Шляхи максимізації прибутку підприємств

УДК 330.143:658.155

О. С. Біліченко, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

У статті розкрито основний зміст категорії прибутку в економічному та філософському розумінні. Сформульовано економічну роль прибутку. Розглянуто особливості утворення економічного, бухгал терського та нормального прибутку на підприємстві. Проаналізовано методи максимізації прибутку підприємства. Охарактеризовано осно-
вні ринкові структури. Надано рекомендації щодо короткострокової поведінки таких ринкових утворень з урахуванням притаманних їм переваг і недоліків. Особливу увагу приділено резервам збільшення прибутку.

Ключові слова

прибуток, максимізація прибутку, досконала конкуренція, економічний прибуток, бухгалтерський прибуток, нормальний прибуток, метод порівняння загальних величин, метод порівняння граничних величин, операційний метод. (more…)

Методичні підходи до формування обліково-аналітичного забезпечення системи управління аграрними підприємствами

УДК338.43:338.2

С. В. Сирцева, кандидат економічних наук
Миколаївський національний аграрний університет

У статті визначено сутність поняття«обліково-аналітичне забезпечення системи управління аграрними підприємствами». Обґрунтовано та запропоновано методичні підходи до формування обліково-аналітичного забезпечення системи управління аграрними підприємствами, що мають базуватися на облікових та аналітичних принципах.

Ключові слова
обліково-аналітичне забезпечення, обліково-аналітична система, система управління, облік, аналіз, аграрні підприємства. (more…)

Агроекологічний розвиток: проблеми взаємозв’язку раціонального природокористування й економіки

УДК504.054:330.341.1

Г. Б. Погріщук, кандидат економічних наук, доцент
Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

У роботі розглянуто питання взаємозв’язку раціонального природокористування й економіки на засадах індикативного методу управління природокористуванням; обґрунтовано доцільність впровадження системи еколого-економічного обліку й оцінки екологічних факторів, а також врахування ресурсних обмежень при здійсненні проектного та інвестиційного аналізу.

Ключові слова
агроекологічний розвиток, раціональне природокористування, економіка. (more…)

Соціально-економічні та екологічні особливості і оцінка рівня сільськогосподарського землекористування

УДК353.9

О. В. Лазарєва, кандидат економічних наук, доцент
Чорноморський державний університет імені Петра Могили

У статті висвітлено особливості проведення соціально-економічної та екологічної діагностики сільськогосподарського землекористування. Проаналізовано основні соціально-економічні показники, що характеризують розвиток землекористування. Обґрунтовано завдання щодо побудови концепції формування аграрної політики у землекористуванні.

Ключові слова
земельні ресурси, суб’єкти господарювання, сільськогосподарське землекористування, аграрна політика, природно-ресурсний потенціал. (more…)

Досвід формування консолідованих систем пенсійного забезпечення в східноєвропейських країнах

УДК331.25

Є. О. Павлюк, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет
У статті розглянуто досвід формування консолідованих систем пенсійного забезпечення східноєвропейських країн-членів Європейського Союзу. Викладено суть консолідованих систем пенсійного забезпечення та джерела їх фінансування. Досліджено етапи трансформації національних пенсійних систем. Проаналізовано основні проблеми, що виникали при перебудові національних систем пенсійного забезпечення, та шляхи їх вирішення.

Ключові слова: пенсія, консолідовані системи пенсійного забезпечення, солідарні системи пенсійного забезпечення, рівні пенсійної системи, накопичувані програми, пенсійні фонди. (more…)

Визначення категорії трудових ресурсів: теоретичні аспекти

УДК 331.101.2

С. О. Горбач, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

У статті розглянуто основні аспекти категорії«трудові ресурси» та проаналізовано різні погляди щодо її сутності. Розкрито відмінні риси категорій«трудові ресурси», «робоча сила» та«трудовий потенціал». Досліджено вплив трудових ресурсів на політичну, соціальнокультурну та екологічну ситуацію в країни. Розглянуто формування та використання трудових ресурсів аграрного сектор економіки. Ключові слова: трудові ресурси, теоретичні аспекти, робоча сила, ринок праці, трудова діяльність, аграрний сектор економіки.

Ключові слова: трудові ресурси, теоретичні аспекти, робоча сила, ринок праці, трудова діяльність, аграрний сектор економіки. (more…)

Удосконалення інституційного середовища як передумова реалізації управління трансакційними витратами аграрних підприємств

УДК 330.837:338.432

С. В. Тимофіїв, асистент
Львівський національний аграрний університет

Обґрунтовано вплив чинників інституційного середовища на ефективність процесу управління трансакційними витратами аграр-них підприємств. Окреслено напрями вдосконалення інституційного середовища аграрного сектора економіки у контексті формування пе-редумов ефективного управління трансакційними витратами суб’єктів господарювання. Сформульовано ключові завдання державних орга-нів як елементів інституційної інфраструктури у зазначеному контексті.

Ключові слова
трансакційні витрати, управління, аграрні під-приємства, інституційне середовище, сегменти інституційної інфра-структури, удосконалення. (more…)