Моделювання лактаційних кривих молочних корів за допомогою аналізу головних компонент (PCA)

УДК 636.2.034/57.087

С. С. Крамаренко, доктор біологічних наук
Н. І. Кузьмічова, аспірант
О. С. Крамаренко, кандидат сільськогосподарських наук
Миколаївський національний аграрний університет

В дослідженні були використані дані щодо походження та показників лактаційної діяльності (n = 526) під час 1-9-ої лактацій 113 корів червоної степової породи, які були нащадками 6 бугаїв-плідників та утримувались в ДП «Племрепродуктор» Степове» (Миколаївська область, Україна) протягом 2001-2014 рр. Крім того, сумарний надій за 305 днів лактації (Y305) було використано для вивчення впливу віку та місяця отелення корів на форму їх лактаційних кривих. PC1 мала вірогідні та позитивні кореляції із М3…М9, що варіювали в межах від 0,658 до 0,938, у той час як PC2 мала вірогідні та позитивні кореляції з М2-М3 (0,695…0,717), але високі та негативні із М9-М19 (-0,673…-0,661). Таким чином, PC1 обумовлює потенціальний рівень молочної продуктивності, у той час як PC2 характеризує персистентність лактаційної кривої (швидкість зниження молочної продуктивності після досягнення піку). Встановлено, що номер отелення, вік та місяць отелення корів також здатні змінювати стандартну форму лактаційної кривої.

Ключові слова: лактаційна крива, персистентність, Аналіз Головних Компонент (PCA), молочна худоба.

Моделювання лактаційних кривих молочних корів за допомогою аналізу головних компонент (PCA). (текст статті)

Modelling of the lactation curves in dairy cattle on the basis of Principal Component Analysis (PCA). (анотація)

Список використаних джерел:
1. Гиль М. І. Генетико-математичне моделювання кількісних ознак у тваринництві : огляд / М. І. Гиль, С. С. Крамаренко // Вісник СНАУ : Серія «Тваринництво». – 2008. – № 10. – С. 49-55.
2. Arendonk J. A. M. Comparison of two methods to extend partial milk records / J. A. M. Arendonk, E. Fimland // Journal of Animal Breeding and Genetics. – 1983. – V. 100. – № 1-5. – P. 33-38.
3. Wilmink J. B. M. Comparison of different methods of predicting 305-day milk yield using means calculated from within-herd lactation curves / J. B. M. Wilmink //Livestock Production Science. – 1987. – V. 17. – P. 1-17.
4. A multivariate approach to modeling shapes of individual lactation curves in cattle / [N. P. P. Macciotta, D. Vicario, C. Di Mauro et al.] // Journal of Dairy Science. – 2004. – V. 87. – P. 1092-1098.
5. Macciotta N. P. P. Use of multivariate analysis to extract latent variables related to level of production and lactation persistency in dairy cattle / N. P. P. Macciotta, D. Vicario, A. Cappio-Borlino // Journal of Dairy Science. – 2006. – V. 89. – P. 3188-3194.
6. Estimates of genetic parameters for lactation shape parameters with multivariate statistical technique in Brown Swiss cattle / [I. Yılmaz, E. Eyduran, A. Kaygısız et al.] // International Journal of Agriculture and Biology. – 2011. – V. 13. – P. 174-178.
7. Аналіз структури популяцій / [В. С. Шебанін, С. І. Мельник, С. С. Крамаренко та ін.]. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 240 с.
8. Крамаренко С. С. Нові методи математичного моделювання лактаційних кривих за допомогою інтерполяції / С. С. Крамаренко // В кн. : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Новітні технології скотарства у ХХІ столітті» (Миколаїв, 4-6 вересня 2008 р.). – Миколаїв : МДАУ, 2008. – С. 159-164.
9. Халафян А. А. STATISTICA 6. Статистический анализ данных / А. А. Халифян. – М. : ООО “Бином-Пресс”, 2007. – 512 с.

С. С. Крамаренко, Н. И. Кузьмичёва, А. С. Крамаренко. Моделирование лактационных кривых молочных коров с помощью анализа главных компонент (PCA).

Данные о происхождении и показатели лактационной деятельности (n = 526) во время 1-9-й лактаций 113 коров красной степной породы, которые были потомками 6 быков-производителей и содержались в ГП «Племрепродуктор» Степове» (Николаевская область, Украина) в течение 2001-2014 гг. были использованы в исследовании. Кроме того, суммарный надой за 305 дней лактации (Y305) был использован для изучения влияния возраста и месяца отела коров на форму их лактационных кривых. PC1 имела достоверные и положительные корреляции с М3 … М9, что варьировали в пределах от 0,658 до 0,938, тогда как PC2 имела достоверные и положительные корреляции с М2-М3 (0,695 … 0,717), но высокие и отрицательные с М9-М19 (-0,673 … -0,661). Таким образом, PC1 определяет потенциальный уровень молочной продуктивности, тогда как PC2 характеризует персистентность лактационной кривой (скорость снижения молочной продуктивности после достижения пика). Установлено, что номер отела, возраст и месяц отела коров также способны изменять стандартную форму лактационной кривой.

S. Kramarenko, N. Kuzmichova, A. Kramarenko. Modelling of the lactation curves in dairy cattle on the basis of Principal Component Analysis (PCA).

Data on the origin and indices of lactation activity (n = 526) during the lst-l9th lactations of 113 Red Steppe cows, which were descendants of 6 bull-producers and were kept in the State Enterprise “Plemreproduktor” Stepove»(Mykolayiv region, Ukraine) during 2001-2014 were used in the study. In addition, the total yield for 305 days of lactation (Y305) was used to study the effect of the age and month of calving of cows on the shape of their lactational curves. PC1 had significant and positive correlations with M3 … M9, which varied from 0.658 to 0.938, whereas PC2 had reliable and positive correlations with M2-M3 (0.695 … 0.717), but high and negative with M9-M19 (-0.673 …-0.661). Thus, PC1 determines the potential level of milk productivity, whereas PC2 characterizes the persistence of the lactation curve (the rate of decline in milk production after reaching the peak). It is established that the calving number, age and month of calving of cows are also able to change the standard form of the lactation curve.

Випуск №4 (96), 2017

Економічна ефективність використання препарату «Аргенвіт» при інкубації яєць перепелів

УДК 636.5(075.8)

Л. С. Патрєва, доктор сільськогосподарських наук, професор
В. І. Гроза, кандидат сільськогосподарських наук
О. О. Стародубець, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
О. А. Коваль, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Досліджено результати інкубації яєць перепелів та економічну ефективність використання препарату наносрібла «Аргенвіт» як дезінфікуючого засобу. Встановлено, що застосування препарату наносрібла в концентрації 0,2% дає найкращі результати, підвищуючи вивід добового молодняку, який складає 61,7-66,1%, що на 1,0-5,4% більше, ніж у контрольній групі. Використання 0,2% розчину препарату наносрібла «Аргенвіт» впродовж інкубації сприяє збільшенню прибутку на 184,00 грн і підвищенню рентабельності виробництва добового молодняку перепелів на 12,64%.

Ключові слова: перепілки, інкубація, дезінфекція, наносрібло, ефективність.

Економічна ефективність використання препарату «Аргенвіт» при інкубації яєць перепелів. (текст статті)

Economic efficiency of using preparation “Argenvit” in incubation of quails eggs. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Бернавски З. Коллоидное серебро натуральный заменитель антибиотиков / З. Бернавски. – М. : Коралл Клаб, 2006. – 21 с.
2. Використання дезінфікуючих препаратів у промисловому птахівництві : науково–практичні рекомендації / О. Г. Бордунова, М. В. Чорний, В. Д. Чіванова [та ін.] – Суми, 2013. – 43 с.
3. Борисевич В. Б. Комплексний екзо- і ендогенний дезінфекант «Шумерське срібло» при вирощуванні бройлерів / В. Б. Борисевич, В. Г. Каплуненко, М. В. Косінов // Зб. матеріалів ХІІ Укр. конференції по птахівництву з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасного птахівництва». – Харків, 2011. – С. 45-50.
4. Відомчі норми технологічного проектування. Підприємства птахівництва: ВНТП – АПК – 04.05. – Офіц. вид. – К. : Мінагрополітики України, 2005. – 90 с.
5. Зинина Е. К. Местная защита слизистых оболочек и состояния резистентности у кур после применения серебросодержащего препарата «Silvecoll» : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ветеринарных
наук : спец. 06.02.01 «Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных» / Е. К. Зинина. – Саранск, 2013. – 17 с.
6. Конституція України. Закон України «Інструкція з проведення санітарної обробки – дезінфекції, дезінсекції та дератизації об’єктів птахівництва» № 813 / 14080 від 13 липня 2007 р. : прийнятий 20.06.2007. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0813-07.
7. Пат. 26881 Україна, МПК А 01 К 43/00. Спосіб дезінфекції інкубаційних і товарних яєць / П. С. Калин, В. О. Бреславець, Б. Т. Стегній,
Ю. К. Дунаєв ; заявник і патентовласник Національний науковий центр «Інститут експерементальної і клінічної ветеринарної медицини». –
№ u200705884 ; заявл. 29.05.2007 ; опубл. 10.10.2007, Бюл. № 16, 2007.
8. Патрєва Л. С. Яйцева продуктивність перепелів при застосуванні наносрібла / Л. С. Патрєва, В. І. Гроза // Тваринництво України. – 2015. – № 3. – С. 9-13.
9. Ринок перепелівництва [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.agrotimes.net/jivotnodstvo/rinok-perepelivnictva-v-ukrayini-nasichenij-lishe-na-20
10. Шуляк С. В. Вплив нанорозмірного срібла на морфологічні і біохімічні показники крові перепелів / В. С. Шуляк // Ветеринарна біотехнологія. – 2013. – №23. – С. 525-529.

Л. С. Патрева, В. И. Гроза, О. О. Стародубець, О. А. Коваль. Экономическая эффективность использования препарата «Аргенвит» при инкубации яиц перепелов.

Исследованы результаты инкубации яиц перепелов и экономическая эффективность применения препарата наносеребра «Аргенвит» как дезинфицирующего средства. Установлено, что применение препарата наносеребра в концентрации 0,2% дает лучшие результаты, повышая вывод суточного молодняка, который составляет 61,7-66,1%, что на 1,0-5,4% больше, чем в контрольной группе. Использование 0,2% раствора препарата наносеребра «Аргенвит» на протяжении инкубации способствует увеличению прибыли на 184,00 грн и повышению рентабельности производства суточного молодняка перепелов на 12,64%.

L. Patreva, V. Groza, O. Starodubets, O. Koval. Economic efficiency of using preparation “Argenvit” in incubation of quails eggs.

The results of the incubation of quail eggs and the economic effectiveness of the use of the drug “Argenvit” as a disinfectant are investigated. It was found that application of the nanosilver preparation at a concentration of 0.2% gives better results, increasing the output of daily young animals, which is 61.7-66.1%, which is 1.0-5.4% higher than in the control group. The use of a 0.2% solution of the “Argenvit” nanosilver during incubation contributes to an increase in profit by UAH 184.00 and an increase in the profitability of production of daily young quails by 12.64%.

Випуск №4 (96), 2017

Побудування ранжируваного ряду для різних гібридів соняшнику, вирощених в умовах Степу України

УДК 633.854.78

Л. А. Покопцева, кандидат сільськогосподарських наук
Таврійський державний агротехнологічний університет

О. А. Єременко, кандидат сільськогосподарських наук
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Робота присвячена побудуванню ранжируваного ряду за продуктивністю і показниками якості гібридів соняшнику, вирощених з використанням передпосівної обробки регулятором росту рослин АКМ. З урахуванням природно-екологічної зони, генетичного потенціалу гібридів і стійкості до несприятливих факторів середовища встановлено, що найбільш адаптованими до умов Степу України є гібриди соняшнику Одеський 249, Армада, Санай.

Ключові слова: соняшник, регулятор росту рослин, продуктивність, пустозерність, натура, маса 1000 насінин, ранжируваний ряд.

Побудування ранжируваного ряду для різних гібридів соняшнику, вирощених в умовах Степу України. (текст статті)

Creation of the ranked row for the different hybrids of sunflower cultivated in the conditions of the steppe of Ukraine. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Клименко І. І. Вплив регуляторів росту рослин і мікродобрива на урожайність насіння ліній та гібридів соняшнику / І. І. Клименко // Селекція і насінництво. – 2015. – Вип. 107. – С. 183 – 188.
2. O.M. Prokopenko, Agriculture of Ukraine 2015, Statistical Yearbook, Ukraine, Kyiv, 2016, 379 р. http://www.ukrstat.gov.ua
3. State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine in 2015, 377 p www. http://vet.gov.ua/node/919
4. Маркова Н. В. Вплив строків сівби і технологічних особливостей вирощування на формування врожайності гібридів соняшнику та якість їх насіння / Н. В. Маркова // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв, 2010. — Вип. 2 (53). — С. 212—218.
5. L. F. Hernandez, Morphogenesis in sunflower (Helianthus annuus L.) as affected by exogenous application of plant growth regulators, Agriscientia, Vol. XII, 1996, 3-11.
6. Андрієнко А.Л. Фактори впливу на ефективність вирощування соняшнику / А.Л. Андрієнко // Агроном. — №4. — 2010. — С.64.
7. Бабич А.О. Посухи та пилові бурі, особливості їх формування, поширення та впливу на кормові й продуктивні ресурси України / А.О.Бабич // Вісник аграрної науки. – 1995. — № 7. — С. 3-17.
8. Коваленко П.І. Особливості формування посух в Україні та засоби боротьби з ними / П.І.Коваленко, Л.А.Філіпченко, О.І.Жовтоног [та ін.] // Вісник аграрної науки. — 2002. — № 12. — С. 49-54.
9. Soil quality. Methods of determination of organic matter: DSTU [Valid from 2007-04-29]. – K.: Derzhspozhivstandart of Ukraine, p. 11, 2007 — (National standard of Ukraine).
10. Gerkial O.M. , Gospodarenko G.M. and Kolarkov Y. V., “Agrochemistry: Study Guide,” Uman, p. 300, 2008.
11. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) / Б.А. Доспехов. — М.: Колос, 1973. — С. 28-40.
12. Лакин Г.Ф. Биометрия / Лакин Г.Ф. — М. : Высшая школа, 1990. — 352 с.
13. Brown D.M. Crop Heat Units for Corn and Other Warm Season Crops in Ontario / D.M. Brown, A. Bootsma // Factsheet Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs. — 1993. — Р. 32-41.
14. Теплицкий М. Г. Многокритериальный выбор комплексов технических средств для животноводства / Теплицкий М. Г. // Техника в сельском хозяйстве. — 1989. — №6. — С. 25.
15. Покопцева Л.А. Застосування методу багатокритеріальної оптимізації для вибору оптимального варіанта передпосівної обробки насіння соняшнику сорту Чумак /Л.А.Покопцева, І.Є.Іванова, Л.Г.Вєльчева // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. – Вип.2(85). – С. 83-90.

Л. А. Покопцева, О. А. Еременко. Создание ранжированного ряда для разных гибридов подсолнечника, выращенных в условиях Степи Украины.

Работа посвящена определению более адаптированных гибридов подсолнечника для выращивания в условиях недостаточного увлажнения Степной зоны Украины. Проанализированы урожайность и качество семян исследуемых гибридов на протяжении 2013 – 2015 гг. Построен ранжированный ряд на основе этих показателей. С учетом природно-экологической зоны, генетического потенциала и стойкости к неблагоприятным факторам среды, установлено, что наиболее адаптированными к условиям Степи Украины являются гибриды подсолнечника Одесский 249, Армада и Санай.

O. Yeremenko, L. Pokoptseva. Creation of the ranked row for the different hybrids of sunflower cultivated in the conditions of the steppe of Ukraine.

The article presents the results of studying of the creation of the ranked row for the different hybrids of sunflower cultivated in the conditions of the steppe of Ukraine. Modern varieties and hybrids of sunflower show a pronounced response to changes in agrometeorological conditions of their growing. The comparative assessment of results of research is carried out and the ranged row for hybrids is established. The results of studies on the influence of AKM plant growth regulator (PGR) on growth, development and yield formation of different sunflower hybrids in low humidity of the southern Steppe of Ukraine are presented. Growing hybrids of different levels of intensity, genetically and biologically diverse, allows the effective exploitation of agrarian and ecological potential of different zones. The best results were shown by the hybrids Odes’kyi 249, Armada and Sanay, since they are more sensitive to varying environments and more stable than other hybrids.

Випуск №4 (96), 2017

Вплив термінів живцювання на укоріненість здерев’янілих живців клонової підщепи пуміселект

УДК 636.5(075.8)

В. Д. Бушилов, аспірант
Уманський національний університет садівництва

Т. Г. Самойленко, кандидат біологічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Зважаючи на біологічні особливості культури й погодних умов, що складаються в Причорноморському регіоні, цілком допустимо проводити живцювання клонової підщепи пуміселект як в осінні (листопад), так і у весняні (березень) терміни. Укорінюваність здерев’янілих живців становить 68,6-86,5% і визначається в період укорінення гідротермічними умовами. Вихід стандартних підщеп від висаджених живців досягає 48,6-52,8%.
Дорощування нестандартного посадкового матеріалу виявилося цілком успішним, що забезпечило в кінцевому підсумку отримання 67,9-81,3% стандартних підщеп від висаджених живців, у тому числі 43,8-50,3% належать до 1-го товарного ґатунку. Частка підщеп, які за своїми біометричними показниками не відповідали вимогам, що висуваються до стандартних, була незначною і склала ― 0,4-0,7%.

Ключові слова: клонова підщепа, пуміселект, здерев’янілі живці, терміни живцювання, укоріненість, посадковий матеріал.

Вплив термінів живцювання на укоріненість здерев’янілих живців клонової підщепи пуміселект. (текст статті)

Impact on the terms grafting on rootings hardwood cuttings clonal rootstocks Pumiselect. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Выращивание плодовых и ягодных саженцев / В. И. Майборада, В.М. Васюта, И. М. Мережко, В. В. Бурковский ; под ред. В. И. Майбороды. ― К.: Урожай, 1984. ― 232 с.
2. Выращивание плодовых и ягодных саженцев / В. И. Майборада, В.М. Васюта, И. М. Мережко, В. В. Бурковский ; под ред. В. И. Майбороды. ― 2-е изд., перераб. и доп. ― К.: Урожай, 1989. ― 168 с.
3. Декоративное садоводство / Н. В. Агафонов, Е. В. Мамонтов, И. В. Иванова и др. ; под ред. Н. В. Агафонова. ― И.: Колос, 2000. ― 320 с.
4. Довідник з ягідництва / В. С. Марковський, А. Г. Гуляєв, В.П. Лошицький та ін.; за ред. В. С. Марковського. ― К.: Урожай, 1989. ― 224 с.
5. Степанов С. Н. Плодовый питомник / С. Н. Степанов ― 3-е изд., перераб. и доп. ― М.: Колос, 1981. ― 256 с.
6. Ягідні культури / І. М. Ковтун, К. М. Копань, В. С. Марковский, А. В. Оліфер ; за ред. В. С. Марковського. 2-е вид., перероб. і доп. ― К.: Урожай, 1986. ― 264 с.
7. Еремин Г. В. Размножение клоновых подвоев персика [Електронний ресурс]. / Еремин Г. В., Еремин В. Г. // Научный журнал КубГАУ. 2010 ― № 62(08). ― Режим доступа : http://ej.kubagro.ru/2010/08/pdf/08.pdf.
8. Цынгалев Н. А. Выращивание подвоев одревесневшими черенками [Електронний ресурс]. ― Режим доступа : http://honeygarden.ru/garden/pruning_grafting/20.php.
9. Петренко Е. С. Пумиселект ― карликовый подвой [Електронний ресурс]. ― Режим доступа : http://www.divosad.com.ua/article/pumiselekt-karlikovyy-podvoy.htm.
10. Размножение одревесневшими черенками / Плодово-ягодные культуры. Copyright, 2009. All Rights Reserved. ― Режим доступа : http://plodyagoda.ru/index2132.html.
11. Кальченко Е. Ю. Размножение сливы на клоновых подвоях [Електронний ресурс]. / Е.Ю. Кальченко, Р. Г. Ноздрачева // Современные тенденции развития промышленного садоводства: сборник трудов. — Самара, 2012 — С. 212-216. ― Режим доступа : http://asprus.ru/blog/ministr-selskogo-xozyajstva-elena-skrynnik-provela-rabochuyu-vstrechu-s-gubernatorom-tambovskoj-oblasti-olegom-betinym/.

В. Д. Бушилов, Т. Г. Самойленко. Влияние сроков черенкования на укореняемость одревесневших черенков клонового подвоя пумиселект.

Учитывая биологические особенности культуры и погодных условий, складывающихся в Причерноморском регионе, вполне допустимо проводить черенкование клонового подвоя пумиселект как в осенние (ноябрь), так и весенние (март) сроки. Укореняемость одревесневших черенков составляет 68,6-86,5% и определяется в период укоренения гидротермическими условиями. Выход стандартных подвоев от высаженных черенков достигает 48,6-52,8%.
Доращивание нестандартного посадочного материала оказалось вполне успешным, что обеспечило в конечном итоге получение 67,9-81,3% стандартных подвоев от высаженных черенков, в том числе 43,8-50,3% ― относящихся к 1-му товарному сорту. Доля подвоев, которые по своим биометрическим показателям не отвечали требованиям, предъявляемым к стандартным, была незначительной ― 0,4-0,7%.

V. Bushilov, T. Samoilenko. Impact on the terms grafting on rootings hardwood cuttings clonal rootstocks Pumiselect.

Taking into account biological features of the culture and the weather conditions prevailing in the Black Sea region, it is quite possible do cuttings clonal rootstocks pumiselekt in autumn (November) and spring (March) terms. Rooting hardwood cuttings is 68,6-86,5% and is determined during the rooting hydrothermal conditions. Output standard rootstocks planted cuttings from reaching 48,6-52,8%.
Growing non-standard planting material was quite successful, which provided the ultimate receipt of 67,9-81,3% standard rootstocks planted from cuttings, including 43,8-50,3% ― related to the 1st commercial grade. The share of stocks, which by their biometric parameters did not meet the requirements for a standard, was small ―0,4-0,7%.

Випуск №4 (96), 2017

Вплив строків сівби на рівень передзбиральної вологості зерна гібридів кукурудзи

УДК 633.15:631.53.04

В. Д. Паламарчук, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Вінницький національний аграрний університет

О. А. Коваленко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті представлено результати вивчення рівня передзбиральної вологості зерна гібридів кукурудзи при застосуванні раннього, середнього та пізнього строків сівби. Наведено аналіз залежності рівня вологості зерна від кількості обгорток на качані та лінійних розмірів зернівки. Визначено, що рівень передзбиральної вологості в одного і того ж самого гібриду кукурудзи може істотно змінюватися залежно від метеорологічних умов, які складаються в другий період вегетації, тобто від цвітіння до повної стиглості зерна.
Використання ранніх термінів сівби гібридів кукурудзи дозволяє не лише оптимізувати лінійні розміри насінини, але й забезпечує зменшення кількості обгорток качана, що позитивно позначається на зменшенні передзбиральної вологості зерна – на 2,1-6,8% порівняно з пізніми строками сівби.

Ключові слова: кукурудза, гібриди, строки сівби, вологість зерна, розміри зернівок, обгортки качанів.

Вплив строків сівби на рівень передзбиральної вологості зерна гібридів кукурудзи. (текст статті)

Influence of sowing terms on the level of pre-harvesting seed moisture of corn hybrids. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Паламарчук В. Д., Климчук О. В., Поліщук І. С. та ін. Еколого-біологічні та технологічні принципи вирощування польових культур: Навч. посібник. Вінниця ФОП Данилюк, 2010. 636 с.
2. Мазур В. А., Паламарчук В. Д., Поліщук І. С., Паламарчук О. Д. Новітні агротехнології у рослинництві: Підручник. Вінниця, ФОП Рогальська І.В., 2017. 588 с.
3. Надь Янош. Кукуруза. Вінниця.: ФОП Д.Ю. Корзун, 2012. 580 с.
4. Лебідь Є. М., Циков В. С., Пащенко Ю. М. [та ін.]. Методика проведення польових дослідів з кукурудзою. Дніпропетровськ, 2008. 27 с.
5. Вовкодав В. В. Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур (зернові, круп’яні та зернобобові). Під заг. ред. В.В. Вовкодава. К.: 2001. 64 с.
6. Филев Д. С., Циков В. С., Золотев В. И. и др. Методические рекомендации по проведению полевых опытов с кукурузой. Труды ВНИИ кукурузы. Днепропетровск, 1980. 54 с.
7. Мойсейченко В. Ф., Єщенко В. О. Основи наукових досліджень в агрономії. К.: Вища школа, 1994. 335 с.
8. ДСТУ 4138-2002. Насіння с.-г. культур. Методи визначання якості. К.: Держспоживстандарт України. 173 с.
9. Казаков Е.Д. Методы оценки качества зерна. М.: Агропромиздат, 1987. 215 с.
10. Філіпов Г. Л., Черчель В. Ю., Максимова Л. О. Оцінка генотипів кукурудзи на стійкість до загущення посіві. Агроном. 2015. №1(47), лютий. С. 28-29.
11. Сметанська І.М. Фізіолого-агрохімічні аспекти формування врожаю та якості кукурудзи на силос. Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. Вінниця, 2000. Вип. 7. С. 57-65.

В. Д. Паламарчук, О. А. Коваленко. Влияние сроков сева на уровень предуборочной влажности зерна гибридов кукурузы.

В статье приведены результаты изучения уровня предуборочной влажности зерна гибридов кукурузы при применении раннего, среднего и позднего срока сева. Приведен анализ зависимости уровня влажности зерна от количества оберток на початке и линейных размеров зерновки. Установлено, что уровень предуборочной влажности, у одного и того же гибрида кукурузы может существенно варьировать в зависимости от метеорологических условий, которые складываются во второй период вегетации, то есть от цветения до полной спелости зерна.
Использование ранних сроков сева гибридов кукурузы позволит не только оптимизировать линейные размеры семян, но и обеспечит уменьшение количества оберток початка, что приводит к уменьшению предуборочной влажности зерна на 2,1-6,8% в сравнении с поздним сроком сева.

V. Palamarchuk, O. Kovalenko. Influence of sowing terms on the level of pre-harvesting seed moisture of corn hybrids.

The article presents the results of studying the level of pre-harvest moisture content of corn hybrids at application of early, middle and late cropping. The given analysis of the dependence of the seed moisture level on the number of shells on the cob and linear grain sizes is given. It is also noted that the level of pre-harvest moisture, in the same corn hybrid, can vary significantly depending on the meteorological conditions that occur during the second period of vegetation, that is, from flowering to full grain maturity.
The use of early sowing dates for corn hybrids will not only optimize the linear seed sizes, but will also reduce the number of grain shells, which is positively reflected in reducing the pre-harvest moisture content of the grain by 2.1-6.8% compared with the late sowing dates.

Випуск №4 (96), 2017

Формування продуктивності сумішки кукурудзи і сої на зелений корм залежно від способу сівби та погодних умов

УДК 633.15:633.34

Л. К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

Віліана Васил’єва, доктор сільськогосподарських наук, профессор
Інститут кормових культур, Болгарія

У статті наведено результати досліджень формування продуктивності кукурудзи на зелений корм як у моновидових посівах, так і в сумішці її з соєю за різних способів сівби та погодних умов. Доведено переваги сумісної сівби цих культур для формування високопродуктивного агрофітоценозу кормового призначення. Встановлено ефективність вирощування кукурудзи у сумішці з соєю за широкорядного (45 см) черезрядкового способу сівби.

Ключові слова: сумішки, кукурудза, соя, способи сівби, опади, продуктивність кормових рослин.

Формування продуктивності сумішки кукурудзи і сої на зелений корм залежно від способу сівби та погодних умов. (текст статті)

Forming the productivity of a mixture of corn and soya for green fodder, depending on the method of sowing and weather conditions. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Казакова І. В. Ефективність виробництва сої та розвиток ринку соєвих продуктів в Україні і світі / І. В. Казакова, Н. В. Кондратюк // Ефективна економіка. – 2015. – № 5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/
2. Vasileva V. (2014). Changes in chemical composition of soybean [Glycine max (L.) Merrill] plant after presowing treatment of seeds with insecticides. Bulgarian Journal of Agricultural Science, ISSN: 1310-0351, 20, No 5, 1119-1122. IF (Thomson Reuters) (0.30)
3. Vasileva V. (2015). Root biomass accumulation in vetch (Vicia sativa L.) after treatment with organic fertilizer. Banat’s Journal of Biotechnology, VI (11), 100-105.
4. Бабич А. О. Селекція, виробництво, торгівля і використання сої у світі / А. О. Бабич, А. А. Бабич – К. : Аграрна наука, 2011. – 548 с.
5. Лихочвор В. В. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур : навч. посіб. / В. В. Лихочвор. – 2-е вид., виправ. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 808 с.
6. Рослинництво з основами кормовиробництва : підруч. / С. М. Каленська, М. Я. Дмитришак, І. І. Демидась та ін. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2014. – 650 с.
7. Трепачев Е. П. Агрохимические аспекты биологического азота в современном земледелии / Е. П. Трепачев. – М., 2009. – 532 с.
8. Вiolog. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ru.osvita.ua/vnz/reports/biolog/26261/
9. Vasileva V., Ilieva A. (2015). Root Biomass Accumulation and Nitrogen in Roots of Pea (Pisum sativum L.) after Treatment with Organic Fertilzer. Global Journal of Advanced Biological Sciences. 1, 1-4.
10. Ливенский А. И. Смешанные посевы кукурузы с бобовыми на силос и зеленый корм / А. И. Ливенский // Кукуруза. – К. : Урожай, 1978. – С. 171-181.
11. Дерев’янський В. П. Агроекологічне обґрунтування технологій вирощування сої : Монографія / В. П. Дерев’янський. – Хмельницький : ЦНТП, 2011. – 438 с.
12. Біологічний азот у системі землеробства / В. П. Патика, Т. Т. Гнатюк, Н. М. Булеца, Л. В. Кириленко // Землеробство. – 2015. – Вип. 2. – С. 12-20.
13. Обласне управління статистики у Миколаївській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www. ukrstat.gov.ua.
14. Руденко С. С. Сумішки кукурудзи і сої на Півдні України / С. С. Руденко, А. В. Петрик, Л. К. Антипова // Матер. доповідей регіон. науково – практ. агроекологічної конфер. “Перлини степового краю” (19-21 жовтня 2016 року, м. Миколаїв). – Миколаїв : МНАУ, 2016. – С. 28-30.
15. Норми годівлі, раціони і поживність кормів для різних видів сільськогосподарських тварин : довідник / Г. В. Проваторов, В. І. Ладика, Л. В. Бондарчук; за заг. ред. В. О. Проваторова. – 2-ге вид., стер. – Суми : Університетська книга, 2009. – 489 с.
16. Зінченко О. І. та ін. Рослинництво : підр. / О. І. Зінченко, В. Н. Салатенко, М. А. Білоножко. За ред. О. І. Зінченка. – К. : Аграрна освіта, 2001. – 591 с.
17. Пелех Л. В. Роль бобових культур у підвищенні якості зелених кормів в умовах Правобережного Лісостепу України / Л. В. Пелех // Корми і кормовиробництво. – 2010. – Вип. 66. – С. 133-140.

Л. К. Антипова, В. Васильева. Формирование продуктивности смеси кукурузы и сои на зеленый корм в зависимости от способа сева и погодных условий.

Приведены результаты исследований по формированию продуктивности кукурузы на зеленый корм, как в моновидових посевах, так и в смеси ее с соей при различных способах посева и погодных условиях. Доказано преимущество совместного посева этих культур для формирования высокопродуктивного агрофитоценоза кормового назначения. Установлена эффективность выращивания кукурузы в смеси с соей при широкорядном (45 см) способе посева.

L. Antipova, V. Vasileva. Forming the productivity of a mixture of corn and soya for green fodder, depending on the method of sowing and weather conditions.

The results of studies on the formation of maize productivity on green fodder are presented, both in mono-species crops and in its mixture with soybean in various methods of sowing and weather conditions. The advantage of joint sowing of these crops for the formation of a highly productive agrophytocenosis of fodder purpose is proved. The efficiency of growing corn in a mixture with soybean was is determined for a wide-row (45 cm) of sowing method.

Випуск №4 (96), 2017

Розширення послуг лікувально-оздоровчого туризму в Україні

УДК 338.48-6:615.8(477)

О. С. Билим, аспірантка
К. О. Дернова, студентка
Херсонський національний технічний університет

Висвітлено сучасні концепції та підходи до організації лікувально-оздоровчого туризму на курортах світу та України. Обґрунтовано напрями активізації розвитку лікувально-оздоровчого туризму у санаторно-курортних закладах України. Досліджено основні ознаки лікувально-оздоровчого туризму на курортах світу та України. Наведено напрями активізації розвитку лікувально-оздоровчого туризму у санаторно-курортних закладах України.

Ключові слова: лікувально-оздоровчий туризм, організація туризму, санаторно-курортні заклади.

Розширення послуг лікувально-оздоровчого туризму в Україні. (текст статті)

Investigation of main features of health tourism in Ukraine. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні : навчальний посібник / В.Ф.Кифяк. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2003. – 300 с.
2. Кляп М.П. Сучасні різновиди туризму : навчальний посібник / М.П.Кляп, Ф.Ф.Шандор. – Ужгород, 2011.
3. Менеджмент туристичної індустрії : навчальний посібник / Школа І.М. та ін. ; За ред. Проф. І.М. Школи. – Чернівці : Книги – XXI, 2005. – 596 с.
4. Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу : навчальний посібник / М.П. Мальська, В.В. Худо, В.І. Цибух. – К. : Центр учбової літератури, 2004. – 272 с.
5. Экономика и организация туризма. Международный туризм : учебное пособие / Е.Л.Драчева, Ю.В.Забаев, Д.К.Исмаев. – М. : КНОРУС, 2005. – 576 с.
6. Грабовський Ю.А. Спортивний туризм : навчальний посібник / Ю.А.Грабовський, О.В. Скалій, Т.В. Скалій. – Тернопіль : навчальна книга, 2009. – 304 с.
7.Александрова А.Ю. Международный туризм : учебник / А.Ю. Александрова. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 463 с.
8. Креббин-Бейли Д. Spa-терапия в индустрии красоты. Методика процедур, эксплуатация оборудования, программы обучения spa-менеджменту / Д. Креббин-Бейли, Д. Харкап, Д. Харрингтон; [пер. с англ. В. Е. Бельченко]. – М. : РИПОЛклассик, 2010. – 304 с.
9.Jeremy McCarthy. Become a spa owner.– Washinghton, USA, FabJobInc. 2010.– 207 p.
10. Smith M., Kelly C. Wellness Tourism, in Tourism Recreation Research. –Greenwich, London, 2006. – 298 p.
11. Марьяненко П. В. Организационно-экономический механизм управления на рынке лечебно-оздоровительных услуг / Марьяненко П. В. // М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. – [Препринт]. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 2002. – 16 с.

Е. С. Былым, Е. А. Дерновая. Исследование основных признаков лечебно-оздоровительного туризма в Украине.

Освещены современные концепции и подходы к организации лечебно-оздоровительного туризма на курортах мира и Украины. Обоснованы направления активизации развития лечебно-оздоровительного туризма в санаторно-курортных учреждениях Украины. Исследованы основные признаки лечебно-оздоровительного туризма на курортах мира и Украины. Приведены направления активизации развития лечебно-оздоровительного туризма в санаторно-курортных учреждениях Украины.

E. Bylim, E. Dernovaya. Investigation of main features of health tourism in Ukraine.

The modern concepts and approaches to the organization of medical and health tourism at the resorts of the world and Ukraine are highlighted. The directions of activization of the development of medical and health tourism in the sanatorium and resort institutions of Ukraine are justified. The main signs of medical and health tourism in the resorts of the world and Ukraine are studied. The directions of activation of the development of medical and health tourism in the sanatorium and resort institutions of Ukraine are given.

Випуск №4 (96), 2017

Моделювання інвестиційної стратегії сільськогосподарських підприємств

УДК 33.338.2

М. А. Домаскіна, кандидат економічних наук, доцент
В. П. Гурський, студент
Миколаївський національний аграрний університет

У статті розглянуто сучасний стан інвестування сільського господарства та запропоновано схему комбінованого інвестування аграрних підприємств, продемонстровано практичне застування економіко-математичного моделювання інвестиційної стратегії підприємства.

Ключові слова: інвестиції, стратегія, моделювання, інвестиційна стратегія, комбіноване інвестування, економіко-математичне моделювання.

Моделювання інвестиційної стратегії сільськогосподарських підприємств. (текст статті)

Modeling the investment strategy of agricultural enterprises. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Вдовенко Л. О. Доступність кредитних ресурсів для аграрного сектора економіки [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://pdaa.edu.ua/sites/default/-files/nppdaa/5.2/-77.pdf.
2. Ісаян А. М. Ризики при кредитуванні підприємств АПК та інструменти їх мінімізації / А. М. Ісаян // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. — 2012. — № 2(14). — С. 29-33.
3. Карпінський Б. А. Інвестиційне кредитування підприємств України: формування та розвиток [Електронний ресурс] / Б. А. Карпінський, Г. Я. Чабан. — Режим доступу : http://archive. nbuv.gov.ua-/portal/ 18_6/102-_karpinski-_18_6. pdf.
4. Корнійчук Г. В. Банківський кредит як альтернативне джерело фінансування інвестиційно-інноваційних проектів агроформувань / Г. В. Корнійчук // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. — 2011. — № 3 (12). — С. 146-149.
5. Майорова Т.В. Роль банків у формуванні інвестиційного капіталу [Електронний ресурс] / Т.В. Майорова, С.В. Урванцева // Фінанси, облік і аудит: зб. наук. праць. — К. : КНЕУ, 2011. — Вип. 18. — С. 145—152.
6. Онишко С.В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку : [монографія] / С.В. Онишко. — Ірпінь : Академія ДПС України, 2004 — 434 с.
7. Павлова Г. Є. Особливості агарного сектора в національній економіці [Електронний ресурс]. / Павлова Г. Є. — Режим доступу : http://www.economy.-nayka. com.ua/?op=1&z=2729.
8. Пересада А.А. Управління банківськими інвестиціям: [монографія] / Пересада А.А., Майорова Т.В. — К.: КНЕУ, 2005. — 388 с.
9. Самоховец М. П. Факторы, влияющие на организацию кредитования сельскохозяйственных предприятий [Електронний ресурс]. / Самоховец М. П. — Режим доступу : http://finbiz.spb.ru/download/3_2009_ samohovez.pdf.

М. А. Домаскина, В. П. Гурский. Моделирование инвестиционной стратегии сельскохозяйственных предприятий.

В статье рассмотрены современное состояние инвестирования сельского хозяйства и предложена схема комбинированного инвестирования аграрных предприятий, продемонстрировано практическое использование экономико-математического моделирования инвестиционной стратегии предприятия.

M. Domaskina, V. Gursky. Modeling the investment strategy of agricultural enterprises.

The article deals with the current state of agricultural investment and the scheme of combined investment of agricultural enterprises is proposed, the practical stagnation of the economic and mathematical modeling of the company’s investment strategy is demonstrated.

Випуск №4 (96), 2017

Сучасний стан біржового фондового ринку України

УДК 336.76

А. С. Кравченко, кандидат економічних наук, доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування України

У статті розглянуто теоретичні, методологічні та прикладні засади функціонування біржового фондового ринку України. Проаналізовано сучасний стан біржового фондового ринку України, визначено проблеми розвитку вітчизняного біржового фондового ринку.

Ключові слова: біржовий фондовий ринок, капіталізація лістингових компаній, акції, облігації.

Сучасний стан біржового фондового ринку України. (текст статті)

The current state of the exchange stock market of Ukraine. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Загальний огляд фондового ринку України за січень-жовтень 2017 р. / Національний банк України. Генеральний департамент грошово-кредитної політики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank. gov.ua/doccatalog/document;jsessionid=29A85F8982CB77AB019563CDid=895095.
2. Звіт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2016 та 2017 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.slideshare.net/NSSMC/2016–77829441.
3. Інформаційне агентство «УНІАН» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://economics.unian.net.
4.Проект програми розвитку фондового ринку України на 2015–2017 роки «Європейський вибір – нові можливості для прогресу та зростання» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nssmc.gov.ua/ fund/development/plan.
5. Левус Н. Перспективи розвитку фондового ринку України / Н. Левус. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, Екф, 2015. – 42 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://libfor.com/index.php?newsid=783.

А. С. Кравченко. Современное состояние биржевого фондового рынка Украины.

В статье рассмотрены теоретические, методологические и прикладные основы функционирования биржевого фондового рынка Украины. Проанализировано современное состояние биржевого фондового рынка Украины, определены проблемы развития отечественного биржевого фондового рынка.

A. Kravchenko. The current state of the exchange stock market of Ukraine.

The article deals with theoretical, methodological and applied principles of functioning of the stock exchange market of Ukraine. The current state of the stock exchange market of Ukraine is analyzed, problems of development of the domestic stock market are determined.

Випуск №4 (96), 2017

Виявлення експортних можливостей регіону за допомогою International Trade Centre.

УДК 339.56.055:65.011.56

І. В. Гончаренко, доктор економічних наук, професор
Н. П. Шведова, магістр
Миколаївський національний аграрний університет

О. Є. Кузьмін, доктор економічних наук, професор
Р. Л. Логвиненко, здобувач вищої освіти
Національний університет «Львівська політехніка»

Досліджено географічну структура експорту Миколаївської області, зроблено аналіз експортного потенціалу України та надано рекомендації щодо напрямів розширення експорту Миколаївщини. Проаналізовано можливості використання платформи International Trade Centre та інструменту Export Potential Map.

Ключові слова: International Trade Centre, Export Potential Map, експорт, експортно-імпортні відносини.

Виявлення експортних можливостей регіону за допомогою International Trade Centre. (текст статті)

Expression of export features of the region by supported International Trade Center. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Головне управління статистики у Миколаївській області [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.mk.ukrstat.gov.ua/
2. Дунська А. Р. Пошук та вибір іноземних партнерів для здійснення зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] / А. Р. Дунська, Н. М. Лавренчук – Режим доступу : http://ape.fmm.kpi.ua/article/viewFile/66924/pdf_29.
3. Зубрицький А. І. Експортний потенціал України у контексті порівняльних переваг [Електронний ресурс] / А. І. Зубрицький // Економіка і прогнозування. – 2015. – Режим доступу : http://eip.org.ua/docs/EP_15_1_140_uk.pdf.
4. Регіональна торгово-промислова палата Миколаївської області [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rtpp.com.ua/uk
5. ExportРotentialMap [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://exportpotential.intracen.org
6. TheInternationalTradeCentre [Електронний ресурс] – Режим доступу : http: //www.intracen.org.

И. В. Гончаренко, Н. П. Шведова, А. Е. Кузьмин, Р. Л. Логвиненко. Выявление экспортных возможностей региона с помощью International Trade Centre.

Исследовано географическую структуру экспорта Николаевской области, сделан анализ экспортного потенциала Украины и даны рекомендации по направлениям расширения экспорта Николаевщины. Проанализированы возможности использования платформы International Trade Centre и инструмента Export Potential Map.

I. Honcharenko, N. Shvedova, O. Kuzmin, R. Logvinenko. Expression of export features of the region by supported International Trade Center.

The article shows the result of analyzes export potential of Ukraine, examines the geographical structure of the export of the Mykolaiv region, and gives recommendations on the directions of export expansion of the Mykolayiv region. The possibilities of using the International Trade Center platform and the Export Potential Map tools have been analyzed.

Випуск №4 (96), 2017