Зерновиробництву України – інноваційний розвиток

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
338.439:633.1(477):001.895

Автор
В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, член-кор. НААН України
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Висвітлено значення та сучасний стан інноваційної діяльності в зерновиробництві України (з виявленням існуючих тут недоліків). Розкрито основні напрямки інновацій в цій галузі.

Ключові слова
інновації, зерновиробництво, сівозміни, зрошення, удобрення, сорти, державна політика
(більше…)

Щодо розвитку ринку сільськогосподарських угідь в Україні

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
63(072):631.8

Автор
І.І. Червен, доктор економічних наук, професор
М.І. Кареба, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Розглянуто сутність та значення ринку земель і його сучасний стан в Україні. Виявлено існуючі проблеми і недоліки, які пов’язані з відсутністю відрегульованої законодавчої бази, тіньовим оборотом земель, недосконалістю орендних відносин. Визначено основні напрямки їх усунення: прийняття Закону “Про ринок земель” та інших законів, які передбачають всі правила користування землями сільськогосподарського призначення, їх купівлі продажу і контролю; здійснення консолідації сільськогосподарських угідь.

Ключові слова
ринок земель, мораторій, консолідація, земельні відносини, податки, оренда, капітал
(більше…)

Конкурентні позиції сільськогосподарських підприємств

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
636:338.439.4

Автор
О.М. Вишневська, доктор економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто питання формування дієвої іміджевої політики сільськогосподарських підприємств з метою зміцнення конкурентних позицій на ринку. Обґрунтовано необхідність адаптації підприємств до умов зовнішнього середовища на системній основі. Виявлено пріоритетні чинники впливу на підвищення конкурентних позицій сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова
чинники зовнішнього впливу, конкурентні позиції, іміджева діяльність, етика ведення бізнесу
(більше…)

Ефективність використання бюджетних коштів на стабілізацію чисельності поголів’я тваринництва у Миколаївській області

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
142.5:636:338.43(477.73)

Автор
І.Т. Кіщак, доктор економічних наук, професор
Н.О. Корнєва, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Анотація
Досліджено динаміку зміни чисельності поголів’я великої рогатої худоби в господарствах всіх форм власності Миколаївської області та стан фінансової державної підтримки галузі. Надано пропозиції стосовно вдосконалення державної фінансової підтримки, спрямованої на стабілізацію поголів’я великої рогатої худоби.

Ключові слова
поголів’я, тваринництво, чисельність, фінансова підтримка, дотації, ефективність
(більше…)

“Зелена” економіка: суперечності та перспективи розвитку

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
330.101:504.03

Автор
Л.П. Марчук, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Розглянуто зміст та основні принципи “зеленої” економіки. Висвітлено суперечності, пов’язані з її формуванням. Визначено перспективи розвитку “зеленого” бізнесу як форми функціонування “зеленої” економіки.

Ключові слова
“зелена” економіка, сталий розвиток, “зелений” бізнес, “чисті” технології, екологічна безпека
(більше…)

Соціально-вікові особливості участі жінок на ринку праці України

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
331.5:631.15

Автор
І.Г. Крилова, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Визначено соціальні, вікові особливості участі жінок у функціонуванні ринку праці України. Досліджено основні фактори, що мають суттєвий вплив на рівень економічної активності та зайнятості жінок.

Ключові слова
економічна активність, зайнятість, ринок праці, жінки, працевлаштування
(більше…)

Оцінка сільськогосподарської складової аграрного сектора у забезпеченні економічної безпеки України

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
338.24

Автор
В.І. Криленко, кандидат економічних наук, доцент
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Анотація
Стаття присвячена дослідженню питань теоретичного та прикладного характеру щодо оцінки сільськогосподарської складової аграрного сектора у забезпеченні економічної безпеки України. Здійснено аналіз окремих ризиків сільськогосподарської складової аграрного сектора економіки України в контексті їх впливу на економічну безпеку держави.

Ключові слова
аграрний сектор, економічна безпека, ризики та загрози, сфера рослинництва, коефіцієнт варіації
(більше…)

Вплив державної підтримки на економічну стійкість сільськогосподарських підприємств

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
631.155(477)

Автор
Т.В. Калашнікова, кандидат економічних наук
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Анотація
Обґрунтовано методичні засади оцінки впливу державної підтримки на економічну стійкість сільськогосподарських підприємств. Здійснено оцінку впливу державної підтримки на економічну стійкість сільськогосподарських підприємств Харківської області в окремих галузях та в цілому по сільськогосподарському виробництву.

Ключові слова
державна підтримка, сільськогосподарське підприємство, економічна стійкість, чиста продукція
(більше…)

Стан та проблеми аграрного сектора економіки України в сучасних умовах

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
338.431

Автор
Н.Ю. Буга, кандидат економічних наук
Первомайський політехнічний інститут

Анотація
У статті проаналізовано стан аграрного сектора економіки України, зокрема: встановлено соціально-економічні тенденції, визначено рівень забезпечення технічними та трудовими ресурсами, досліджено стан наукової, інноваційно-інвестиційної діяльності, здійснено розподіл регіонів України за показником валової продукції сільського господарства. У результаті дослідження виявлено та згруповано проблеми аграрного сектора на національному, регіональному та мікрорівні.

Ключові слова
аграрний сектор, сільське господарство, сучасний стан, проблеми, розвиток
(більше…)

Стан та особливості розвитку аграрного сектора економіки в сучасних умовах

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
332.2:631.1

Автор
Н.І. Климаш, кандидат економічних наук
С.Г. Бляшук, студентка
Національний університет харчових технологій

Анотація
У статті досліджено сучасні тенденції та стан аграрного сектора економіки України, розглянуто основні результати діяльності вітчизняних сільгоспвиробників. Установлено ресурсний потенціал аграрного сектора, визначено структуру продукції сільського господарства та сформовано напрямки підвищення результативності господарювання сільськогосподарських підприємств з метою задоволення потреб населення у якісних продовольчих товарах.

Ключові слова
аграрний сектор, державна політика, рослинництво, тваринництво, результати діяльності сільгоспвиробників
(більше…)