Підвищення вітамінної цінності заморожених пюреподібних сумішей

УДК 664.8.037

І. Л. Заморська, кандидат сільськогосподарський наук, доцент
Уманський національний університет садівництва

Представлені результати досліджень заморожених пюреподібних сумішей на основі пюре яблучного з додаванням пюре суничного та гарбузового. Досліджено хімічний склад сировини, пюре та заморожених пюреподібних сумішей. Доведено, що введення пюре суничного в рецептуру заморожених пюреподібних сумішей на основі пюре яблучного сприяло підвищенню вмісту аскорбінової кислоти на 25–50 %, при збереженості під час заморожування на рівні 84,9–89,1 %. рН готових яблучно-суничних сумішей знижувалося до 3,6. Заміна частини пюре яблучного на суничне сприяла підвищенню органолептичної оцінки продукції: за зовнішній вигляд – на 0,4–0,6, за консистенцію – на 0,4–0,8, за колір – на 0,6–1,2, смак та аромат – на 0,3–0,7. Високу органолептичну оцінку отримала яблучно (50 %) – сунична (50%) суміш.

Ключові слова: заморожування, пюреподібна суміш, суниця, гарбуз, хімічний склад, втрати маси.

Підвищення вітамінної цінності заморожених пюреподібних сумішей. (текст статті)

Improving the vitamin value of frozen pureed mixtures. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Сімахіна, Г. О. Інновації у харчових технологіях – вимога часу та запорука створення в україні індустрії здорового харчування / Г. О. Сімахіна // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності : матеріали V Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 14 вересня 2016 р., м. Київ. – К. : НУХТ, 2016. – С. 104-106.
2. Сімахіна Г. Інновації у харчових технологіях [Електронний ресурс] / Г. Сімахіна, Н. Науменко // Товари і ринки. – 2015. – № 1. – С. 189–201. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tovary_2015_1_24
3. Гусейнова Б. М. Сортовые, биохимические и технологические особенности хранения, переработки и производства продуктов питания функционального назначения из плодово-ягодного сырья : автореф. дисс. на стиск. уч. степ. докт. с.-х. наук: спец. 05.18.01 “Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства” / Гусейнова Б. М. ; [Дагест. гос. аграр. ун-т им. М. М. Джамбулатова]. – Махачкала, 2014. – 49 с.
4. Логоша Р. Стан та перспективи розвитку замороженої плодоовочевої продукції в Україні [Електронний ресурс] / Р. Логоша, І. Ільченко – Режим доступу : http://conferences.neasmo.org.ua/node/1887–.
5. Биохимический состав и качество плодово-ягодного сырья для приготовления замороженных пюреобразных смесей / В. И. Иванченко, А. Э. Модонкаева, Е. Л. Беленко, Н. В. Баранова // Хранение и переработка сельхозсырья. – 1996. – №1. – С. 39.
6. Мукаилов М. Д. Многокомпонентные смеси из замороженного плодово-ягодного сырья/ М. Д. Мукаилов, Б. М. Гусейнова //Производство и реализация мороженного и быстрозамороженных продуктов. – 2004. – №3. – С.28–30.
7. Кварацхелия В.Н. Разработка технологии замороженных фруктово-ягодных десертов функционального назначения : дисс. на стиск. уч. ст. канд. техн. наук. / В.Н. Кварацхелия ; Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина (ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ). – Краснодар, 2017. – 163 с.
8. Заморська І.Л. Підвищення вітамінної цінності заморожених пюре з вишні // І.Л. Заморська // Товари і ринки. – 2008. – №2. – С. 81-85.
9. Методические указания по проведению исследований с быстрозамороженными плодами, ягодами и овощами. – М. : ВАСХНИЛ, 1984. – 25 с.

И. Л. Заморская. Повышение витаминной ценности замороженных пюреобразных смесей.

Представлены результаты исследований замороженных пюреобразных смесей на основе пюре яблочного с добавлением пюре земляничного и тыквенного. Исследован химический состав сырья, пюре и замороженных пюреобразных смесей. Доказано, что введение пюре земляничного в рецептуру замороженных пюреобразных смесей способствовало повышению содержания аскорбиновой кислоты на 25–50%, при сохранности ее содержимого во время замораживания на уровне 84,9–89,1 %. рН готовых яблочно-земляничных смесей снижалось до 3,6. Замена части пюре яблочного на земляничное способствовало повышению органолептической оценки продукции: внешнего вида– на 0,4–0,6, консистенции– на 0,4–0,8, цвет – на 0,6–1,2, вкуса и аромата– на 0,3–0,7. Высокую органолептическую оценку получила яблочно (50%) – земляничная (50%) смесь.

I. Zamorska. Improving the vitamin value of frozen pureed mixtures.

The results of researches of frozen puree-based mixtures on the basis of apple puree with the addition of strawberry and pumpkin straw are presented. The chemical composition of raw materials, mashed potatoes and frozen puree-like mixtures was investigated It was proved that the introduction of strawberry puree into the recipe of frozen puree-based mixtures on the basis of apple puree contributed to an increase in the content of ascorbic acid by 25-50%, with preservation at freezing at 84.9-89.1%. The pH of the prepared apple-strawberry mixture decreased to 3.6. Replacing the part of the apple pie on the strawberry contributed to an increase in the organoleptic evaluation of the product: for the appearance – by 0,4-0,6, for the consistency – by 0,4-0,8, for the color – by 0,6-1,2, the taste and the flavor – by 0,3-0,7. A high organoleptic evaluation was obtained by apple (50%) – strawberry (50%) mixture.

Випуск №4 (96), 2017

Моделювання процесу обкатування різьб і черв’яків роликами

УДК 621.3

О. В. Зубєхіна-Хайят, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет

Досліджено процеси обкатування голчастими роликами різьб з широкою впадиною і архімедових черв’яків. Запропоновано спосіб обкатування різьб і черв’яків з великими кутами підйому лінії витку за допомогою гнучких голчастих роликів. За допомогою теоретичних і експериментальних досліджень показано, що з урахуванням жорсткості системи верстат-інструмент-деталь, стабілізації зусилля обкатування, локалізації пластичної деформації в тонкому поверхневому шарі вдалося досягти оптимальних режимів обкатування і за рахунок цього розширити номенклатуру обкатуваних і розкатуваних деталей.

Ключові слова: голчасті ролики, обкатування гвинтових поверхонь голчастими роликами, кривизна гвинтової поверхні, шорсткість.

Моделювання процесу обкатування різьб і черв’яків роликами. (текст статті)

Modeling the process of thread and screw rolling by rolls. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Бабей Ю.И. Поверхностное упрочнение материалов / Ю.И.Бабей, Б.И.Бутаков, В.Г. Сысоев. – К. : Наук. думка, 1995. – 104 с.
2. Бронштейн И.Н. Справочник по математике / И.Н. Бронштейн, К.А. Семендяев – М. : Техиздат, 1956.
3. Одинцов Л.Г. Упрочнение и отделка деталей поверхностным пластическим деформированием / Л.Г Одинцов. – М. : Машиностроение, 1987. – 328 с.
4. Папшев Д.Д. Отделочно-упрочняющая обработка поверхностным пластическим деформированием / Д.Д Папшев. – М. : Машиностроение, 1978. – 152 с.
5. Жасимов М.М. Управление качеством деталей при поверхностном пластическим деформировании / М.М. Жасимов. – Алма – Ата : Наука, 1986.– 208 с.
6. Butakov B. Исследования точности валов обкатанных устройством со стабилизацией рабочего усилия обкатывания / B. Butakov// Motrol, Commission of motorization and energetic in agriculture. – Lublin, 2012. – Tom 14 А. – С. 15 – 22.
7. Власов В.М. Работоспособность упрочненных трущихся поверхностей / В.М. Власов. – М. : Машиностроение, 1987. – 304 с.
8. Popov A. Аналіз характеристик контакту поверхонь з початковим лінійним і точечним дотиком / A. Popov // Motrol, Motoryzacja I energetykarolnictwa. – Lublin, 2015.–VOL 17, No.2. – С. 9 –16.
9. Бутаков Б.И. Определение оптимального усилия обкатывания валов роликами –Ч. 2. / Б.И. Бутаков, В.А. Артюх. – Санкт – Петербург, 2013 – С. 58-64.
10. Патент 101718 Украина MPK V24V 39/04 (2006.01), B21H 3/00. Пристрій для обкатування крупних різьб і архімедових черв’яків роликами / Б.И. Бутаков, А.В. Зубехина, заявник і патентовласник Б.І. Бутаков.; заявл. 18.07.2011, номер заявки: a201108944; опубл. 25.04.2013, Бюл. № 8, 2013.
11. Butakov B. Волнистость поверхности при обкатывании тел вращения роликами / B. Butakov // Motrol, Motoryzacja I energetyka rolnictwa. –Lublin, 2013. –Vol15, No2. – С. 15–22.

А. В. Зубехина-Хайят. Моделирование процесса обкатывания резьб и червяков роликами.

Исследованы процессы обкатывания игольчатыми роликами резьб с широкой впадиной и архимедовых червяков. Предложен способ обкатывания резьб и червяков с большими углами подьема линии витка с помощью гибких игольчатых роликов. С помощью теоретических и экспериментальных исследований показано, что с учетом жесткости системы станок-инструмент-деталь стабилизации усилия обкатывания, локализации пластической деформации в тонком поверхностном слое удалось достичь оптимальных режимов обкатывания и за счет этого расширить номенклатуру обкатываемых и раскатываемых деталей.

А. Zubiekhina-Khaiiat. Modeling the process of thread and screw rolling by rolls.

The processes of thread rolling by needle rollers with a wide cavity and archimedean screws were investigated. A method of thread and screw rolling with greater angles of rise spiral line was offered. It has been shown due to theoretical and experimental studies that taking into account the stiffness of the system machine-tool-part, stabilization rolling efforts, localization of plastic deformation in a thin surface layer the optimal mode rolling were achieved and thus the range of rolling and rolled parts were expanded.

Випуск №4 (96), 2017

Використання сучасних методів магнітометрії для дефектоскопії технічних об’єктів

УДК 537.624.8:620.179.143.5:629.4.027.5

А. Б. Жидков, кандидат технічних наук, доцент
Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля

Запропоновано вирішення проблем дефектоскопії технічних об’єктів з феромагнітних матеріалів із застосуванням сучасних методів магнітометрії. Досліджено переваги та недоліки використання ферозондових датчиків для дефектоскопії та запропоновано шляхи підвищення їх ефективності. Наведено результати використання методу магнітної пам’яті металу для визначення схованих дефектів та втомлених тріщин в стадії розвитку. Викладено перспективи та напрями подальших досліджень.

Ключові слова: неруйнівний контроль, приховані дефекти, магнитометрія, ферозонд, метод магнітної пам’яті металу.

Використання сучасних методів магнітометрії для дефектоскопії технічних об’єктів. (текст статті)

Use of modern magnetometry methods for defectoscopy of technical objects. (анотація)

Список використаних джерел:
1. J. Blitz Electrical and Magnetic Methods of Non-destructive TestingNon-Destructive Evaluation Series (vol 3) / J. Blitz; Springer Science & Business Media, 2012. – 261 р.
2. Неразрушающий контроль : справочник : В 7 т. / Под общ. ред. В. В. Клюева. – М. : Машиностроение, 2004.
3. Власов В.Т. Физические основы метода магнитной памяти металла. / Власов В. Т., Дубов А. А. // М. : ЗАО «Тиссо», 2004. 424 с.
4. Aven, T. and E. Zio, Some considerations on the treatment of uncertainties in risk assessment for practical decision making. Reliability Engineering & System Safety, 2011. 96(1): p. 64-74.
5. И.Герцбах ; под ред. В.В.Рыкова. Теория надежности: монография. – М. : Нефть и Газ, 2003. – 263 с.
6. Комплексная безопасность на железнодорожном транспорте и метрополитене : монография: в 2 ч. / Б.В. Бочаров и др.; под ред. В.М. Пономарева и В.И. Жукова. – М. : Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2015. Ч. 1: Транспортная безопасность на железных дорогах и метрополитене. – 287 с.
7. Гаврилюк А. Ф. Состояние и анализ безопасности на железных дорогах Украины. Пути развития средств неразрушающего контроля [Електронний ресурс] / А. Ф. Гаврилюк, Т. А. Рябец. – 2007. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ndt.com.ua/ru/applications/railway/sostoyanie-i-analiz-bezopasnosti-na-zheleznykh-dorogakh-ukrainy-puti-razvitiya-sredstv-nerazrushayushchego-kontrolya.
8. Інструкція з огляду, обстеження, ремонту та формування вагонних колісних пар [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу : https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCvv_T9bjYAhWENpoKHS3YD2oQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fpplt.poltava.ua%2Findex.php%2Fuchni%2Ffailovyi-arkhiv%2Fcategory%2F14-pomichnyk-mashynista.html%3Fdownload%3D152%3Ainstruktsiia-ohliadu-obstezhenniu-ta-formuliuvanniu-kolisnykh-par-tsv-tsl-0062%26start%3D40&usg=AOvVaw0L5hQ_Q3CRkJ0KTq2QqGcH.
9. Norman E. Dowling / Mechanical Behavior of Materials (4th Edition). – Courier/Westford USA. – 954 p.
10. Классификатор неисправностей вагонных колесных пар и их элементов [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу : http://rcit.su/techinfo51.html#ti51-121.
11. Шевченко А.И. Схемотехника феррозондовых ма-гнитометров с однополярным импульсным возбуждением / Шевченко А.И., Рубинская И.Ю. // Вісник СНУ ім. В. Даля. – 2012.–№ 18 (189), С.304-310.
12. Резонансный режим работы феррозонда [Текст] / Мирошников В.В., Костин С.В., Карманов Н.И., Мартыненко Н.В. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Електроенергетика та перетворювальна техніка – 2012. – №40. С. 35–46.
13. Marchenko D., Zhydkov A. Magnetometric new generation device for determination of the operability of metal structures // Teka. Commission of motorization and energetic in agriculture – 2015, vol. (15), No 4, рp. 41–46.
14. Визначення переддефектного стану металоконструкцій об’єктів підвищеної небезпеки / Д. М. Марченко, М. Ф. Смирний, Г. О. Бойко, А. Б. Жидков. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2016. – 268 с.

А. Б. Жидков. Использование современных методов магнитометрии для дефектоскопии технических объектов.

Предложено решение проблем дефектоскопи технических объектов из ферромагнитных материалов с применением современных методов магнитометрии. Исследованы преимущества и недостатки использования феррозондовых датчиков для дефектоскопиии предложены пути повышения их эффективности. Приведены результаты использования метода магнитной памяти метала для определения скрытых дефектов и усталых трещин в стадии развития. Изложены перспективы и направления дальнейших исследований.

A. B. Zhydkov. Use of modern magnetometry methods for defectoscopy of technical objects.

The solution of problems of flaw detection of technical objects from ferro-magnetic materials with application of modern methods of magnetometry is offered. The advantages and disadvantages of the use of ferrosonde sensors for flaw detection have been explored, and ways to improve their efficiency have been proposed. The results of using the method of magnetic memory of metal for determining hidden defects and fatigue cracks in the development stage are presented. Prospects and directions for further research are outlined.

Випуск №4 (96), 2017

Система оптимального керування процесом гарячого цинкування

УДК 681.5

Л. І. Бугрім, кандидат технічних наук, доцент
І. С. Білюк, кандидат технічних наук, доцент
С. О. Гаврилов, кандидат технічних наук
А. В. Курган, магістр
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова

Синтезована система оптимального керування процесом гарячого цинкування. Наведено методику розрахунку параметрів оптимальної системи керування. У якості критерію оптимальності обрано квадратичний показник якості. Виконано розрахунок параметрів оптимальної системи керування процесом гарячого цинкування. Проведено імітаційне моделювання спроектованої системи керування. Показано, що синтезована система оптимального керування забезпечує плавність та високу швидкодію процесу гарячого цинкування.

Ключові слова: система автоматичного керування, оптимальна система керування, гаряче цинкування, математична модель, перехідний процес, імітаційна модель.

Система оптимального керування процесом гарячого цинкування. (текст статті)

The system of the optimal regulation of the hot-dip galvanizing process. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Окулов В.В. Цинкование. Техника и технология / В.В. Окулов. – М. : Глобус, 2008. – 252 с.
2. Ahmad Z. Principles of Corrosion Engineering and Corrosion Control / Ahmad Z. – Butterworth-Heinemann, 2006. — 672 p.
3. Виноградов С.С. Организация гальванического производства. Оборудование, расчет производства, нормирование. / Виноградов С.С. // Под ред. В.Н. Кудрявцева– М.: Глобус, 2008.-208 с.
4. Милованов И.В. Выбор и управление температурными режимами в гальванических ваннах / Милованов И.В., Васильев С.А. // Вестник Тамбовского государственного технического університета – 2002. – №3, том 8. – С. 21-24.
5. Бугрім Л.І. Математичне моделювання ванної печі для гарячого цинкування, як об’єкта регулювання температури стінки ванни / Бугрім Л.І., Білюк І.С. // Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського. – 2008. – № 5 (52) част. 2. – С.17-20.
6. Бугрім Л.І. Дослідження системи автоматичного регулювання температури стінки ванни для гарячого цинкування / Бугрім Л.І. Білюк І.С. // Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського. – 2010. – № 5 (64) част. 1. – С. 11-14.
7. Самарина И.Г. Обзор регулирования и измерение толщины цинкового покрытия / Самарина И.Г., Каюмова В.Э. // ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова». – 2016 – № 2(12) – С. 28-33.
8. Коврыженко Р.В. Моделирование оптимального регулирования температуры жидкости в технологической ванне / Коврыженко Р.В. // Оптимізація виробничих процесів: зб. наук. пр. Вип. 14/2013. — Севастополь, 2013 – С. 157-159.
9. Хлопенко М.Я. Оптимальне керування об’єктами : навчальний посібник / М.Я.Хлопенко, І.С.Білюк, В.В.Шевченко. – Миколаїв : НУК, 2013. – 172 с.
10. Теория автоматического управления : учебник для вузов по спец. «Автоматика и телемеханика». В 2-х ч. Ч. II. Теория нелинейных и специальных систем автоматического управления / А. А. Воронов, Д. П. Ким, В. М. Лохин [и др.] ; под ред. А. А. Воронова.– М., 1986. – 504 с.

Л. И. Бугрим, И. С. Билюк, С. О. Гаврилов, А. В. Курган. Система оптимального управления процессом горячего цинкования.

Синтезирована система оптимального управления процессом горячего цинкования. Приведена методика расчета параметров оптимальной системы управления. В качестве критерия оптимальности выбран квадратичный показатель качества. Выполнен расчет параметров оптимальной системы управления процессом горячего цинкования. Проведено имитационное моделирование спроектированной системы управления. Показано, что синтезированная система оптимального управления обеспечивает плавность и высокое быстродействие процесса горячего цинкования.

L. Bugrim, I. Bilyuk, S. Gavrilov, A. Kurgan. The system of the optimal regulation of the hot-dip galvanizing process.

The system of the optimal regulation of the hot-dip galvanizing process is synthesized. The design procedure for the parameters of the optimal system of regulation is given. The quadratic quality index is selected to serve as the optimality criterion. The parameters of the optimal system of the regulation of the hot-dip galvanizing process are calculated. The simulation of the designed regulation system is performed. It is shown that the synthesized system of the optimal regulation ensures smoothness and high speed of the hot-dip galvanizing process.

Випуск №4 (96), 2017

Електротепловий аналіз елементів навчально-дослідного стенду електротехнічної лабораторії

УДК 621.3

О. С. Кириченко1, кандидат технічних наук, доцент
І. М. Сидорика2, кандидат технічних наук, доцент
Д. Д. Марченко1, кандидат технічних наук
1 Миколаївський національний аграрний університет
2 Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова

Проведено електротепловий аналіз елементів навчально-дослідного лабораторного стенду електротехнічної лабораторії. Отримано картини розподілу електричного потенціалу та температури для різних значень сили постійного струму, що протікає через вольфрамовий резистор. Встановлено залежність температури від величини сили струму для адіабатичної теплової моделі резистора. Показано зручність використання чисельних методів розрахунку для наочної візуалізації фізичних процесів в електрообладнанні електротехнічної лабораторії.

Ключові слова: електротепловий аналіз, навчально-дослідний стенд, електротехнічна лабораторія, моделювання, температурне поле.

Електротепловий аналіз елементів навчально-дослідного стенду електротехнічної лабораторії. (текст статті)

Electrothermal analysis of elements of the educational and research laboratory stand of the electrotechnical laboratory. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Алехин В. А. Миниатюрная электротехническая лаборатория МЭЛ. Часть 1. Методические указания по выполнению лабораторных работ / В. А. Алехин. – М. : МИРЭА, 2007.
2. Алехин В. А. Миниатюрная электротехническая лаборатория МЭЛ. Часть 2. Методические указания по выполнению лабораторных работ / В. А. Алехин. – М. : МИРЭА, 2007.
3. Кириченко О.С. Електротепловий аналіз елементів навчально-дослідного лабораторного стенду з теоретичної електротехніки / О. С. Кириченко // Перспективна техніка і технології – 2017 : матеріали ХIII міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів – Миколаїв : МНАУ, 2017. – С. 50-53.
4. Кучерявая И.Н. Компьютерное моделирование тепловых процессов в однофазном трансформаторе с учетом анизотропии тепловых свойств активных элементов / И.Н. Кучерявая // Техническая электродинамика. – Киев, 2014. – № 1. – С. 20 – 27.
5. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Електротехніка, промислова електроніка та електрообладнання» для студентів неелектротехнічних спеціальностей / уклад. О. М. Наливайко, Т. В. Кірієнко. – Краматорськ : ДДМА, 2007. – 69 с.
6. Методичні вказівки до лабораторних робіт з теоретичних основ електротехніки для студентів всіх форм навчання / уклад. В. С. Бойко, Є. А. Кудря, І. А. Курило та ін. – К. : НТТУ ”КПІ ”2001. – 40 с.
7. Басов К.А. ANSYS в примерах и задачах / К. А. Басов. – М. : КомпьютерПресс, 2002. – 224 с.
8. Большаков В. 3D-моделирование в AutoCAD, КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor, T-Flex / В. Большаков, А. Бочков, А. Сергеев. – СПб. : Питер, 2010. – 336 с.
9. Каплун А. Б. ANSYS в руках инженера / А. Б. Каплун, Е. М. Морозов, М. А. Олферьева. – М. : Едиториал УРСС, 2003. – 272 с.
10. Романычева Э. Т. Инженерная и компьютерная графика / Є. Т. Романычева, Т. Ю. Соколова. – М. : ДМК Пресс, 2001. – 592 с.
11. Филиппов И.Ф. Теплообмен в электрических машинах / И.Ф. Филиппов. – Л. : Энергоатомизат, 1986. – 256 с.
12. Чигарев А. В. ANSYS для инженеров / А. В. Чигарев, А. С. Кравчук, А. Ф. Смалюк. – М. : Машиностроение-1, 2004. – 512 с.

A. С. Кириченко, И. М. Сидорика, Д. Д. Марченко. Электротепловой анализ элементов учебно-исследовательского лабораторного стенда электротехнической лаборатории.

Проведен электротепловой анализ элементов учебно-исследовательского лабораторного стенда электротехнической лаборатории. Получены картины распределения электрического потенциала и температуры для различных значений силы постоянного тока, протекающего через вольфрамовый резистор. Установлена зависимость температуры от величины силы тока для адиабатической тепловой модели резистора. Показано удобство численных методов расчета для наглядной визуализации физических процессов в электрооборудовании электротехнической лаборатории.

O. Kyrychenko, I. Sidorika, D. Marchenko. Electrothermal analysis of elements of the educational and research laboratory stand of the electrotechnical laboratory.

The electrothermal analysis of the elements of the educational and research laboratory stand of the electrotechnical laboratory was carried out. The patterns of electric potential distribution and temperature distribution for various values of the direct current flowing through the tungsten resistor are obtained. The temperature dependence on the magnitude of the current intensity for the adiabatic thermal model of the resistor is established. The convenience of numerical calculation methods for evident visualization of physical processes in the electrical equipment of the electrotechnical laboratory is shown.

Випуск №4 (96), 2017

Вплив статі та породної належності на ріст та розвиток кролів спеціалізованих м’ясних порід

УДК 636.92

А. О. Погорєлова, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

У статті наведено результати досліджень динаміки живої маси самців та кроличок спеціалізованих м’ясних порід. Встановлено, що кролі каліфорнійської породи у 30-денному віці за живою масою поступаються породам паннон білий та новозеландська біла на 45 та 35 г відповідно. Визначено динаміку абсолютного приросту живої маси кролів. Установлено, що перевага самок над самцями за значеннями абсолютного приросту склала у середньому 131 г. Досліджено дисперсію мінливості впливу статі та породної належності на живу масу кролів у різному віці. Встановлено, що його значення найбільші при народженні кроленят (58,3%).

Ключові слова: стать, жива маса, мінливість, ріст, розвиток, порода, скоростиглість, абсолютний приріст, кролі м’ясних порід.

Вплив статі та породної належності на ріст та розвиток кролів спеціалізованих м’ясних порід. (текст статті)

Influence of gender and pedigree affiliation of the rabbits on growth and development of specialized meat breed. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Ефремов А. П. Репродуктивные качества кроликоматок в зависимости от породной принадлежности, возраста, случки и интенсивности отбора / А. П. Ефремов, А. Бесчастных, Б. А. Черевко // Ветеринария с.-х. животных. – 2010. – № 3. – С. 53-56.
2. Коцюбенко Г. А. Вплив генотипу та фактору спадковості на ріст та розвиток кроленят / Г. А. Коцюбенко // Розведення і генетика тварин : міжвідомчий темат. наук. зб. / ІРГТ НААНУ. – Чубинске, 2010. – Вип. 44. – С. 104–106.
3. Коцюбенко Г. А. Взаємозв’язок інтенсивності формування живої маси кролів із продуктивністю та відтворювальними якостями / Г. А., Коцюбенко, А. О Погорєлова // East European Scienece Journal. – 2017. – Вип. 1. – № 29. – С. 22– 27.
4. Кролиководство / [Н. А. Балакирев, Е. А. Тинаева, Н. И. Тинаев, Н. Н. Шушилина]. – М.: Колос, 2006. – 232 с.
5. Плотников В. Г. Лучше поздно, чем никогда (О генофонде пород кроликов) / В. Г. Плотников, Н. С. Трубчанинова, Р. М Нигматуллин // Кролиководство и звероводство. – 2007. – № 1. – С. 12-14.
6. Технологія виробництва продукції кролівництва та звірівництва / [Бала В. І., Донченко Т. А., Безпалий І. Ф., Карченков А. А.]. – Вінниця : Нова книга, 2009. – 272 с.
7. Тинаев Н. И. Сравнительная оценка пород кроликов по хозяйственно-полезным признакам / Н. И. Тинаев // Кролиководство и звероводство. – 2009. – № 6. – С. 16-20.

А. А. Погорелова. Влияние пола и породной принадлежности на рост и развитие кроликов специализированных мясных пород.

Исследована динамика живой массы самцов и кролиц специализированных мясных пород. Установлено, что кролики калифорнийской породы в 30-дневном возрасте по живой массе уступают кролям пород паннон белый и новозеландская белая на 45 и 35 г соответственно. Установлена динамика абсолютного прироста живой массы кроликов, преимущество самок над самцами по значениям абсолютного прироста составила в среднем 131 г. Исследована дисперсия изменчивости влияния пола и породной принадлежности на живую массу кроликов в разном возрасте, его значение самые большие при рождении крольчат (58,3%). Определена дисперсия изменчивости влияния пола и породной принадлежности на абсолютный и на среднесуточный прирост живой массы кроликов.

A. Pogorelova. Influence of gender and pedigree affiliation of the rabbits on growth and development of specialized meat breed.

The dynamics of live weight of males and rabbits of specialized meat breeds is investigated. It was found that Californian rabbits at 30 days of age are inferior to Pannon white and New Zealand white for 45 and 35 g, respectively. The dynamics of the absolute increase in live weight of rabbits is determined. It was found that the predominance of females over males on the values of absolute growth was an average of 131 g. The variance of the variability of the influence of sex and race on the live weight of rabbits at different ages was investigated. It is established that its value is the greatest at birth of rabbits (58.3%).

Випуск №4 (96), 2017

Особливості успадкування ознак молочної продуктивності дочками корів голштинської породи

УДК 636.2:636.082.4

Є. М. Зайцев, аспірант
Науковий керівник – Т. В. Підпала, д-р с.-г. наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

У статті викладено результати визначення спадкової мінливості ознак молочної продуктивності худоби голштинської породи двох суміжних поколінь. За результатами дослідження встановлено, що від високопродуктивних корів не завжди отримують краще потомство і навпаки, від корів з нижчим рівнем продуктивності – гірших дочок. Досліджувані ознаки характеризуються різними величинами коефіцієнтів успадковуваності.

Ключові слова: корови, матері, дочки, ознака, кореляція, успадковуваність.

Особливості успадкування ознак молочної продуктивності дочками корів голштинської породи. (текст статті)

Features of heritable signs of milk yield by daughters of Holstein breed cows. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Буркат В. П. Розведення за лініями: генезис понять і методів та сучасний селекційний контекст / В. П. Буркат, Ю. П. Полупан. – К. : Аграрна наука, 2004. – 68 с.
2. Геккієв А. Д. Компоненти фенотипової мінливості ознак молочної продуктивності корів різних генотипів / А. Д. Геккієв // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв : МДАУ, 2005. – Вип. 1 (29). – С. 203–208.
3. Генетика, селекция и биотехнология в скотоводстве / М. В. Зубец, В. П. Буркат, Ю. М. Мельник [и др.] : Под ред. М. В. Зубца, В. П. Бурката. – К. : БМТ, 1997. – 722 с.
4. Гиль М. І. Системний генетичний аналіз полігенно зумовлених ознак худоби молочних порід : монографія / Михайло Іванович Гиль. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 478 с.
5. Нежлукченко Т. І. Удосконалення системи генотипової селекції в тонкорунному вівчарстві / Т. І. Нежлукченко // Таврійський науковий вісник. – Херсон : Айлант, 1999. – Вип. 10. – С. 51–54.
6. Нежлукченко Т. І. Використання материнського ефекту в селекції сільськогосподарських тварин / Т. І. Нежлукченко // Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть. – К. : Логос, 2001. – Т. 4. – С. 281–285.
7. Меркурьева, Е. К. Биометрия в селекции и генетике сельскохозяйственных животных / Е. К. Меркурьева. – М. : Колос, 1970. – 422 с.
8. Підпала Т. В. Генезис породного перетворення в популяції червоної степової худоби : монографія / Т. В. Підпала. – Миколаїв : МДАУ, 2005. – 312 с.
9. Полупан Ю. П. Успадковуваність молочної продуктивності корів української червоної молочної породи / Ю. П. Полупан, Т. П. Коваль // Розведення і генетика тварин : міжвідом. тематич. наук. зб. – К. : Аграрна наука, 2005. – Вип. 39. – С. 158–165.
10. Селекція сільськогосподарських тварин / Ю. Ф. Мельник, В. П. Коваленко, А. М. Угнівенко [та ін.] : за заг. ред. Ю. Ф. Мельника, В. П. Коваленка та А. М. Угнівенка. – К. : Інтас, 2008. – 445 с.
11. Селекція молочної худоби і свиней : навч. посіб. / [Т. В. Підпала, С. А. Войналович, В. Г. Назаренко та ін.] ; за ред. професора Т. В. Підпалої. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 297 с.
12. Хмельничий, Л. М. Вплив генотипових та паратипових чинників на ознаки молочної продуктивності корів різних порід / Л. М. Хмельничий, А. М. Салогуб, В. В. Вечорка,О. І. Гаврилюк // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал : серія «Тваринництво». – Суми, 2014. – Вип. 2/1 (24). – С. 87–91.
13. Pirchner F. Populations genetic in der tirzucht / F. Pirchner, I. Johansson. – Hamburg and Berlin, 1964. – 210 s.

Е. Н. Зайцев. Особенности наследования признаков молочной продуктивности дочерьми коров голштинской породы.

В статье изложены результаты определения наследственной изменчивости признаков молочной продуктивности скота голштинской породы двух смежных поколений. Результатами исследований установлено, что от высокопродуктивных коров не всегда получают лучшее потомство и, наоборот, от коров с более низким уровнем продуктивности худших дочерей. Исследуемые признаки характеризуются разными величинами коэффициентов наследуемости.

E. Zaitsev. Features of heritable signs of milk yield by daughters of Holstein breed cows.

In the article results of definition of hereditary variability of signs of Holstein breed livestock dairy efficiency of two adjacent generations are stated. The results of research have shown that highly productive cows do not always give the best posterity and, conversely, cows with a lower level of productivity do not always have the worst daughters. The investigated features are characterized by different values of the coefficients of heritability.

Випуск №4 (96), 2017

Вплив високих температур на теплостійкість, клінічні та енергетичні показники корів за різних варіантів безприв’язного утримання

УДК 636.2.083.312.3:612.017

О. О. Борщ, кандидат сільськогосподарських наук
О. В. Борщ, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Білоцерківський національний аграрний університет

У статті наведено результати дослідження впливу високих температур на теплостійкість, клінічні та енергетичні показники у корів української червоно-рябої молочної породи за різних варіантів безприв’язного утримання. Встановлено, що тепловий стрес у корів за утримання на глибокій підстилці був відсутній у період з 23.00 до 09.00 год, а у період з 09.00 до 22.00 був помірним. За боксового утримання період відсутності теплового стресу був значно коротшим – з 01.00 до 08.00 год, а помірний стрес спостерігали у період з 08.00 до 00.00 год відповідно.

Ключові слова: безприв’язне утримання, температура, теплостійкість, стрес, важкість дихання, глибока підстилка.

Вплив високих температур на теплостійкість, клінічні та енергетичні показники корів за різних варіантів безприв’язного утримання. (текст статті)

Influence of high temperatures on heat resistance, clinical and energy parameters of cows in different versions without attachment keeping. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Barros V.R. Climate Change 2014 – Impacts, Adaptation and Vulnerability: Regional Aspects / V.R. Barros, B.F. Christopher. – 2014. – Р. 1142–1148.
2. Дмитриев А. Ф. Роль естественной резистентности при акклиматизации сельскохозяйственных животных / А. Ф. Дмитриев // Труды Целиноград. с.-х. ин-та. – Целиноград 1970. – Т. 8. – Вып. 10. – С. 27–34.
3. Раушенбах Ю. О . Специфика адаптивной реакции крупного рогатого скота на низкую температуру среды / Ю. О. Раушенбах // Тепло- и холодоустойчивость домашних животных. Эколого-генетическая природа различий. – Новосибирск : Наука, 1975. – С. 168–179.
4. Kadzere С.Т. Heat stress in lactating dairy cows: a review / C.T. Kadzere, M.R. Murphy, N. Silanikove, E. Maltz // Livestock Production Science. – 2002. – Vol. 77. – Р. 59-91.
5. Dikmen S. J. Is the temperature-humidity index the best indicator of heat stress in lactating dairy cows in a subtropical environment ? / S. Dikmen, P. J. Hansen // Journal of dairy science. – 2009. – Vol. – 92. – Р.109-116.
6. Bernabucci U. Metabolic and hormonal acclimation to heat stress in domesticated ruminants / U. Bernabucci, N. Lacetera, L.H. Baumgard [et. al] //. Animal.– 2010. Vol. 4. – Р. 1167–1183.
7. Fournel S. Practices for Alleviating Heat Stress of Dairy Cows in Humid Continental Climates: A Literature Review /S. Fournel, V. Ouellet, É. Charbonneau // Animals. – 2017. – Vol. 7(37). – Р. 1–23.
8. Scharf B.A. Comparison of thermolegulatory mechanisms in heat sensitive and tolerant breeds of bos taurus cattle. – A Thesis presented to the Faculty of the Graduate School at the University of Missouri – Columbia. –2008. – P. 15-24.
9. Gaughan J. B. A new heat load index for feedlot cattle / J. B. Gaughan, Mader T. L., Holt S. M. // Journal Animal Science. – 2008. – Vol. – 86. – Р. 226–234.
10. Bryant J. R. Development and application of a thermal stress model / J. R. Bryant, L. R. Matthews, J. Davys // Proceedings of the 4th Australasian Dairy Science Symposium. – 2010. – P. 360-364.
11. Benezra M. V. A new index for measuring the adaptability of cattle to tropical conditions / M. V. Benezra // Journal Animal Science. – 1954. – Vol.13. – Р. 1915.
12. Broucek J. Impact of thermal-humidity index on milk yield under conditions of different dairy management /J. Broucek, M. Uhrincat// Journal of Animal and Feed Sciences.–2007. – Vol. – 17.–Р. 329–344.
13. Роуд А.А. Выведение новых пород путем воспроиводительного скрещивания с приспособленными к высоким и низким температурам исходными формами. – В кн.: Руководство по разведению животных. – М.: Колос, 1965.Т.3. Кн.1.
14. Ramendra D. Impact of heat stress on health and performance of dairy animals: A review / D. Ramendra, L. Sailo, N. Verma [et. al] // Veterinary World .– 2016. –Vol. 9. –Р. 260–268.

А. А. Борщ, А. В. Борщ. Влияние высоких температур на теплоустойчивость, клинические и энергетические показатели коров при разных вариантах беспривязного содержания.

В статье приведены результаты исследований влияния высоких температур на теплоустойчивость, клинические и энергетические показатели у коров украинской красно-пестрой молочной породы при разных вариантах беспривязного содержания. Установлено, что тепловой стресс у коров при содержании на глубокой подстилке отсутствовал в период с 23.00 до 09.00 часов суток, а в период с 09.00 до 22.00 часов был умеренным. При боксовом содержании период отсутствия теплового стресса был значительно короче – с 01.00 до 08.00 часов, а умеренный стресс наблюдали в период с 08.00 до 00.00 часов соответственно.

A. Borshch, A. Borshch. Influence of high temperatures on heat resistance, clinical and energy parameters of cows in different versions without attachment keeping.

The article is devoted to the influence of high temperatures on heat resistance, clinical and energy indices in cows of Ukrainian red-motley dairy breed of various variants of unbounded containment. It was established that the thermal stress of cows kept on deep litter was absent from 23.00 to 09.00 h, and from 09.00 to 22.00 it was moderate. For boxing keeping, the period of absence of thermal stress was much shorter – from 01.00 to 08.00 h, and moderate stress was observed in the period from 08.00 to 00.00 h, respectively.

Випуск №4 (96), 2017

Вплив тривалого виробничого використання кнурів-плідників на зміни якісних показників спермопродукції

УДК 636.4.082

С. М. Галімов, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Стаття присвячена вивченню технологічного довголіття кнурів-плідників різних порід. Під час дослідження було проаналізовано спермопродуктивність у вікові періоди: від початку використання до 12 міс., 13-18 міс., 19-24 міс., 25-30 міс. та 31-36 міс. Вивчали об’єм еякуляту (мл), концентрацію (млн/мл) та кількість отриманих спермодоз (шт.) для подальшого викрпистання.
Встановлено, що найбільшим виробничим довголіттям характеризуються кнури породи ландрас, а найменшим – кнури породи п’єтрен.

Ключові слова: промислове довголіття, кнури-плідники, спермопродукція, еякулят, концентрація.

Вплив тривалого виробничого використання кнурів-плідників на зміни якісних показників спермопродукції. (текст статті)

Effect of long-term manufacturing use for the change of quality indicators of sperm produation. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Голуб Н. Индивидуальное выращивание ремонтных хрячков / Н. Голуб // Свиноводство. — 1973. — № 12. — С. 18—26.
2. Іванов В. О. Біологія свиней : навч. посіб. / В. О. Іванов, М. В. Волощук. — К. : Нічлава, 2009. — 304 с.
3. Інструкція із штучного осіменіння свиней. — К. : Аграрна наука, 2003.— 56 с.
4. Нетеса А. И. Воспроизводство в промышленном свиноводстве / А. И. Нетеса. — М. : Россельхозиздат, 1984. — 216 с., ил.
5. Походня Г. С. Теория и практика воспроизводства и выращивания свиней / Г. С. Походня. — М. : Агропромиздат, 1990. — 271с.
6. Рыбалко В. П. Выращивание и оценка хряков в условиях элевера./ В. П. Рыбалко — М. : Агропромиздат, 1990. — 31 с.

С. Н. Галимов. Влияние длительного производственного использования хряков-производителей на изменения качественных показателей спермопродукции.

Статья посвящена изучению технологического долголетия разных пород. Во время иследования была проанализована спермопродуктивность в следующие возрастные периоды: от начала использования до 12 мес., 13-18 мес., 19-24 мес., 25-30 мес. и 31-36 мес. Изучили объем эякулята (мл), концентрацию (млн/мл) и количество полученных спермодоз (шт.) для дальнейшего использования.
Установлено, что наиболее приспособленные к интенсивной промышленной технологии хряки породы ландрас, а наименее – хряки породы пьетрен.

S. Galimov. Effect of long-term manufacturing use for the change of quality indicators of sperm produation.

The article is devoted to the study of technological longevity of different breeds. During the study sperm production was analyzed in the following age periods: from the beginning of use up to 12 months, 13-18 months, 19-24 months, 25-30 months and 31-36 months. The volume of ejaculate (ml), concentration (mln / ml) and the amount of sperm doses (units) for further use were studied.
It has been established that the boars of Landrace breed are the most adapted to the intensive industrial technology, and the least adapted are Pietren boars.

Випуск №4 (96), 2017

Спосіб підвищення продуктивності і збереження поросят

УДК 636.4.084.421

А. В. Лихач, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
В. Я. Лихач, доктор сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті представлено результати досліджень щодо згодовування повареної солі з метою профілактики набрякової хвороби поросят після відлучення, що є одним із способів підвищення продуктивності і збереження поросят. Встановлено, що найоптимальнішим варіантом для профілактики набрякової хвороби поросят є згодовування повареної солі 4 дні до і 4 дні після відлучення від свиноматки. Підсвинки з першого дня споживали поварену сіль і виявляли неабияку зацікавленість до мінеральної підкормки.

Ключові слова: поросята, продуктивність поросят, збереження поросят, поварена сіль, відлучення.

Спосіб підвищення продуктивності і збереження поросят. (текст статті)

Method of increasing productivity and preservation of piglets. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Березовский А. В. Основные болезни свиней и современные средства для их лечения и профилактики / А. В. Березовский – К., 2008. – С. 37-39.
2. Брем А. К. Отечная болезнь поросят в хозяйствах промышленного типа и совершенствования мер борьбы с ней : Автореф. дис. … канд. вет. наук / А. К. Брем. – Новосибирск, 1986. – 18 с.
3. Белкин Б. Л. Болезни молодняка свиней с диарейным и респираторным синдромом: диагностика, лечение и профилактика / Б. Л. Белкин, В. С. Прудников, Н. А. Малахова – М. : Колос, 2007. – 111 с.
4. Бобруйко С. Набрякова хвороба: прояви, лікування та профілактика / С. Бобруйко // Ветеринарна медицина України. – 1997. – №4. – С. 13-14.
5. Бурлака М. Профілактика загибелі новонароджених поросят / М. Бурлака // Ветеринарна медицина України. – 1997. – №6. – С. 9.
6. Використання повареної солі для профілактики набрякової хвороби поросят після відлучення / А. В. Лихач, В. Я. Лихач, Ф.А. Бородаєнко, В.В. Косов // Вісник Вінницького НАУ. – Вінниця : ВНАУ, 2017. – Вип. 1 (95). – С. 14-19.
7. Урбан В. П. Болезни молодняка в промышленном животноводстве / В. П. Урбан, И. Л. Найманов – М. : Колос, 1984. – 207 с.
8. Пат. № 117639, Україна, МПК А 01 К 67/02. Спосіб підвищення продуктивності і збереження поросят / Лихач А.В., Лихач В.Я., Бородаєнко Ф.А., Іванова Л.О., заявник і власник Інститут свинарства і АПВ НААН. – № u 201701935; заявл. 28.02.2017 ; опубл. – 26.06.2017 ; Бюл. № 12.

А. В. Лихач, В. Я. Лихач. Способ повышения продуктивности и сохранности поросят.

В статье представлены результаты исследований скармливания поваренной соли с целью профилактики отечной болезни поросят после отъема, что является одним из способов повышения продуктивности и сохранности поросят. Установлено, что оптимальным вариантом для профилактики отечной болезни поросят является скармливание поваренной соли 4 дня до и 4 дня после отъема от свиноматки. В результате, поросята с первого дня потребляли поваренную соль и проявляли большой интерес к минеральной подкормке.

A. Lykhach, V. Lykhach. Method of increasing productivity and preservation of piglets.

The article presents the results of studies of feeding sodium chloride with the aim of preventing edema of piglets after weaning, which is one of the ways to improve productivity and maintain piglets. During the studies, we found that the most optimal option for preventing edema of piglets is to feed sodium chloride 4 days before and 4 days after weaning from the sow. As a result, the piglets from the first day ate sodium chloride and showed a great interest to mineral supplementation.

Випуск №4 (96), 2017