Качество мяса кур при разном уровне бетафина и треонина в комбикорме

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.52/612.398.192

Автор
А.Н. Гончаренко, аспирант
Е.И. Чигринов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Харьковская государственная зооветеринарная академия, Украина

Анотація
Проведены исследования по использованию кормовой добавки “бетафин S1” и “L-треонин” на ремонтном молодняке и племенных курах борковской мясояичной популяции. Приводится анализ химического состава съедобной части тушек, амино- и жирнокислотного состава грудных мышц, а также органолептические свойства “красного” мяса бедренной группы мышц. Установлено, что применение указанных добавок оказывает влияние на обмен веществ.

Ключові слова
ремонтный молодняк, племенные куры, грудные мышцы, аминокислоты, жирные кислоты, бетаин, треонин
(більше…)

Біохімічні показники крові свиней при згодовуванні ферментних препаратів

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636:612.1

Автор
А.В. Гуцол, доктор сільськогосподарських наук, професор
Вінницький національний аграрний університет, Україна

Анотація
Показано, що при згодовуванні молодняку свиней мацеробациліну, мацерази, мультиензимних композицій МЕК-1, МЕК-3, міновіту та мінази зміни окремих біохімічних показників крові знаходяться в межах фізіологічної норми.

Ключові слова
ферментні препарати, свині, згодовування, біохімічні показники
(більше…)

Вирощування рибопосадкового матеріалу за ресурсозберігаючою технологією

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
639.312.07(477)

Автор
Г.А. Данильчук, кандидат сільськогосподарських наук
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Вивчався вплив параметрів ресурсозберігаючої технології на ефективність вирощування цьоголіток коропа і рослиноїдних риб у полікультурі. Вивчено вплив технологічних параметрів на якісні й кількісні показники цьоголіток та визначено економічну ефективність вирощування рибопосадкового матеріалу. Визначено оптимальні параметри ресурсозберігаючої технології для вирощування рибопосадкового матеріалу понадстандартної маси.

Ключові слова
цьоголітки, вирощування, структура полікультури, параметри, удобрення ставів, підгодівля риби, середня індивідуальна маса, вихід від посадки, собівартість, рентабельність
(більше…)

Фізіологічний та генетичний гетерозис

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
575

Автор
П.В. Денисюк, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН України

Анотація
Розглянуто генетичні й фізіологічні (залежно від середовища) основи гетерозису й дано відносно нове узагальнене визначення цього явища. Існуючі гіпотези (теорії) гетерозису проаналізовано з погляду, що кожний об’єкт-процес складається з протилежностей і протилежностями й визначається. Зроблена спроба довести, що гетерозис визначається не лише генотипом, а й умовами середовища, та показано, як саме це відбувається. Розглядається вплив постійних і непостійних умов, а їх непостійність виражена у вигляді зміни за кривою, подібною синусоїді, яка відображає біоритмічність процесів.

Ключові слова
гетерозис, генетика, фізіологія, умови середовища,біоритм, протилежності, інбридинг, домінантність
(більше…)

Застосування інформаційних систем при плануванні виробництва свинини

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.4.082

Автор
В.В. Замикула, кандидат наук з державного управління
О.І. Підтереба, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
С.Ю. Смислов, кандидат сільськогосподарських наук
М.В. Фидря, аспірант
Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН України

Анотація
Планування розвитку галузі свинарства, не залежно від його масштабу, завжди має ризики невідповідності з реально отриманими результатами господарської діяльності. Розроблені інформаційні системи дозволяють у короткий час, провівши комплексний аналіз, встановити зони ризику виробництва та визначити проектно-технологічні рішення, що дозволяють одержувати свинину на беззбитковій основі.

Ключові слова
свинарство, інформаційні системи, прогнозування, технологія, економічна доцільність
(більше…)

Вплив технологічних стрес-факторів на інтенсивність росту свиней в умовах племзаводу ЗАТ “Фрідом фарм бекон”

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.4:636.082:(477.72)

Автор
В.О. Іванов, доктор сільськогосподарських наук, професор
Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН України
Н.В. Новікова, аспірант
Херсонский державний аграрний університет, Україна

Анотація
У статті наведено вікові зміни живої маси та середньодобових приростів свиней з різною адаптаційною нормою в умовах промислового комплексу. Дослідження підтверджують тенденцію кращого росту свиней породи ландрас та велика біла класу М+, що переважають аналогів класу Мо та М- за цими показниками.

Ключові слова
стрес, жива маса, середньодобові прирости, порода
(більше…)

Вплив генотипу та статі молодняку свиней на забійні якості

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.4.082

Автор
О.О. Іжболдіна, кандидат сільськогосподарських наук
Дніпропетровський державний аграрний університет, Україна

Анотація
У статті наведено результати оцінки забійних якостей молодняку свиней різних генотипів, а також визначено силу впливу статі і генотипу на забійний вихід і на масу задньої третини напівтуші. Встановлено перевагу гібридного молодняку над чистопородним і помісним молодняком за відповідними показниками продуктивності.

Ключові слова
забійний вихід, молодняк свиней, туша, фактор, генотип, стать
(більше…)

Влияние паратипических факторов на естественную резистентность и продуктивность свиней

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.4.082:612.017

Автор
И.И. Кардач, соискатель
РУП “Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству”

Анотація
Изучена естественная резистентность и продуктивные качества молодняка свиней белорусской мясной породы (контрольная группа) и двух опытных групп БМПхФЛ, (БМПхФЛ)хФЛ. Установлено, что по показателям откормочной продуктивности: возрасту достижения 100 кг (дней); среднесуточному приросту (г); затратам корма на 1 кг прироста (корм. ед) молодняк свиней опытных групп БМПхФЛ, (БМПхФЛ)хФЛ превосходил показатели контрольной группы на 5, 6,6, 3,1%, соответственно. Гематологические показатели и гуморальные факторы защиты организма у контрольной группы чистопородных свиней белорусской мясной породы выше, чем у опытных групп, что свидетельствует о более высокой интенсивности обменных процессов и повышенном иммунитете организма у животных данного генотипа.

Ключові слова
естественная резистентность, альбумины, глобулины, эритроциты, лейкоциты, гемоглобин, бактерицидная активность
(більше…)

Неспецифічна резистентність організму телиць у період статевого дозрівання

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636:612.1.017

Автор
С.П. Кот, кандидат біологічних наук, доцент
В.А. Кириченко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
В.О. Мельник, кандидат біологічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет, Україна
Л.П. Горальський, доктор ветеринарних наук, професор
Житомирський національний агроекологічний університет, Україна
А.В. Терещенко, магістр
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Досліджено неспецифічну резистентність організму телиць у період статевого дозрівання. Встановлено, що показники фагоцитарної активності лейкоцитів, лізоцимної та бактерицидної активності сироватки крові були добре вираженими, а їх зміни мали хвилеподібний характер.

Ключові слова
неспецифічна резистентність, фагоцитарна активність, статеве дозрівання телиць, бактерицидна активність, лізоцимна активність
(більше…)

Порівняльна характеристика сухого та рідкого способів годівлі свиней

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.4.084.42

Автор
О.О. Кравченко, кандидат сільськогосподарських наук
В.О. Голов, магістр
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
У статті наведено приклади різних способів годівлі свиней, зокрема сухого та рідкого. Розглянуто їх характеристики для порівняння. Досліджено питання ефективності впливу різного способу годівлі на продуктивність свиней.

Ключові слова
способи годівлі, свині, корми, раціони, жива маса
(більше…)