Забезпечення інтенсифікації відтворення поголів’я в свинарстві

УДК 631.151.2:636.4

О. В. Ульянченко, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
А. І. Трончук, старший науковий співробітник
М. В. Церенюк, аспірант
Інститут тваринництва НААН, Україна

Проаналізовано структуру реалізації продукції свинарства в ДПДГ «Гонтарівка» ІТ НААН. Встановлено, що підвищення реалізаційної живої маси поросят, дозволить підвищити рентабельність виробництва і, відповідно, створить можливість для зниження реалізаційної ціни за один центнер живої маси поросят для продажу населенню, що, в свою чергу, дозволить підвищити рентабельність виробництва в господарствах населення.

Ключові слова
економічна ефективність, рентабельність, свинарство, товарна продукція, диверсифікація (більше…)

Активізація інноваційної діяльності – найважливіший напрямок підвищення ефективності аграрного виробництва

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
330.341.1

Автор
І.І. Червен, доктор економічних наук, професор
М.І. Кареба, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Висвітлено особливості сільського господарства та їх вплив на інноваційну діяльність. Проаналізовано динаміку інвестицій в сільське господарство України (як усіх, так і іноземних), а також і по її регіонах. Запропоновано цілу низку конкретних заходів щодо покращення інвестиційної діяльності.

Ключові слова
інновації, активізація, ефективність, інвестиційна діяльність, аграрне виробництво
(більше…)

Особливості визначення плати за землю сільськогосподарського призначення

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
338.43.01

Автор
О.Є. Новіков, доктор економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет
Н.О. Корнєва, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний університет ім. Сухомлинського

Анотація
У статті обґрунтовано необхідність урахування місця знаходження земельної ділянки при визначенні плати за землю сільськогосподарського призначення. Запропоновано використання коефіцієнтів, що враховують відстань земельної ділянки до ринку збуту та кількість населення району.

Ключові слова
земельна рента, плата за землю, ринки збуту, кількість населення, оподаткування
(більше…)

Результати аналізу рентабельності сільськогосподарської продукції

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
338:246:663

Автор
В.П. Клочан, кандидат економічних наук, доцент
Н.І. Костаневич, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті наведено результати аналізу рентабельності сільськогосподарської продукції, проведеного на основі інформації господарств Вознесенського району.

Ключові слова
рентабельність, продукція, збитковість, аналіз, результати
(більше…)

Біотехнології у контексті сучасних інноваційних змін

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
631.147:001.895

Автор
Л.П. Марчук, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Розглянуто зміст біотехнологій та їх переваги в умовах сучасних інноваційних перетворень. Висвітлено здобутки зарубіжних країн щодо методології та практики створення біоіндустрії. Проаналізовано стан біотехнологічної галузі в Україні та визначено шляхи її подальшого розвитку.

Ключові слова
біотехнологія, біоіндустрія, інноваційний розвиток, технологічна еволюція
(більше…)

Теоретичні аспекти застосування теорії нечітких множин в економіці

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
519.87:338.43

Автор
М.А. Домаскіна, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто основні проблеми моделювання процесів сільського господарства та обґрунтовано необхідність застосування для моделювання складних економічних систем методів нечіткої математики, зокрема нечітких множин.

Ключові слова
моделювання, нечітка математика, нечіткі множини, стохастичне програмування, невизначеність
(більше…)

Сталий економічний розвиток України: сутність, значення

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
33(447):504

Автор
Т.І. Лункіна, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті досліджено теоретичний аспект сталого економічного розвитку України. Визначено сутність та значення даного поняття, досліджено один із основних індикаторів розвитку країни – ВВП на душу населення в порівнянні з Російською Федерацією.

Ключові слова
зрівноважений (сталий) розвиток, стійкий розвиток, модель сталого економічного розвитку, ВВП на душу населення, рівень безробіття
(більше…)

Виробництво сіна багаторічних трав у різних категоріях господарств півдня України

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
338.439.5:633.2-035.26:631.11(477.7)

Автор
Н.В. Цуркан, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто питання виробництва сіна багаторічних трав на півдні України у різних категоріях господарств. Визначено площі їх посівів, валовий збір, урожайність. Дослідженнями встановлено зменшення площ під цими високорентабельними культурами у всіх сільськогосподарських підприємствах і збільшення в господарствах населення, що позначається на рівні валового збору. Наведено шляхи підвищення виробництва сіна для поліпшення кормової бази тваринництва.

Ключові слова
багаторічні трави, сіно, сільськогосподарські товаровиробники, тваринництво, економічна ефективність
(більше…)

Управління витратами м’ясопереробних підприємств

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
338.43.01:631.11:637.52

Автор
С.С. Стецюк, аспірант
Науковий керівник – Гладій М.В., д.е.н., професор, академік НААН України
ННЦ “Інститут аграрної економіки” НААН України

Анотація
Визначено основні етапи процесу управління витратами м’ясопереробних підприємств. Планування витрат запропоновано здійснювати на основі результатів економіко-математичного моделювання оптимальних обсягів виробництва виробників продукції м’ясопереробки. Розроблено методику інтегрального оцінювання ефективності управління витратами м’ясопереробних підприємств.

Ключові слова
витрати м’ясопереробних підприємств, постійні витрати, змінні витрати, умовно-постійні витрати, управління витратами, оптимізаційне моделювання
(більше…)

Сучасний стан регіонального ринку молока Черкаської області

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
631.14:637.1

Автор
Я.В. Карпенко, аспірант
Черкаський державний технологічний університет

Анотація
У статті розглянуто функціонування регіонального ринку молока Черкаської області і його особливості. Особливу увагу в статті приділено аналізу сучасного стану виробництва і споживання молока і молочної продукції.

Ключові слова
регіональний ринок, молочна промисловість, молочно-продуктовий підкомплекс, ринок молока
(більше…)