid-South / C.D. Lee, D.B. Egli, D.M. Krony //Agronomy Journal. – 2008. – №100. – Р. 1-6.
15. Ількун Г.М. Енергетичний баланс рослин / Г.М. Ількун. – Київ : Наукова думка, 1967. – 235 с.

Л. И. Онуфран, В. И. Нетис. Поглощение и использование солнечной энергии посевами сои при различных условиях выращивания.

В статье приведены результаты исследований поглощения и использования солнечной энергии посевами сои при различных приемах выращивания в условиях орошения. Лучшие условия для поглощения и использования фотосинтетической активной радиации (ФАР) посевами сои были при норме высева 600 тыс./га и фоне питания N30P40 + инокуляция семян.

L. Onufran, V. Netis. The absorption and utilization of solar energy by soybean crops under different growing conditions.

The article presents the results of studies on absorption and utilization of solar energy in soybean crops at different methods of cultivation under irrigation conditions. The best conditions for the absorption and utilization of photosynthetic active radiation (PAR) by the soybean crops were at the seeding rate of 600 thousand/ha and at the nutrition background which was N30P40 + inoculation of seeds.

Випуск №2 (94), 2017

Поглинання та використання сонячної енергії посівами сої за різних умов вирощування

УДК 551.521.37:633.34:631.5:631.67

Л. І. Онуфран, кандидат сільськогосподарських наук
В. І. Нетіс, здобувач
Інститут зрошуваного землеробства НААН

У статті наведено результати досліджень поглинання та використання сонячної енергії посівами сої за різних заходів вирощування в умовах зрошення. Кращі умови для поглинання та використання фотосинтетичної активної радіації (ФАР) посівами сої були за норми висіву 600 тис./га та фону живлення N30P40 + інокуляція насіння.

Ключові слова: соя, сонячна енергія, сорт, норма висіву, фон живлення.

Поглинання та використання сонячної енергії посівами сої за різних умов вирощування. (текст статті)

The absorption and utilization of solar energy by soybean crops under different growing conditions. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Ничипорович А.А. Пути управления фотосинтетической деятельностью растений с целью повышения их продуктивности / А.А. Ничипорович // Физиология с.-х. растений. –1967.– Т.1. – С.309-353.
2. Чинчик О.С. Оптимізація сортової агротехніки вирощування сої за рахунок способу сівби та удобрення в умовах Західного Лісостепу України : автореф. канд. с.-г. наук. спец.: 06.01.09 “Рослинництво” / О.С. Чинчик. – Кам’янець-Подільський, 2008. – 20 с.
3. Wells R. Soybean growth response to plant density: Relationship among canopy photosynthesis, leaf area and light interception / R. Wells // Crop Science. – 1991. –31. – P. 755-761.
4. Anil Kumar. Radiation use efficiency and weather parameter influence during life cycle of soybean / Anil Kumar // American-Eurasian Journal of Agronomy,. – 2008. – № 1 (2). – Р. 41-44.
5. Леман В.М. Курс светокультуры растений: – Изд. 2-е перераб. и доп. учеб. пособие для с.-х. вузов / В.М. Леман. – М. : Высшая школа, 1976. – 271 с.
6. Коковіхін С.В. Теоретичні основи та агроекологічне обґрунтування заходів оптимізації продукційних процесів рослин у зрошуваних агрофітоценозах Південного Степу України : автореф. на здобуття наук. ступеня док. с.-г. наук: спец. 06.01.09 “Рослинництво” / С.В. Коковіхін. – Херсон, 2010. – 40,[1] с.
7. Нурмакова Ж.И. Фотосинтетические особенности сорго, сои и их смешанных посевов в агроэкосистемах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http агасу рф files documents 44-redaktor nauka izdaniya perspective prsk-2013-1-196-201 pdf.
8. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М. : Агропромиздат, 1985. – 351 с.
9. Агробиологические особенности возделывания сои в Украине / Ф.Ф. Адамень, В.А. Вергунов, П.Н. Лазер, И.Н. Вергунова. – К. : Аграрна наука, 2006. – 456 с.
10. Перелет Н.А.Распределение фотосинтетически активной радиации (ФАР) на территории Украины / Н.А. Перелет // Труды УкрНИГМИ. – М. : Гидрометеоиздат, 1971. – вып.102. – С.3-12.
11. Lambers H. Plant Physiological Ecology. Second Edition / H. Lambers, F.S. Chapin, T.L. Pons. – Science + Business Media, 2008. – 604 p.
12. Response of soybeans to two row spacing and two soil water levels. 1. An analysis of biomass accumulation, canopy development, solar radiation interception and components of seed yield / H.M. Taylor, W.K. Mason, A.T. Bennie, H.R. Rowse // Field Crops Research. – 1982. – 5. – P.1-14.
13. Shibles R.M. Leaf area, solar radiation interception and dry matter production by soybean / R.M. Shibles, C.R. Weber //Crop Science. – 1965. – 5. – Р. 755-757.
14. Lee C.D. Soybean response to plant population at early and planting dates in the Mid-South / C.D. Lee, D.B. Egli, D.M. Krony //Agronomy Journal. – 2008. – №100. – Р. 1-6.
15. Ількун Г.М. Енергетичний баланс рослин / Г.М. Ількун. – Київ : Наукова думка, 1967. – 235 с.

Л. И. Онуфран, В. И. Нетис. Поглощение и использование солнечной энергии посевами сои при различных условиях выращивания.

В статье приведены результаты исследований поглощения и использования солнечной энергии посевами сои при различных приемах выращивания в условиях орошения. Лучшие условия для поглощения и использования фотосинтетической активной радиации (ФАР) посевами сои были при норме высева 600 тыс./га и фоне питания N30P40 + инокуляция семян.

L. Onufran, V. Netis. The absorption and utilization of solar energy by soybean crops under different growing conditions.

The article presents the results of studies on absorption and utilization of solar energy in soybean crops at different methods of cultivation under irrigation conditions. The best conditions for the absorption and utilization of photosynthetic active radiation (PAR) by the soybean crops were at the seeding rate of 600 thousand/ha and at the nutrition background which was N30P40 + inoculation of seeds.

Випуск №2 (94), 2017