Зміст випуску 4 (100), 2018

Титульний лист
Зміст

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

І. І. Червен, С. І. Павлюк. Важливі напрями і проблемні аспекти розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні
4
І. М. Лесік. Соціально-економічні аспекти розвитку суспільства
11
Н. В. Добіжа, О. Б. Погріщук. Удосконалення системи управління сільськогосподарським виробництвом на основі логістичного підходу
18
В. М. Стамат, А. А. Смирнова, Н. С. Савченко. Споживча поведінка на ринку туристичних послуг регіону
23

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

Л. К. Антипова, Н. В. Цуркан, А. М. Адамович, Л. А. Пойша. Багаторічні трави – важлива складова екологічного землеробства і кормовиробництва
35
А. В. Панфілова, В. В. Гамаюнова. Вплив оптимізації живлення на висоту рослин та врожайність зерна сортів ячменю, ярого в умовах Південного Степу України
42
В. П. Карпенко, О. О. Коробко. Вплив гербіциду і біологічних препаратів на фотосинтетичну продуктивність і врожайність посіву
48
А. І. Кривенко. Оптимізація норм і термінів підживлення пшениці озимої азотними добривами у Південному Степу України
55
О. Л. Рудік, Р. А. Вожегова. Вплив заходів передзбирального комплексу на втрату вологи посівами льону олійного в умовах Півдня України
62
К. М. Карпенко, Т. В. Герасько, С. А. Вдовенко. Ріст і розвиток сортів помідора у відкритому ґрунті за дії біопрепаратів
68
Я. В. Бєлов. Напрями оптимізації технологій вирощування насіння кукурудзи за умов змін клімату
74
С. С. Пророченко. Накопичення кореневої маси та протиерозійна стійкість ґрунту під лучними травостоями залежно від удобрення
82
О. С. Крамаренко, С. С. Крамаренко, Н. І. Кузьмічова. Ентропійно-інформаційний аналіз ознак росту телиць південної м’ясної породи
88
О. І. Юлевич. Молочна продуктивність корів за використання у раціонах соняшникового та ріпакового шротів
94
О. Ю. Галай, М. М. Луценко. Вплив технології підготовки корів до доїння на установах типу «Карусель» і «Паралель» на процес молоковіддачі
101
С. А. Сідашова. Репродуктивний потенціал ремонтних телиць за різних схем організації відтворення стада промислового молочного комплексу
106
О. Й. Карсунський, К. С. Гарбажій. Вплив природної кормової добавки на динаміку живої маси свиней на відгодівлі
112
Н. П. Шевчук. Продуктивне довголіття родин корів української червоної молочної породи
118

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

О. В. Бойчук, О. В. Цепуріт, І. І. Хилько, С. І. Богданов. Розрахунок  каркасів арок змінного перерізу
123
Д. Ю. Шарейко, І. С. Білюк, А. М. Ферменко, О. В. Савченко, О. В. Майборода. Інтелектуальна система керування електропривода камери телевізійного спостереження
128

А. С. Полторак. Системна таксономія фінансової безпеки

УДК 336.1-049.5(477):339.9

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-4

А. С. Полторак, кандидат економічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0002-9752-9431
Миколаївський національний аграрний університет

У статті проаналізовано структуру фінансової безпеки України та правову основу політики держави у даній сфері. Удосконалено теоретичний підхід до трактування категорії «фінансова безпека держави». Досліджуване поняттярозглядається як умови функціонування фінансової системи держави, за яких дія внутрішніх та зовнішніх загроз не спричиняє негативних процесів у даній складній системі та не заважає створенню сприятливих фінансових умов для її сталого розвитку. Фінансова безпека держави кількісно оцінюється за допомогою узагальнення індикаторів стану грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової, боргової безпеки та безпеки небанківського фінансового сектора.

Ключові слова: національна безпека держави, економічна безпека, фінансова безпека держави, фінансова система, складна система.

Системна таксономія фінансової безпеки. (текст статті)

System taxonomy of financial security. (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Atamanyuk I. P. Forecasting economic indices of agricultural enterprises based on vector polynomial canonical expansion of random sequences / I. P. Atamanyuk, Y. P. Kondratenko, N. N. Sirenko // CEUR Workshop Proceedings. – 2016. – pp. 458-468.
 2. Chen W. The Global Economic Recovery 10 Years After the Crisis / Wenjie Chen, Mico Mrkaic, and Malhar Nabar Lasting Effects ; International Monetary Fund. – 2018, available at: https://goo.gl/ZAd2uG (Accessed 12 October 2018).
 3. Korol I. Financial risk management as a strategic direction for improving the level of economic security of Ukraine / Inna Korol, Anastasiya Poltorak // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – vol. 4. – no. 1(2018). – pp. 235-241. http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-235-241.
 4. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. – Oxford, 1995. – Р. 1062.
 5. Барановський О. І. Фінансова безпека : [монографія] / Олександр Іванович Барановський. – К. : Фенікс, 1999. – 338 с.
 6. Басс Д. Я. Фінансова безпека як складова економічної безпеки України / Д. Я. Басс // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. – № 3. – С. 5–10.
 7. Бурлуцький С. В. Економічна та фінансова безпека регіонів в умовах децентралізації / С. В. Бурлуцький, С. В. Бурлуцька // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2015. – № 6. – С. 16–21.
 8. Вишневська О. М. Індикатори формування економічної безпеки держави / О. М. Вишневська, О. О. Христенко // ВІсник аграрної науки Причорномор’я. – 2016. – Вип. 4 (92). – С. 12-22.
 9. Геєць В. М. Концепція економічної безпеки України / В. М. Геєць // Економіст. – 1998. – № 7–9. – С. 63–82.
  10. Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення / М. М. Єрмошенко. – К. : КНТЕУ, 2001. – 309 с.
 10. Єрмошенко М. М. Фінансова складова економічної безпеки: держава і підприємство : монографія / Микола Миколайович Єрмошенко, Кіра Сергіївна Горячева. – К. : Національна академія управління, 2010. – 232 с.
 11. Заплатинський В. М. Логіко-детермінантні підходи до розуміння поняття «Безпека» / В. М. Заплатинський // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – 2012. – Вип. 5. – С. 90-98.
 12. Лекарь С. І. Економічна безпека України: поняття та сутність термінології / С. І. Лекарь // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1. – С. 3–16.
 13. Підхомний О. М. Фінансова безпека України: методологія аналізу та стратегічні орієнтири : дис. д-ра екон. наук за спец. 08.00.08 / Олег Михайлович Підхомний ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – 455 с.
 14. Приходько В. П. Фінансова безпека як основна умова ефективного функціонування держави / В. П. Приходько // Агросвіт. – 2013. – № 15. – С. 7–10.
 15. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : наказ від 29.10.2013 р. № 1277 [Електронний ресурс] / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – 2013. – Режим доступу: https://clck.ru/EYAyV
 16. Про національну безпеку України [Електронний ресурс] : Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII / Верховна рада України. – 2018. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2469-19/page
 17. Про схвалення Концепції забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері : концепція від 15.08.2012 № 569-р. [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – 2012. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/569-2012-%D1%80
 18. Прокопенко Н. С. Фінансова і податкова безпека підприємств агарного сектора / Н. С. Прокопенко, О. О. Лемішко // Агросвіт. – 2011. – № 2. – С. 16-19.
 19. Сіренко Н. М. Державна інноваційна політика в контексті світових інноваційних тенденцій / Н. М. Сіренко // Економіка та управління АПК : збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 7 (93). – С. 101-106.
 20. Юридична енциклопедія : в 6 т. / під ред. Ю. С. Шемученко. – К. : Наукова думка, 1998. – Т. 1. – С. 207.

А. С. Полторак. Системная таксономия финансовой безопасности.

В статье проанализирована структура финансовой безопасности Украины и правовая основа политики государства в данной сфере. Усовершенствован теоретический подход к трактовке категории «финансовая безопасность государства». Исследуемое понятие рассматривается как условия функционирования финансовой системы государства, при которых действие внутренних и внешних угроз не вызывает негативных процессов в данной сложной системе и не мешает созданию благоприятных финансовых условий для ее устойчивого развития. Финансовая безопасность государства количественно оценивается с помощью обобщения индикаторов состояния денежно-кредитной, валютной, банковской, бюджетной, налоговой, долговой безопасности и безопасности небанковского финансового сектора.

Ключевые слова: национальная безопасность государства, экономическая безопасность, финансовая безопасность государства, финансовая система, сложная система.

A. Poltorak. System taxonomy of financial security.

The structure of the financial security of Ukraine and the legal basis of the state policy in the field of the financial security of Ukraine are analyzed. Based on systematized assumptions, on the basis of which the term “security” should be formed, the theoretical approach to the interpretation of the category “financial security of the country” has been improved, which is considered as the conditions for the functioning of the country’s financial system, quantified by means of summarizing , fiscal, tax, debt security and security of the non-banking financial sector, in which the action of internal and external threats does not cause negative processes in this complex system and does not prevent the creation of favorable financial conditions for its sustainable development.

Key words: security, national security, economic security, financial security, financial system, complex system.

Повернутися до змісту

poltorak.pdf
Size: 0.33

В. П. Карпенко, С. В. Павлишин. Активність антиоксидантних ферментів у рослинах пшениці полби звичайної за дії гербіциду пріма форте 195 і регулятора росту рослин Вуксал БІО Vita

УДК 577.152.1:[633.112:632.954:631.811.98]

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-10

В. П. Карпенко, доктор сільськогосподарських наук, професор
С. В. Павлишин, аспірант
Уманський національний  університет садівництва

У статті представлено результати досліджень впливу різних норм гербіциду Пріма Форте 195 і його сумішей з регулятором росту рослин (РРР) Вуксал БІО Vita на активність основних антиоксидантних ферментів (каталази, пероксидази, поліфенолоксидази) у рослинах пшениці полби звичайної. Встановлено, що за дії гербіциду Пріма Форте 195 у нормах 0,5; 0,6 і 0,7 л/га як окремо, так і в сумішах з РРР Вуксал БІО Vita 1,0 л/га у рослинах пшениці полби звичайної активність досліджуваних ферментів значно зростала, що може свідчити про активізацію проходження обмінних процесів, направлених на детоксикацію продуктів метаболізму, утворених за дії ксенобіотика.

Ключові слова: антиоксидантні ферменти, гербіцид, регулятор росту рослин, пшениця полба звичайна.

Активність антиоксидантних ферментів у рослинах пшениці полби звичайної за дії гербіциду пріма форте 195 і регулятора росту рослин Вуксал БІО Vita. (текст статті)

Activity of antioxidant enzymes in plants of amelcorn under the influence of Рrima Аorte 195 herbicide and Wuxal BIO Vita plant growth regulator. (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Максимов И. В. Про-/антиоксидантная система и устойчивость растений к патогенам / Максимов И. В., Черепанова Е. А. // Успехи современной биологии. – 2006. – Т. 126, № 3. – С. 250–261.
 2. Обработка гербицидом гранстар вызывает окислительный стресс в листьях злаков / А.Н. Гарькова, М.М. Русяева, О.В. Нуштаева та ін. // Физиология растений. – 2011. – Т. 58, №6. – С. 930-943.
 3. Карпенко В. П. Активність окремих ферментів класу оксидоредуктаз у рослинах ячменю ярого за дії бакових сумішей гербіцидів і регулятора росту рослин / В. П. Карпенко // Збірник наукових праць Уманського НУС. – 2010. – Вип. 74. – С. 64–71.
 4. Біологічні основи інтегрованої дії гербіцидів і регуляторів росту рослин / В.П. Карпенко, З.М. Грицаєнко, Р.М. Притуляк та ін. – Умань : Сочінський, 2012. – 357 с.
 5. Apel K. Reactive oxygen species: metabolism, oxidative stress, and signal transduction / Apel K., Hirt H. // Annu. Rev. Plant Biol. – 2004. – V. 55. – P. 373-399.
 6. Halliwell B. Reactive species and antioxidants. Redox biology is a fundamental theme of aerobic life / Halliwell B. // Plant Physiol. – 2006. – V. 141. – P. 312-322.
 7. Hassan N.M. Oxidative stress in herbicide-treated broad bean and maize plants / Hassan N.M., Alla M.M.N. // Acta Physiol. Plant. 2005. V. 27. P. 429-438.
 8. Manoranjan K. Catalase, peroxidase, and polyphenoloxidase activities during rice leaf senescence / K. Manoranjan, M. Dinabandhu. // Plant Physiol. – 1976. – V.57. – P. 315–319.
 9. Bartosz G. Oxidative stress in plants / G. Bartosz // Acta Physiologiae Plantarum. – 1997. – V.19. – P. 47–64.
 10. Demidchik V. Mechanisms of oxidative stress in plants: From classical chemistry to cell biology / V. Demidchik. // Environmental and Experimental Botany. – 2015. – V.109. – P. 212–228.
 11. Chakraborty U. Oxidative stress in five wheat varieties (Triticum aestivum L.) exposed to water stress and study of their antioxidant enzyme defense system, water stress responsive metabolites and H2O2 accumulation / U. Chakraborty, B. Pradhan. // Brazilian Journal of Plant Physiology. – 2012. – №24. – С. 117–130.
 12. Спиридонов Ю. Я. Современные проблемы изучения гербицидов (2006–2008 г.) / Спиридонов Ю. Я., Жемчужин С.Г. // Агрохимия. – 2010. – № 7. – С. 73-91.
 13. Пронина Н. Б. Физиолого-биохимические особенности ответных реакций растений на действие гербицидов / Н.Б.Пронина // Применение пестицидов и их воздействие на сельскохозяйственные культуры и сорные растения при интенсивной химизации сельского хозяйства. – М., 1986. – С. 49 – 59.
 14. Дыхательные ферменты / [Под ред. В. А. Энгельгардта]. – М. : Изд-во иностранной литературы, 1952. – С. 235–266.
 15. ПРІМА ФОРТЕ 195, с. е.- Гербіциди / Сингента Україна [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу : https://www.syngenta.ua/product/crop-protection/gerbicidi/prima-forte-195-s-e.
 16. Вуксал БІО Vita – Unifer [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу : http://unifer.de/ua/zhivlennya-roslin/wuxal/wuxal-bio-vita.
 17. Починок Х. Н. Методы биохимического анализа растений / Починок Х. Н. – К. : Наукова думка, 1976. – С. 165 – 178.
 18. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) / Б. А. Доспехов. – 5-е изд., доп. и перераб. – М. : Агропромиздат, 1985. – 351 с.: ил.
 19. Карпенко В. П. Фізіологічні зміни в рослинах ячменю ярого за дії біологічно активних речовин / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк. // Вісник Уманського національного університету садівництва. – 2014. – №1. – С. 60–65.
 20. Карпенко В. П. Активність окремих антиоксидантних ферментів класу оксидоредуктаз за дії гербіциду Калібр 75 і регулятора росту рослин Біолан / В. П. Карпенко, Р. М. Притуляк, А. О. Чернега. // Збірник наукових праць Уманського НУС. – 2013. – №83. – С. 19–25.
 21. Карпенко В. П. Біологічне обґрунтування інтегрованого застосування гербіцидів і рістрегуляторів на ячмені ярому : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. с.-г. наук : спец. 03.00.12 “Фізіологія рослин” / Карпенко В. П. – Умань, 2011. – 44с.

В. П. Карпенко, С. В. Павлишин. Активность антиоксидантных ферментов в растениях пшеницы полбы обыкновенной при действии гербицида Прима Форте 195 и регулятора роста растений Вуксал БИО Vita.

В статье представлены результаты исследований влияния различных норм гербицида Прима Форте 195 и его смесей с регулятором роста растений (РРР) Вуксал БИО Vita на активность основных антиоксидантных ферментов (каталазы, пероксидазы, полифенолоксидазы) в растениях пшеницы полбы обыкновенной. Доказано, что при действии гербицида Прима Форте 195 в нормах 0,5; 0,6 и 0,7 л/га как отдельно, так и в смесях с РРР Вуксал БИО Vita 1,0 л/га в растениях пшеницы полбы обыкновенной активность изучаемых ферментов значительно возрастала, что может свидетельствовать об активизации прохождения обменных процессов, направленных на детоксикацию продуктов метаболизма, образованных при действии ксенобиотика.

Ключевые слова: антиоксидантные ферменты, гербицид, регулятор роста растений, пшеница полба обыкновенная.

 

Karpenko, S. Pavlyshyn. Activity of antioxidant enzymes in plants of amelcorn under the influence of Рrima Аorte 195 herbicide and Wuxal BIO Vita plant growth regulator.

The article presents the findings of the research into the influence of different rates of herbicide Prima Forte 195 and its mixtures with plant growth regulator  Wuxal BIO Vita on the activity of main anti-oxidant enzymes (catalase, peroxidase, polyphenol oxidase) in the plants of a common amelcorn. It has been found that under the influence of Prima Forte 195 at the rates of 0.5; 0.6 and 0.7 l/hа applied separately as well as in the mixtures with Wuxal BIO Vita 1.0 l/ha the activity of the enzymes under study increased considerably in a common amelcorn. This indicates that xenobiotic directly affects the state of antioxidant systems, that become active in response to reactive oxygen species, formed as a result of the intensification of metabolic processes in plants.

Key words: antioxidant enzymes, catalase, peroxidase, polyphenol oxidase, herbicide, plant growth regulator, amelcorn.

Повернутися до змісту

karpenko.pdf
Size: 0.33

В. О. Рокотянська. Вплив наноаквахелатів на біологічну повноцінність сперміїв

УДК 636.4:612.8

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-9

В. О. Рокотянська, аспірант
Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН

Висвітлено експериментальні дані щодо впливу лактату заліза на якісні показники сперми та формування прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у спермі кнурів-плідників. Встановлено, що процес інкубування цільної сперми впродовж доби призводить до істотного зниження рухливості сперміїв на 9% та їх виживаності на 9,8%. Зниження функціональної активності сперміїв відбувається внаслідок зміщення прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу в бік посилення процесів пероксидного окиснення.

Ключові слова: сперма кнурів, спермопродукція, пероксидне окиснення, ТБК-активні комплекси, лактат заліза.

Вплив наноаквахелатів на біологічну повноцінність сперміїв. (текст статті)

The effect of nanoacquahelates on the biological usefulness of spermatozoons. (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Брусов О.С. Влияние природных ингибиторов радикальных реакций на автоокисление адреналина / О.С. Брусов, А.М. Герасимов, Л.Ф. Панченко //Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 1976. – № 1. –С.33-35.
 2. Вербицький П.І. Довідник лікаря ветеринарної медицини / П. Вербицький, П. Достоєвський. –К. : Урожай, 2004. – 124, [653] с.
 3. Гаврилов В.Б. Спектрофотометрическое определение содержания гидроперекисей липидов в плазме крови / В. Б. Гаврилов, М.И. Мелкорудная // Лабораторное дело. – 1983. –№3. – С. 33–36.
 4. Кайдашев І. П. Посібник з експериментально–клінічних досліджень з біології та медицини / І. П. Кайдашев. – Полтава, 1996. – С. 123 – 128.
 5. Комиссарчик Я. Ю. Структура и химический состав клеточных мембран/ Я. Ю. Комиссарчик. — М. : Наука, 1975. — С. 8–25.
 6. Метод определения активности каталазы / М.А. Королюк, Л. И.Иванова, И. Г. Майорова, Е. В. Токарев // Лабораторное дело. – 1988. – № 1. – С. 16 – 19
 7. Мельник Ю.Ф. Інструкція із штучного осіменіння свиней / Ю.Ф Мельник. – К.: Аграрна наука. – 2003. – 56 с.
 8. Пат. № 67054А Україна, А61В5/00. Спосіб прискореного визначення вмісту С та його ізомерів у спермі кнурів / Коваленко В.Ф, Шостя А.М., Усенко С.О.; заявник і патентовласник Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН; заявл.13.06.2003; опубл. 15.06.2004, Бюл. №6.
 9. Плишко Н. Т. Технологи и препараты для повышения воспроизводства животных /Н. Т. Плишко. — Бровары, 2005. — № 6. — 111 с.
 10. Шостя А.М. Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у плазмі та спермі кнурців у період становлення статевої функції / А. М. Шостя // Свинарство: міжвід. темат. наук. зб. – Полтава, 2014 – Вип. 64. – С. 124–132.
 11. Ясуо Кагава. Биомембраны / Ясуо Кагава. — М. : Высшая шк., 1985. — С. 120–165.
 12. Agarwal A, Sekhon LH. Oxidative stress and antioxidants for idiopathic oligoasthenoteratospermia: is it justified/ Indian J Urol. 2011;27:74–85.
 13. López A., Rijsselaere T., Van Soom A. Effect of organic selenium in the diet on sperm quality of boars. Reprod Domest Anim. 2010.
  Sharpe RM. Environmental/lifestyle effects on spermatogenesis. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2010;365:1697–712.

В. А. Рокотянская. Влияние наноаквахелатов на биологическую полноценность спермиев.

Изложены экспериментальные данные о влиянии лактата железа на качественные показатели спермы и формирование прооксидно-антиоксидантного гомеостаза в сперме хряков-производителей. Установлено, что процесс инкубирования цельной спермы в течение суток приводит к снижению подвижности сперматозоидов на 9% и их выживаемости на 9,8%. Это снижение функциональной активности спермиев происходит в результате смещения прооксидантно-антиоксидантного гомеостаза в сторону ускорения процессов перекисного окисления.

Ключевые слова: сперма хряков, спермопродукция, перекисное окисление, ТБК-активные комплексы, лактат железа.

 

V. O. Rokotianska. The effect of nanoacquahelates on the biological usefulness of spermatozoons.

The experimental data on the effect of ferrous lactate on the qualitative parameters of sperm and the formation of prooxidine-antioxidant homeostasis in the semen of boars is represented. It was established that the incubation of whole semen during the day leads to a significant decrease in sperm motility by 9% and their survival rate of 9.8%. This decrease in the functional activity of spermatozoons occurs as a result of a shift in prooxidant-antioxidant homeostasis toward the acceleration of peroxidation processes.

Key words: sperm of boars, sperm production, peroxidation, TBA-active complexes, iron lactate.

Повернутися до змісту

rokotyanska.pdf
Size: 0.33

В. А. Легкодух, М. М. Луценко. Перспективи розвитку технології роботизованого доїння корів

УДК 636.2.034

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-8

Легкодух В. А., аспірант
Луценко М. М., доктор сільськогосподарських наук, професор
Білоцерківський національний аграрний університет

У статті представлено аналітичний огляд технології «мотиваційне доїння», яка суттєво змінила не тільки підхід до доїння корів, а й власне саму технологію виробництва молока на фермі, де в центрі уваги знаходиться тепер не фермер, а тварина з її фізіологічними та етологічними потребами і заклала фундамент у майбутнє молочного скотарства. Описано історію створення, будову та принцип роботи автоматизованих систем доїння, їх поширення в Україні та світі. Вказано основних виробників роботизованого доїльного обладнання та висвітлено переваги і недоліки технології роботизованого доїння. Сформовано ряд пропозицій з метою успішного поширення і введення в експлуатацію роботизованих систем доїння.

Ключові слова: робот-дояр, «інтелектуальна ферма», «мотиваційне доїння», молочне скотарство, інноваційні технології.

Перспективи розвитку технології роботизованого доїння корів. (текст статті)

The perspectives for the development of robotized milking systems technology. (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Луценко М.М. Перспективні технології виробництва молока: монографія / М.М. Луценко, В.В. Іванишин, В.І. Смоляр. – К. : Академія, 2006. – 192 с.
 2. Борщ О.В. Ефективність застосування різних доїльних установок на молочних фермах / О.В. Борщ // Вісник Харківського НТУСГ. Сучасні проблеми вдосконалення технічних систем і технологій у тваринництві.– 2010.– №95.–С. 7.
 3. Палій А.П. Технологія доїння високопродуктивних корів на сільськогосподарських підприємствах Слобожанщини / А.П. Палій // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. – 2011. – №4(50). – С. 254-257.
 4. Роботизированные системы в животноводстве : учебное пособие / А.А. Науменко, А.А. Чигрин, А.П. Палий и др. – Харків : ХНТУСХ ім. Петра Василенка, 2015. – 171с.
 5. Луценко М.М. Ефективність використання роботизованих систем доїння / М.М. Луценко, Д.В. Зволейко // Техніка і технології АПК. – 2013. – № 5. – С. 13-15.
 6. Применение доильной робототехники в регионе / Е.А. Скворцов, Е.Г. Скворцова, В.И. Набоков, П.С. Кривоногов // Экономика региона. – 2017. – №1. – С. 249-260.
 7. Науменко О.А. Роботизация процессов доения коров – путь к ресурсосбережению / О.А. Науменко, И.Г.Бойко // Науковий вісник ТДАУ. – Мелітополь, 2011. – №1(3). – С. 19-24.
 8. Karttunen J.P. Occupational health and safety of Finnish dairy farmers using automatic milking systems [Електронний ресурс] / J.P. Karttunen, R.H. Rautiainen, С. Lunner-Kolstrup // Front. Public. Health. – Режим доступу до ресурсу : https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2016.00147/full
 9. Воробйов Г. Розумна ферма / Г. Воробйов // The Ukrainian Farmer. – 2011. – С. 92-93.
 10. Смоляр В. І в молочному скотарстві – напрямок на роботизацію / В. Смоляр, Ю. Тютюнник // Техніка і технології АПК. – 2014. – № 11. – С. 31-35.
 11. AutomatischeMelksysteme: AktuelleModelle [Електронний ресурс] 2015. – Режим доступу до ресурсу : https://www.agrarheute.com/tier/rind/automatische-melksysteme-aktuelle-modelle-446068
 12. Harms J., Wanner L. 2011. Automatisches Melken / J. Harms, L. Wanner // Institut für Landtechnik und Tierhaltung. – 2011.– 53р.
 13. Кормановский Л.П. Развитие роботизации доения коров / Л.П. Кормановский // Вестник ВНИИМЖ. – 2013. – №2 (10). – С. 78-81.
 14. Обзор доильного оборудования: отличия и модификации доильных аппаратов и установок [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://www.russkayaferma.ru/stati/obzor_doilnogo_oborudovaniya_otlichiya_i_ modifikatsii_doilnykh_apparatov_i_ustanovok/#robot
 15. Кирсанов В.В. Концепция создания доильного робота, совместимого с отечественным доильным оборудованием / В.В. Кирсанов, Ю. А. Цой, Л.П. Кормановский // Вестник ВНИИМЖ. – 2016. – №3 (23). – С. 13-20
 16. Каталог продуктов и услуг ДеЛаваль : DeLaval. – 2012. – 376 с.
 17. Третьяков Е.А. Применение робототехники при производстве молока / Е.А. Третьяков, У.В. Харченко // Наука и инновации в сельском хозяйстве: материалы междунар. науч.-практич. конф. ФГОУВПО “КГСА им. И.И. Иванова”. – Курск, 2011. – Ч. 2. – С. 297–299.
 18. Мишуров Н.П. Роботизированные системы в сельскохозяйственном производстве / Н.П. Мишуров, Н.Ф.Соловьева, Ю.А. Цой // Науч. аналитический обзор : Росинформагротех – М., 2009. – 133 с.
 19. Ясенецький В. Доїльні роботи – майбутнє молочних ферм / В. Ясенецький // Техніка і технології АПК. – 2013. – № 5. – С. 26-29.
 20. Производственные показатели доения коров на установках «Карусель» и «Робот» / С. Винницки, Й.Л. Юговар, Б. Мусельска и др. // Вестник ВНИИМЖ. – 2011. – №4 (4). – С.68-77.
 21. Зволейко Д. Удосконалення систем доїння в Україні / Д. Зволейко // Тваринництво України. – 2013. – № 11. – С. 39-42.
 22. Палій А. П. Застосування роботизованих систем як шлях підвищення ефективності процесу отримання молока / А. П. Палій, О. А. Науменко, О. А. Чигрин // Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка. – 2016. – Вип. 170. – С. 66-60.
 23. Смоляр В. Рівень захворювань корів на мастит за використання різних типів доїльних установок / В. Смоляр // Техніка і технології АПК. – 2014. – № 1. – С. 17-19.
 24. Bonsels T. Melkroboter: So klappt der Einstieg / Т. Bonsels // Top Agrar. – 2008. – P. 34-38.
 25. DE Koning K., Rodenburg J. (2004). Automatic milking: State of the art in Europe and North America / К. DE Koning, J. Rodenburg // Wageningen Academic Publishers. – Wageningen, The Netherlands, 2004. – P. 27-37.
 26. Tousova R. The comparison of milk production and quality in cows from conventional and automatic systems / R. Tousova // Journal of Central Europen Agriculture. – Zagreb, 2014. – №4. – P. 115–123.
 27. Керсанюк Ю. Роботизоване доїння корів: окупність інвестицій / Ю. Керсанюк // Агробізнес сьогодні. – 2015. – № 17 (312). – С. 48–52.
 28. Корівник щасливих корів [Електронний ресурс] // Молоко і ферма. – серпень 2017. – № 4 (41) – Режим доступу до ресурсу : http://magazine.milkua.info/indexukr.php?id=254.
 29. Новий вимір українського села: на Сумщині корів доять роботи [Електронний ресурс]: Сумська ТПП. – 2018 – Режим доступу до ресурсу: http://www.cci.sumy.ua/news/145/4329/
 30. Корівник щасливих корів [Електронний ресурс] // Молоко і ферма. – серпень 2017. – № 4 (41). – Режим доступу до ресурсу: http://magazine.milkua.info/indexukr.php?id=254.
 31. DeLaval : Instruction Book VMS Best Practices. – 2008. – 212 с.
 32. Heike Diez. Erstellung eines Leitfadens zur Verbesserung der Eutergesundheit in Betrieben mit automatischen Melksystemen : Masterarbeit : Technische Universität München. – 2014. – 133 r.
 33. Tina Müller. Automatische Melksysteme: Auswirkungen der Umstellung und des Einsatzes i bayerischen Milchviehbetrieben // Bachelorarbeit : Fakultät Land- und Ernährungswirtschaft, Studiengang Landwirtschaft, Freising. – 2012. – 118 r.

В. А. Легкодух, М. М. Луценко. Перспективы развития технологии роботизированного доения.

В статье приведён аналитический обзор технологии «мотивационное доение», которая существенно изменила не только подход к доению коров, но и собственно саму технологию производства молока на ферме, где в центре внимания находится теперь не фермер, а животное с ее физиологическими и этологическими потребностями. Описана история создания, устройство и принцип работы автоматизированных систем доения, их распространение в Украине и мире. Указаны основные производители роботизированного доильного оборудования и освещены преимущества и недостатки технологии роботизированного доения. Сформирован ряд предложений с целью успешного распространения и введения в эксплуатацию роботизированных систем доения.

Ключевые слова: робот-дояр, «интеллектуальная ферма», «мотивационное доения», молочное скотоводство, инновационные технологии.

 

V. A. Lehkodukh, M. M. Lutsenko. The perspectives for the development of robotized milking systems technology.

The analytic observation of technology “motivated milking” technology is provided. The technology has significantly changed not only the approach to the cows milking, but the technology of milk production on the farm where in the center now is not the farmer but an animal with its physiological and ethological needs. The technology has laid a fundament to the future dairy farming. The history of creation, structure and functioning principle of automated milking systems, their spread in Ukraine and in the world was described. The main producers of robotized dairy equipment and the advantages and disadvantages of robotized milking technology was described. A number of proposals was formulated for successful distribution and exploitation of robotized milking systems.

Key words: milking robot, “intellectual farm”, “motivated milking”, dairy cattle breeding, innovative technologies.

Повернутися до змісту

legkoduh.pdf
Size: 0.33

Т. Г. Панасова, С. М. Кулинич, Р. В. Лисанець. Ефективність електрометричного методу діагностики статевої охоти у корів

УДК 636.2.09-072:612.62

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-7

Т. Г. Панасова, кандидат ветеринарних наук, доцент
С. М. Кулинич, доктор ветеринарних наук, професор
Р. В. Лисанець, магістр ветеринарної медицини
Полтавська державна аграрна академія

Проведено дослідження ефективності електрометричного методу діагностики статевої охоти у корів у порівнянні з візуально-клінічним. Встановлено, що при застосуванні електрометричного методу після першого та другого осіменіння запліднилося 72,2% корів, візуально-клінічного – 61%. Грошові витрати на осіменіння запліднених корів дослідної групи склали 5516 грн, контрольної – 9715 грн. Економічні збитки від недоотримання телят і молока у дослідній групі – 4500 та 20580 грн, відповідно, контрольній – 6300 та 29460 грн.

Ключові слова: корови, діагностика статевої охоти, електрометричний метод.

Ефективність електрометричного методу діагностики статевої охоти у корів. (текст статті)

The efficiency of electrometric method of estrus detection in cows. (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Вареников М. В. Управление воспроизводством в молочном животноводстве: методические рекомендации для ветеринарных специалистов. – изд. 2-е / М. В. Вареников, А. М. Чомаев, А. Е. Оборин. – М., 2014. – 66 с.
 2. Никулин Н. Д. Синхронизация полового цикла коров – «за и против» / Н. Д. Никулин // Нивы Зауралья. – 2015. – №2 – С. 56-59.
 3. Senger P. L. The Estrus Detection Problem: New Concepts, Technologies, and Possibilities / P. L. Senger // Journal of Dairy Science. – V 77. – I. 9. – September 1994. – P. 2745-2753
 4. Lyimo Z.C. Relationship among estradiol, cortisol and intensity of estrous behavior in dairy cattle / M. Nielen, W. Ouweltjes, T. A. M. Kruip // Theriogenology. – V 53. – I. 9. – June, 2000. – P. 1783-1795
 5. Рекомендации по освоению методов искусственного осеменения коров (в помощь фермерам) / Под ред. М. Р. Сахимова. – Душанбе, 2008. – 28 с.
 6. Харута Г. Г. Методичні рекомендації з вибору оптимального часу осіменіння та прогнозування заплідненості високопродуктивних корів. / Г. Г. Харута, В. В. Лотоцький – Біла Церква, 2004. – 34 с.
 7. Roelofs J.B. Pedometer readings for estrous detection and as predictor for time of ovulation in dairy cattle / J.B. Roelofs, F. J. C. M. van Eerdenburg, N. M. Soede // Theriogenology. – V 64. – I. 8. – November, 2005. – P. 1690-1703
 8. Панасова Т.Г. Ефективність рефлексологічного методу виявлення статевої охоти у телиць/ Т. Г. Панасова. // Актуальні проблеми ветеринарної хірургії та акушерства: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конференції. – Полтава, 2015. – С. 38-40.
 9. Бугров А. Д. Выявление и выборка коров и телок в охоте: методические рекомендации / А. Д. Бугров – Х. : Институт животноводства НААН, 2013. – 115 с.
 10. Rorie R. W. Application of electronic estrus detection technologies to reproductive management of cattle / R. W. Rorie, T. R. Bilby, T. D. Lester // Theriogenology. – V 57. – I. 1. – 2002. – P. 137-148.
 11. Лотоцький В. В. Розробка і апробація сучасних методів визначення оптимального часу осіменіння високопродуктивних корів : автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук: спец. 16.00.07. / Лотоцький В. В. – К., 2008. – 22 с.

Т. Г. Панасова, С. М. Кулинич, Р. В. Лисанец. Эффективность электрометрического метода диагностики половой охоты у коров.

Проведено исследование эффективности электрометрического метода диагностики половой охоты у коров в сравнении с визуально-клиническим. Установлено, что при использовании электрометрического метода после первого и второго осеменения оплодотворились 72,2% коров, визуально- клинического – 61%. Денежные расходы на осеменение оплодотворённых коров опытной группы составили 5516 грн, контрольной – 9715 грн. Экономический ущерб от недополучения телят и молока в опытной группе – 4550 и 20580 грн, соответственно, контрольной – 6300 и 29460 грн.

Ключевые слова: коровы, диагностика половой охоты, электрометрический метод.

 

T. Panasova, S. Kulynych, R. Lysanets. The efficiency of electrometric method of estrus detection in cows.

The research of efficiency of electrometric method of estrus detection in cow compared to visual-clinical method has been conducted. It is found that from using the electrometric method, 72.2% of cows were fertilized after the first and second insemination, 61% – from using visual-clinical method. Money expenditure of insemination of fertilized cows of the experimental group amounted to 5516 UAH, of control group – 9715 UAH. The economic damage from the shortage of calves and milk in the experimental group was 4550 UAH., and 20580 UAH., respectively, the control group had 6300 and 29460 UAH of the economic damage.

Key words: cows, estrus detection in cows, electrometric method.

Повернутися до змісту

panasova.pdf
Size: 0.33

Т. В. Підпала, Є. М. Зайцев. Продуктивне довголіття молочної худоби голштинської породи різної селекції

УДК 623.2.082

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-6

Т. В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-4072-7576
Є. М. Зайцев, аспірант
ORCID ID: 0000-0002-4165-4196
Миколаївський національний аграрний університет

У статті викладено результати оцінки тварин голштинської породи німецької та української селекції за тривалістю життя, господарського використання, довічною продуктивністю. Встановлено, що корови голштинської породи німецької селекції мають дещо меншу тривалість життя і господарського використання, але вищі показники довічної продуктивності, ніж тварини української селекції. Результатами дослідження встановлено високо достовірний позитивний зв’язок високого ступеня між тривалістю життя, господарського використання і ознаками довічної продуктивності.

Ключові слова: голштинська порода, продуктивне довголіття тварин, молочна худоба, ознака довічної продуктивності.

Продуктивне довголіття молочної худоби голштинської породи різної селекції. (текст статті)

Productive longevity of dairy cattle of Holstein breed of different selection. (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Гнатюк С. І. Ефективність довічного використання корів української червоної молочної молочної породи залежно від внутрішньопородних типів та генеалогічних формувань. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Біла Церква, 2010. Вип. 3 (72). С. 111-115.
 2. Завертяев Б. П. Селекция коров на плодовитость. Л.: Колос, 1979. 208 с.
 3. Коршун С. И., Климов Н. Н. Хозяйственное долголетие и продуктивность коров различных генотипов. Зоотехнічна наука Поділля: історія, проблеми, перспективи: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. Кам’янець-Подільський, 2014. С. 237-238.
 4. Меркурьева Е. К. Биометрия в селекции и генетике сельскохозяйственных животных. М. : Колос, 1970. 422 с.
 5. Полупан Ю. П., Семенко О. В., Кобельська Г. Г. Селекція корів за тривалістю господарського використання та довічною продуктивністю при консолідації української чорно-рябої молочної породи Розведення і генетика тварин : міжвідом. тематич. наук. зб. К.: Аграрна наука, 1999. Вип. 31-32. С. 202-203.
 6. Полупан Ю. П. Ефективність довічного використання червоної молочної худоби.Розведення і генетика тварин : міжвідом. тематич. наук. зб. К. : Аграрна наука, 2000. Вип. 33. С. 97-105.
 7. Полупан Ю. П. Методика оцінки селекційної ефективності довічного використання корів молочних порід. Методологія наукових досліджень з питань селекції, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали науково-теоретичної конференції (Чубинське, 25 лютого 2010 року). К. : Аграрна наука, 2010. С. 93-95.
 8. Полупан Ю. П. Ефективність довічного використання корів різних країн селекції. Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал : серія «Тваринництво». Суми, 2014. Вип. 2/2(25). С. 14-20.
 9. Полупан Ю. П. Генетична детермінація тривалості та ефективності довічного використання чорно-рябої молочної худоби.Розведення і генетика тварин : міжвідомч. темат. наук. зб. Київ: Аквамарин-ексклюзив, 2015. Вип. 49. С. 120-133.
 10. Проблеми і перспективи використання тварин голштинської породи в умовах півдня України / М. Я. Єфіменко [та ін.]. Розведення і генетика тварин : міжвідом. тематич. наук. зб. К. : Науковий світТМ, 2002. Вип. 36. С. 10-12.
 11. Рудик І. А., Ставецька Р. В. Селекція молочної худоби за тривалістю продуктивного використання. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. Біла Церква, 1999. Вип. 8. Ч. 2. С. 163-167.
 12. Федорович В. В., Федорович Є. І., Бабік Н. П. Тривалість господарського використання та причини вибуття корів молочних і комбінованих порід. Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал : серія «Тваринництво». Суми, 2016. Вип. 5 (29). С. 110-115.
 13. Хмельничий Л. М. Проблема ефективного довголіття та довічної продуктивності молочних корів в аспекті їхньої залежності від спадкових та паратипових чинників. Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал : серія «Тваринництво». Суми, 2016. Вип. 7 (30). С. 13-31.
 14. Analysis of relationship between somatic cell score and functional longevity in Canadian dairy cattle / A. Sevalem [et al.]. Dairy Sci. 2006. Vol. 89. No. 9. P. 3609-3614.
 15. Caraviello D. Z., Weigel K. A., Gianola D. Prediction of longevity breeding values for US Holstein sires using survival analysis methodology. Dairy Sci. 2004. Vol. 87. P. 3518-3525.
 16. Jankovska M., Sava A., Kujawska Y. Effect of certain factors on the longevity and culling of cows.Acta Scientiarum Polonorum, Zootechnica. 2014. Vol. 13 (2). P. 19-30.
 17. Madgwick P. A., Gaddard M. E. Genetics and phenotypies parameters of longer vity in Australian dairy cattle.Dairy Sc. 1989. Vol. 72. N 10. P. 2624-2632.
 18. Miglior F., Muir B. L., Van Doormaal B. G. Selection indices in Holstein cattle of various countries. Dairy Sci. 2005. Vol. 89. P. 1255-1263.
 19. Perez-Caball M. A., Alenda R. Lifetime profit as an individual trait and prediction of its breeding values in Spanish Holstein cows. Dairy Sci. 2003. Vol. 86. No 12. P. 4115-4122.
 20. Relationship between reproduction traits functional longevity in Canadian dairy cattle / A. Sewalem [et al.] Dairy Sci. 2008. Vol. 91. No 4. P. 1660-1668.
 21. Sava A. Functional traits and their role in contemporary cattle breeding – part I: longevity of cows, prolonged lactations and level in cow milk. PrzegladHodowlany. 2011. Vol. 2. P. 8-13.

Т. В. Подпалая, Е. Н. Зайцев. Продуктивное долголетие молочного скота голштинской породы разной селекции.

В статье изложены результаты оценки животных голштинской породы немецкой и украинской селекции по продолжительности жизни, хозяйственного использования, пожизненной продуктивности. Установлено, что коровы голштинской породы немецкой селекции имеют несколько меньшую продолжительность жизни и хозяйственного использования, но выше показатели пожизненной продуктивности, чем животные украинской селекции. Результаты исследований подтверждают высоковероятную положительную связь между продолжительностью жизни, хозяйственным использованием и признаками пожизненной продуктивности.

Ключевые слова: голштинская порода, селекция, коровы, долголетие, признак пожизненной продуктивности, корреляция.

 

T. Pidpala, Ye. Zaitsev. Productive longevity of dairy cattle of Holstein breed of different selection.

The article presents the results of the estimation of Holstein breeds of German and Ukrainian breeding animals for life expectancy, economic use, and lifetime productivity. It has been established that the cows of the Holstein breed of German breeding have a slightly lower life expectancy and economic use, but have higher lifetime productivity rates than Ukrainian breeding. The results of the research have established a highly reliable positive high level connection between life expectancy, economic use and signs of life-long productivity.

Key words: Holstein breed, selection, cows, longevity, sign of lifetime productivity, correlation.

Повернутися до змісту

pidpala.pdf
Size: 0.33

О. А. Купчишина. Моніторинг регуляторної політики в аграрному секторі економіки України

УДК 657.22

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-5

О. А. Купчишина, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Метою дослідження є обґрунтування результатів впливу регуляторної політики на ефективність аграрного виробництва. Комплексним інструментом прямого впливу держави на розвиток аграрної сфери виступають загальнодержавні програми, за розробку та впровадження і оцінку ефективності яких відповідає Міністерство аграрної політики та продовольства України. Для оцінки рівня впливу регуляторної політики в Україні нами використано поелементний аналіз одного з найбільш затребуваних та вагомих світових рейтингів – Індексу глобальної конкуренто-спроможності.

Податкова політика виступає одним з ключових факторів ефективної регуляторної політики в аграрній сфері, оскільки залежність між обсягом податкового тягаря, умовами оподаткування та результатами діяльності економічної системи є очевидною.

Ключові слова: регуляторна політика, аграрний сектор, податкова політика, фіскальне навантаження, державне регулювання.

Моніторинг регуляторної політики в аграрному секторі економіки України. (текст статті)

Regulation of production capacity of agricultural production on the basis of food security indicators. (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Погрібняк М. А. Механізм державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: автореф. дис… канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Погрібняк М. А.; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 20 с.
 2. Эволюция регуляторной политики в странах-членах ОЭСР [Электронный ресурс] / Н. Малышев // Париж: Организация экономического сотрудничества и развития. – 2006. – 35 с. – Режим доступа: www.oecd.org/gov/regulatory-policy/42051724.doc (01.10.2015).
 3. Осадча Н. В. Цілі, завдання та принципи регуляторної політики в митній сфері [Текст] / Н. В. Осадча, В. І. Ляшенко // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – № 1(19). – С. 69-82.
 4. Колупаєва І. В. Державна регуляторна політика: сутність та принципи формування / І. В. Колупаєва// Проблеми економіки – 2013. – № 4. – С. 99-107.
 5. Жулінська О. Проблеми дотримання принципів державної регуляторної політики [Текст] / О. Жулінська // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. / за заг. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – Вип. 32. – С. 122-128.
 6. Чугунов І.Я. Регуляторна політика як інструмент активізації процесів регіонального соціально-економічного розвитку / І.Я. Чугунов, О.П. Крайник // Наукові праці НДФІ. – К., 2006. – Вип. 1(34). – С. 3-12.
 7. Криленко В. І. Методологічні засади оцінки регуляторної політики держави у сфері забезпечення економічної безпеки аграрного сектора/ В.І. Криленко // Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. – 2014. –Том 19 , Випуск 2/2. – С.113-117.
 8. Офіційний сайт рейтингу Індекс глобальної конкурентоспроможності [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018.
 9. Офіційний сайтДержказначейства [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/.
 10. Юшко С. В. Фіксований сільськогосподарський податок: історія та перспективи застосування / С. В. Юшко // Фінанси України. – 2009. – № 11. – С. 63-72.
 11. Офіційний сайт рейтингу Світового банку DoingBusiness[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.doingbusiness.org/rankings.
 12. Мішенін Є. В. Ґенеза запровадження фіксованого сільськогосподарського податку / Є. В. Мішенін, Н. М. Салич // Вісник Сумського НАУ. – 2010. – Вип. 9/2. – С. 3-15
 13. Мацелюх Н. П. Оподаткування аграрного сектору: проблеми і нові підходи в системі державного регулювання / Н. П. Мацелюх, М. О. Скорик // Агросвіт. – 2016. – № 12. – С. 24-28.
 14. Про результати перевірки та аналізу ефективності державної підтримки агропромислового комплексу в умовах його реформування у 2001 році / Підготовлено за матеріалами Звіту департаменту контролю видатків на АПК та виробничу інфраструктуру, затвердженого постановою Колегії Рахункової палати від 27.03.2002 № 5-3. – Київ: Рахункова палата України, 2002. – Випуск 6.
 15. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] : офіційнийсайт – Режим доступу:http://www.ukrstat.gov.ua/
 16. Лемішко О. О. Регулюючий вплив податкового навантаження на економічні процеси у сільському господарстві / О. О. Лемішко // Молодий вчений.–2016. – №9(36).–С. 54-60. – Режим доступу:
  http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/9/55.pdf
 17. Карпенко Є. А. Обліктаоподаткуванняоплатипрацінайманихпрацівниківтачленівфермерськихгосподарств / Є. А. Карпенко // ЕкономічнийвісникЗапорізькоїдержавноїінженерноїакадемії. – 2017. – Вип. 2 (2). – С. 112-116. – Режимдоступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2017_2%282%29__24

О. А. Купчишина. Мониторинг регуляторной политики в аграрном секторе экономики Украины.

Целью исследования является мониторинг регуляторной политики в аграрном секторе Украины. Комплексным инструментом прямого воздействия государства на развитие аграрной сферы выступают общегосударственные программы, за разработку, внедрение и оценку эффективности которых отвечает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины. Для оценки уровня регуляторной политики в Украине нами использован поэлементный анализ одного из наиболее востребованных и значимых мировых рейтингов – Индекса глобальной конкурентоспособности.

Налоговая политика один из ключевых факторов эффективной регуляторной политики в аграрной сфере, поскольку зависимость между объемом налогового бремени, условиями налогообложения и результатами деятельности экономической системы очевидна.

Ключевые слова: регуляторная политика, аграрный сектор, налоговая политика, фискальная нагрузка, государственное регулирование.

 

О. Kupchyshina. Monitoring of regulatory policy in the agricultural sector of economic of Ukraine.

The purpose of our research is to monitor regulatory policy in the agricultural sector of Ukraine. State-run programs are a comprehensive instrument of direct influence of the state on the development of the agrarian sector, for which the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine is responsible for the development, implementation and evaluation of efficiency.

In order to assess the level of regulatory policy in Ukraine, we used elemental analysis of one of the most sought after and weighty global ratings – the Global Competitiveness Index.

Tax policy is one of the key factors in effective regulatory policy in the agrarian sector, as the relationship between tax burden, taxation and economic system performance is evident.

Key words: regulatory policy, agrarian sector, tax policy, fiscal burden, state regulation.

Повернутися до змісту

kupchushina.pdf
Size: 0.33

О. В. Лазарєва. Теоретичні аспекти формування стратегій збалансованого розвитку землекористування

УДК 332.2.031:005.21

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-3

О. В. Лазарєва, доктор економічних наук, доцент
Чорноморський національний університет імені Петра Могили

У статті визначено етапи розроблення стратегії землекористування в умовах збалансованого розвитку.Запропоновано такі стратегії збалансованого розвитку землекористування, як стратегія ефективного використання наявного природно-ресурсного потенціалу регіонів, стратегія розвитку земельного менеджменту, стратегія маркетингового забезпечення землекористування, стратегія економічного стимулювання збалансованого розвитку, стратегія покращення кадрового забезпечення, стратегія формування привабливого інвестиційного клімату в об’єднаних територіальних громадах. Розкрито особливості запропонованих стратегій.

Ключові слова: стратегія, збалансований розвиток, зарубіжний досвід, етапи розробки стратегії, екологобезпечне виробництво.

Теоретичні аспекти формування стратегій збалансованого розвитку землекористування. (текст статті)

Strategy of Sustainable Land-Tenure Development at the Regional Level. (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Meadowcroft J. National Sustainable Development Strategies: Features, Challenges and Reflexivity / J. Meadowcroft // European Environment. – 2007. – № 17. – P. 152-163.
 2. Портер М. Стратегія конкуренції / Портер М. – К. : Основи, 1997. – 390 с. – (Першотвір).
 3. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / Фатхутдинов Р.А. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 312 с. – (Першотвір).
 4. Chandler A.D., Jr. Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise. – Cambridge: MIT Press, 1962. – 463 p. – (Першотвір).
 5. Минцберг Г. Стратегический процесс / Минцберг Г., Куини Дж.Б., Гошал С. – М. : Прогресс, 2001. – 688 с.
 6. Хвесик Ю.М. Генезис сутності економічної стратегії та методології її формування / Ю.М. Хвесик // Агросвіт. – 2009. – № 3. – С. 13-16.
 7. Науковий вісник УкрДЛТУ: збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ, 2005 – Вип. 15.2. – С. 220-227.
 8. Червяков І.М. Економічний розвиток, економічне зростання і фактори, які стимулюють економічне зростання України / І.М. Червяков // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 6. – С. 99-102.
 9. Мущинська Н.Ю. Збалансований розвиток регіону: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / Н.О. Мущинська // Ефективна економіка. – 2014. – № 2. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/ (дата звернення 25.08.2018).
 10. Стельмащук А.М. Економічний механізм сталого розвитку тваринництва в сільськогосподарських підприємствах / А.М. Стельмащук // Інноваційна економіка: [всеукр. наук.-вир. журнал]. – 2010. – № 4. – С. 57-60.
 11. Sustainable development knowledge platform [Electron. resources]. – Mode access : https://sustainabledevelopment.un.org (дата звернення 25.08.2018).
 12. European sustainable development network [Electron. resources]. – Mode access: http://www.sd-network.ua (дата звернення 25.07.2018).
 13. Our Common Future / World Commission on Environment and Development. – New York : Oxford University Press, 1987. – XV. – 383 p.
 14. Environment and Agriculture [Electron. resources]. – URL: http:/ /ec.europa.eu/environment/agriculture/index.htm (дата звернення 28.09.2018).
 15. DG AGRI official site, rural development policy 2007-2013 [Electron. resources]. – URL: http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_en.htm (дата звернення 28.09.2018).
 16. Organic Agriculture and Food Security (IFOAtof Dossier I, 2002). [Electron. resources]. – URL : www.ifoam.prg (дата звернення 28.09.2018).
 17. Human Ecology, Human Economy: ideals for an Ecollogically Sustainable Future / Edited by M. Diesendorf and C. Hamilton. St. Leonards, Australia: Allen & Unwin, 2002. 378 p.

Е. В. Лазарева. Теоретические аспекты формирования стратегий сбалансированного развития землепользования.

В статье освещены этапы разработки стратегии землепользования в условиях сбалансированного развития. Предложены такие стратегии сбалансированного развития землепользования как стратегия эффективного использования имеющегося природно-ресурсного потенциала регионов, стратегия развития земельного менеджмента, стратегия маркетингового обеспечения землепользования, стратегия экономического стимулирования сбалансированного развития, стратегия улучшения кадрового обеспечения, стратегия формирования привлекательного инвестиционного климата в объединенных территориальных общинах. Раскрыты особенности предложенных стратегий.

Ключевые слова: стратегия, сбалансированное развитие, зарубежный опыт, экологобезопасное производство.

 

O. Lazarieva. Strategy of Sustainable Land-Tenure Development at the Regional Level.

The article describes the stages of land-use strategy development in conditions of balanced development. Such strategies as the strategy of efficient use of available natural and resource potential of the regions, the strategy of land management development, the marketing strategy of land-use support, the economic stimulation strategy of a balanced development, the strategy of staff improvement , the strategy of creating an attractive investment climate in the united communities were proposed. The features of the proposed strategies are revealed .

Key words: strategy, sustainable development, international experience, ecologically safe production.

Повернутися до змісту

lazareva.pdf
Size: 0.33

Н. В. Потриваєва, О. І. Лугова, Н. В. Яновська, Ю. О. Клочан. International standards of financial reporting as the basis of accounting development in the conditions of globalization of the economy

УДК 657.22

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-2

Н. В. Потриваєва, доктор економічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-9781-6529
О. І. Лугова, аспірант
ORCID ID: 0000-0003-4432-0295
Н. В. Яновська, здобувач вищої освіти
Ю. О. Клочан, здобувач вищої освіти
Миколаївський національний аграрний університет

У статті висвітлено роль міжнародних стандартів фінансової звітності в процесі глобалізації світової економіки. Представлено аналіз передумов і етапів переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності. Охарактеризовано результати застосування міжнародних стандартів звітності, сформульовано їх переваги. Визначено проблеми впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в національну систему обліку України.

Розширена анотація

У статті розкрито роль міжнародних стандартів фінансової звітності в процесі глобалізації світової економіки. Метою дослідження є розкриття сутності глобалізації економіки, вивчення питань, пов’язаних із впливом глобалізації економіки на гармонізацію бухгалтерського обліку, з’ясуванні основних проблем переходу українських суб’єктів господарювання на міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), переваг та недоліків їх застосування.

Встановлено, що глобалізація відрізняється масштабністю фінансових операцій, зростанням міжнародної торгівлі, швидкоплинністю перетікання капіталу, діяльністю транснаціональних корпорацій. Визначено, що національні облікові системи не всі і не завжди могли надати фінансову інформацію в ракурсі, необхідному для учасників міжнародного ринку. Виділено три види систем бухгалтерського обліку і звітності (національна, регіональна та міжнародна системи), представлені їх характеристика та роль в світовій системі обліку. Представлено аналіз передумов і етапів переходу на міжнародні стандарти звітності. Обґрунтовано, що розроблення і впровадження МСФЗ в світі в значній мірі були пов’язані з економічною кризою 1929-1933 рр. Розроблення МСФЗ почалося в 1960-і рр. під егідою Центру Організації Об’єднаних Націй по транснаціональним корпораціям. Визначено, що періодом формування МСФЗ у сучасному вигляді прийнято вважати 1989-1995 рр. В Україні перехід на міжнародні стандарти був затверджений з прийняттям у 1998 році Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів.

Охарактеризовано результати застосування міжнародних стандартів звітності. Доведено, що впровадження МСФЗ в Україні дозволяє зробити ведення бухгалтерського обліку відповідним до світових стандартів, звітність українських підприємств стане зрозумілою та зіставною для іноземних користувачів. Визначено проблеми впровадження МСФЗ в національну систему обліку України, які включають: створення координаційного органу, реформування освіти, перекваліфікація бухгалтерів, державних службовців, користувачів інформації, надання дотацій з боку держави на приведення у відповідність обліку на окремих підприємствах та обліку за МСФЗ, міжнародна підтримка, моніторинг, коригування процесу введення МСФЗ. Сформульовано переваги та недоліки застосування міжнародних стандартів фінансової звітності.

Ключові слова: глобалізація економіки, бухгалтерський облік, міжнародні стандарти фінансової звітності, користувачі звітності.

International standards of financial reporting as the basis of accounting development in the conditions of globalization of the economy. (текст статті)

International standards of financial reporting as the basis of accounting development in the conditions of globalization of the economy. (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Теперішня фінансова криза загрожує розвалом міжнародної бухгалтерської мови і правил [Електронний ресурс] // Економічна правда. – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/press/2009/02/13/181600/
 2. Кузіна Р. В. Корпоративний облік і звітність в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку : монографія / Р. В. Кузіна. – Херсон : Грінь Д. С., 2015. – 416 с.
 3. Николаева О. Е. Международные стандарты финансовой отчетности : учебное пособие / О. Е. Николаева, Т. В. Шишкова. – М. : Либроком, 2011. – 240 с
 4. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку : монографія / С.Ф. Голов. – К. : МІМ ; Центр учбової літератури, 2007. – 522 с.
 5. Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності / за ред. Л.Г. Ловінської. – К. : ДННУ «Акад. фін.управління», 2013. – 294 с.
 6. Жук В.Н. Основы институциональной теории бухгалтерского учета: [монография] / В.Н. Жук. – К. : Аграрная наука, 2013. – 408 с.
 7. Пефтиев В. Развивающийся мир: глобализация или регионализация? / В. Пефтиев, В. Черновская // Мировая экономика и международные отношения. – 2000. – № 7. – С. 39 – 44.
 8. Суржиков М. А.Методологические основы глобализации мировой экономики / М. А. Суржиков // Мировая экономика и международные экономические отношения. – 2012. – № 2. – С. 343 ‑ 347.
 9. Елецкий Н. Д. Переход к глобально-информационному способу производства и модификация общей экономической теории / Н. Д. Елецкий // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – № 2. – С. 22 ‑ 29.
 10. Фейгин Г. Ф.Развитие национальных экономик в условиях глобализации: историко-экономический аспект // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. – 2009. – № 2. – С. 14 ‑ 24.
 11. Принципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, X. Андерсон, Д. Колдуэлл : пер. с англ. / Под ред. Я. В, Соколова. – 2-е изд., стереотип. – М. : Финансы и статистика. 2004. – 496 с.
 12. Стефанович Л. И. Глобализация и национальная система бухгалтерского учета / Л. И. Стефанович // Банкаўскi веснiк – 2009. – № 25. – С. 17 ‑ 22.
 13. Поленова С. Н. Глобализация мировой экономики и тенденции бухгалтерского учета / С. Н. Поленова // Международный бухгалтерский учет. – 2008. – № 8.– С. 7‑ 17.
 14. Панков В. В. Институциональный подход и теория учета / В. В. Панков // Бухгалтерский учет. – 2008. – № 1. – С.51‑55.
 15. Как развивались стандарты МСФО: немного истории [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://finacademy.net/materials/article/prichinu-pojavlenija-msfo
 16. Програма реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.1998 р. № 1706. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1706-98-п.
 17. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р., № 996-ХIV [Електронний ресурс] // Відомості Верховної ради України. – Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=996-14.
 18. Стратегія застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, ухвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. № 911-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/911-2007-р.
 19. Сопко В. Глобалізаційні процеси та їх вплив на бухгалтерський облік / В. Сопко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 5. – С. 4 – 10.
 20. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації та інформатизації суспільства : монографія / О.В. Пальчук, В.М. Савченко, І.В. Рузмайкіна та ін. ; за ред. Г.М. Давидова. – Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2017. – 248 с.

Н. В. Потриваева, О. И. Луговая, Н. В. Яновская, Ю. А. Клочан. Международные стандарты финансовой отчетности как основа развития бухгалтерского учета в условиях глобализации экономики.

В статье освещена роль международных стандартов финансовой отчетности в процессе глобализации мировой экономики. Представлен анализ предпосылок и этапов перехода на международные стандарты отчетности. Охарактеризованы результаты применения международных стандартов отчетности. Определены проблемы внедрения МСФО в национальную систему учета Украины. Сформулированы преимущества применения международных стандартов финансовой отчетности.

Ключевые слова: глобализация экономики, бухгалтерский учет, международные стандарты финансовой отчетности, пользователи отчетности.

 

N. Potryvaieva, O. Lugova, N. Janovsjka, Ju. Klochan. International standards of financial reporting as the basis of accounting development in the conditions of globalization of the economy.

The article reveals the role of international standards of financial reporting in the process of globalization of the world economy. The analysis of the preconditions and stages of the transition to the international standards of financial reporting is presented. The results of application of international accounting standards are described, their advantages are formulated. The problems of introduction of international standards of financial reporting in the national accounting system of Ukraine are determined.

Key words: globalization of the economy, accounting, international financial reporting standards, statements’ users.

Повернутися до змісту

potrivayeva.pdf
Size: 0.33