Влияние истинной стоимости на управление производительностью

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
330.133/.138:338.24:330.11.4

Автор
А. Гербст, ассистент профессора
перевод Вероника Густафссон
Университет Альпен-Адриа, г. Клагенфурт, Австрия

Анотація
Международные стандарты бухгалтерского учета и оценка истинной стоимости бесспорно представляют собой значимый вклад в управление деятельностью предприятия на основе оценки стоимости; в частности уточняется концепция прибавочной стоимости. Тем не менее, некритический перенос данных внешнего учета на основе МСФО/IFRS (Международные стандарты финансовой отчетности / International Financial Reporting Standards) не рекомендуется по многим причинам. Скорее, по аналогии с корпоративным законодательством на основе принципов бухгалтерского учета, корректировку стоимости следует применять для контроля.

Ключові слова
международный бухгалтерский учет, истинная стоимость
(more…)

Сучасні тенденції експорту-імпорту м’яса в Україні

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
637:339.562/564

Автор
О.Б. Дацко, здобувач
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького

Анотація
Наведено результати аналізу експорту-імпорту м’яса в Україні. Розглянуто питання зовнішньоекономічних зв’язків України в контексті вступу України до СОТ, впливу глобалізації і визначення ефективних форм співробітництва, які були б адекватними вимогам та тенденціям розвитку світового сільськогосподарського виробництва в умовах загострення продовольчої ситуації.

Ключові слова
експорт, імпорт, динаміка, м’ясо великої рогатої худоби, свинина, м’ясо птиці, конкурентоспроможність продукції, сальдо, зовнішньоторговельні операції, м’ясопродуктовий підкомплекс
(more…)

Шкідливі об’єкти у посівах пшениці озимої

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
633.1:632

Автор
Л.К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті наведено стан виробництва зерна пшениці озимої на півдні України на прикладі Миколаївської області. Висвітлено літературні дані щодо характеристики шкідливих організмів в агрофітоценозах. Запропоновано заходи щодо зменшення чисельності їх у посівах культури.

Ключові слова
пшениця озима на зерно, площа, урожайність, вал, шкідники, хвороби, бур’яни
(more…)

Удосконалення лісомеліоративного забезпечення агроландшафтів Миколаївської області

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
630.26

Автор
Г.Б. Гладун, доктор сільськогосподарських наук, доцент
Ю.Г. Гладун, молодший науковий співробітник
Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації імені Г.М. Висоцького

Анотація
Розглянуто принципи формування лісомеліоративних насаджень з урахуванням сучасних вимог, їх структуру та кількісні показники, розраховані відповідно до особливостей природних умов Миколаївщини.

Ключові слова
лісові меліорації, захисна лісистість, агроландшафти
(more…)

Автоматизована система ведення державного земельного кадастру як інструмент управління землями сільськогосподарського призначення

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
332.33:004.65

Автор
Р.І. Беспалько, кандидат біологічних наук
Ю.Ю. Воронюк, здобувач
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Анотація
Розглянуто стан запровадження автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру в Україні та використання геоінформаційних технологій як основи цієї системи для забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення.

Ключові слова
автоматизована система державного земельного кадастру України (АС ДЗКУ), землі сільськогосподарського призначення, геоінформаційні системи (ГІС), база даних, системи моніторингу GIEWS та MARS
(more…)

Вміст нікелю та хрому в чорноземі опідзоленому та пшениці озимій

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
543.423.1:543.7/.79:543.84/.849

Автор
В.М. Світовий, кандидат сільськогосподарських наук
І.Д. Жиляк, кандидат хімічних наук
Уманський національний університет садівництва

Анотація
Методом на основі індуктивно зв’язаної плазми встановлено вміст хрому та нікелю в чорноземі опідзоленому та вирощеній на ньому пшениці озимій за тривалої відсутності внесення добрив. Виявлено, що за умов тривалої відсутності внесення добрив чорнозем опідзолений та вирощене на ньому зерно пшениці озимої є безпечними для людини за вмістом хрому та нікелю.

Ключові слова
індуктивно зв’язана плазма, важкі метали, ґрунт, пшениця озима
(more…)

Низьковуглецевий напрямок розвитку рослинництва як запорука сталого землекористування

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
502.3/.7:338.2

Автор
О.В. Бутрим, кандидат економічних наук
Інститут агроекології і природокористування НААН

Анотація
Проаналізовано джерела та динаміку обсягів викидів діоксиду вуглецю у рослинництві, визначено фактори змін запасів вуглецю в резервуарі мінеральних ґрунтів, окреслено коло проблем та можливі шляхи їх вирішення для розширення впровадження низьковуглецевого землекористування в Україні. Обґрунтовано можливість використання альтернативних джерел органічних добрив на прикладі озерних сапропелів.

Ключові слова
парникові гази, зміна клімату, низьковуглецевий розвиток, ґрунти сільськогосподарського призначення, сапропель
(more…)

Визначення параметрів «ґрунтової лінії» темно-каштанових ґрунтів Правобережного степу України за допомогою супутникової інформації

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
631.4:528.8

Автор
Д.А. Абрамов, аспірант
Науковий керівник – д. с.-г. н., професор Чорний С.Г.
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті викладено результати досліджень супутникових зображень поверхонь агроландшафтів Правобережного Степу України, ґрунтовий покрив яких представлений темно-каштановими ґрунтами. За отриманими даними було побудовано ґрунтову лінію, знайдено її унікальні параметри, що можуть бути використані для процедур ідентифікації темно-каштанових ґрунтів регіону.

Ключові слова
спектральна яскравість, ґрунтова лінія, темно-каштанові ґрунти, червоний спектр, ближній інфрачервоний спектр, пікселі
(more…)

Охорона підземних джерел – як метод управління якістю питних вод

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
504:504.43:628.1.032:628.1.033

Автор
І.А. Бойко, аспірант
Полтавська державна аграрна академія

Анотація
Проведено розрахунок розмірів поясів зони санітарної охорони (далі – ЗСО) підземного джерела. Визначено потенційні джерела забруднення, що несуть небезпеку якості питної води іншим гідравлічно зв’язаним підземним джерелам, які населення використовує в питних цілях. Запропоновано заходи охорони та санації в зонах живлення джерел та розроблено підхід щодо екологічно безпечного використання підземних питних вод.

Ключові слова
санітарно-захисна зона, водозабір, підземні джерела, заходи охорони, питна вода
(more…)

Особливості біохімічного складу крові свиней з різною адаптаційною нормою в умовах племзаводу ТОВ «Фрідом фарм бекон»

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
636.4:636.084.1:636.085

Автор
Н.В. Новікова, аспірант
Херсонський державний аграрний університет

Анотація
Встановлено, що після дії технологічних стрес-факторів у свиней породи ландрас та велика біла з різною адаптативною нормою спостерігаються характерні зміни білкового та вуглеводно-ліпідного обміну, які є наслідком гормональної перебудови організму. Тварини класу М+ мають більш виражені адаптаційні властивості до дії стрес-факторів, на що вказують біохімічні показники сироватки крові.

Ключові слова
стрес-фактор, сечовина, креатинін, холестерол, глюкоза, загальний білок
(more…)