Перспективи розвитку виноградарства і виноробства Миколаївської області України

УДК 634.8:631.1

І. В. Белоус, кандидат економічних наук
Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова»

Стаття присвячена розробленню механізму стабілізації і подальшого розвитку виноградарсько-виноробної галузі Миколаївської області на основі використання сучасних інноваційних прийомів з метою насичення внутрішнього продовольчого ринку конкурентоспроможною продукцією та підвищення її експортного потенціалу.

Ключові слова: виноградарство, виноробство, розвиток, продуктивність, ефективність, інновація, ринок.

Перспективи розвитку виноградарства і виноробства Миколаївської області України. (текст статті)

Prospects for the development of viticulture and winemaking in Mykolaiv Region of Ukraine. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Белоус І. В. Стратегія розвитку виноградарства і виноробства України та передумови виходу їх продукції на світовий ринок : монографія / І.В.Белоус. – Одеса : ННЦ «ІВіВ ім. В.Є.Таїрова», 2015 р. – 204 с.
2. Белоус І. В. Інноваційний розвиток галузі виноградарства України як складова ефективної інтеграції її у світовий економічний простір / І. В. Белоус // Науковий вісник Одеського державного економічного університету. – Одеса, 2009. – № 13. – С. 7-15.
3. Власов В.В. Ампелоекологічні дослідження як один із кроків поліпшення виноградарської галузі в Україні / В. В. Власов, Ю. Ю. Булаєва // Виноградарство і виноробство : міжв. тем. наук. зб. – Одеса : ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова», 2010. – Вип. 47. – С. 24-27.
4. Власов В.В. Проблеми виноградарства України і аналіз напрямів їх вирішення / В.В. Власов, Л. П. Гінгін //Аграрний вісник Причорномор’я: зб. наук. праць. – Одеса : ОДАУ, 2012.
5. Белоус І. В. // Проблеми економіки та управління національним господарством: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. / И. В. Белоус. – Одеса – Ялта, 2013.

И. В. Белоус. Перспективы развития виноградарства и виноделия Николаевской области Украины.

Статья посвящена разработке механизма стабилизации и дальнейшего развития виноградарско-винодельческой отрасли Николаевской области на основе использования современных инновационных приемов с целью насыщения внутреннего продовольственного рынка конкурентоспособной продукцией и повышения ее экспортного потенциала.

I. Belous. Prospects for the development of viticulture and winemaking in Mykolaiv Region of Ukraine.

The article is devoted to developing the mechanism of stabilization and further development of viticulture-wine industry in Mykolaiv region through the use of modern innovative techniques with the aim of saturation of the domestic food market by competitive products and increase its export potential.

Зміст випуску 3 (91), 2016