Вплив добрив на формування продуктивності рижію

УДК 631.82.02:633.853:631.5

А. М. Лихочвор, аспірант
Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН

Встановлено, що при збільшенні норми добрив з N0Р0К0 до N120Р60К120, польова схожість зменшилася з 81,8 до 76,6%. Урожайність насіння рижію сорту Міраж під впливом мінеральних добрив підвищилася з 1,28 т/га на варіанті без добрив до 2,44 т/га на варіанті з внесенням N120Р60К120 , тобто зросла на 1,16 т/га, або на 90,1%. Уміст олії, навпаки, на вищих фонах живлення зменшувався, якщо на варіанті без добрив він становив 46,7%, то на фоні N120Р60К120 зменшився до 45,7%, або на 1%.

Ключові слова: рижій, норми мінеральних добрив, урожайність, вміст олії.

Вплив добрив на формування продуктивності рижію. (текст статті)

The impact of fertilizers on the yield of false flax (Camelina sativa). (анотація)

Список використаних джерел:
1. Демидась Г.І. Рижій посівний – олійна культура альтернативна ріпаку ярому для виробництва біодизеля / Г.І. Демидась., Г.П.Квітко., Н.Я.Гетьман // Збірник наукових праць ВНАУ. – Вінниця, 2011. – №8(48). – С. 3-8.
2. Шпаар Д. Рапс и сурепица: выращивание, уборка, хранение и использование / Д. Шпаар. – К : Зерно, 2012. – 368 с.
3. Каричковська Г.І. Вплив мінеральних добрив і мікроелементів на продуктивність і якість насіння ярого ріпаку // 3бірник наукових праць Уманської с.г академії. – Вип.49. – 1999. – С. 174–178.
4. Господаренко Г.М. Вплив норм і строків внесення мінеральних добрив на врожайність і якість насіння рижію ярого / Г.М. Господаренко, Р.М.Зануда. // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2010. – Частина 1, Випуск 73. – С. 8-11.
5. Рожкован В. Рижій – альтернативна олійна культура та перспективи її розвитку / В. Рожкован // Пропозиція. – 2003. – №1. – С46-47.
6. Іщенко А.В. Вплив мінеральних добрив на продуктивність ярого ріпаку в умовах південного степу / А.В.Іщенко // Вісник аграрної науки Причорномор´я. – Миколаїв, 2007. – Випуск 4. – С.255-258.
7. False flax (Camelina sativa L.) as an alternative source for biodiesel production./[ Danutė Karčauskienė, Eglė Sendžikienė, Violeta Makarevičienė , Ernestas Zaleckas, Regina Repšienė]. – Journal article: Žemdirbystė (Agriculture). – 2014. – Vol.101 – No.2. – Р.161-168 .
8. Вахненко С.В. Формування продуктивності рижію ярого при застосуванні біостимуляторів та регуляторів росту рослин в умовах Південного Степу України / С.В. Вахненко, О.І. Поляков // Науково-технічний бюлетень інституту олійних культур НААН. – 2011. – №16. – С. 103-107.
9. Господаренко Г. М. Фотосинтетична діяльність рослин рижію ярого залежно від удобрення в правобережному Лісостепу / Г. М. Господаренко, І. Ю. Рассадіна // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3. – С. 93-99.
10. Лихочвор В.В. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур / В.В. Лихочвор, В.Ф. Петриченко, П.В. Іващук . – Львів : Українські технології, 2010. – 1085 с.

А. М. Лихочвор. Влияние удобрений на урожайность рыжика.

Установлено, что при увеличении нормы удобрений с N0Р0К0 до N120Р60К120 , полевая всхожесть уменьшилась с 81,8 до 76,6%. Урожайность семян рыжика сорта Мираж под влиянием минеральных удобрений повысилась с 1,28 т/га на варианте без удобрений до 2,44 т/га на варианте с внесением N120Р60К120, то есть выросла на 1,16 т/га, или на 90,1%. Содержание масла, наоборот, на более высоких фонах питания уменьшалось, если на варианте без удобрений оно составляло 46,7%, то на фоне N120Р60К120 уменьшилось до 45,7%, или на 1%.

A. Likhochvor. The impact of fertilizers on the yield of false flax (Camelina sativa).

Abstract. It was established that with increasing rates of fertilizers with N0R0K0 to N120R60K120, field germination decreased from 81,8% to 76,6%. The yield of false flax seed varieties Mirage under fertilizers increased from 1,28 t/ha on variant without fertilizers to 2,44 t/ha on the variant with the application of N120R60K120, it was increased for 1,16 t/ha or it is 90,1%. The contents of oil, on the contrary, on higher backgrounds reduced, if on the variant without fertilizers it was 46,7%, but on the background of N120R60K120 was decreased to 45,7%, or 1%.

Зміст випуску 3 (91), 2016

Ріст та розвиток смородини чорної залежно від використання мульчування та зрошення

УДК 634.723.1

Л. В. Постоленко, молодий науковий співробітник
Науковий керівник – канд. с.-г. наук Кучер М.Ф.
Інститут помології ім. Л.П. Симиренка НААН

Представлено результати оцінки процесів росту і розвитку у сортів смородини чорної за різних систем утримання ґрунту у прикущових смугах та наявності зрошення. У результаті проведених досліджень у 2010–2015 роках встановлено, що використання мульчуючих матеріалів – агроволокна та плівки обумовлювало більш ранній (на 1-2 дні) початок вегетації, початок цвітіння, кінець цвітіння, настання збиральної стиглості у всіх досліджуваних сортів порівняно з контрольним варіантом чорний пар, а початок і кінець опадання листів, навпаки, наступав пізніше на 2-4 дні. Мульчування ґрунту тирсою, соломою та хвоєю затримувало проходження фаз у смородини на 1-3 дні, крім початку і кінця листопаду.

Ключові слова: чорна смородина, сорт, ріст, приріст, мульчування, зрошення, кущ.

Ріст та розвиток смородини чорної залежно від використання мульчування та зрошення. (текст статті)

Growth and development of black currant depending on the use of mulching and irrigation. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Леонович И.С. Рост и урожайность деревьев яблони на слаборослых клоновых подвоях при различных способах содержания почвы в приствольной полосе молодого сада / И.С. Леонович // Плодоводство : науч.тр. Т. 22. – В.А.Самусь (гл. ред.) [и др.]. – Самохваловичи : РУП «Ин-т плодоводства», 2010. – 364 с. – С. 40-46.
2. Марковський В.С. Ягідні культури в Україні : навч. посіб. / В.С. Марковський, М.І. Бахмат. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2008. – 200с.
3. Марковський В.С. Методика проведення агрономічних дослідів з ягідними культурами / В.С. Марковський, І.В. Завгородній. – Київ, 1993. – 29 с.
4. Методика економічної та енергетичної оцінки типів насаджень, сортів, інвестицій в основний капітал, інновацій та результатів технологічних досліджень у садівництві / 2-ге вид. ; за ред. О.М. Шестопаля. – Київ, 2006. – 140 с.
5. Поздняков А.Д. Смородина и крыжовник / А.Д. Поздняков, А.Г. Вазюля. – М. : Росагропромиздат, 1990. – 80 с.
6. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. – Мичуринск : ВНИИ садоводства, 1973. – 168 с.
7. Тимошок І.В. Альтернативний спосіб утримування грунту у пристовбурних смугах саду в різних зонах плодівництва / І.В.Тимошок, В.М. Жук // Садівництво. – 2011. – Вип. 64. – С.143-147.

Л. В. Постоленко. Рост и развитие смородины черной в зависимости от использования мульчирования и орошения.

Приведены результаты оценки процессов роста и развития у сортов смородины черной при различных системах содержания почвы в прикустовых полосах и наличии орошения. В результате проведенных исследований в 2010-2015 годах установлено, что использование мульчирующих материалов – агроволокна и пленки обусловливало более ранние (на 1-2 дня) начало вегетации, начало цветения, конец цветения, наступление уборочной спелости у всех исследуемых сортов по сравнению с контрольным вариантом черный пар, а начало и конец опадания листьев, наоборот, наступали позже на 2-4 дня. Мульчирование почвы опилками, соломой и хвоей задерживало прохождение фаз у смородины на 1-3 дня, кроме начала и окончания листьев.

L. Postolenko. Growth and development of black currant depending on the use of mulching and irrigation.

The results of the evaluation processes of growth and development of black currant varieties under different soil maintenance systems in band around the bush and the availability of irrigation. As a result of the researches in 2010-2015 years was found the use of mulching materials – agrofibre and membrane provided more early (for 1-2 days) beginning of vegetation, beginning of flowering, finishing of flowering, offensive of harvest ripeness for all explored sorts in comparison to a control variant black pair. Also the beginning and ending of falling leaves was late for 2-4 days. Mulching soil with sawdusts, straw and pine-needle detained passing of phases at a currant for 1-3 days, except for the beginning and falling of leaves.

Зміст випуску 3 (91), 2016

Вплив густоти посіву та строків сівби на продуктивність гібридів сорго зернового в умовах Півдня України

УДК 631.95:633.17:(477.7)

М. О. Бойко, аспірант
ДВНЗ Херсонський державний аграрний університет

У статті представлено результати досліджень впливу густоти посіву та строків сівби на продуктивність гібридів сорго зернового в умовах Півдня України. Оцінено потенціал гібридів сорго зернового, найбільш адаптованих для умов регіону. Охарактеризовано результати математичної обробки проведених досліджень.

Ключові слова: сорго зернове, врожайність, гібрид, строк сівби, густота посіву, бурштинова кислота.

Вплив густоти посіву та строків сівби на продуктивність гібридів сорго зернового в умовах Півдня України. (текст статті)

The impact of sowing density and time on the productivity of grain sorghum hybrids under conditions in the South of Ukraine. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Лапа О.М. Вирощування зернового сорго в умовах України / О.М. Лапа, А.М. Свиридов, В.Я. Щербаков – Одеса : Глобус-Принт, 2008. – 36 с.
2. Лихочвор В.В. Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології вирощування основних польових культур / В.В. Лихочвор, В.Ф. Петриченко – Львів : Українські технології, 2006. – 730 с.
3. Федорчук М.І. Науково-практичні основи формування високопродуктивних агровиробничих систем в умовах півдня України : монографія / М.І. Федорчук, Ю.П. Березовський, С.О. Онищенко ; за ред. М.І. Федорчука. – Херсон : Айлант, 2011. – 158 с.
4. Теоретичне обґрунтування та практичні засади використання мікродобрив в інтенсивних системах землеробства півдня України : навчальний посібник / М.І.Федорчук, С.В.Коковіхін, С.О.Онищенко, І.М.Мринський ; за ред. М.І.Федорчука, С.В.Коковіхіна. – Херсон : Айлант, 2013. – 235 с.
5. Черенков А.В. Сорго – резерв кормової бази в посушливих умовах Присивашшя / Черенков А.В., Остапенко М.А., Пергаєв О.А. // Бюлетень інституту зернового господарства. – 2005. – №26-27. – С. 169 – 171.
6. Влияние экзогенных салициловой и янтарной кислот на устойчивость растений проса к абиотическим и биотическим стрессорам / Г. П. Коц, Т. О. Ястреб, Н. В. Швиденко, Е. Н. Батова [и др.] // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія біологія. – 2012. – Вип. 1 (25). – С. 32-38.
7. Caravetta G. Within-row spacing influence on diverse sorghum genotypes: I. Morphology; II Dry matter yield and forage quality. / Caravetta G., Cherney J., Johnson K. // Agronomy journal. – 1990. – Vol. 82. – № 2. – P. 206-215.
8. Steiner J.L. Dryland grain sorghum water use, light interception, and growth responses to planting geometry / J.L. Steiner // Agron. J. – 1986.-Т. 78. – N 4. – Р. 720 – 726.
9. Comparative ecophysiology of grain sorghum and Abutilon theophrasti in monoculture and in mixture / Traore S., Lindquist J., Mason S., Martin A. & Mortensen D. // Weed research. – 2002. – Vol. 42. – № 1. – P. 65–75.
10. Основи наукових досліджень в агрономії : підручник / В.О. Єщенко, П.Г.Копитко, П.В.Костогриз – К., 2005. – 288с.

М. О. Бойко. Влияние густоты посева и сроков сева на продуктивность гибридов сорго зернового в условиях Юга Украины.

В статье представлены результаты исследований влияния густоты посева и сроков сева на продуктивность гибридов сорго зернового в условиях Юга Украины. Оценен потенциал гибридов сорго зернового, наиболее адаптированных для условий региона. Охарактеризованы результаты математической обработки проведенных исследований.

M. Boiko. The impact of sowing density and time on the productivity of grain sorghum hybrids under conditions in the South of Ukraine.

The paper represents the results of the research on the impact of sowing density and time on the productivity of grain sorghum hybrids under conditions in the South of Ukraine. It evaluates the potential of grain sorghum hybrids which are the most adapted for the conditions of the region. The study characterizes the results of mathematical processing of the conducted research.

Зміст випуску 3 (91), 2016

Продуктивність посівів сої за роздільного та інтегрованого застосування мікробіологічного препарату, регулятора росту рослин і гербіциду

УДК 633.34:661.163.6

Ю. І. Івасюк, аспірант
Уманський національний університет садівництва

У статті представлено результати досліджень з формування зернової продуктивності посівів сої і якості зерна за посходового внесення гербіциду Фабіан (90‒110 г/га) роздільно і в сумішах з регулятором росту рослин Регоплант (50 мл/га) на фоні передпосівної обробки насіння мікробіологічним препаратом Ризобофіт (100 мл/т) з регулятором росту рослин Регоплант (250 мл/т). Встановлено, що найвищу продуктивність і якість зерна посіви сої формують за інтегрованого використання гербіциду Фабіан у нормі 90 г/га з регулятором росту рослин Регоплант (50 мл/га), внесених по фону передпосівної обробки насіння (Ризобофіт 100 мл/т + Регоплант 250 мл/т).

Ключові слова: соя, гербіцид, регулятор росту рослин, мікробіологічний препарат, урожайність, вміст білків, вміст олії.

Продуктивність посівів сої за роздільного та інтегрованого застосування мікробіологічного препарату, регулятора росту рослин і гербіциду. (текст статті)

Productivity of soybean crops under separated and integrated applications of microbiological substance, plant growth regulator and herbicide. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Березовська-Бригас В.В. Люцерновий клоп на посівах сої / В. В. Березовська-Бригас // Агроном. – 2013. – №3. – С. 108–109.
2. Дерев’янський В. П. Ефективність застосування мікробних препаратів, макро- та мікроелементів та гербіцидів при вирощуванні сої / В.П. Дерев’янський, О.С. Власюк // Сільськогосподарська мікробіологія – 2008. – №8. – С. 104–115.
3. Стригун А. Многогранность защиты сои / А. Стригун, С. Трибель // Зерно. – 2013.– № 11 (92). – С. 109-116.
4. Мікробні біотехнології в сільському господарстві / В. П. Патика, В. В. Смірнов, В. С. Підгорський // Агроекологічний журнал. – 2002. – №3. – С. 3-8.
5. Івасюк Ю. І. Симбіотичний стан посівів сої за дії біологічно активних речовин / Ю. І. Івасюк, В. П. Карпенко, З. М. Грицаєнко // Вісник Уманського національного університету садівництва. – 2015. – № 2. – С. 13-16.
6. Методики випробування і застосування пестицидів / С.О. Трибель, Д.Д. Сігарьова, М. П. Секун [та ін.] – К.: Світ, 2001. – 448 с.
7. Грицаєнко З. М. Методи біологічних та агрохімічних досліджень рослин і ґрунтів / З.М. Грицаєнко, А.О. Грицаєнко, В.П. Карпенко. – К. : НІЧЛАВА, 2003. – 320 с.
8. ДСТУ 4964:2008 Соя. Технічні умови. – Введ. 2010.02.16 – офіц. вид. – К. : Держспоживчстандарт України, 2010. – 12 с. (Державний стандарт України).
9. Грицаєнко З.М. Гербіциди і врожай. Фізіолого-біохімічні аспекти формування продуктивності сої при застосуванні гербіцидів і регуляторів росту / З.М. Грицаєнко, О.В. Голодрига // Карантин і захист рослин. – 2004. – № 7. – С. 21–22.
10. Карпенко В.П. Залежність вмісту білка та фізичних показників якості зерна ячменю ярого від використання різних норм гербіциду Лінтуру окремо й сумісно з біопрепаратом АГАТ–25К / Карпенко В.П. // Корми і кормовиробництво : міжв. тем. наук. зб. – Вінниця, 2008. – Вип. 62 – С. 250–257.

Ю. И. Ивасюк. Продуктивность посевов сои при раздельном и интегрированном применении микробиологического препарата, регулятора роста растений и гербицида.

В статье представлены результаты исследований формирования зерновой продуктивности посевов сои и качества зерна при внесении по всходам культуры гербицида Фабиан (90-110 г/га) раздельно и в смесях с регулятором роста растений Регоплант (50 мл/га) на фоне предпосевной обработки семян микробиологическим препаратом Ризобофит (100 мл/т) с регулятором роста растений Регоплант (250 мл/т). Установлено, что наивысшую продуктивность и качество зерна посевы сои формируют при интегрированном использовании гербицида Фабиан в норме 90 г/га с регулятором роста растений Регоплант (50 мл/га), внесенных по фону предпосевной обработки семян (Ризобофит 100 мл/т + Регоплант 250 мл/т).

Y. Ivasiuk. Productivity of soybean crops under separated and integrated applications of microbiological substance, plant growth regulator and herbicide.

The article shows the results of the research on the formation of grain productivity of soybean crops and grain quality under applying of “Fabian” herbicide (90-110 g/ha) while growing separately and together with plant growth regulator “Regoplant” (50 ml/ha). Before sowing seeds were treated with “Ryzobofit” microbiological substance (100 ml/t) and plant growth regulator “Regoplant” (250 ml/t). It was found that soybean crops form the highest productivity and grain quality under integrated use of “Fabian” herbicide (90 g/ha) with plant growth regulator “Regoplant” (50 ml/ha) applied before sowing in seed treatment (“Ryzobofit” 100 ml/t + “Regoplant” 250 ml/t).

Зміст випуску 3 (91), 2016

Фотосинтетичний потенціал та інтенсивність квіткоутворення цикорію коренеплідного на насіння залежно від агротехнологічних прийомів його вирощування

УДК 633.78:631.547

В. П. Миколайко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Уманський національний університет садівництва

У статті обґрунтовано застосування комплексу агрозаходів – схем садіння, добрив та зрошення. З’ясовано, що застосування комплексу агрозаходів забезпечило високу приживлюваність коренеплодів, оптимальну густоту рослин, яка наближена до планової, утворення більшої кількості пагонів, на яких формуються квітки та насіння, збільшення площі листкової поверхні і, відповідно – фотосинтетичного потенціалу посіву і як результати насіннєвої продуктивності насінників цикорію коренеплідного.

Ключові слова: цикорій коренеплідний, приживлюваність, площа листової поверхні, фотосинтетичний потенціал, квіткоутворення.

Фотосинтетичний потенціал та інтенсивність квіткоутворення цикорію коренеплідного на насіння залежно від агротехнологічних прийомів його вирощування. (текст статті)

Photosynthetic potential and intensity of flower formation in seed chicory. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Яценко, А. О. Цикорій: біологія, селекція, виробництво і переробка коренеплодів [Текст] / А. О. Яценко. – Умань, 2003. – 157 с.
2. Шичева, Л. А. Ботаническое описание цикория [Текст] / Л.А. Шичева // Цикорий. – М. : ВНИИ сырья спиртовой промышленности, 1935. – С. 17-25.
3. Яценко, А. О. Проблеми вирощування насіння цикорію кореневого [Текст] / А. О. Яценко // Цукрові буряки. – 2002. – № 2. – С. 20-21.
4. Болотских, А. М. Цикорий [Текст] / А. М. Болотских // Сільський журнал. – 2003. – № 2. – С. 26.
5. Губанов, И. А. Cichorium intybus L. – Цикорий обыкновенный [Текст] / И. А. Губанов // Иллюстрированный определитель растений Средней России : в 3 т. – М. : Т-во науч. изд. КМК, Ин-т технолог. иссл., 2004. – Т. 3. Покрытосеменные (двудольные : раздельнолепестные). – С. 371.
6. Ясониди, О. Е. Фотосинтез с элементами математического программирования урожайности сельскохозяйственных культур [Текст] / О. Е. Ясониди, Н. А. Иванова, В. Д. Гостищев [Под ред. О.Е. Ясониди]. – Новочеркасск, 2007. – 52 с.
7. Алексеенко, Л. Н. Пути повышения фотосинтетической продуктивности многолетних луговых трав в агроценозах и естественных сообществах [Текст] / Л. Н. Алексеенко // Важнейшие проблемы фотосинтеза в растениеводстве. – М. : Колос, 1970. – С. 55-68.
8. Ничипорович, А.А. Некоторые принципы комплексной оптимизации фотосинтетической деятельности и продуктивности растений // Важнейшие проблемы фотосинтеза в растениеводстве. – М. : Колос, 1970. – С. 120-127.
9. Ничипорович, А. А. Фотосинтетическая деятельность растений в посевах [Текст] / А. А. Ничипорович, Л. Е.Строгонова, С. Н. Чмора, М. П. Власова. – М.: Издательство АН СССР, 1961. – 133 с.
10. Орловский, Н. И. Рост сахарной свеклы [Текст] / Н. И. Орловский // Биология и селекция сахарной свеклы. – М. : Колос, 1968. – 207 с.
11. Fisher, R. A. Statistical methods for research workers [Тext] / R. A. Fisher. – New Delhi : Cosmo Publikations, 2006. – 354 р.
12. Ничипорович, А. А. Фотосинтетическая деятельность растений в посівах [Текст] / А. А. Ничипорович, Л. Е. Строганова, М. П. Власова. – Л. : Изд-во АН СССР, 1966. – С. 45-68.

В. П. Миколайко. Фотосинтетический потенциал и интенсивность цветообразования семенников цикория корнеплодного на семена в зависимости от агротехнологических прийомов выращивания.

В статье обосновано применения комплекса агроприйомов – схем посадки, удобрений и орошения. Установлено, что применение комплекса агроприйомов обеспечило высокую приживаемость корнеплодов, оптимальную густоту растений, которая приближена к плановой, создание большего количества побегов на которых формируются цветки и семена, увеличение площади листовой поверхности и, соответственно – фотосинтетического потенциала посева и как результаты семенной продуктивности цикория корнеплодного.

V. Mykolayko. Photosynthetic potential and intensity of flower formation in seed chicory.

Applying of agricultural measures complex as planting schemes, fertilizers and irrigation was substantiated in the article. Consequently, use of agricultural measures complex provided high root crops survival, optimum density of plants which is close to the plan, formation of more shoots where seeds appear and more amount of flowers on them, increasing of leaf surface area and therefore increasing of photosynthetic capacity of crops and as a result seed productivity enlarging of seed growers of Common Chicory.

Зміст випуску 3 (91), 2016

Формування продуктивності пшениці ярої під впливом сучасних рістрегулюючих речовин на Півдні України.

УДК 633.11:631.811.98 (477.7)

В. Ф. Дворецький, аспірант
Наук. кер – Гамаюнова В.В., д-р с.-г. наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

Т. В. Глушко, кандидат сільськогосподарських наук
Херсонський державний аграрний університет

У статті висвітлено значення зерновиробництва в Україні та вплив на врожайність і якість зерна пшениці ярої твердої сорту Елегія миронівська сучасних рістрегулюючих речовин – ескорту-біо та Д2. Наведено показники окупності мінеральних добрив, внесених у помірних дозах окремо та за сумісного застосування на їх фоні біопрепаратів.

Ключові слова: пшениця яра, урожайність, якість зерна, живлення рослин, рістрегулюючі препарати, обробка насіння, окупність добрив.

Формування продуктивності пшениці ярої під впливом сучасних рістрегулюючих речовин на Півдні України.. (текст статті)

Formation of productivity of spring wheat under the influence of modern growth regulating substances in the South of Ukraine. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Лихочвор В.В. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур / В.В. Лихочвор – Львів : Українські технології, 2002. – 800 с.
2. Юла В.М. Особливості мінерального живлення пшениці ярої залежно від агротехнологічних та агротехнічних факторів / В.М. Юла, М.М. Прохоренко // Збірник наукових праць ННЦ “Інститут землеробства УААН”. – 2010. – Вип. 3. – С. 216-227.
3. Гамаюнова В.В. Зміна родючості грунтів південного Степу України під впливом добрив та підходи до їх ефективного застосування у сучасному землеробстві // Агрохімія і ґрунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск до IX з’їзду Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків «Охорона грунтів – основа сталого розвитку України». – Кн. І, Пленарні доповіді. – Харків, 2015. – С.38-47.
4. Антал Т.В. Вплив добрив та погодних умов на врожайність пшениці твердої ярої / Т.В. Антал // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2011. – №3. – С. 40-43.
5. Дрозд М.О. Ефективність елементів технології вирощування пшениці ярої у північному Лісостепу / М.О. Дрозд // Збірник наукових праць ННЦ “Інститут землеробства УААН”. – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 53-58.
6. Кравченко В.С. Формування агроценозів, урожайність і якість зерна різностиглих сортів пшениці ярої м’якої за різних строків сівби у південній частині Правобережного Лісостепу / В.С. Кравченко // Вісник Харківського НАУ. – Харків, 2012. – Вип. 1. – С. 244-249.
6. Кравченко В.С. Сорт – основа технології пшениці ярої у південній частині Правобережного Лісостепу [Електронний ресурс] / В.С. Кравченко // Електронне наукове видання : Наукові доповіді НУБіП. – Київ, 2015. – №1. – Режим доступу: http: // nd.nubip.edu.ua/2015_1/index.html.
7. Гамаюнова В. В. Современные подходы к увеличению эффективности удобрений под сельскохозяйственные культуры в земледелии Южной Степи Украины / В. В. Гамаюнова, О. Ш. Искакова, В. Ф. Дворецкий, Н. Н. Музыка, И. С. Москва // Материалы конф. «Современные средства и технологии в сельскохозяйственном производстве» [ Науч.-практ. журнал ФГБНУ «РосНИИПМ»: Пути повышения эффективности орошаемого земледелия ]. – Вып.4(60)/2015. – С. 75-80.
8. Мікродобрива – важливий резерв підвищення урожайності сільськогосподарських культур / С.Ю. Булигін, А.І. Фатєєв, Л.Ф. Демішев, Ю.Ю. Туровський // Вісник аграрної науки. – 2000. – № 11. – С. 13-15.

В. Ф. Дворецький, Т. В. Глушко. Формирование продуктивности пшеницы яровой под влиянием современных рострегулирующих веществ на юге Украины.

В статье показано значение зернопроизводства в Украине и влияние на урожайность и качество зерна пшеницы яровой твердой сорта Элегия Мироновская современных рострегулирующих веществ – эскорт-био и Д2. Приведены показатели окупаемости минеральных удобрений, внесенных в умеренных дозах отдельно и при совместном применении на их фоне биопрепаратов.

V. Dvoretskyi, T. Hlushko. Formation of productivity of spring wheat under the influence of modern growth regulating substances in the South of Ukraine.

The article highlights the importance of grain production in Ukraine and the impact on yield and quality of spring wheat durum Elegy Myronivska by modern growth regulating substances which are Escort-bio and D2. The payback figures of fertilizers listed in moderate doses ceparately and for combined use on their background of biological substances.

Зміст випуску 3 (91), 2016

Облистяність – важливий показник якості корму сортозразків люцерни

УДК 633.311:631.524.7

Л. К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

тів, що впливає на якість корму. Згідно з отриманими даними, у середньому для всіх сортів, облистяність рослин другого року життя досягала рівня 45,6±0,9%, на третій рік вегетації вміст листя в надземній біомасі зменшувався до 41,4±1,5%. Встановлено високу якість корму (за облистяністю) сортів Єва, Смуглянка, Вінничанка, Світоч, Синська.

Ключові слова: люцерна, сорт, облистяність, кормові одиниці, перетравний протеїн, кормопротеїнові одиниці.

Облистяність – важливий показник якості корму сортозразків люцерни. (текст статті)

Foliage is an important indicator of quality for alfalfa sorts. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Петриченко В. Ф. Лучне кормовиробництво і насінництво трав: посіб. для с.-г. вузів. Макаренко П. С. – Вінниця : Діло, 2005. – 227 с.
2. Антонів С. Ф. Насінництво бобових трав / С. Ф. Антонів, О. А. Запрута // Насінництво. – 2005. – № 12. – С. 4-9.
3. Петриченко В. Ф. Перспективи розвитку лучного кормовиробництва / В. Ф. Петриченко, П. С. Макаренко // Вісник аграрної науки. – 2004. – №. 6. – С. 5-10.
4. Моспан Г. М. Ефективне використання сіяних бобово-злакових трав як важливий засіб поповнення ресурсів кормового білка в годівлі тварин / Моспан Г. М., Чепур С. С. // Корми і кормовиробництво. – 2010. – Вип. 67. – С. 173-177.
5. Багаторічні бобові трави як основа природної інтенсифікації кормовиробництва / [Г. І. Демидась, Г. П. Квітко, О. П. Ткачук, та ін.] ; за ред. проф. Г. І. Демидася, Г. П. Квітка. – К. : Нілан – ЛТД, 2013. – 322 с.
6. Гасаненко Л. С. Селекция люцерны на улучшение качества кормовой продукции / Л. С. Гасаненко, Е. Д. Тищенко, Л. В. Андрусива // Зернофуражні, зернобобові і кормові культури: Зб. наук. праць за матер. респ. коорд.-метод. ради з проблем кормових ресурсів і кормовиробництва– Вінниця, 1997. – С. 53–54.
7. ГОСТ 13.586.3-83. Правила приемки и методы отбора проб. – Срок действия с 01.07.84.
8. Antipova L. Lucerne as a Comprehensive Crop for Plant Communities Agrophytocenosis / L. Antipova, N. Tsurkan // Zmogaus ir gamtos Sauga 2011 : 17-oji tarptautine moksline-praktine konferencijja, 2011 m., geguzes 11-13 d., birzelio 16-18 d. – Kauno, 2011. – Р. 93-95.
9. Антипова Л. К. Вплив основного обробітку ґрунту на його водно-фізичні властивості та формування кореневої системи люцерни / Л. К. Антипова // Наукові праці : наук.-метод. журнал. – Миколаїв : МДГУ ім. П. Могили, 2002. – Вип. 8. Екологія. – С. 101-105.
10. Антипова Л. К. Люцерна і родючість ґрунту / Л. К. Антипова // Наукові праці : наук.-метод. журнал. – Миколаїв : МДГУ ім. П. Могили, 2006. – Т. 58. – Вип. 45. Екологія. – С. 83-86.

Л. К. Антипова. Облиственность – важный показатель качества корма сортообразцов люцерны.

Приведены результаты исследования облиственности люцерны разных сортов, что влияет на качество корма. Согласно полученным данным, в среднем для всех сортов, облиственность растений второго года жизни достигала уровня 45,6±0,9%, на третий год вегетации содержание листьев в надземной биомассе уменьшилось до 41,4±1,5%. Установлено высокое качество корма (по облиственности) сортов Ева, Смуглянка, Винничанка, Свиточ, Синская.

L. Antipova. Foliage is an important indicator of quality for alfalfa sorts.

The results of the studies different grades of alfalfa foliage, which affects the quality of the animal forage. According to the study, on average for all of varieties, foliage of plants in the second year of life reaches the level of 45,6 ± 0,9%. In the third year of vegetation leaf content is decreased to 41,4 ± 1,5% in the aboveground biomass. Established a high quality animal forage (in foliage) of varieties like Eva, Smuglianka, Vinnichanka, Svitoch, Sinskaya.

Зміст випуску 3 (91), 2016

Формування врожайності та якості зерна сортів проса залежно від строку сівби та фону живлення в умовах Півдня України

УДК 633.171:631.51

В. В. Гамаюнова, доктор сільськогосподарських наук, професор
В. І. Шевель, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет

У статті наведено дані досліджень з вирощування трьох сортів проса на чорноземі південному в зоні посушливого Степу України.
Встановлено, що найвища врожайність проса сформована у 2010 році сортом проса Таврійське, який є найбільш пластичним та стабільним у вирощуванні й спроможності формувати високу врожайність у середньому за 2008-2010 рр. – 3,6 т/га, що на 0,59 і 0,95 т/га або 20 та 36 % більше порівняно з сортами Костянтинівське та Східне. За сівби сорту проса Таврійське у ІІІ декаду квітня – І декаду травня на фоні розрахункової дози мінерального добрива отримали максимальну врожайність зерна 5,29 т/га. Це дає можливість отримати і максимальний умовний збір білка (5,25-7,95 ц/га, низьку плівчастість, максимальну натуру та вихід крупи. Найбільшим збір білка визначений при вирощуванні сорту Таврійське – 4,71 ц/га (у середньому по строках сівби та фонах удобрення).

Ключові слова: просо, сорт, добрива, строк сівби, урожайність, якість зерна.

Формування врожайності та якості зерна сортів проса залежно від строку сівби та фону живлення в умовах Півдня України. (текст статті)

Shaping to productivities and quality varieties millet depending on sowing dates and background of fertilizer in condition of South of Ukraine. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Драган М.І. Круп’яний порятунок // М.І. Драган, Р.Є. Грищенко, О.Г. Любчич // Farmer/ – 2012. – Квітень. – С. 42-43.
2. Рудник-Іващенко О.І. Просо. Особливості біології, фізіології, генетики: [монографія] / О.І. Рудник-Іващенко; УААН, Інститут цукрових буряків. – К. : Колообіг, 2009. – 160 с.
3. Гамаюнова В.В. Застосування добрив – основа збереження родючості ґрунтів та формування продуктивності сільськогосподарських культур в умовах зрошення / В.В. Гамаюнова // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Том 81. — Вип. 68. Екологія: Сучасний стан родючості ґрунтів та шляхи її збереження. — Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008. — С. 35-38.
4. Chrzanowska-Drozdz В. Response of two common millet cultivars to nitrogen fertilization / В. Chrzanowska-Drozdz, К. Kaczmarek // Biul.Inst.Hodowli Aklimat.Rosl. – 2007. – № 245. – P. 129-137.
5. Rabson R. Potential 1 for improving the protein content of pearl millet grain using induced mutations / R. Rabson et al. // Seed protein improve. Cereals legumes. –1979. – P. 367-376.
6. Бєлєніхіна А. Фактори підвищення урожайності проса: дослідження / А. Бєлєніхіна, В. Костромітін // Агробізнес сьогодні. – 2012. – № 6. – С. 28-30.
7. Демиденко П.Н. Влияние удобрений на урожай проса в степной зоне Украины / П.Н. Демиденко // Труды Харьковского СХИ. – 1971. – Т.153. – C. 301.
8. Кобизєва Л.Н. Генофонд зернобобових і круп’яних культур НЦГРРУ – джерело вихідного матеріалу для перспективних напрямів селекції. / Л.Н. Кобизєва, О.М. Безугла, Л.В. Григоращенко //Теоретичні основи селекції польових культур : Збірник наукових праць. – Харків: ІР ім. В.Я. Юр’єва УААН, 2007. – С. 301-325.
9. Maas A.L. Planting date and row spacing affects grain yield andheight of pearl millet Tifgrain 102 in the Southeastern coastal plain of the United States. / A.L. Maas, W.W. Hanna, B.G. Mullinix. // J SAT Agri. Res. – №5(1). – 2007. – Р. 1-4.
10. Костикова Н.О. Влияние сроков посева на урожайность проса в условиях Орловской области / Н.О. Костикова// Совершенствование технологии возделывания зерновых культур в Центрально-Черноземной зоне. – Воронеж, 1990. – С. 119-124.
11. Andrews D.J. Pearl millet: a new feed grain crop. In New Crops (Eds J. Janick & J. Simon). – New York: Wiley, 1993. – Р. 198–208.
12. Eshraghi N.M. The effect of sowing date on yield of millet varieties by influencing phonological periods duration / N.M. Eshraghi, B. Kamkar, A. Soltani – Режим доступу: http://www. Sid.ir/en /AdvanceJournal.asp.
13. Сокуров М.Н. Приемы технологии возделывания, повышающие продуктивность проса в степной зоне КБР / Б.М. Князев, М.Н. Сокуров // Экономика и управление: проблемы; опыт, решения: Сб. науч. тр. – Нальчик : КБГСХА, 2012. – С. 130-134.
14. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Агропромиздат. – 1985. – 351 с.
15. Практикум із землеробства : Навч. посібник / М.С. Кравченко, О.М. Царенко, Ю.Г. Міщенко та ін. – К.: Мета, 2003. – 320 с.

В. В. Гамаюнова, В. И. Шевель. Формирование урожайности и качества зерна сортов проса в зависимости от срока сева и фона питания в условиях юга Украины.

В статье приведены данные исследований выращивания трех сортов проса на черноземе южном в зоне засушливой Степи Украины.
Определено, что самая высокая урожайность сформирована в 2010 году сортом проса Таврическое, который является наиболее пластичным и стабильным в выращивании и способности формировать высокую урожайность в среднем за 2008-2010 гг. – 3,6 т/га, что на 0,59 и 0,95 т / га или 20 и 36% больше по сравнению с сортами Константиновское и Восточное. При севе сорта Таврическое в III декаде апреля – І декаде мая на фоне расчетной дозы минерального удобрения получили максимальную урожайность зерна 5,29 т/га. Это дает возможность получить и максимальный условный сбор белка (5,25-7,95 ц/га, низкую плёнчатость зерна, максимальную натуру и выход крупы. Самый высокий сбор белка установлен при выращивании сорта Таврическое – 4,71 ц/га (в среднем по срокам сева и фонам удобрения).

V. Gamajunova, V. Shevel. Shaping to productivities and quality varieties millet depending on sowing dates and background of fertilizer in condition of South of Ukraine.

The article presents the research data about the cultivation of three varieties of millet on black soil “chernozem” in the southern arid steppe zone of Ukraine.
It was found that the highest yield of Tauricheskoe variety of millet is formed in 2010, which is the most flexible and stable in cultivation and also has ability to form a high yield on an average for 2008 – 2010 is 3,6 ton/ha, which is 0,59, and 0,95 ton/ha or 20 and 36% in comparison to the varieties Konstantinovskoe and Vostochnoe. Variety Tauricheskoe was sowed according to the calculated dose of fertilizer in the third decade of April – first decade of May. The maximum grain yield was received 5,29 ton/ha. This gives possibility to receive and collect the maximum conditional protein 5,25-7,95 hwt/ha, thin skin of grain and maximum output of the cereals. The highest protein yield (4,71 hwt/ha) was determined in variety Tauricheskoe when it was growing on an average for sowing and fertilizer backgrounds.

Зміст випуску 3 (91), 2016

State and regional measurement of agrarian production’s efficiency in Ukraine

UDC 65.011.44:338.43(477)

V. Rybachuk

Agrarian production’s efficiency in Ukraine in federal and regional measurement has its features, their researches and scientific estimation has always been actual. Transforming and present-day unstable state of the field, riskiness, conjuncture-market instability makes this problem more actual. In order to solve the problem of agrarian production’s efficiency, science develops set of approaches to its evaluation, making it possible to get the result, which is actual for peculiar period of development. Regional and federal evaluative dimension is the background for the presentation of versatile dynamics of the field’s functioning.
Agrarian production in Ukraine and its regions is extremely dynamic. Regional distribution is pretty nominal because of blurred faces and features in the process of productive forces and production relation active exchange, though it takes place. Federal and regional aspects of efficiency development may be observed in natural and territorial peculiarities principles of scientific and technical developments dissemination.In agrarian sector of economics in Ukraine and its regions the resources are used able to provide high productivity and competitiveness even without enough organizational and technological modernization. The field’s model could still be considered as resource, despite of continuous period of adaptation to competitive market. This suggestion comes from the evaluation of employment, soil resources (cultivated areas), added value volumes and their formation sources through the means of resources.In the context of given dynamics of efficiency quality aspects it’s very difficult to speak about innovations, as the investment potential of the field has decreased. The effects of agrarian productivity development to form the basis for scientific evaluation are somewhat misleading, especially in model analyses of productivity tightly connected with efficiency and competitiveness. By means of researches of efficiency we estimated that destructive system in innovative provision mechanism gives us grounds to affirm innovative model in Ukraine hasn’t been formed yet and institutional framework of its organizational design hasn’t been estimated. The type of innovation development model represented nowadays is considered to be not adapted to competitive market economics model, so it is still commodity with separate progressive features. The reason is that our science and innovation’s production-implementation system took place in uncertainty in organization-managerial field firstly, as the system was soviet so the economics was inefficient and uncompetitive.Agrarian production in Ukraine and its regions like Mykolayiv Region in the aspect of efficiency and productivity production accumulates a lot of problems. Their regional division now is pretty nominal as the world is globalized, that’s why the economics of a state, a field or a region is built-in the market objectively. However, the peculiarities take place in the researched object (agrarian production), conditioned by natural, territorial factors rural mentality, especially in the aspect of innovative development and innovations’ diffusion. The mentioned measurement is formed by government-regulated and national-specified factors. They differentiate general effects, herewith determining contours of efficiency and productivity. The last ones are considered to be consequences of some level of innovation in agrarian production, formed in the circumstances estimated by the government and market.

Keywords: efficiency, agrarian production, productivity, development, gross production.

State and regional measurement of agrarian production’s efficiency in Ukraine

Issue 3(91), 2016

Prospects for the development of viticulture and winemaking in Mykolaiv Region of Ukraine

UDC 634.8:631.1

I. Belous

The article is devoted to developing the mechanism of stabilization and further development of Mykolayiv region viticulture and winemaking on the basis of modern innovative techniques for the purpose of saturating domestic food market competitive products and increasing its export potential.
But a number of problems related to the reform of viticulture and winemaking, determining the strategy of their further integration development into the world market, required a more detailed study. In particular, the problems of development and improvement of the viticulture production in the market (especially high-quality of table grapes), an innovative reorganization of domestic viticulture, rational science-based placement of vineyards, formation and reconstruction of grape assortment and wine production in order to meet national and international market needs, scientific support and proceeding the scientific innovations in viticulture production. The integrative model of relations between wine producers and grape growers, processing enterprises and other organizations that contribute promoting and marketing, remains not developed proper. Also it is not sufficiently worked out the marketing strategies of further development for viticulture and winemaking.
Further development of the industry requires qualitative transformations which would ensure increasing competitiveness of viticulture-wine production. Therefore, it is important to determine the strategic directions of viticulture development, according to which Ukraine will pursue a policy of regarding legal, financial, economic, environmental and social regulations through the introduction of innovative model of viticulture and winemaking.
According to the project of the Program about the viticulture development in Mykolayiv region can be achieved through innovative upgrades. The article shows the main parameters of viticulture in Mykolayiv region enterprises up to 2025 and projections of economic activity in the viticulture of Mykolayiv region.

Keywords: viticulture, winemaking, development, performance, efficiency, innovation, market.

Prospects for the development of viticulture and winemaking in Mykolaiv Region of Ukraine

Issue 3(91), 2016