К. М. Карпенко, Т. В. Герасько, С. А. Вдовенко. Ріст і розвиток сортів помідора у відкритому ґрунті за дії біопрепаратів

УДК 635.6:631.8

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-4(100)-10

К. М. Карпенко, старший викладач
Т. В. Герасько,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Таврійський державний агротехнологічний університет
С. А. Вдовенко,
доктор сільськогосподарських наук, доцент
Вінницький національний аграрний університет

Досліджено використання біопрепаратів азотофіту-р та фітоциду-р при вирощуванні помідора розсадним способом у відкритому ґрунті. Вивчені фенологічні та біометричні особливості сортів Ляна, Новичок, Ріо Гранде та встановлено що, біопрепарати сприяли прискоренню початку плодоношення на 6-8 діб, відносно рослин що не оброблялись. Виявлені закономірності змін діаметру плода за дії біопрепаратів: показник збільшувався відносно плодів контрольного варіанту на 19 %. Виявлено збільшення маси плода відносно контролю у варіанті із застосуванням біопрепаратів.

Ключові слова: помідор, сорт, біопрепарат. фенологічна фаза, біометричний показник.

Ріст і розвиток сортів помідора у відкритому ґрунті за дії біопрепаратів (текст статті)
Growth and development of tomato varieties in the open field under the influence of biologics (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Bourn D., Prescott J. A comparison of the nutritional value, sensory qualities, and food safety of organically and conventionally produced foods. Crit Rev Food Sci Nutr. V.42. №1. Р.1–34.
 2. Паламарчук В.Д., Поліщук І.С., Венедіктов О.М.Системи сучасних інтенсивних технологій у рослинництві: навчальний посібник. Вінниця, 2011. 381 с.
 3. Willer H. and Lernoud J. (Eds.) (2017): The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2017. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, and IFOAM – Organics International, Bonn.Version 1.3 of February 20, 2017 URL: http://www.organic-world.net/yearbook/yearbook -2017.htm
 4. Andersson C. Quality of organically and conventionally grown potatoes: four-year study of micronutrients, metals, secondary metabolites, enzymic browning and organoleptic properties. Food Addit Contam.   V.22.  №6.  Р.514–534
 5. Чайка Т. О. Ефективність органічного сільського господарства в Україні. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2011. № 4. С. 160 – 164.
 6. Smith, W. Groenen Organic Farming on the Prairies. Canada, Saskatchewan, 2000. URL: http://saskorganic.com/content/organic-farming-prairies-2nd-ed
 7. Woese, D. Lange, C. Boess, K.W. Bogl comparison of organically and conventionally grown foods – results of a review of the relevant literature.  J Sci Food Agric. 1997. №74. Р. 281–293.
 8. Total antioxidant capacity, total phenolic content and iron and zinc dialyzability in selected Greek varieties of table olives, tomatoes and legumes from conventional and organic farming / Marina Drakou, and etc. Int J Food Sci Nutr. 2015. V. 66. № 2. P. 197–202
 9. Kmiecikb et al Metabolomic fingerprinting employing DART-TOFMS for authentication of tomatoes and peppers from organic and conventional farming / H. Novotna, O. Kmiecikb et al. Food Additives & Contaminants: Part A. 2012. V. 29. №9. Р.1335–1346
 10. Effects of organic and conventional methods on mineral content and taste parameters in tomato fruit / Nikolaos Kapoulas, Zoran S. Ilic, Lidija Milenkovic, Nataša Mirecki. Agriculture & Forestry. 2013. V. 59. №3. Р. 23-34
 11. Каталог сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2007 р. К.: Алефа, 2007. 348 с.
 12. Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. ДР №3890 від 03.06.09. РП Б 02040.
 13. Технологія вирощування. Загальні вимоги: ДСТУ 6008:2008 – [Чинний від 22.12.2008]. К.: Держспоживстандарт України, 2010. – 18 с.
 14. Барабаш О.Ю. Овочівництво : Підручник. К.: Вища школа, 1994. 374 с.

 

К. М. Карпенко, Т. В. Герасько, С. А. Вдовенко. Рост и развитие сортов помидора в открытом грунте под действием биопрепаратов.

Исследовано использование биопрепаратов азотофит-р и фитоцида-р при выращивании помидора рассадным способом в открытом грунте. Изучены фенологические и биометрические особенности сортов Ляна, Новичок, Рио Гранде и установлено, что биопрепараты способствовали ускорению начала плодоношения на 6-8 суток по сравнению с растениями, которые не обрабатывались. Установлены закономерности изменений диаметра плода под действия биопрепаратов: показатель увеличивался по сравнению с плодами контрольного варианта на 19%. Установлено увеличение массы плода по сравнению с контролем в варианте с применением биопрепаратов.

Ключевые слова: помидор, сорт, биопрепарат, фенологическая фаза, биометрический показатель.

 

K. Karpenko, T. Gerasko, S. Vdovenko. Growth and development of tomato varieties in the open field under the influence of biologics.

The use of azotophyte-p and phytocide-p biopreparations in the growing of tomato seedling on open soil was explored. The phenological and biometric features of such varieties as  Lyana, Novychok, Rio Grande were studied.   It was established that biopreparations affected to the acceleration of the beginning of fruiting for 6-8 days, according to untreated plants.

The revealed patterns of changes in the diameter of the fruit under the action of biopreparations increased according to the fruit of the control variant by 19%. An increase in the weight of the fruit according to control in the variant with the use of biopreparations was revealed.

Keywords: tomato, variety, biopreparation, phenological phase, biometric indicator.

Повернутися до змісту

karpenkokm.pdf
Size: 0.33

О. Л. Рудік., Р.А. Вожегова. Вплив заходів передзбирального комплексу на втрату вологи посівами льону олійного в у мовах Півдня України

УДК 633.854.54: 631.547.76: 631.572

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-4(100)-9

О. Л. Рудік, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Р. А. Вожегова,
доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН
Інститут зрошуваного землеробства НААН

Встановлено, що десикація або скошування льону олійного у валки, незалежно від умов дозрівання, прискорює втрати вологи. Це зменшує умовні втрати насіння та соломи й позитивно впливає на засміченість та фізико-механічні показники соломи для технологічного використання. Найбільш швидку втрату вологи, 4,9 – 5,52 % за добу протягом перших чотирьох днів після обробки, забезпечує десикація препаратами Баста 2 л/га та Реглон Супер 3 л/га.

Ключові слова: льон олійний, технологія збирання, десикація, насіння, солома, втрата вологи.

Вплив заходів передзбирального комплексу на втрату вологи посівами льону олійного в у мовах Півдня України (текст статті)
The impact of the measures of a pre-harvest complex on the moisture loss of oil-bearing flax under conditions of the South of Ukraine (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Kulmaa A., Zuka M., Longc S.H., Qiuc C.S., Wangc Y.F., Jankauskiened S., Preisnera M., Kostyna K., Szopaa J. Biotechnology of fibrous flax in Europe and China. Industrial Crops and Products Industrial Crops and Products. №68. P. 50–59.
 2. Ingram A. J., Parbtani A., Clark W. F., Spanner E., Huff M. W., Philbrick D. J., Holub B. J. Effects of Flaxseed and Flax Oil Diets in a Rat-96 Renal Ablation Model. American Journal of Kidney Diseases. 1995. Vol.25. №2 (February). P. 320–329.
 3. Lima L.S., Palin M.F., Santos G.T., Benchaar C., Petit H.V. Effects of supplementation of flax meal and flax oil on mammary gene expression and activity of antioxidant enzymes in mammary tissue, plasma and erythrocytes of dairy cows. Livestock Science. №176. P. 196–204.
 4. Рудік О. Л. Сировинний потенціал льону олійного та перспективи його використання в медицині. Таврійський науковий вісник: зб. наук. пр. Херсон, 2016. Вип. 96. С. 104–111.
 5. Gonzбlez-Garcнa, Hospido A., Feijoo G., Moreira M. T. Life cycle assessment of raw materials for non-wood pulp mills: Hemp and flax.Resources, Conservation and Recycling. 2010. URL: www.elsevier.com/locate/resconrec
 6. Артёмов А.В. Отраслевая наука льняного комплекса России: проблемы и перспективы. Российский химический журнал (журнал Российского химического общества им. Д.И. Менделеева). М. 2003. — Т. XLVII. Вып. 5. С. 68–75.
 7. Haaga K., Padovanib J., Fitac S., Trouvé J.-P., Pineaue C., Hawkinsf S., Hein De Jongg, Deyholosh M. K., Chabbertb B., Müssig J., Beaugrandb J. Influence of flax fibre variety and year-to-year variability on composite properties. Industrial Crops and Products Industrial Crops and Products. 2017. № 98. P. 1–9.
 8. Prasada V., Suresh D., Joseph M.A., Sekara K., Mubarak A. Development Of Flax Fibre Reinforced Epoxy Composite With Nano Tio2 Addition Into Matrix To Enhance Mechanical Properties. Materials Today: Proceedings. 2018. №5. P. 11569–11575.
 9. Lazko, Dupré B., Dheilly R.M., Quéneudec M. Biocomposites based on flax short fibres and linseed oil. Industrial Crops and Products Industrial Crops and Products. 2011. №33. P. 317–324.
 10. Ouagne P., B. Barthod-Malat, Ph. E., Labonne L., Placet V. Fibre Extraction from Oleaginous Flax for Technical Textile Applications: Influence of Pre-processing parameters on Fibre Extraction Yield, Size Distribution and Mechanical Properties. Science Direct 3rd International Conference on Natural Fibers: Advanced Materials for a Greener World, ICNF 2017, 21-23 June 2017, Braga, Portugal Procedia Engineering. 2017. №200. P. 213–220.
 11. Bayerl T., Geith M., Somashekar A. A., Bhattacharyya D. Influence of fibre architecture on the biodegradability of FLAX/PLA composites.International Biodeterioration & Biodegradation. 2014. №96. P. 18­–25.
 12. Deng Y., Paraskevas D., Tian Y., Van Acker K., Dewulf W., Duflou J. R. Life cycle assessment of flax-fibre reinforced epoxidized linseed oil composite with a flame retardant for electronic applications. Journal of Cleaner Production. 2016. № 133. P. 427–438.
 13. Чехова І. В., Чехов С. А., Шкурко М. П. Вітчизняний ринок льону. Економіка України. 2017. № 1. С. 52–63.
 14. Чехов А. В., Лапа О. М., Міщенко Л. Ю., Полякова І. О. Льон олійний: біологія, сорти, технологія вирощування. Київ, 2007. 55 с.
 15. Production guidelines for flax (Linum usitatissimum L.) / compiled M.J. Jacobsz and W.J.C. van der Merwe. Arc-institute for industrial crops, Department of agriculture, Forestry and Fisheries Directorate: plant production. February 2012.
 16. Дударєв І. М. Особливості збирання льону олійного. Сільськогосподарські машини. 2014. Вип. 28. С. 11–17.

 

А .Л. Рудик, Р. А. Вожегова. Влияние приемов предуборочного комплекса на потерю влаги посевами льна масличного в условиях Юга Украины.

Установлено, что десикация или скашивание льна масличного в валки, независимо от условий созревания, ускоряют потерю влаги. Это снижает условные потери семян и соломы и положительно влияет на засорённость и физико-механические показатели соломы при технологическом ее использовании. Наиболее быстрое высыхание, 4,9 – 5,52 % в сутки в течение первых четырёх дней после обработки, обеспечивает десикация препаратами Баста 2 л/га и Реглон Супер 3 л/га.

Ключевые слова: лён масличный, технология уборки, десикация, семена, солома, потеря влаги.

 

O. L. Rudik, R. A. Vozhehova. The impact of the measures of a pre-harvest complex on the moisture loss of oil-bearing flax under conditions of the South of Ukraine.

It was established that desiccation or cutting of oil flax plants and laying them in swaths, in spite of their maturation conditions increases moisture losses. It reduces conventional losses of seeds and straw and has a positive impact on the infestation, physical and mechanical parameters of straw for industrial use. The fastest dehydration, 4.9 – 5.52 % per day throughout the first four days after treatment, is provided by the desiccation with the preparations Basta 2 liters per hectare and Reglon Super 3 liters per hectare.

Key words: oil-bearing flax, harvesting technology, desiccation, seeds, straw, dehydration.

Повернутися до змісту

rudik.pdf
Size: 0.33

А. І. Кривенко. Оптимізація норм і термінів підживлення пшениці озимої азотними добривами у Південному степу України

УДК 633.854.54: 631.547.76: 631.572

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-4(100)-9

А. І. Кривенко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Одеська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН

З’ясовано, що урожайність та якість зерна пшениці озимої у Південному Степу України значною мірою залежали від забезпечення рослин елементами мінерального живлення упродовж всієї вегетації. Встановлено, що внесення азотних добрив прикореневим способом на початку виходу рослин пшениці озимої в трубку максимально підвищувало її урожайність як у порівнянні з контролем, так і у відношенні до фонового внесення фосфорно-калійних добрив. Підживлення рослин пшениці озимої азотними добривами забезпечувало збільшення концентрації білка і скловидності зернової продукції.

Ключові слова: норми і терміни підживлення, технології вирощування, азотні добрива, пшениця озима, урожайність, якість зерна.

Оптимізація норм і термінів підживлення пшениці озимої азотними добривами у Південному степу України (текст статті)
Optimization of norms and terms for nutririon of winter wheat with nitrogen fertilizers in the Southern Steppe of Ukraine (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Лихочвор В.В. Мінеральні добрива та їх застосування. Львів: Українські технології, 2008. 109 с.
 2. Лісовий М.В. Підвищення ефективності мінеральних добрив. К: Урожай, 1991.  120 с.
 3. Maathus F.J.M., Diatloff E. Roles and functions of plant mineral nutrients. In: Plant Mineral Nutrients: Methods and Protocols. Methods in Molecular Biology. 2013. Vol. 953. P. 1–20.
 4. Masclaux-Daubresse G., Daniel-Vedele F., Dechorgnat J. Nitrogen uptake, assimilation and remobilization in plants: challenges for sustainable and productive agriculture. Annals of Botany. 2010. Vol. 105. P. 1141–1157.
 5. Лебідь Є.М., Черенков А.В., Солодушко М.М. Особливості вирощування озимої пшениці у Степу України. Науково-технічний бюлетень Миронівського інституту пшениці.  Вип. 8.  С. 335–344.
 6. Нетіс І.Т. Пшениця озима на півдні України: монографія. Херсон: Олдіплюс, 2011. 460 с.
 7. Польовий В.М. Оптимізація систем удобрення у сучасному землеробстві. Рівне: Волинські обереги, 2007. 320 с.
 8. Карасюк І.М., Геркіял О.М., Господаренко Г.М. Агрохімія / За ред. І.М. Карасюка. К.: Вища школа, 1995.  471 с.
 9. Romheld V., Kirkby E. Research on nitrogen and potassium in agriculture: needs and prospects. Plant and Soil. 2010. Vol. 335. P. 155–180.
 10. Скрильник Є., Кутова А. Мікродобрива у посівах озимої пшениці. Пропозиція.    №10.  С. 52–54.
 11. Юркевич Є.О., Коваленко Н.П., Бакума А.В. Агробіологічні основи сівозмін Степу України. Одеса: ВМВ, 2011. 240 с.
 12. Марчук І., О. Тарасенко. Озима пшениця: «ні» весняному голодуванню! Пропозиція.   №2. С. 110–111.

 

А. И. Кривенко Оптимизация норм и сроков подкормки пшеницы озимой азотными удобрениями в Южной Степи Украины

Установлено, что урожайность и качество зерна пшеницы озимой в Южной Степи Украины в значительной степени зависели от обеспечения растений элементами минерального питания на протяжении всей вегетации. Внесение азотных удобрений прикорневым способом в начале выхода растений пшеницы озимой в трубку максимально повышало ее урожайность как по сравнению с контролем, так и в отношении к фоновому внесению фосфорно-калийных удобрений. Подкормка растений пшеницы озимой азотными удобрениями обеспечивала увеличение концентрации белка и стекловидности зерновой продукции.

Ключевые слова: нормы и сроки подкормки, технологии выращивания, азотные удобрения, пшеница озимая, урожайность, качество зерна.

 

А. І. Kryvenko Optimization of norms and terms for nutririon of winter wheat with nitrogen fertilizers in the Southern Steppe of Ukraine

It was found that the yield and quality of winter wheat grain in the Southern Steppe of Ukraine largely depended on providing plants with mineral nutrition elements throughout the growing season.  It was established that the introduction of nitrogen fertilizers in the root way at the beginning of the winter wheat plant in the tube maximally increased its yield both in comparison with the control and in relation to the background phosphorus-potassium fertilizers. The nutrition of wheat plants with winter nitrogen fertilizers provided an increase in protein concentration and vitreousness of grain products.

Key words: norms and terms of nutrition, technology of growing, nitrogen fertilizers, winter wheat, productivity, quality of grain.

Повернутися до змісту

kryvenko.pdf
Size: 0.33

В. П. Карпенко, О. О. Коробко, Вплив гербіциду і біологічних препаратів на фотосинтетичну продуктивність і врожайність посіву

УДК 633.31/37: 631.95: 631.811.98: 581.132

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-4(100)-7

В.П. Карпенко, доктор сільськогосподарських наук
О.О. Коробко,
аспірант
Уманський національний університет садівництва

У статті представлено результати дослідження впливу різних норм гербіциду Панда, регулятора росту рослин Стимпо і мікробного препарату Ризобофіт на формування чистої продуктивності фотосинтезу посіву нуту сорту Пам’ять та його врожайності. На основі проведених досліджень встановлено найбільш ефективне поєднання препаратів, що забезпечує істотне підвищення фотосинтетичної і зернової продуктивності посіву нуту.

Ключові слова: нут, чиста продуктивність фотосинтезу, гербіцид, регулятор росту рослин, мікробний препарат.

Вплив гербіциду і біологічних препаратів на фотосинтетичну продуктивність і врожайність посіву (текст статті)
The influence of herbicide and biological preparations on photosynthetic productivity and crop yielding capacity (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Павленко В. П., Петров Н. Ю., Мельникова А. В. Технологии и средства возделывания нута. Волгоград: Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия, 2003. 160 с.
 2. Карпенко В. П., Грицаєнко З. М., Притуляк Р. М. Біологічні основи інтегрованої дії гербіцидів і регуляторів росту рослин. Умань, 2012. 357 с.
 3. Elkoca E., Kantar F., Fikrettin S. Influence of Nitrogen Fixing and Phosphorus Solubilizing Bacteria on the Nodulation, Plant Growth, and Yield of Chickpea. Journal of Plant Nutrition. 2008. 31. 157–171.
 4. Гангур В. В., Єремко Л. С., Сокирко Д. П. Формування продуктивності нуту залежно від технологічних факторів в умовах Лівобережного Лісостепу України. Зернові культури. 2017.Том 1. №2. С.285–292.
 5. Serekpayev N, Popov V, Stybayev G, Nogayev A, Ansabayeva A. Agroecological aspects of chickpea growing in the Dry Steppe Zone of Akmola Region, Northern Kazakhstan. Biotech Res Asia 2016;13(3). С.1341–1351
 6. Тедеева В.В., Абаев А.А., Тедеева А.А. Фотосинтетическая деятельность посевов различных сортов нута в условиях Лесостепной зоны Рсо-Алания. Современные проблемы науки и образования : електрон. версія журн. 2015. № 1-1. URL: http:// science -education.ru/ru/article/view?id=18823 (дата звернення: 29.11.2018).
 7. Рябухина О.П., Медведев Г.А. Фотосинтетическая деятельность и продуктивность зернобобовых культур на черноземных почвах. Известия НВ АУК : електрон. версія журн. 2010. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fotosinteticheskaya-deyatelnost-i-produktivnost-zernobobovyh-kultur-na-chernozemnyh-pochvah (дата звернення: 29.11.2018).
 8. Singh G., Ram H., Aggarwal N., & Turner N. Irrigation of chickpea (Cicer Arietinum l.) increases yield but not water productivity. Experimental Agriculture. 2016. 52 (1), 1–13. P. 3917–3930
 9. Карпенко В. П., Притуляк Р. М., Даценко А. А., Івасюк Ю. І. Фізіолого-біохімічні механізми інтегрованої дії гербіцидів і регуляторів росту рослин. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2016. № 1. С. 72–76.
 10. Новожилов К. В. Некоторые направления экологизации защиты растений. Защита и карантин растений. 2003. №8. С. 14–17.
 11. Карпенко В. П., Івасюк Ю. І., Оратівська С. А. Біологізована технологія вирощування бобових культур (соя, горох) / за ред. В. П. Карпенка. Умань : Візаві, 2016. 24 с.
 12. Ярчук И. И. Булгакова М. П. Физиологически активные вещества гумусовой природы как экологический фактор детоксикации остаточных количеств гербицидов. Биологические науки.1991. № 10. С.75–80.
 13. Гербіцид Панда, Каталог компанії UKRΛVIT КЕ: офіційний сайт. URL: https://ukravit.ua /uk/panda/.(дата звернення: 10.06.2018)
 14. Стимулятор росту Стимпо. Препарати ДП МНТЦ “Агробіотех”: Каталог: офіційний сайт. URL: http:// www.agrobiotech. com. ua/ ua/ stimpo (дата звернення: 29.11.2018)
 15. Добриво Ризобофіт (порошкоподібна форма) Інститут агроекології і природокористування НААН : Каталог. URL: http://www.snpk.com.ua/ua /fertilizers/rizobofitp/ (дата звернення: 29.11.2018)
 16. Державний реєстр сортів рослин України. Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України : офіційний сайт.2015. URL: http://vet.gov.ua /sites/ default/ files/ReestrEU-2015-01-14a.pdf. (дата звернення: 29.11.2018)
 17. Видання Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення (СГІ – НЦНС), ЗАТ “Селена”. Одеса, 2011. 128 с.
 18. Ничипорович А. А. О путях повышения продуктивности фотосинтеза растений в посівах. Фотосинтез и вопросы продуктивности растений. Москва : Изд-во АН СССР. 1963. С. 5–36.
 19. Грицаєнко З. М., Грицаєнко А. О., Карпенко В. П. Методи біологічних та агрохімічних досліджень рослин і ґрунтів. Київ : НІЧЛАВА, 2003. 320 с.
 20. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта: Москва : Колос, 1973. 335 с.
 21. Івасюк Ю. І., Карпенко В. П., Грицаєнко 3. М. Симбіотичний стан посівів сої за дії біологічно активних речовин. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2015. № 2. С. 13–16.
 22. Бушулян О. В., Січкар В. І., Бабаянц О. В. Сучасна інтегрована система захисту посівів нуту. Одеса: СГІ –НЦ НС, 2017. 23 с.
 23. Івасюк Ю. І. Продуктивність посівів сої за роздільного та інтегрованого застосування мікробіологічного препарату, регулятора росту рослин і гербіциду. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2016. №. 3. С. 89‒95.

 

В. П. Карпенко, А. А. Коробко. Влияние гербицида и биологических препаратов на фотосинтетическую продуктивность и урожайность посева нута.

В статье приведены результаты по исследованию влияния различных норм гербицида Панда, регулятора роста растений (РРР) Стимпо и микробного препарата (МБП) Ризобофит на формирование чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) посева нута сорта Память и его урожайности. Установлено, при использовании комбинированной обработки семян МБП Ризобофит 1,0 л/т и РРР Стимпо 0,025 л/т и внесения по данному фону гербицида Панда в нормах 3,0 и 4,0 л/га чистая продуктивность фотосинтеза в фазе пяти листочков – цветение возросла на 42 – 65%, а в фазе цветения – образование бобов возрастала на 32-66%. Урожайность зерна нута в данных вариантах выросли на 15-69%, что на 0,40-0,67 т га больше, чем в контрольном варианте. За действия микробного препарата Ризобофит 1,0 л/т и регулятора роста растений Стимпо 0,025 л/т и внесения гербицида Панда в нормах 5,0 и 6,0 л/га в фазе пяти листочков – цветение чистая продуктивность фотосинтеза возросла на 43 и 31%, а в фазе цветения – образование бобов возрастала на 40-24%. Урожайность зерна нута в этом варианте возросла на 25 и 28% соответственно.

На основании проведенных исследований установлено наиболее эффективное сочетание препаратов, которое обеспечивает существенное повышение фотосинтетической и зерновой продуктивности посева нута.

Ключевые слова: нут, чистая продуктивность фотосинтеза, урожайность, гербицид, регулятор роста растений, микробный препарат.

 

V. Karpenko, O. Korobko. The influence of herbicide and biological preparations on photosynthetic productivity and crop yielding capacity.

The article presents the results of studying the influence of various norms of the Panda herbicide, plant growth regulator (PPP) Stimpo and the microbial drug Rizobofit on the formation of the net photosynthetic productivity (PFR) of Memory sowing seed and its yield.  It was established that using the combined treatment of IBE Rizobofit seeds, 1.0 l / t and PPP Stimpo 0.025 l / t and introducing the Panda herbicide for this background in the rates of 3.0 and 4.0 l / ha, the net productivity of photosynthesis in the phase of five leaves – flowering  increased by 42 – 65%, and in the flowering phase – the formation of beans increased by 32 – 66%.  The yield of chickpea grains in these variants increased by 15 – 69%, which is 0.40 – 0.67 tons ha more than in the control variant. Under the activity of the microbial drug Rizobofit 1.0 l / t and the plant growth regulator Stimpo 0.025 l / t and the introduction of the herbicide Panda in the norms of 5.0 and 6.0 l / ha in the phase of five leaves – flowering net photosynthesis productivity increased by 43 and 31  %, and in the flowering phase – the formation of beans increased by 40 – 24%.  The yield of chickpea grains in this variant increased by 25 and 28%, respectively.

On the basis of the conducted research, the most effective combination of drugs was established, which provides a significant increase in the photosynthetic and grain productivity of sowing chickpeas.

Keywords: chickpea, photosynthesis net productivity, yield, herbicide, plant growth regulator, microbial preparation

Повернутися до змісту

karpenko.pdf
Size: 0.33

А. В. Панфілова, В. В. Гамаюнова. Вплив оптимізації живлення на висоту рослин та врожайність зерна сортів ячменю, ярого в умовах Південного степу України

УДК 633.16 : 631.5 : 631.8(477.7)

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-4(100)-6

А. В. Панфілова, кандидат сільськогосподарських наук
ORCID ID: 0000-0003-0006-4090
В. В. Гамаюнова, доктор сільськогосподарських наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-4151-0299
Миколаївський національний аграрний університет

У статті наведено результати досліджень ефективності оброблення посівів ячменю ярого сучасними рістрегулюючими препаратами по фону внесення мінеральних добрив, проведених у 2013–2017 рр. на чорноземі південному в умовах зони Степу України. Досліджено вплив сортових особливостей ячменю ярого та варіантів живлення на формування висоти рослин та врожайність зерна. Визначено, що за внесення під передпосівну культивацію ячменю ярого рекомендованої дози мінерального добрива N30P30(фон) та проведення позакореневих підживлень посівів у фази початку виходу рослин у трубку та колосіння комплексними органо-мінеральними добривами Органік Д2 та Ескорт–біо створюються сприятливі умови для формування більших лінійних розмірів рослин у всі фази росту та розвитку, а також значно вищого рівня врожайності зерна досліджуваних сортів ячменю ярого. Так, у середньому за роки досліджень, рослинами сорту Адапт залежно від варіантів удобрення сформовано 3,22–3,25 т/га зерна, сорту Сталкер ­– 3,33­–3,37 т/га, а сорту Еней – 3,56–3,61 т/га зерна, що вище контролю на 25,8–27,0; 26,6– 28,1 та 27,1– 28,9% відповідно.

Із досліджуваних сортів ячменю ярого за комплексом показників, що визначали, краще себе проявив сорт Еней.

Ключові слова: сорти ячменю ярого, живлення рослин, рістрегулюючі препарати, висота рослин, урожайність зерна.

Вплив оптимізації живлення на висоту рослин та врожайність зерна сортів ячменю, ярого в умовах Південного степу України (текст статті)
Influence of nutrition optimization on the height and grain yield of spring barley varieties in the Southern Steppe of Ukraine (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Токар Б. Ю. Продуктивність ячменю ярого пивоварного залежно від удобрення та ретардантного захисту. Вісник ЖНАЕУ. 2015. № 2(50). Т.1. С. 440 – 445.
 2. Камінська В. В., Шморгун О. В., Дудка О. Ф.Особливості формування елементів продуктивності сортів ячменю ярого в північній частині Лісостепу. Землеробство : міжвід. темат. наук. зб. 2012. Вип. 84. C. 75.
 3. Колесніков М. О., Пономаренко С. П. Вплив біостимуляторів Стимпо та Регоплант на продуктивність ячменю ярого. Агробіологія. 2016. № 1. С. 81 – 86.
 4. Касаткіна Т. О., Гамаюнова В. В. Вплив ресурсозберігаючих елементів технології на продуктивність рослин ячменю ярого в умовах Південного Степу України. Інноваційні технології в рослинництві : матеріали наук. інтернет-конф., 15 трав. 2018 р. Кам’янець – Подільський, 2018. 80 – 82.
 5. Носко Б. С. Сучасний стан та перспективні напрямки досліджень в агрохімії. Вісник аграрної науки. 2002. №9. С. 9 – 12.
 6. Ситник В. П. Екологічні аспекти агропромислового комплексу. Вісник аграрної науки. 2002. №9. С. 55 – 57.
 7. Wójcik P. Uptake of mineral nutrients from foliar fertilization. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research. 2004. 12: 201–218.
 8. Babaeian M., Tavassoli A., Ghanbari A., Esmaeilian Y., Fahimifard M. Effects of foliar micronutrient application on osmotic adjustments, grain yield and yield components in sunflower (Alstar cultivar) under water stress at three stages. African Journal of Agricultural Research. 6 (5): 1204–1208.
 9. Sepiedeh Z., Mohammad N., Hamid R. T. M., Hossein Z. Effect of zinc and sulfur foliar applications on physiological characteristics of sunflower (Helianthus annuus L.) under water deficit stress. International Journal of Biosciences. 5 (12): 87–96. URL: https://doi.org/10.12692/ijb/5.12.87-96
 10. Nutrient uptake by plants from different land types of Madhupur soils. / Begum and et. Bangladesh Journal of Scientific Research: : електрон. версія журн. 2015. 28 (2): 113–121. URL: https://doi.org/10.3329/bjsr.v28i2.26782
 11. Вплив попередників і мінеральних добрив на урожайність та якість зерна пшениці озимої в умовах Присивашшя / І. В. Костиря та ін. Бюлетень Інституту сільського господарства степової зони НААН України. 2013. №4. С. 25 – 29.
 12. Каленська С. М., Токар Б. Ю. Урожайність ячменю ярого залежно від рівня мінерального живлення. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2015. Вип. 23. С. 30 – 33.
 13. Панфілова А. В., Гамаюнова В. В. Продуктивність сортів ячменю ярого залежно від оптимізації живлення в умовах Південного Степу України. Plant Varieties Studying and Protection. Т. 14 №3. С.310–315. DOI: https://doi.org/10.21498/ 2518-1017.14.3.2018.145304
 14. Пономаренко С. П. Биостимуляторы в сельском хозяйстве – украинский прорыв. Биологические препараты в растениеводстве: материалы Междунар. конф. Radostim, C. 45–48.
 15. Современные подходы к увеличению эффективности удобрений под сельскохозяйственные культуры в земледелии Южной Степи Украины / В. В. Гамаюнова и др. Пути повышения эффективности орошаемого земледелия. ФГБНУ «РосНИИПМ». 2015. Вып. 4 (60). С. 75 – 80.

 

А. В. Панфилова, В. В. Гамаюнова. Влияние оптимизации питания на высоту растений и урожайность зерна сортов ячменя ярового в условиях Южной Степи Украины.

В статье приведены результаты исследований эффективности обработки посевов ячменя ярового современными рострегулирующими препаратами по фону применения минеральных удобрений, проведенных в 2013 – 2017 гг. на черноземе южном в условиях Южной Степи Украины. Изучено влияние сортовых особенностей ячменя ярового и вариантов питания на формирование высоты растений и урожайность зерна культуры. Установлено, что при внесении под предпосевную культивацию ячменя ярового рекомендованной дозы минерального удобрения N30P30 (фон) и проведении внекорневых подкормок посевов в начале выхода растений в трубку и колошения препаратами Органик Д2 и Эскорт-био создаются благоприятные условия для формирования больших линейных размеров растений во все фазы роста и развития, а также значительно высших уровней урожайности зерна исследуемых сортов ячменя ярового. Так, в среднем за годы возделывания, в зависимости от варианта питания сортом Адапт сформировано 3,22-3,25 т/га зерна, сортом Сталкер 3,33-3,37 т/га зерна и сортом Эней 3,56-3,61 т/га зерна, что превысило показатели контроля на 25,8- 27,0; 26,6-28,1 и 27,1 – 28,9% соответственно.

Из изучаемых сортов ячменя ярового по комплексу исследуемых показателей лучшим оказался сорт Эней.

Ключевые слова: сорта ячменя ярового, питание растений, рострегулирующие препараты, высота растений, урожайность зерна.

 

A. V. Panfilova, V.V. Gamayunova. Influence of nutrition optimization on the height and grain yield of spring barley varieties in the Southern Steppe of Ukraine.

The article presents the results of studies about the effectiveness of spring barley crop cultivation with modern retriever preparations in the background of mineral fertilizers carried out in 2013-2017 on the southern bleak soils in the Ukrainian Steppe. The effects of varietal characteristics of spring barley and nutrition options on the height of plants and grain yield. It was determined that for growing spring barley under presowing cultivation of mineral fertilizer dose N30P30 (background) and using foliar application crops at the beginning of the exit plants up and beginningearing phase to complex organic fertilizers Organic D2 and Escort – bio in the favorable conditions for the formationthe larger linear sizes of plants and the highest level of grain yield of the studied varieties are formed. For example, on average, over the years of research, spring barley plants of fertilizer variants were formed 3,22-3,25 t/ha of Adapt variety, 3,33-3,37t/ha of Stalker variety and 3,56 – 3,61t/ha of Aeneas variety. Percentage, which exceeded control indicators 25,8-27,0; 26,6 – 28,1 and 27,1 – 28,9% respectively.

We must consider that the best from all investigated varieties of winter wheat for their complex of indicators was the variety Aeneas.

Keywords: variety of spring barley, plant nutrition, regulatory preparations, plant height, grain yield.

Повернутися до змісту

panfilova.pdf
Size: 0.33

Л. К. Антипова, Н. В.Цуркан, А. М. Адамович, Л. А. Пойша. Багаторічні трави важлива складова екологічного землеробства і кормовиробництва

УДК 633.2: 631.147: 636.085

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-4(100)-5

Л. К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, професор
ORCID ID:
0000-0003-2609-0801
Миколаївський національний аграрний університет
Н. В. Цуркан,
кандидат економічних наук
ORCID ID:
0000-0002-0732-5938
Головне управління статистики у Миколаївській області
О. М. Адамович,
доктор сільськогосподарських наук, професор
ORCID ID:
0000-0003-1725-4421
Л. А. Пойша,
доктор сільськогосподарських наук
Латвійський сільськогосподарський університет
Інститут ґрунтознавства та рослинництва

У статті проаналізовано стан розвитку виробництва багаторічних трав в Україні та Латвії. Відзначено зменшення площ їх посівів у зазначених країнах. Зауважено на недотриманні сівозмін в Україні, що негативно позначається на показниках родючості ґрунтів. Водночас зменшується надходження біологічного азоту в ґрунт. Наведено досвід виробництва органічної продукції провідними господарствами України.

Ключові слова: багаторічні трави, площа посівів, біологічний азот, родючість ґрунтів, екологізація землеробства, органічна продукція.

Багаторічні трави важлива складова екологічного землеробства і кормовиробництва (текст статті)
Perennial grasses are an important component of ecological farming and feed production (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Бражевська Г. М. Техніко–технологічне забезпечення виробництва продукції рослинництва. Економіка АПК. № 12. С. 49-52.
 2. Рощина Ю. В. Об использовании земель сельскохозяйственного назначения разными структурами и формами хозяйствования. Вісник ЖДТУ. 2011. № 3 (57).С. 364-367.
 3. Порудєєва Т. В. Енергоекономічна оцінка сівозмін короткої ротації. Економіка АПК.    №7.  С. 30-33.
 4. Ситник К., Багнюк В. Стан ґрунтів і майбутнє людства. Вісник НАН України. № 8. С. 3–27.
 5. Чайка Т. А. Инновационные технологии в органическом земледелии. Основы рационального природопользования: Материалы V международной научно-практической конференции / Под общ. ред. В. В. Афонина. Саратов: Наука, 2016. 426 с. С. 322–327.
 6. Беспалько Р.І., Ю.Ю. Воронюк. Особливості екологізації використання земель сільськогосподарського призначення. Геодезія, картографія і аерофотознімання: електрон. версія журн. Львів : Львівська політехніка, 2013. Вип.78. С.215-217. URL : http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/20091/1/38-215-217.pdf
 7. Ткачук В.І. Екологізація виробництва як пріоритет процесу диверсифікації агарних підприємств // Ефективна економіка: електрон. версія журн. № 4. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2899
 8. Рибаченко О. М., Воронецька І. С., Спринчук Н. А., Корнійчук О. О. Організаційно-економічні передумови розвитку органічного кормовиробництва в Україні. Економіка АПК. № 10. 2013. С. 33-38.
 9. Rasma Platače, NataliaTsurkan, Liena Poiša, Aleksandrs Adamovičs, Kristīne Ivanova. Аssessment of perennial crop areas in Latvia and Ukraine. The changing economic landscape : issues, implications and policy options : the 6th international conference, 30 may-01 july 2013. Pula, 2013. P. 97.
 10. Кузнецов И. Ю., Кузнецова А. Р. Роль люцерно-клеверной травосмеси в биологизации земледелия Республики Башкортостан. Агробиотехнологии и пути внедрения передовых биотехнологий в сельское хозяйство : материалы I Республиканской конференции Министерства сельского хозяйства РБ, 2 марта 2005 г. Уфа. С. 12-14.
 11. Научные основы экологического земледелия / В. М. Круть [и др.]. К. : Урожай, 1995. – 176 с.
 12. Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур у 2017 році Статистичний бюлетень: [Електронний ресурс] – URL: ukrstat.gov.ua
 13. Цимбалюк В. М. Резерв підвищення родючості ґрунтів та ведення кормовиробництва / В. М. Цимбалюк // Сільський господар. – 2000. – № 3-4. – С. 9.
 14. Цуркан Н. В., Антипова Л. К., Балло В. М. Особливості економічної та екологічної оцінки вирощування багаторічних трав на Півдні України. Наук. праці : наук.-метод. журнал. Екологія. Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2012. Вип. 167. Т. 179. С. 110-111.
 15. Vasileva V. Effect of mineral nitrogen fertilization and water-deficiency stress on chemical composition of lucerne (Medicago sativa L.). Proceedings of the 24th General Meeting of the European Grassland Federation. Lublin, Poland 3-7 june 2012. – Oficyna Wydawnicza Garmond. Poznan, 2012. Grassland Science in Europe. Vol. 17. P. 391-393.
 16. Квітко Г. П., Гетман Н. Я. Азотфіксуюча спроможність та збагачення ґрунту азотом залежно від років життя люцерни посівної в умовах Лісостепу. Корми і кормовиробництво. 2003.Вип. 51.С. 54-57.
 17. Антипова Л. К. Виробництво насіння люцерни в Степу України : монографія. Миколаїв : МДАУ, 2009. 227 с.
 18. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. К. : ННЦ “ІАЕ”, 2012.182 с.
 19. Кернасюк Ю. Ринок м’яса: основні тренди : електрон. Ресурс. URL: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/11153-rynok-miasa-osnovni-trendy.html
 20. Антипова Л. К. Люцерна – універсальна рослина для агроценозів . Корми і кормовиробництво. Вип. 62.  С. 139-144.
 21. Компанія ПП «Агроекологія» : офіційний сайт. URL :http://www.agroecology.in.ua/company
 22. ПП «Агроекологія» : офіційний сайт. URL: http://www.agroecology.in.ua/industries
 23. Сільське господарство Латвії : офіційний сайт. URL :. http://worldofscience.ru/geografija-mira/30-geografija-latvii/840-sel-skoe-hozjajstvo-latvii.html
 24. Мясное животноводство в Латвии: не для лёгкой прибыли : сайт. URL: https://mrus.db.lv.
 25. Латвійське свинарство на межі колапсу : сайт. URL : https://m.dw.com.

 

Л. К. Антипова, Н. В. Цуркан, А. М. Адамович, Л. А. Пойша. Многолетние травы – важная составляющая экологического земледелия и кормопроизводства.

В статье проанализировано состояние развития производства многолетних трав в Украине и Латвии. Отмечено уменьшение площадей их посевов в указанных странах. Установлено несоблюдение севооборотов в Украине, что негативно сказывается на показателях плодородия почв. В то же время уменьшается поступление биологического азота в почву. Приведен опыт производства органической продукции ведущими хозяйствами Украины.

Ключевые слова: многолетние травы, площадь посевов, биологический азот, плодородие почв, экологизация земледелия, органическая продукция.


L. K. Antipova, N.V. Tsurkan, A.M. Adamovics, L.A. Poisa. Perennial grasses are an important component of ecological farming and feed production.

The article analyzes the state of perennial grasses production development in Ukraine and Latvia. A decrease in the area of their crops in these countries was noted. Non-observance of crop rotations in Ukraine was reported, which negatively affects the indicators of soil fertility. At the same time, the flow of biological nitrogen into the soil decreases. The experience of the production of organic products by leading Ukrainian farms is given.

Key words: perennial grasses, area of crops, biological nitrogen, soil fertility, greening of agriculture, organic products.

Повернутися до змісту

antipova.pdf
Size: 0.33

В. М. Стамат, А. А. Смирнова, Н. С. Савченко. Споживча поведінка на ринку туристичних послуг регіону

УДК 338.48-6:330.123.6

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-4(100)-4

В. М. Стамат, кандидат економічних наук, доцент
ORCID ID:
0000-0001-5789-4023
А. А. Смирнова,
здобувач вищої освіти
Н. С. Савченко,
здобувач вищої освіти
Миколаївський національний аграрний університет

У статті висвітлено результати маркетингових досліджень споживчої поведінки та мотивацій на ринку туристичних послуг регіону. Зазначено комплексну оцінку туристичних послуг в Україні та за кордоном. Виявлено зв’язок поведінки споживачів залежно від рівня середньомісячного доходу, статі, частоти подорожей за кордон та віку на основі використання непараметричних методів статистики. Здійснено сегментацію споживачів туристичних послуг та надано їх характеристику за психографічними та поведінковими критеріями.

Ключові слова: туристичний ринок, споживча поведінка, споживчі мотивації, маркетинг туризму, маркетингове дослідження, туристичні послуги, сегментація споживачів.

Споживча поведінка на ринку туристичних послуг регіону (текст статті)
V. Stamat, A. Smyrnova, N. Savchenko. Consumer behavior at the market of tourist services of the region (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Про туризм : Закон України. Документ 324/95-вр, чинний, поточна редакція – Редакція від 11.02.2015, підстава 124-19 / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80 .
 2. Горкавий В.К., В.В. Ярова. Математична статистика : навч. посіб. К. : Професіонал, 2004. 378с.
 3. Державна служба статистики України: офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
 4. Зозульов О.В., Василенко А.Т. Аналіз поведінки споживачів на промисловому ринку для формування торгової пропозиції // Економічний вісник НТУУ «КПІ»: електрон. версія журн. 2017. №14. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/108742 DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.14.2017.108742
 5. Кізима В.Л., Н.В.Бортнік. Маркетингове дослідження ринку туристичних і готельних послуг України. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. Ч, Вип.17. С.37-40.
 6. Кудла Н.Є. Мотиви вибору відпочинку у селянському агротуристичному господарстві // Вісник ДІТБ. Серія : Економіка, організація та управління підприємствами туристичної індустрії та туристичної галузі в цілому : електрон. версія журн. 2013. №17.  С. 283-289.  URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vditb_2013_17_48
 7. Ложкін Г.В., Комаровська В.Л. Споживацька поведінка. Практична психологія та соціальні робота. 2009. №4. С. 1-10.
 8. Оболенцева Л.В., Павленко А.А. Маркетинг та його роль у розвитку туристичної індустрії регіону. International Scientific Journal. 2015. №9. С.141-145.
 9. Окландер М.А. Вплив соціальних чинників на поведінку споживача. Наукові праці ДОННТУ. Серія: Економічна. 2013. №4 (46). С.248-255.
 10. Окландер М.А. Сучасні трансформації культурних чинників поведінки споживача Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський Політехнічний Інститут» : збірник наукових праць. 2013. №10. С. 386-392.
 11. Прокопенко О.В., Троян М.Ю. Поведінка споживачів : навч. посіб. К. : Центр учбової літератури, 2008.  176 с.
 12. Роделіус В., Азарян О.М., Бабенко Н.О. Маркетинг : підручник. К. : НМЦ „Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2009. 648 с.
 13. Тєлєтов О.С., Косолап Н.Є. Особливості та перспективи маркетингу туристичних послуг в Україні. Маркетинг і менеджмент інновацій.   №1.  С. 21-34.
 14. Тєлєтов О.С., Хижняк М.О. Маркетингові підходи до надання туристичних послуг в умовах України. Маркетинг і менеджмент інновацій.   №3.  С. 200-212.
 15. Altkorn J. Marketing w turystyce. Warszawa : Wydawnictwonaukowe PWN, 1995. – 11 s.
 16. Mostert P.G. Buying behaviour of South African Internet users. Pretoria : University of Pretoria, 2002. – 517 p.
 17. Palatkova M. Travel and tourism marketing-review. Czech Journal of Tourizm.   #1.  p. 30-52.
 18. Swarbrooke J., Horner Consumer behaviour in tourism. Oxford : Elsevier, 2007. – 425 p.
 19. Wang Jing. Economic and cultural impact of tourism marketing // Маркетинг і менеджмент інновацій цілому : електрон. версія журн. №3. С. 53-59. URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua

 

В. М. Стамат, А. А. Смирнова, Н. С. Савченко. Потребительское поведение на рынке туристических услуг региона.

В статье освещены результаты маркетинговых исследований потребительского поведения и мотиваций на рынке туристических услуг региона. Указана комплексная оценка туристических услуг в Украине и за границей. Выявлена связь поведения потребителей в зависимости от уровня среднемесячного дохода, пола, частоты путешествий за границу и возраста на основе использования непараметрических методов статистики. Сделана сегментация потребителей туристических услуг и предоставлена их характеристика по психографическим и поведенческим критериям.

Ключевые слова: туристический рынок, потребительское поведение, потребительские мотивации, маркетинг туризма, маркетингове исследования, туристические услуги, сегментация потребителей.

 

Stamat, A. Smyrnova, N. Savchenko. Consumer behavior at the market of tourist services of the region.

The article represents the results of marketing research of consumer motivations at the market of tourist services of the region. The comprehensive assessment of tourist services in Ukraine and abroad is done. The article presents the analysis of consumer behavior depending on the level of average monthly income, gender, frequency of travel abroad and age. The analysis is made on the basis of the use of non-parametric methods of statistics. Consumer segmentation of tourist services is carried out and their characteristics are described according to psychographic and behavioral criteria.

Keywords: tourist market, consumer behavior, consumer motivations, tourist marketing, marketing research, tourist services, consumer segmentation.

Повернутися до змісту

stamat.pdf
Size: 0.33

Н. В. Добіжа, О. Б. Погріщук. Удосконалення системи управління сільськогосподарським виробництвом на основі логістичного підходу

УДК 658: 012. 34:631.15

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-4(100)-3

Н. В. Добіжа, кандидат економічних наук, доцент
О. Б. Погріщук, викладач
Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного університету

У статті досліджено питання застосування логістичного підходу до удосконалення системи управління сільськогосподарським виробництвом. Визначено особливості логістичного підходу в управлінні матеріальними потоками. Досліджено механізм логістичної організації аграрного підприємництва. Зосереджено увагу на порівняльному аналізі традиційної та логістичної концепції організації виробництва. Обґрунтовано напрями активізації розвитку системи логістики для удосконалення управління сільськогосподарським виробництвом.

Ключові слова: логістичний підхід, логістична концепція, сільськогосподарське виробництво, організація виробництва, система управління.

Удосконалення системи управління сільськогосподарським виробництвом на основі логістичного підходу (текст статті)
Improvement of the agricultural management system on the basis of the logistic approach. (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Іртищева І.О., Тубальцева Н.П. Напрями зниження витрат підприємства на основі логістичних підходів. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». 2018. №2. С.63-72.
 2. Логістика як наука про управління матеріальними потоками. URL: http://www.megos.org.ua/logistyka.1.html (дата звернення 30.11.2017).
 3. Качуровський В.Є. логістичний підхід як нова сучасна тенденція регіонального управління. IV Международная научно-практическая конференция «Проблемы формирования новой экономики ХХI века» (22-23 декабря 2011г.) URL: http://www.confcontact.com/20111222/1_kachurovskij.php (дата звернення 16.09.2018).
 4. Селезньова Н.В. Логістичний підхід в управлінні як інноваційна модель розвитку підприємства. URL:vlp.com.ua/files/102_0.pdf (дата звернення 10.04.2018).
 5. Семенов, Г. А., Гиря М. Г. Еволюція поняття «логістика». Характеристика логістичних систем. Держава та регіони. № 3. С. 281-289.
 6. Городко М.В. Передумови та закономірності використання логістичного менеджменту. Економіка та держава. №8.С.80-83.
 7. Мельник В.І., Погріщук О.Б. Економічний потенціал розвитку сільських територій в умовах євроінтеграційних процесів: перспективи зміцнення. Вісник Тернопільського національного економічного університету. № 3. С.38-48.
 8. Мішеніна Н. В., Туренко Ю. О. Логістичний підхід в управлінні витратами виробничої системи підприємства: стратегічні орієнтири. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». Випуск 5 (64). С.89-92.
 9. Баранець Г.В., Журнаковська К.І. Логістичний підхід в управлінні матеріальними ресурсами металургійного підприємства. Економіка і регіон. № 3 (34). С.123-127.
 10. Вольнова О. М. Логістичний підхід до формування аграрного виробництва. Вісник Хмельницького національного університету. № 2. Т.1. С.161-164.
 11. Спільна логістика регіонів. Агробізнес сьогодні. URL: http://agro-business.com.ua/agro/rehionalnyi-vymir/item/8334-spilna-lohistyka-rehioniv.html (дата звернення 23.10.2017)

 

Н. В. Добижа, О. Б. Погрищук. Усовершенствование системы управления сельско-хозяйственным производством на основе логистического подхода.

В статье исследована проблема применения логистического подхода к усовершенствованию системы управления сельскохозяйственным производством. Определены особенности логистического подхода в управлении материальными потоками. Исследован механизм логистической организации аграрного предпринимательства. Сосредоточено внимание на сравнительном анализе традиционной и логистической концепции организации производства. Обоснованы направления активизации развития системы логистики для совершенствования управления сельскохозяйственным производством.

Ключевые слова: логистический подход, логистическая концепция, сельскохозяйственное производство, организация производства, система управления.

 

N. V. Dobizha, О. B. Pоhrishcyk. Improvement of the agricultural management system on the basis of the logistic approach. 

The article deals with the problem of application of the logistic approach to the improvement of the agricultural production management system. The features of the logistic approach in the management of material flows are determined. The mechanism of logistic organization of agrarian entrepreneurship is explored. The focus is on a comparative analysis of the traditional and logistic concept of production organization. The directions of activation of the development of the logistics system for improving the management of agricultural production are substantiated.

Key words: logistic approach, logistic concept, agricultural production, organization of production, management system.

Повернутися до змісту

dobizha.pdf
Size: 0.33

І. М. Лесік. Соціально-економічні аспекти розвитку суспільства

УДК 338.1

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-4(100)-2

І. М. Лесік, кандидат економічних наук
ORCID ID
: 0000-0003-1225-7594
Миколаївський національний аграрний університет

У статті представлено результати дослідженння основних дефініцій щодо сутності соціально-економічного розвитку суспільства. Розглянуто децентралізацію як складову комплексного плану, метою якого є сприяння соціально-економічному розвитку. Вивчено показники соціальних і економічних аспектів розвитку за оцінками всесвітніх експертів, визначено сильні та слабкі сторони України.

Ключові слова: розвито суспільства, система, децентралізація, фрагільність, прогрес, рівень життя, безпека, інтереси, глобалізація.

Соціально-економічні аспекти розвитку суспільства (текст статті)
Socio-economic aspects of society development (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Пилипенко Г. М. Соціально-економічний розвиток суспільства : сутність та фактори впливу // Економічний простір: електрон. версія журн. Вип. № 106. С. 115-126. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2016_106_13.
 2. Полуяктова О. В. Прискорення соціально-економічного розвитку суспільства : економіко-політичні аспекти. Глобальні та національні проблеми економіки.   № 16.  С. 16-19.
 3. Садковий В. П. Основні економічні механізми державного регулювання входження в європейський простір сучасної вищої освіти України // Державне будівництво: електрон. версія журн. № 1. URL : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2013-1/doc/2/10.pdf
 4. Jahan S. Human Development Indices and Indicators 2018, Statistical Update // United Nations Development Programme: електрон. версія журн. Human Development Reports, 2018. URL : http://hdr.undp.org/en/2018-update.
 5. Третяк В. П. Аналіз підходів до формування стратегії соціально-економіічного розвитку держави. Социальная экономика.   № 2.  С. 151-156.
 6. Руженський М. М. Теоретичні аспекти формування економічних основ соціального захисту населення в ринковій економіці. Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. Київ, 2014. C. 294-298.
 7. Лебедєва Л. Соціально-економічний розвиток та способи його виміру. Конкуренція. Вісник антимонопольного комітету України. 2013. №1 (48). С. 54-59.
 8. Реформа децентралізації: Урядовий портал: сайт. URL : https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/reforma-decentralizaciyi.
 9. Сас О. Децентралізація під мікроскопом: аналіз плюсів та мінусів для об’єднаних громад електрон. версія.   URL: https://decentralization.gov.ua/news/2101.
 10. Messner J. J., Haken N., Fiertz Ch. Fragile States Index 2018 – Annual Report : The Fund for Peace (2018). URL: http://fundforpeace.org/fsi/wp-content/uploads/2018/04/951181805-Fragile-States-Index-Annual-Report-2018.pdf.
 11. Fragile States Index: The Fund for Peace. URL: http://fundforpeace.org/fsi/category/publications-and-downloads/ .
 12. Porter M. M. Stern S., Green M. 2018 Social Progress Index. URL: https://www.socialprogress.org/?tab=3&code=NOR&compare=UKR&prop=OPP-04.
 13. Романюк О. Дохід України: є привід для оптимізму, але як надовго. //Сегодня: електрон. версія газ. 2018. URL: https://www.segodnya.ua/economics/enews/dohody-ukrainy-est-povod-dlya-optimizma-no-nadolgo-li-1135243.html.

 

И. Н. Лесик. Социально-экономические аспекты развития общества

В статье представлены результаты исследования основных дефиниций сущности социально-экономического развития общества. Рассмотрена децентрализация как составляющая комплексного плана, целью которого является  содействие социально-экономическому развитию общества. Изучены показатели социальных и экономических аспектов развития по оценкам всемирных экспертов, определены сильные и слабые стороны Украины.

Ключевые слова: развитие общества, система, децентрализация, фрагильность, прогресс, уровень жизни, безопасность, интересы, глобализация.

 

I. M. Lesik. Socio-economic aspects of society development

The author researches the basic definitions concerning the essence of social and economic development of the society. Decentralization is considered as a component of the complex plan, the purpose of which is to promote social and economic development. The article studies indicators of social and economic aspects of development according to the estimations of world experts, strengths and weaknesses of Ukraine are determined.

Keywords: development, system, decentralization, fragility, progress, standard of living, security, interests, globalization.

Повернутися до змісту

lesik.pdf
Size: 0.33

І. І. Червен, С. І. Павлюк. Важливі напрями і проблемні аспекти розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні

УДК 631.115.8:330.3(477)

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-4(100)-1

І. І. Червен, доктор економічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-4268-8216
С. І. Павлюк, кандидат економічних наук
ORCID ID: 0000-0001-9093-5237
Миколаївський національний аграрний університет

У статті розглянуто основні проблемні аспекти розвитку сільськогосподарської кооперації в сучасних умовах. Проаналізовано досвід розвинених країн світу щодо створення та функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, зокрема Японії. Визначено пріоритетні напрями розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні. Доведено, що вивчення передового досвіду функціонування обслуговуючих кооперативів на перспективу має стати дієвим важелем активізації і основою розвитку кооперативного руху в об’єднаних територіальних громадах.

Ключові слова: сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, об’єднана територіальна громада, кредитна та страхова кооперація, напрями кооперації, розвиток кооперації.

Важливі напрями і проблемні аспекти розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні (текст статті)
Important directions and problem aspects of agricultural cooperation development in Ukraine (анотація) 

Список використаних джерел:

 1. Довженко В.А. Роль обслуговуючої кооперації у розвитку сільськогосподарських домогосподарств. Кооперативні читання: 2018 рік: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. Житомир, 2018. С. 121-125.
 2. Зіновчук В.В. Чи очікувати Україні на кооперативний бум? Кооперативні читання: 2018 рік: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. Житомир, 2018. С. 7-11.
 3. Розвиток підприємництва і кооперації : інституціональний аспект : моногр. / Лупенко Ю.О. та ін.; К.: ННЦ ІАЕ, 2016. 432 с.
 4. Молдован Л.В. Загрози вітчизняному кооперативному законодавству та їх упередження. Кооперативні читання: 2018 рік: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. Житомир, 2018. С. 20-24.
 5. Приліпко С.М., Макушок О.В. Роль міжнародних проектів технічної допомоги у розвитку обслуговуючої кооперації сільських територій. Кооперативні читання: 2017 рік: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. Житомир, 2017. С.107-113.
 6. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997 року № 469/97-ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення : 16.11.2018).
 7. Програма розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на 2013 – 2020 рр.: проект програми.Союз учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України: електрон. версія. URL: http://www.coop-union.org.ua/wp-content/uploads/ProgrammSOK_new_ver.pdf (дата звернення : 15.11.2018).
 8. Сільське господарство України за 2017 рік: статистичний збірник / Державна служба статистики України ; електрон. версія. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 9. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. К.: ННЦ «ІАЕ», 2012, 182с.

 

И. И. Червен, С. И. Павлюк. Важные направления и проблемные аспекты развития сельскохозяйственной кооперации в Украине.

В статье рассмотрены основные проблемные аспекты развития сельскохозяйственной кооперации в современных условиях. Проанализирован опыт развитых стран мира по созданию сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов в частности Японии, предложено использование этого опыта. Определены приоритетные направления развития сельскохозяйственной кооперации. Доказано, что изучение передового опыта функционирования обслуживающих кооперативов в перспективе должно стать действенным рычагом активизации и основой развития кооперативного движения в объединенных территориальных общинах.

Ключевые слова: сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы, объединенная территориальная община, кредитная и страховая кооперация, направления кооперации, развитие кооперации.

 

I.I. Cherven, S.I. Pavliuk. Important directions and problem aspects of agricultural cooperation development in Ukraine.

The main problematic aspects of agricultural cooperation development in modern conditions are analyzed in the article. The experience of developed countries in the field of creation of agricultural servicing cooperatives were analyzed. The process of creation and functioning of agricultural cooperatives in Japan is studied. The authors offered its use as an alternative. The priority directions of agricultural cooperation development are determined. It is proved that the study of the best practices of operating cooperatives in the future should become an effective lever of activation and the basis for the development of the cooperative movement in the united territorial communities.

Key words: agricultural servicing cooperatives, united territorial community, credit and insurance cooperation, cooperation directions, development of cooperation.

Повернутися до змісту

cherven.pdf
Size: 0.33