В. А. Легкодух, М. М. Луценко. Перспективи розвитку технології роботизованого доїння корів

УДК 636.2.034

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-8

Легкодух В. А., аспірант
Луценко М. М., доктор сільськогосподарських наук, професор
Білоцерківський національний аграрний університет

У статті представлено аналітичний огляд технології «мотиваційне доїння», яка суттєво змінила не тільки підхід до доїння корів, а й власне саму технологію виробництва молока на фермі, де в центрі уваги знаходиться тепер не фермер, а тварина з її фізіологічними та етологічними потребами і заклала фундамент у майбутнє молочного скотарства. Описано історію створення, будову та принцип роботи автоматизованих систем доїння, їх поширення в Україні та світі. Вказано основних виробників роботизованого доїльного обладнання та висвітлено переваги і недоліки технології роботизованого доїння. Сформовано ряд пропозицій з метою успішного поширення і введення в експлуатацію роботизованих систем доїння.

Ключові слова: робот-дояр, «інтелектуальна ферма», «мотиваційне доїння», молочне скотарство, інноваційні технології.

Перспективи розвитку технології роботизованого доїння корів. (текст статті)

The perspectives for the development of robotized milking systems technology. (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Луценко М.М. Перспективні технології виробництва молока: монографія / М.М. Луценко, В.В. Іванишин, В.І. Смоляр. – К. : Академія, 2006. – 192 с.
 2. Борщ О.В. Ефективність застосування різних доїльних установок на молочних фермах / О.В. Борщ // Вісник Харківського НТУСГ. Сучасні проблеми вдосконалення технічних систем і технологій у тваринництві.– 2010.– №95.–С. 7.
 3. Палій А.П. Технологія доїння високопродуктивних корів на сільськогосподарських підприємствах Слобожанщини / А.П. Палій // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. – 2011. – №4(50). – С. 254-257.
 4. Роботизированные системы в животноводстве : учебное пособие / А.А. Науменко, А.А. Чигрин, А.П. Палий и др. – Харків : ХНТУСХ ім. Петра Василенка, 2015. – 171с.
 5. Луценко М.М. Ефективність використання роботизованих систем доїння / М.М. Луценко, Д.В. Зволейко // Техніка і технології АПК. – 2013. – № 5. – С. 13-15.
 6. Применение доильной робототехники в регионе / Е.А. Скворцов, Е.Г. Скворцова, В.И. Набоков, П.С. Кривоногов // Экономика региона. – 2017. – №1. – С. 249-260.
 7. Науменко О.А. Роботизация процессов доения коров – путь к ресурсосбережению / О.А. Науменко, И.Г.Бойко // Науковий вісник ТДАУ. – Мелітополь, 2011. – №1(3). – С. 19-24.
 8. Karttunen J.P. Occupational health and safety of Finnish dairy farmers using automatic milking systems [Електронний ресурс] / J.P. Karttunen, R.H. Rautiainen, С. Lunner-Kolstrup // Front. Public. Health. – Режим доступу до ресурсу : https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2016.00147/full
 9. Воробйов Г. Розумна ферма / Г. Воробйов // The Ukrainian Farmer. – 2011. – С. 92-93.
 10. Смоляр В. І в молочному скотарстві – напрямок на роботизацію / В. Смоляр, Ю. Тютюнник // Техніка і технології АПК. – 2014. – № 11. – С. 31-35.
 11. AutomatischeMelksysteme: AktuelleModelle [Електронний ресурс] 2015. – Режим доступу до ресурсу : https://www.agrarheute.com/tier/rind/automatische-melksysteme-aktuelle-modelle-446068
 12. Harms J., Wanner L. 2011. Automatisches Melken / J. Harms, L. Wanner // Institut für Landtechnik und Tierhaltung. – 2011.– 53р.
 13. Кормановский Л.П. Развитие роботизации доения коров / Л.П. Кормановский // Вестник ВНИИМЖ. – 2013. – №2 (10). – С. 78-81.
 14. Обзор доильного оборудования: отличия и модификации доильных аппаратов и установок [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://www.russkayaferma.ru/stati/obzor_doilnogo_oborudovaniya_otlichiya_i_ modifikatsii_doilnykh_apparatov_i_ustanovok/#robot
 15. Кирсанов В.В. Концепция создания доильного робота, совместимого с отечественным доильным оборудованием / В.В. Кирсанов, Ю. А. Цой, Л.П. Кормановский // Вестник ВНИИМЖ. – 2016. – №3 (23). – С. 13-20
 16. Каталог продуктов и услуг ДеЛаваль : DeLaval. – 2012. – 376 с.
 17. Третьяков Е.А. Применение робототехники при производстве молока / Е.А. Третьяков, У.В. Харченко // Наука и инновации в сельском хозяйстве: материалы междунар. науч.-практич. конф. ФГОУВПО “КГСА им. И.И. Иванова”. – Курск, 2011. – Ч. 2. – С. 297–299.
 18. Мишуров Н.П. Роботизированные системы в сельскохозяйственном производстве / Н.П. Мишуров, Н.Ф.Соловьева, Ю.А. Цой // Науч. аналитический обзор : Росинформагротех – М., 2009. – 133 с.
 19. Ясенецький В. Доїльні роботи – майбутнє молочних ферм / В. Ясенецький // Техніка і технології АПК. – 2013. – № 5. – С. 26-29.
 20. Производственные показатели доения коров на установках «Карусель» и «Робот» / С. Винницки, Й.Л. Юговар, Б. Мусельска и др. // Вестник ВНИИМЖ. – 2011. – №4 (4). – С.68-77.
 21. Зволейко Д. Удосконалення систем доїння в Україні / Д. Зволейко // Тваринництво України. – 2013. – № 11. – С. 39-42.
 22. Палій А. П. Застосування роботизованих систем як шлях підвищення ефективності процесу отримання молока / А. П. Палій, О. А. Науменко, О. А. Чигрин // Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка. – 2016. – Вип. 170. – С. 66-60.
 23. Смоляр В. Рівень захворювань корів на мастит за використання різних типів доїльних установок / В. Смоляр // Техніка і технології АПК. – 2014. – № 1. – С. 17-19.
 24. Bonsels T. Melkroboter: So klappt der Einstieg / Т. Bonsels // Top Agrar. – 2008. – P. 34-38.
 25. DE Koning K., Rodenburg J. (2004). Automatic milking: State of the art in Europe and North America / К. DE Koning, J. Rodenburg // Wageningen Academic Publishers. – Wageningen, The Netherlands, 2004. – P. 27-37.
 26. Tousova R. The comparison of milk production and quality in cows from conventional and automatic systems / R. Tousova // Journal of Central Europen Agriculture. – Zagreb, 2014. – №4. – P. 115–123.
 27. Керсанюк Ю. Роботизоване доїння корів: окупність інвестицій / Ю. Керсанюк // Агробізнес сьогодні. – 2015. – № 17 (312). – С. 48–52.
 28. Корівник щасливих корів [Електронний ресурс] // Молоко і ферма. – серпень 2017. – № 4 (41) – Режим доступу до ресурсу : http://magazine.milkua.info/indexukr.php?id=254.
 29. Новий вимір українського села: на Сумщині корів доять роботи [Електронний ресурс]: Сумська ТПП. – 2018 – Режим доступу до ресурсу: http://www.cci.sumy.ua/news/145/4329/
 30. Корівник щасливих корів [Електронний ресурс] // Молоко і ферма. – серпень 2017. – № 4 (41). – Режим доступу до ресурсу: http://magazine.milkua.info/indexukr.php?id=254.
 31. DeLaval : Instruction Book VMS Best Practices. – 2008. – 212 с.
 32. Heike Diez. Erstellung eines Leitfadens zur Verbesserung der Eutergesundheit in Betrieben mit automatischen Melksystemen : Masterarbeit : Technische Universität München. – 2014. – 133 r.
 33. Tina Müller. Automatische Melksysteme: Auswirkungen der Umstellung und des Einsatzes i bayerischen Milchviehbetrieben // Bachelorarbeit : Fakultät Land- und Ernährungswirtschaft, Studiengang Landwirtschaft, Freising. – 2012. – 118 r.

В. А. Легкодух, М. М. Луценко. Перспективы развития технологии роботизированного доения.

В статье приведён аналитический обзор технологии «мотивационное доение», которая существенно изменила не только подход к доению коров, но и собственно саму технологию производства молока на ферме, где в центре внимания находится теперь не фермер, а животное с ее физиологическими и этологическими потребностями. Описана история создания, устройство и принцип работы автоматизированных систем доения, их распространение в Украине и мире. Указаны основные производители роботизированного доильного оборудования и освещены преимущества и недостатки технологии роботизированного доения. Сформирован ряд предложений с целью успешного распространения и введения в эксплуатацию роботизированных систем доения.

Ключевые слова: робот-дояр, «интеллектуальная ферма», «мотивационное доения», молочное скотоводство, инновационные технологии.

 

V. A. Lehkodukh, M. M. Lutsenko. The perspectives for the development of robotized milking systems technology.

The analytic observation of technology “motivated milking” technology is provided. The technology has significantly changed not only the approach to the cows milking, but the technology of milk production on the farm where in the center now is not the farmer but an animal with its physiological and ethological needs. The technology has laid a fundament to the future dairy farming. The history of creation, structure and functioning principle of automated milking systems, their spread in Ukraine and in the world was described. The main producers of robotized dairy equipment and the advantages and disadvantages of robotized milking technology was described. A number of proposals was formulated for successful distribution and exploitation of robotized milking systems.

Key words: milking robot, “intellectual farm”, “motivated milking”, dairy cattle breeding, innovative technologies.

Повернутися до змісту

legkoduh.pdf
Size: 0.33

Т. Г. Панасова, С. М. Кулинич, Р. В. Лисанець. Ефективність електрометричного методу діагностики статевої охоти у корів

УДК 636.2.09-072:612.62

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-7

Т. Г. Панасова, кандидат ветеринарних наук, доцент
С. М. Кулинич, доктор ветеринарних наук, професор
Р. В. Лисанець, магістр ветеринарної медицини
Полтавська державна аграрна академія

Проведено дослідження ефективності електрометричного методу діагностики статевої охоти у корів у порівнянні з візуально-клінічним. Встановлено, що при застосуванні електрометричного методу після першого та другого осіменіння запліднилося 72,2% корів, візуально-клінічного – 61%. Грошові витрати на осіменіння запліднених корів дослідної групи склали 5516 грн, контрольної – 9715 грн. Економічні збитки від недоотримання телят і молока у дослідній групі – 4500 та 20580 грн, відповідно, контрольній – 6300 та 29460 грн.

Ключові слова: корови, діагностика статевої охоти, електрометричний метод.

Ефективність електрометричного методу діагностики статевої охоти у корів. (текст статті)

The efficiency of electrometric method of estrus detection in cows. (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Вареников М. В. Управление воспроизводством в молочном животноводстве: методические рекомендации для ветеринарных специалистов. – изд. 2-е / М. В. Вареников, А. М. Чомаев, А. Е. Оборин. – М., 2014. – 66 с.
 2. Никулин Н. Д. Синхронизация полового цикла коров – «за и против» / Н. Д. Никулин // Нивы Зауралья. – 2015. – №2 – С. 56-59.
 3. Senger P. L. The Estrus Detection Problem: New Concepts, Technologies, and Possibilities / P. L. Senger // Journal of Dairy Science. – V 77. – I. 9. – September 1994. – P. 2745-2753
 4. Lyimo Z.C. Relationship among estradiol, cortisol and intensity of estrous behavior in dairy cattle / M. Nielen, W. Ouweltjes, T. A. M. Kruip // Theriogenology. – V 53. – I. 9. – June, 2000. – P. 1783-1795
 5. Рекомендации по освоению методов искусственного осеменения коров (в помощь фермерам) / Под ред. М. Р. Сахимова. – Душанбе, 2008. – 28 с.
 6. Харута Г. Г. Методичні рекомендації з вибору оптимального часу осіменіння та прогнозування заплідненості високопродуктивних корів. / Г. Г. Харута, В. В. Лотоцький – Біла Церква, 2004. – 34 с.
 7. Roelofs J.B. Pedometer readings for estrous detection and as predictor for time of ovulation in dairy cattle / J.B. Roelofs, F. J. C. M. van Eerdenburg, N. M. Soede // Theriogenology. – V 64. – I. 8. – November, 2005. – P. 1690-1703
 8. Панасова Т.Г. Ефективність рефлексологічного методу виявлення статевої охоти у телиць/ Т. Г. Панасова. // Актуальні проблеми ветеринарної хірургії та акушерства: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конференції. – Полтава, 2015. – С. 38-40.
 9. Бугров А. Д. Выявление и выборка коров и телок в охоте: методические рекомендации / А. Д. Бугров – Х. : Институт животноводства НААН, 2013. – 115 с.
 10. Rorie R. W. Application of electronic estrus detection technologies to reproductive management of cattle / R. W. Rorie, T. R. Bilby, T. D. Lester // Theriogenology. – V 57. – I. 1. – 2002. – P. 137-148.
 11. Лотоцький В. В. Розробка і апробація сучасних методів визначення оптимального часу осіменіння високопродуктивних корів : автореф. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук: спец. 16.00.07. / Лотоцький В. В. – К., 2008. – 22 с.

Т. Г. Панасова, С. М. Кулинич, Р. В. Лисанец. Эффективность электрометрического метода диагностики половой охоты у коров.

Проведено исследование эффективности электрометрического метода диагностики половой охоты у коров в сравнении с визуально-клиническим. Установлено, что при использовании электрометрического метода после первого и второго осеменения оплодотворились 72,2% коров, визуально- клинического – 61%. Денежные расходы на осеменение оплодотворённых коров опытной группы составили 5516 грн, контрольной – 9715 грн. Экономический ущерб от недополучения телят и молока в опытной группе – 4550 и 20580 грн, соответственно, контрольной – 6300 и 29460 грн.

Ключевые слова: коровы, диагностика половой охоты, электрометрический метод.

 

T. Panasova, S. Kulynych, R. Lysanets. The efficiency of electrometric method of estrus detection in cows.

The research of efficiency of electrometric method of estrus detection in cow compared to visual-clinical method has been conducted. It is found that from using the electrometric method, 72.2% of cows were fertilized after the first and second insemination, 61% – from using visual-clinical method. Money expenditure of insemination of fertilized cows of the experimental group amounted to 5516 UAH, of control group – 9715 UAH. The economic damage from the shortage of calves and milk in the experimental group was 4550 UAH., and 20580 UAH., respectively, the control group had 6300 and 29460 UAH of the economic damage.

Key words: cows, estrus detection in cows, electrometric method.

Повернутися до змісту

panasova.pdf
Size: 0.33

Т. В. Підпала, Є. М. Зайцев. Продуктивне довголіття молочної худоби голштинської породи різної селекції

УДК 623.2.082

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-6

Т. В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-4072-7576
Є. М. Зайцев, аспірант
ORCID ID: 0000-0002-4165-4196
Миколаївський національний аграрний університет

У статті викладено результати оцінки тварин голштинської породи німецької та української селекції за тривалістю життя, господарського використання, довічною продуктивністю. Встановлено, що корови голштинської породи німецької селекції мають дещо меншу тривалість життя і господарського використання, але вищі показники довічної продуктивності, ніж тварини української селекції. Результатами дослідження встановлено високо достовірний позитивний зв’язок високого ступеня між тривалістю життя, господарського використання і ознаками довічної продуктивності.

Ключові слова: голштинська порода, продуктивне довголіття тварин, молочна худоба, ознака довічної продуктивності.

Продуктивне довголіття молочної худоби голштинської породи різної селекції. (текст статті)

Productive longevity of dairy cattle of Holstein breed of different selection. (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Гнатюк С. І. Ефективність довічного використання корів української червоної молочної молочної породи залежно від внутрішньопородних типів та генеалогічних формувань. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Біла Церква, 2010. Вип. 3 (72). С. 111-115.
 2. Завертяев Б. П. Селекция коров на плодовитость. Л.: Колос, 1979. 208 с.
 3. Коршун С. И., Климов Н. Н. Хозяйственное долголетие и продуктивность коров различных генотипов. Зоотехнічна наука Поділля: історія, проблеми, перспективи: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. Кам’янець-Подільський, 2014. С. 237-238.
 4. Меркурьева Е. К. Биометрия в селекции и генетике сельскохозяйственных животных. М. : Колос, 1970. 422 с.
 5. Полупан Ю. П., Семенко О. В., Кобельська Г. Г. Селекція корів за тривалістю господарського використання та довічною продуктивністю при консолідації української чорно-рябої молочної породи Розведення і генетика тварин : міжвідом. тематич. наук. зб. К.: Аграрна наука, 1999. Вип. 31-32. С. 202-203.
 6. Полупан Ю. П. Ефективність довічного використання червоної молочної худоби.Розведення і генетика тварин : міжвідом. тематич. наук. зб. К. : Аграрна наука, 2000. Вип. 33. С. 97-105.
 7. Полупан Ю. П. Методика оцінки селекційної ефективності довічного використання корів молочних порід. Методологія наукових досліджень з питань селекції, генетики та біотехнології у тваринництві : матеріали науково-теоретичної конференції (Чубинське, 25 лютого 2010 року). К. : Аграрна наука, 2010. С. 93-95.
 8. Полупан Ю. П. Ефективність довічного використання корів різних країн селекції. Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал : серія «Тваринництво». Суми, 2014. Вип. 2/2(25). С. 14-20.
 9. Полупан Ю. П. Генетична детермінація тривалості та ефективності довічного використання чорно-рябої молочної худоби.Розведення і генетика тварин : міжвідомч. темат. наук. зб. Київ: Аквамарин-ексклюзив, 2015. Вип. 49. С. 120-133.
 10. Проблеми і перспективи використання тварин голштинської породи в умовах півдня України / М. Я. Єфіменко [та ін.]. Розведення і генетика тварин : міжвідом. тематич. наук. зб. К. : Науковий світТМ, 2002. Вип. 36. С. 10-12.
 11. Рудик І. А., Ставецька Р. В. Селекція молочної худоби за тривалістю продуктивного використання. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. Біла Церква, 1999. Вип. 8. Ч. 2. С. 163-167.
 12. Федорович В. В., Федорович Є. І., Бабік Н. П. Тривалість господарського використання та причини вибуття корів молочних і комбінованих порід. Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал : серія «Тваринництво». Суми, 2016. Вип. 5 (29). С. 110-115.
 13. Хмельничий Л. М. Проблема ефективного довголіття та довічної продуктивності молочних корів в аспекті їхньої залежності від спадкових та паратипових чинників. Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал : серія «Тваринництво». Суми, 2016. Вип. 7 (30). С. 13-31.
 14. Analysis of relationship between somatic cell score and functional longevity in Canadian dairy cattle / A. Sevalem [et al.]. Dairy Sci. 2006. Vol. 89. No. 9. P. 3609-3614.
 15. Caraviello D. Z., Weigel K. A., Gianola D. Prediction of longevity breeding values for US Holstein sires using survival analysis methodology. Dairy Sci. 2004. Vol. 87. P. 3518-3525.
 16. Jankovska M., Sava A., Kujawska Y. Effect of certain factors on the longevity and culling of cows.Acta Scientiarum Polonorum, Zootechnica. 2014. Vol. 13 (2). P. 19-30.
 17. Madgwick P. A., Gaddard M. E. Genetics and phenotypies parameters of longer vity in Australian dairy cattle.Dairy Sc. 1989. Vol. 72. N 10. P. 2624-2632.
 18. Miglior F., Muir B. L., Van Doormaal B. G. Selection indices in Holstein cattle of various countries. Dairy Sci. 2005. Vol. 89. P. 1255-1263.
 19. Perez-Caball M. A., Alenda R. Lifetime profit as an individual trait and prediction of its breeding values in Spanish Holstein cows. Dairy Sci. 2003. Vol. 86. No 12. P. 4115-4122.
 20. Relationship between reproduction traits functional longevity in Canadian dairy cattle / A. Sewalem [et al.] Dairy Sci. 2008. Vol. 91. No 4. P. 1660-1668.
 21. Sava A. Functional traits and their role in contemporary cattle breeding – part I: longevity of cows, prolonged lactations and level in cow milk. PrzegladHodowlany. 2011. Vol. 2. P. 8-13.

Т. В. Подпалая, Е. Н. Зайцев. Продуктивное долголетие молочного скота голштинской породы разной селекции.

В статье изложены результаты оценки животных голштинской породы немецкой и украинской селекции по продолжительности жизни, хозяйственного использования, пожизненной продуктивности. Установлено, что коровы голштинской породы немецкой селекции имеют несколько меньшую продолжительность жизни и хозяйственного использования, но выше показатели пожизненной продуктивности, чем животные украинской селекции. Результаты исследований подтверждают высоковероятную положительную связь между продолжительностью жизни, хозяйственным использованием и признаками пожизненной продуктивности.

Ключевые слова: голштинская порода, селекция, коровы, долголетие, признак пожизненной продуктивности, корреляция.

 

T. Pidpala, Ye. Zaitsev. Productive longevity of dairy cattle of Holstein breed of different selection.

The article presents the results of the estimation of Holstein breeds of German and Ukrainian breeding animals for life expectancy, economic use, and lifetime productivity. It has been established that the cows of the Holstein breed of German breeding have a slightly lower life expectancy and economic use, but have higher lifetime productivity rates than Ukrainian breeding. The results of the research have established a highly reliable positive high level connection between life expectancy, economic use and signs of life-long productivity.

Key words: Holstein breed, selection, cows, longevity, sign of lifetime productivity, correlation.

Повернутися до змісту

pidpala.pdf
Size: 0.33

О. А. Купчишина. Моніторинг регуляторної політики в аграрному секторі економіки України

УДК 657.22

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-5

О. А. Купчишина, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Метою дослідження є обґрунтування результатів впливу регуляторної політики на ефективність аграрного виробництва. Комплексним інструментом прямого впливу держави на розвиток аграрної сфери виступають загальнодержавні програми, за розробку та впровадження і оцінку ефективності яких відповідає Міністерство аграрної політики та продовольства України. Для оцінки рівня впливу регуляторної політики в Україні нами використано поелементний аналіз одного з найбільш затребуваних та вагомих світових рейтингів – Індексу глобальної конкуренто-спроможності.

Податкова політика виступає одним з ключових факторів ефективної регуляторної політики в аграрній сфері, оскільки залежність між обсягом податкового тягаря, умовами оподаткування та результатами діяльності економічної системи є очевидною.

Ключові слова: регуляторна політика, аграрний сектор, податкова політика, фіскальне навантаження, державне регулювання.

Моніторинг регуляторної політики в аграрному секторі економіки України. (текст статті)

Regulation of production capacity of agricultural production on the basis of food security indicators. (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Погрібняк М. А. Механізм державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: автореф. дис… канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Погрібняк М. А.; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 20 с.
 2. Эволюция регуляторной политики в странах-членах ОЭСР [Электронный ресурс] / Н. Малышев // Париж: Организация экономического сотрудничества и развития. – 2006. – 35 с. – Режим доступа: www.oecd.org/gov/regulatory-policy/42051724.doc (01.10.2015).
 3. Осадча Н. В. Цілі, завдання та принципи регуляторної політики в митній сфері [Текст] / Н. В. Осадча, В. І. Ляшенко // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – № 1(19). – С. 69-82.
 4. Колупаєва І. В. Державна регуляторна політика: сутність та принципи формування / І. В. Колупаєва// Проблеми економіки – 2013. – № 4. – С. 99-107.
 5. Жулінська О. Проблеми дотримання принципів державної регуляторної політики [Текст] / О. Жулінська // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. / за заг. ред. В. С. Загорського, А. В. Ліпенцева. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2012. – Вип. 32. – С. 122-128.
 6. Чугунов І.Я. Регуляторна політика як інструмент активізації процесів регіонального соціально-економічного розвитку / І.Я. Чугунов, О.П. Крайник // Наукові праці НДФІ. – К., 2006. – Вип. 1(34). – С. 3-12.
 7. Криленко В. І. Методологічні засади оцінки регуляторної політики держави у сфері забезпечення економічної безпеки аграрного сектора/ В.І. Криленко // Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. – 2014. –Том 19 , Випуск 2/2. – С.113-117.
 8. Офіційний сайт рейтингу Індекс глобальної конкурентоспроможності [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018.
 9. Офіційний сайтДержказначейства [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/.
 10. Юшко С. В. Фіксований сільськогосподарський податок: історія та перспективи застосування / С. В. Юшко // Фінанси України. – 2009. – № 11. – С. 63-72.
 11. Офіційний сайт рейтингу Світового банку DoingBusiness[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.doingbusiness.org/rankings.
 12. Мішенін Є. В. Ґенеза запровадження фіксованого сільськогосподарського податку / Є. В. Мішенін, Н. М. Салич // Вісник Сумського НАУ. – 2010. – Вип. 9/2. – С. 3-15
 13. Мацелюх Н. П. Оподаткування аграрного сектору: проблеми і нові підходи в системі державного регулювання / Н. П. Мацелюх, М. О. Скорик // Агросвіт. – 2016. – № 12. – С. 24-28.
 14. Про результати перевірки та аналізу ефективності державної підтримки агропромислового комплексу в умовах його реформування у 2001 році / Підготовлено за матеріалами Звіту департаменту контролю видатків на АПК та виробничу інфраструктуру, затвердженого постановою Колегії Рахункової палати від 27.03.2002 № 5-3. – Київ: Рахункова палата України, 2002. – Випуск 6.
 15. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] : офіційнийсайт – Режим доступу:http://www.ukrstat.gov.ua/
 16. Лемішко О. О. Регулюючий вплив податкового навантаження на економічні процеси у сільському господарстві / О. О. Лемішко // Молодий вчений.–2016. – №9(36).–С. 54-60. – Режим доступу:
  http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/9/55.pdf
 17. Карпенко Є. А. Обліктаоподаткуванняоплатипрацінайманихпрацівниківтачленівфермерськихгосподарств / Є. А. Карпенко // ЕкономічнийвісникЗапорізькоїдержавноїінженерноїакадемії. – 2017. – Вип. 2 (2). – С. 112-116. – Режимдоступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2017_2%282%29__24

О. А. Купчишина. Мониторинг регуляторной политики в аграрном секторе экономики Украины.

Целью исследования является мониторинг регуляторной политики в аграрном секторе Украины. Комплексным инструментом прямого воздействия государства на развитие аграрной сферы выступают общегосударственные программы, за разработку, внедрение и оценку эффективности которых отвечает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины. Для оценки уровня регуляторной политики в Украине нами использован поэлементный анализ одного из наиболее востребованных и значимых мировых рейтингов – Индекса глобальной конкурентоспособности.

Налоговая политика один из ключевых факторов эффективной регуляторной политики в аграрной сфере, поскольку зависимость между объемом налогового бремени, условиями налогообложения и результатами деятельности экономической системы очевидна.

Ключевые слова: регуляторная политика, аграрный сектор, налоговая политика, фискальная нагрузка, государственное регулирование.

 

О. Kupchyshina. Monitoring of regulatory policy in the agricultural sector of economic of Ukraine.

The purpose of our research is to monitor regulatory policy in the agricultural sector of Ukraine. State-run programs are a comprehensive instrument of direct influence of the state on the development of the agrarian sector, for which the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine is responsible for the development, implementation and evaluation of efficiency.

In order to assess the level of regulatory policy in Ukraine, we used elemental analysis of one of the most sought after and weighty global ratings – the Global Competitiveness Index.

Tax policy is one of the key factors in effective regulatory policy in the agrarian sector, as the relationship between tax burden, taxation and economic system performance is evident.

Key words: regulatory policy, agrarian sector, tax policy, fiscal burden, state regulation.

Повернутися до змісту

kupchushina.pdf
Size: 0.33

О. В. Лазарєва. Теоретичні аспекти формування стратегій збалансованого розвитку землекористування

УДК 332.2.031:005.21

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-3

О. В. Лазарєва, доктор економічних наук, доцент
Чорноморський національний університет імені Петра Могили

У статті визначено етапи розроблення стратегії землекористування в умовах збалансованого розвитку.Запропоновано такі стратегії збалансованого розвитку землекористування, як стратегія ефективного використання наявного природно-ресурсного потенціалу регіонів, стратегія розвитку земельного менеджменту, стратегія маркетингового забезпечення землекористування, стратегія економічного стимулювання збалансованого розвитку, стратегія покращення кадрового забезпечення, стратегія формування привабливого інвестиційного клімату в об’єднаних територіальних громадах. Розкрито особливості запропонованих стратегій.

Ключові слова: стратегія, збалансований розвиток, зарубіжний досвід, етапи розробки стратегії, екологобезпечне виробництво.

Теоретичні аспекти формування стратегій збалансованого розвитку землекористування. (текст статті)

Strategy of Sustainable Land-Tenure Development at the Regional Level. (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Meadowcroft J. National Sustainable Development Strategies: Features, Challenges and Reflexivity / J. Meadowcroft // European Environment. – 2007. – № 17. – P. 152-163.
 2. Портер М. Стратегія конкуренції / Портер М. – К. : Основи, 1997. – 390 с. – (Першотвір).
 3. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / Фатхутдинов Р.А. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 312 с. – (Першотвір).
 4. Chandler A.D., Jr. Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise. – Cambridge: MIT Press, 1962. – 463 p. – (Першотвір).
 5. Минцберг Г. Стратегический процесс / Минцберг Г., Куини Дж.Б., Гошал С. – М. : Прогресс, 2001. – 688 с.
 6. Хвесик Ю.М. Генезис сутності економічної стратегії та методології її формування / Ю.М. Хвесик // Агросвіт. – 2009. – № 3. – С. 13-16.
 7. Науковий вісник УкрДЛТУ: збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ, 2005 – Вип. 15.2. – С. 220-227.
 8. Червяков І.М. Економічний розвиток, економічне зростання і фактори, які стимулюють економічне зростання України / І.М. Червяков // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 6. – С. 99-102.
 9. Мущинська Н.Ю. Збалансований розвиток регіону: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / Н.О. Мущинська // Ефективна економіка. – 2014. – № 2. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/ (дата звернення 25.08.2018).
 10. Стельмащук А.М. Економічний механізм сталого розвитку тваринництва в сільськогосподарських підприємствах / А.М. Стельмащук // Інноваційна економіка: [всеукр. наук.-вир. журнал]. – 2010. – № 4. – С. 57-60.
 11. Sustainable development knowledge platform [Electron. resources]. – Mode access : https://sustainabledevelopment.un.org (дата звернення 25.08.2018).
 12. European sustainable development network [Electron. resources]. – Mode access: http://www.sd-network.ua (дата звернення 25.07.2018).
 13. Our Common Future / World Commission on Environment and Development. – New York : Oxford University Press, 1987. – XV. – 383 p.
 14. Environment and Agriculture [Electron. resources]. – URL: http:/ /ec.europa.eu/environment/agriculture/index.htm (дата звернення 28.09.2018).
 15. DG AGRI official site, rural development policy 2007-2013 [Electron. resources]. – URL: http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_en.htm (дата звернення 28.09.2018).
 16. Organic Agriculture and Food Security (IFOAtof Dossier I, 2002). [Electron. resources]. – URL : www.ifoam.prg (дата звернення 28.09.2018).
 17. Human Ecology, Human Economy: ideals for an Ecollogically Sustainable Future / Edited by M. Diesendorf and C. Hamilton. St. Leonards, Australia: Allen & Unwin, 2002. 378 p.

Е. В. Лазарева. Теоретические аспекты формирования стратегий сбалансированного развития землепользования.

В статье освещены этапы разработки стратегии землепользования в условиях сбалансированного развития. Предложены такие стратегии сбалансированного развития землепользования как стратегия эффективного использования имеющегося природно-ресурсного потенциала регионов, стратегия развития земельного менеджмента, стратегия маркетингового обеспечения землепользования, стратегия экономического стимулирования сбалансированного развития, стратегия улучшения кадрового обеспечения, стратегия формирования привлекательного инвестиционного климата в объединенных территориальных общинах. Раскрыты особенности предложенных стратегий.

Ключевые слова: стратегия, сбалансированное развитие, зарубежный опыт, экологобезопасное производство.

 

O. Lazarieva. Strategy of Sustainable Land-Tenure Development at the Regional Level.

The article describes the stages of land-use strategy development in conditions of balanced development. Such strategies as the strategy of efficient use of available natural and resource potential of the regions, the strategy of land management development, the marketing strategy of land-use support, the economic stimulation strategy of a balanced development, the strategy of staff improvement , the strategy of creating an attractive investment climate in the united communities were proposed. The features of the proposed strategies are revealed .

Key words: strategy, sustainable development, international experience, ecologically safe production.

Повернутися до змісту

lazareva.pdf
Size: 0.33

Н. В. Потриваєва, О. І. Лугова, Н. В. Яновська, Ю. О. Клочан. Міжнародні стандарти фінансової звітності як основа розвитку бухгалтерського обліку в умовах глобалізації економіки

УДК 657.22

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-2

Н. В. Потриваєва, доктор економічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0002-9781-6529
О. І. Лугова, аспірант
ORCID ID: 0000-0003-4432-0295
Н. В. Яновська, здобувач вищої освіти
Ю. О. Клочан, здобувач вищої освіти
Миколаївський національний аграрний університет

У статті висвітлено роль міжнародних стандартів фінансової звітності в процесі глобалізації світової економіки. Представлено аналіз передумов і етапів переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності. Охарактеризовано результати застосування міжнародних стандартів звітності, сформульовано їх переваги. Визначено проблеми впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в національну систему обліку України.

Ключові слова: глобалізація економіки, бухгалтерський облік, міжнародні стандарти фінансової звітності, користувачі звітності.

Міжнародні стандарти фінансової звітності як основа розвитку бухгалтерського обліку в умовах глобалізації економіки. (текст статті)

International standards of financial reporting as the basis of accounting development in the conditions of globalization of the economy. (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Теперішня фінансова криза загрожує розвалом міжнародної бухгалтерської мови і правил [Електронний ресурс] // Економічна правда. – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/press/2009/02/13/181600/
 2. Кузіна Р. В. Корпоративний облік і звітність в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку : монографія / Р. В. Кузіна. – Херсон : Грінь Д. С., 2015. – 416 с.
 3. Николаева О. Е. Международные стандарты финансовой отчетности : учебное пособие / О. Е. Николаева, Т. В. Шишкова. – М. : Либроком, 2011. – 240 с
 4. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку : монографія / С.Ф. Голов. – К. : МІМ ; Центр учбової літератури, 2007. – 522 с.
 5. Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності / за ред. Л.Г. Ловінської. – К. : ДННУ «Акад. фін.управління», 2013. – 294 с.
 6. Жук В.Н. Основы институциональной теории бухгалтерского учета: [монография] / В.Н. Жук. – К. : Аграрная наука, 2013. – 408 с.
 7. Пефтиев В. Развивающийся мир: глобализация или регионализация? / В. Пефтиев, В. Черновская // Мировая экономика и международные отношения. – 2000. – № 7. – С. 39 – 44.
 8. Суржиков М. А.Методологические основы глобализации мировой экономики / М. А. Суржиков // Мировая экономика и международные экономические отношения. – 2012. – № 2. – С. 343 ‑ 347.
 9. Елецкий Н. Д. Переход к глобально-информационному способу производства и модификация общей экономической теории / Н. Д. Елецкий // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – № 2. – С. 22 ‑ 29.
 10. Фейгин Г. Ф.Развитие национальных экономик в условиях глобализации: историко-экономический аспект // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. – 2009. – № 2. – С. 14 ‑ 24.
 11. Принципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, X. Андерсон, Д. Колдуэлл : пер. с англ. / Под ред. Я. В, Соколова. – 2-е изд., стереотип. – М. : Финансы и статистика. 2004. – 496 с.
 12. Стефанович Л. И. Глобализация и национальная система бухгалтерского учета / Л. И. Стефанович // Банкаўскi веснiк – 2009. – № 25. – С. 17 ‑ 22.
 13. Поленова С. Н. Глобализация мировой экономики и тенденции бухгалтерского учета / С. Н. Поленова // Международный бухгалтерский учет. – 2008. – № 8.– С. 7‑ 17.
 14. Панков В. В. Институциональный подход и теория учета / В. В. Панков // Бухгалтерский учет. – 2008. – № 1. – С.51‑55.
 15. Как развивались стандарты МСФО: немного истории [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://finacademy.net/materials/article/prichinu-pojavlenija-msfo
 16. Програма реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.1998 р. № 1706. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1706-98-п.
 17. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р., № 996-ХIV [Електронний ресурс] // Відомості Верховної ради України. – Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=996-14.
 18. Стратегія застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, ухвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. № 911-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/911-2007-р.
 19. Сопко В. Глобалізаційні процеси та їх вплив на бухгалтерський облік / В. Сопко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 5. – С. 4 – 10.
 20. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації та інформатизації суспільства : монографія / О.В. Пальчук, В.М. Савченко, І.В. Рузмайкіна та ін. ; за ред. Г.М. Давидова. – Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2017. – 248 с.

Н. В. Потриваева, О. И. Луговая, Н. В. Яновская, Ю. А. Клочан. Международные стандарты финансовой отчетности как основа развития бухгалтерского учета в условиях глобализации экономики.

В статье освещена роль международных стандартов финансовой отчетности в процессе глобализации мировой экономики. Представлен анализ предпосылок и этапов перехода на международные стандарты отчетности. Охарактеризованы результаты применения международных стандартов отчетности. Определены проблемы внедрения МСФО в национальную систему учета Украины. Сформулированы преимущества применения международных стандартов финансовой отчетности.

Ключевые слова: глобализация экономики, бухгалтерский учет, международные стандарты финансовой отчетности, пользователи отчетности.

 

N. Potryvaieva, O. Lugova, N. Janovsjka, Ju. Klochan. International standards of financial reporting as the basis of accounting development in the conditions of globalization of the economy.

The article reveals the role of international standards of financial reporting in the process of globalization of the world economy. The analysis of the preconditions and stages of the transition to the international standards of financial reporting is presented. The results of application of international accounting standards are described, their advantages are formulated. The problems of introduction of international standards of financial reporting in the national accounting system of Ukraine are determined.

Key words: globalization of the economy, accounting, international financial reporting standards, statements’ users.

Повернутися до змісту

potrivayeva.pdf
Size: 0.33

О. В. Шебаніна, А. І. Бурковська. Регулювання потенціалу виробництва сільськогосподарської продукції на основі індикаторів продовольчої безпеки

УДК 338.121

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-1

О. В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
ORCID ID: 0000-0001-7663-5991
А. І. Бурковська, аспірант
ORCID ID: 0000-0003-0563-6967
Миколаївський національний аграрний університет

У статті проаналізовано стан продовольчої безпеки України за основними її індикаторами. Розроблено факторну модель залежності достатності запасів зерна у державних резервах від обсягів резервного зерна у сховищах та об’ємів внутрішнього споживання зерна населенням. Використано регресійний аналіз впливу факторів на урожайність зернових культур для оцінки ефективності використання землі та капіталу. Визначено рівні продовольчої незалежності від імпорту та забезпеченості раціону населення основними видами продуктівхарчування.

Ключові слова: продовольча безпека, індикатори продовольчої безпеки, споживання продуктів харчування, виробництво продовольчих продуктів, імпорт продовольства, енергетична поживність раціону.

Регулювання потенціалу виробництва сільськогосподарської продукції на основі індикаторів продовольчої безпеки. (текст статті)

Regulation of production capacity of agricultural production on the basis of food security indicators. (анотація)

Список використаних джерел:

 1. Dave D. Weatherspoon. Understanding consumer preferences for nutrition foods: Retailing strategies in a food desert / Dave D. Weatherspoon, James F. Oehmke, Marcus A. Coleman, Lorraine J. Weatherspoon // International Food and Agribusiness Management Review. — 2015. — No 17. — P. 61-82.
 2. Lenore Newman. Landscapes of food production in agriburbia: Farmland protection and local food movements in British Columbia / Lenore Newman, Lisa Jordan Powell, Hannah Wittman // Journal of Rural Studies. — 2015. — No 39. — P. 99-110.
 3. Eugenio Diaz-Bonilla Food security and trade negotiations in the World Trade Organization / Eugenio Diaz-Bonilla, Marcelle Thomas, Sherman Robinson, Andrea Cattaneo // TMD discussion papers. — 2000. — No 59. — P. 127-139.
 4. Andrew J. Challinor Crops and climate change: progress, trends, and challenges in simulation impacts and informing adaptation / Andrew J Challinor, Frank Ewert, Steve Arnold, Elisabeth Simelton, Evan Fraser // Journal of experimental botany. — 2009. — Volume 60. — No 10. — P. 2775-2789.
 5. Sarah J. Gurr Engineering plants with increased disease resistance: what are we going to express / Sarah J. Gurr, Paul J. Rushton // Trends in Biotechnology. — 2005. — Volume 23. — No 6. — P. 275-282.
 6. Kotykova O. An indication of the sustainable development of Ukraine in global dimentions / Olena Kotykova, Oleksii Albeshchenko // Baltic Journal of Economic Studies. — 2017. — Volume 3. — No 5. — P. 196-202. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-5-196-202
 7. Деякі питання продовольчої безпеки [Електронний ресурс] : постанова КМУ. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1379-2007-%D0%BF .
 8. Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України : статистичний збірник/ за редакцією Прокопенко О. М. — К. : Державна служба статистики України, 2018 р. — 59 с.
 9. Shebanina O. The investment in the meat sector in the context of food security in Ukraine / Olena Shebanina, Oksana Golubeva, Anna Burkovska, Gediminas Radzevičius // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. — 2018. — Volume 40. — No 3. — P. 393-402. https://doi.org/10.15544/mts.2018.37
 10. Сільське господарство Миколаївщини : статистичний збірник / за редакцією Ковалюк О. Г. — Миколаїв: Головне управління статистики у Миколаївській області,  2017 р. — 271 с.

Е. В. Шебанина, А. И. Бурковская. Регулирование потенциала производства сельскохозяйственной продукции на основе индикаторов продовольственной безопасности.

В статье прованализировано состояние продовольственной безопасности Украины на основе основных её индикаторов. Разработана факторная модель зависимости достаточности запасов зерна в хранилищах и объёмов внутреннего потребления зерна населением. Использован регрессионный анализ влияния факторов на урожайность зерновых культур для оценки эффективности использования земли и капитала. Определены уровни продовольственной независимости от импорта и обеспеченности рациона населения основными видами продуктов питания.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, индикаторы продовольственной безопасности, потребление продуктов питания, производство продовольственных продуктов, импорт продовольствия, энергетическая питательность рациона.

V. Shebanina, A. I.Burkovska. Regulation of production capacity of agricultural production on the basis of food security indicators.

The article analyzes the state of food security in Ukraine on the basis of its main indicators. The factor model of the grain in the state reserves dependence on the volume of reserving and volumes of domestic consumption of grain by the population is developed. The regression analysis of the factors influence on the yield of grain crops is used to assess the efficiency of land and capital use. The levels of food independence from the import and supply of basic foodstuffs are determined.

Key words: food safety, food safety indicators, food consumption, production of food products, food imports, energy nutrition of the diet.

Повернутися до змісту

shebanina.pdf
Size: 0.33

Д. Ю. Шарейко, І. С. Білюк, А. М. Фоменко, О. В. Савченко, В. М. Курепін. Діапазон регулювання у комплектних електроприводах

УДК 681.5

Д. Ю. Шарейко, кандидат технічних наук, доцент
І. С. Білюк, кандидат технічних наук, доцент
ORCID ID: 0000-0003-1654-7468
А. М. Фоменко, доцент
О. В. Савченко, аспірант
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова
В. М. Курепін, старший викладач
Миколаївський національний аграрний університет

Розглянуто зв’язок законів керування та частотного діапазону робочих процесів у комплектних електроприводах верстатів з ЧПК. Обґрунтовано використання математичного моделювання для дослідження частотного діапазону систем керування електроприводами. Досліджено динаміку системи автоматичного керування при використанні різних типів регуляторів швидкості та струму. Доведено доцільність вибору закону керування в комплектних електроприводах залежно від частотного діапазону технологічних процесів.

Ключові слова: математичне моделювання, система керування, верстат з ЧПК, комплектний електропривод, регулятор швидкості, регулятор струму, діапазон керування.

Діапазон регулювання у комплектних електроприводах. (текст статті)

The control range in complete electric drives. (анотація)

Список використаних джерел:

1. Leonhard Werner. Control of Electrical Drives – Third edition / Werner Leonhard – Berlin; Heidelberg; New York: Springer 2001. – P.460.
2. Попович М.Г. Електромеханічні системи автоматичного керування та електроприводи [Текст] / М.Г. Попович, О.Ю. Лозинський, В.Б. Клепіков – К.: Либідь, 2005. – 680 с.
3. Пат. 65775 Україна, МПК G05B 23/02 (2006.01) Стенд фізичного моделювання нелінійних процесів / Шарейко Д.Ю., Фоменко А.М., Степанов С.А., Гріднєв І.Ю., Серба А.І., заявник та патентовласник Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова. – № 201107799, заявл. 21.06.2011; опубл. 12.12.2011, бюл. № 23.
4. Шарейко, Д.Ю. До питання модернізації вітчизняного верстатного парку [Текст] /Д.Ю. Шарейко, А. М. Фоменко, І. С. Білюк // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – 2011. – Вип. 5 (70) – С. 86-90.
5. Фоменко А.М. Експеримент з діапазону регулювання електроприводів [Текст] / А.М. Фоменко, Д.Ю.Шарейко, І.С. Білюк // Перспективна техніка і технології – 2014 : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2016 – C. 60-69.
6. Белов М.П. Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических комплексов [Текст] / М.П. Белов – М. : Академия, 2007. — 576 с.
7. Попович М.Г. Теорія автоматичного керування [Текст] / М.Г. Попович, О.В. Ковальчук – К.: Либідь, 2007. — 656 с.

Д. Ю. Шарейко, И. С. Билюк, А. Н. Фоменко, О. В. Савченко, В. Н. Курепин. Диапазон регулирования в комплектных электроприводах.

Рассмотрена связь законов управления и частотного диапазона рабочих процессов в комплектных электроприводах станков с ЧПУ. Обосновано использование математического моделирования для исследования частотного диапазона систем управления электроприводами. Исследована динамика системы автоматического управления при использовании различных типов регуляторов скорости и тока. Доказана целесообразность выбора закона управления в комплектных электроприводах в зависимости от частотного диапазона технологических процессов.

D. Shareiko, I. Bilyuk, A. Fomenko, O. Savchenko, V. Kurepin. The control range in complete electric drives.

The connection between the laws of control and the frequency range of the workflow of the complete electric drives of the computer numeric controlled machine tools is considered. The use of mathematic modelling for the examination of the frequency range of the control systems of the electric drives is justified.  The dynamics of the automatic control system is researched when using different types of current and speed controllers. The utility of choosing the law of control in complete electric drives according to the frequency range of the workflow is proved.

Випуск №2 (98), 2018

shareiko.pdf
Size: 0.44

A. Stavinskiy, A. Sadovoy, A. Tsyganov. Losses of active power of single phasetransformers and reactors and twisted magnetic circuits.

UDC 621.314

A. Stavinskiy, professor, doctor of technical sciences
A. Sadovoy, assistant
A. Tsyganov, assistant
Mykolayiv National Agrarian University

Features of active power losses calculation and optimization of transformers and reactors by the criterion of a minimum of losses on the basis of an objective functions with dimensionless indices of a technical level and invariant relative controlled variables method are shown. The effect on the loss of active power of the replacement of rectangular forming contours of rods and winding coils on hexahedral in variants of planar and radial three-rod static electromagnetic systems with twisted magnetic circuits at frequencies of 50 Hz and 400 Hz is determined.

Key words: single-phased transformer, twisted magnetic core, mass-costing and energy indexes, controlled variables.

Losses of active power of single phasetransformers and reactors and twisted magnetic circuits. (text)

Losses of active power of single phasetransformers and reactors and twisted magnetic circuits. (abstract)

References:

1. Tovazhnjavs’kij L.L.Jenergetika na granice XXI stoletija /L.L. Tovazhnjavskij, B.O. Levchenko – Har’kov : NTU “HPІ”, 2006. – 200s.
2. Mel’nikov E.V. Jenergosberezhenie v Evrope :primenenie jenergojeffektivnyh transformatorov / E. V. Mel’nikov //Jenergosberezhenie. – 2004. – № 1. – S.61 – 66.
3. Konovalov O.A. Osnovnye trebovanie k transformatorno–reaktornomu oborudovaniju v sovremennyh uslovijah /O. A. Konovalov, V. N. Pod#jachev //Jenergetik . – 2010 – № 8– S. 29 – 31.
4. Khatri A. Optimal design of transformer: A compressive bibliographical sushhey /A. Khatri, O.P. Rabi // International Journal of scientific Engineering and Technology. – 2012. – volume №1, ISSUE №2. – p.159 – 167.
5. Belopol’skij I. I. Raschet transformatorov i drosselej maloj moshhnosti: Uchebnoe posobie / I.I. Belopol’skij, E.I. Karatnikova, L.G. Pikalova. – M.: Al’jans. – 2013. – 400s.
6. Tihomirov P. M. Raschet transformatorov: Uchebnoe posobie dlja vuzov / P. M. Tihomirov. – M.: Al’jans. –2013. – 528s.
7. Kravchenko A. Suhie jenergosberegajushhie transformatory/ A. Kravchenko, V. Metel’skij // Jenergetik. Mezhdunarodnyj jelektrotehnicheskij zhurnal. – Kiev: Radiator. – 2013. – №4. – S.12–15.
8. Stavinskij A.A. Genezis struktur predposylki usovershenstvovanija transformatorov i reaktorov preobrazovaniem konturov jelektromagnitnyh sistem (jelektrodinamicheskaja ustojchivost’ i sistemy so stykovymi magnitoprovodami) / A.A. Stavinskij // Elektrotehnіka і elektromehanіka. –2011. – № 5.– S.43– 47.
9. Stavinskij A.A. Genezis struktur i predposylki usovershenstvovanija transformatorov i reaktorov preobrazovaniem konturov jelektromagnitnyh sistem (sistemy s shihtovannymi i vitymi magnitoprovodami) / A.A. Stavinskij // Elektrotehnіka і elektromehanіka. –2011.– № 6 – S.33 – 38.
10. Blincov V.S. Transformatory dlja vstraivanija v obolochki ogranichennogo diametra ob#ektov special’noj tehniki i postanovka zadachi ih usovershenstvovanija / V. S. Blincov, R. A. Stavinskij, E. A. Avdeeva, A. S. Sadovoj // Elektrotehnіka і elektromehanіka . – 2013. – № 2. – S.16 – 21.
11. Stavinskij A.A. Optimizacionnyj sravnitel’nyj analiz struktur starcheskih jelektromagnitnyh sistem. 4.1.Varianty i metody ocenki preobrazovanij. // Jelektrichestvo. – 2014. – № 9. – S.34 – 43.
12. Stvinskii A. Shheight – to price Indacators of Electromagnetic shhith Tshhisted Magnetic Circuits / A.Stavinskii, L.Vakhonina, O.Sadovoy, V. Saravas. // Interational Conference on Modern electrical and energy systems. – Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine, Novemder 15 – 17, 2017.– p.172 – 175.

А. А. Ставинський, О. С. Садовий, О. М. Циганов. Втрати активної потужності в електромагнітних системах однофазних трансформаторів і реакторів з витими магнітопроводами.

Показано особливості розрахунку втрат активної потужності і оптимізації трансформаторів і реакторів за критерієм мінімуму втрат на основі об’єктивних функцій з безрозмірними індексами технічного рівня і методу інваріантних відносних керованих змінних. Визначено вплив на втрати активної потужності заміни прямокутних утворювальних контурів стрижнів і обмотувальних котушок на шестигранні у варіантах плоских і радіальних тристержневих статичних електромагнітних систем з витими магнітопроводами при частотах 50 Гц і 400 Гц.

А. А. Ставинский, А. С. Садовой, А. Н. Цыганов. Потери активной мощности в электромагнитных системах однофазных трансформаторов и реакторов с витыми магнитопроводами.

Показаны особенности расчета потерь активной мощности и оптимизации трансформаторов и реакторов по критерию минимума потерь на основе объективных функций с безразмерными индексами технического уровня и метода инвариантных относительных управляемых переменных. Определено влияние на потерю активной мощности замены прямоугольных образующих контуров стержней и обмоточных катушек на шестигранниках в вариантах плоских и радиальных трехстержневых статических электромагнитных систем с витыми магнитопроводами при частотах 50 Гц и 400 Гц.

Випуск №2 (98), 2018

stavinskiy.pdf
Size: 0.50

Л. В. Шуліка. Поліморфізм локусів MSTN та INS у зв’язку з показниками живої масим’ясо-яєчних курей.

УДК 636.5: 577.21

Л. В. Шуліка, молодший науковий співробітник
Науковий керівник – Р.О. Кулібаба, канд. с.-г. наук, с.н.с.
Інститут тваринництва НААН

Проаналізовано показники живої маси курей лінії Г2 у віці 17, 21 та 27 тижнів залежно від генотипів за локусами MSTN та INS. Жива маса курей на 21-й тиждень життя виявилася достовірно вищою (p≤0,05) у гетерозигот AG порівняно з гомозиготами GG за мутацією MSTN G2109A на 8,1 %; з середньопопуляційним значенням – на 5,3 %. За мутацією INS A+3971G достовірних відмінностей не виявлено.

Ключові слова: ген інсуліну, ген міостатину, поліморфізм, молекулярно-генетичний маркер, рестрикція, жива маса, кури.

Поліморфізм локусів MSTN та INS у зв’язку з показниками живої масим’ясо-яєчних курей

Polymorphism of MSTN and INS loci in connection with live weight indexes of chickens.(анотація)

Список використаних джерел:

1. OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026 / OECD/FAO. – Paris: OECD Publishing, 2017. – 140 p.
2. Бовсуновський В. В. Особливості розвитку ринку продукції тваринництва України / В. В. Бовсуновський // Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. – 2012. – № 108. – С. 29–36.
3. Пустова Н. В. Селекційно-генетичні та біологічні особливості курей різної селекції : монографія / Н. В. Пустова ; за ред. Й. З. Сірацького та Є. І. Федорович. – Київ : Люксар, 2009. – 152 с.
4. Вертійчук А. І. Стан племінної роботи у птахівництві України. / А. І. Вертійчук // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – 2010. – №. 3 (72). – С. 149–152.
5. Современные методы генетического контроля селекционных процессов и сертификация племенного материала в животноводстве : учеб. пособие / Н. А. Зиновьева, П. М. Кленовицкий, Е. А. Гладырь, А. А. Никишов. – Москва : РУДН, 2008. – 329 с.
6. Кулібаба Р. О. Використання різних типів молекулярно-генетичних маркерів (PCR-RFLP, Indel) у селекційній роботі з птицею порід Полтавська глиняста та Бірківська барвиста : метод. рекомендації / Р. О. Кулібаба, Ю. В. Ляшенко, П. С. Юрко. – Бірки : ДДСП НААН, 2015. – 18 с.
7. Association of Polymorphic Variants in MSTN, PRL, and DRD2 Genes with Intensity of Young Animal Growth in Pushkin Breed Chickens / O. V. Mitrofanova, N. V. Dementeva, A. A. Krutikova [et al] // Cytology and Genetics. – 2017. – Vol. 51 (3). – P. 179–184.
8. Xu Z. Overview of Genomic Insights into Chicken Growth Traits Based on Genome-Wide Association Study and microRNA Regulation / Z. Xu, Q. Nie, X. Zhang // Current genomics. – 2013. – Vol. 14 (2). – P. 137–146.
9. Associations of myostatin gene polymorphisms with performance and mortality traits in broiler chickens / X. Ye, S. R. Brown, K. Nones [et al] // Genetics Selection Evolution. – 2007. – Vol. 39. – P. 73–89.
10. Связь генотипов по однонуклеотидным заменам в гене миостатина с показателями живой массы у кур Юрловской голосистой породы / О. В. Митрофанова, Н. В. Дементьева, В. И. Тыщенко [и др] // Генетика и разведение животных. – 2015. – № 1. – С. 39–42.
11. Effect of an exon 1 mutation in the myostatin gene on the growth traits of the Bian chicken / G. X. Zhang, X. H. Zhao, J. Y. Wang [et al] // Animal Genetics. – 2012. – Vol. 43 (4). – P. 458–459.
12. Association of Single Nucleotide Polymorphisms of the Insulin Gene with Chicken Early Growth and Fat Deposition / F. F. Qiu, Q. H. Nie, C. L. Luo [et al] // Poultry Science. – 2006. – Vol. 85. – P. 980–985.
13. Вирощування, утримання та годівля яєчних та м’ясо-яєчних курей : наук.-практ. посібник / О. О. Катеринич, С. М. Панькова, О. В. Терещенко [та ін]. – Бiрки: ДДСП НААН, 2017. – 64 с.
14. Меркурьева Е. К. Генетические основы селекции в скотоводстве / Е. К. Меркурьева. – Москва: Колос, 1977. – 240 с.
15. Реброва О. Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA / О. Ю. Реброва. – Москва: МедиаСфера, 2002. – 312 с.
16. Белая Е. В. Оценка ассоциации полиморфных генов соматотропинового каскада с уровнем продуктивности крупного рогатого скота / Е. В. Белая, М. Е. Михайлова // Весці нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя біялагічных навук. – 2014. – № 4. – С. 36–42.
17. Розведення, вирощування та утримання бірківських м’ясо-яєчних курей : рекомендації по розведенню / Катеринич О.О., Рябоконь Ю.О., Бондаренко Ю.В. [та ін]. – Бірки, 2005. – 52 с.

Л. В. Шулика. Полиморфизм локусов MSTN и INS в связи с показателями живой массы мясо-яичных кур.

Проанализированы значения живой массы кур линии Г2 в возрасте 17, 21 и 27 недель в зависимости от генотипов по локусам MSTN и INS. Живая масса кур на 21-ю неделю жизни оказалась достоверно более высокой (p≤0,05) у гетерозигот AG в сравнении с гомозиготами GG по мутации MSTN G2109A на 8,1 %; со среднепопуляционным значением – на 5,3 %. По мутации INS A+3971G достоверных различий не выявлено.

L. Shulika. Polymorphism of MSTN and INS loci in connection with live weight indexes of chickens.

Chickens live weight values of line G2 in the age of 17, 21 and 27 weeks of life depending on the genotypes of MSTN and INS loci was analyzed. Chickens live weight on the 21th week of life was reliably higher (p≤0,05) for AG heterozygotes comparing to GG homozygotes of MSTN G2109A mutation on 8,1 %; to population mean value – on 5,3 %. There were no significant differences for INS A+3971G mutation.

Випуск №2 (98), 2018

shulika.pdf
Size: 0.33