Економічна ефективність племінного свинарства півдня України

УДК 636.082:338.43

О. М. Вишневська, доктор економічних наук, професор
В. О. Мельник, кандидат біологічних наук, доцент
О. О. Кравченко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

У роботі досліджено теоретичні й практичні проблеми підвищення економічної ефективності племінного свинарства та його вплив на виробництво свинини у господарствах південного регіону України. Проаналізовано результати діяльності племінних господарств, динаміку їх виробничо-економічних показників, вивчено закономірності формування економічної ефективності галузі свинарства та фактори, що впливають на її рівень. Обґрунтовано пропозиції щодо основних напрямів розвитку свинарства, необхідності подальшого вдосконалення селекційно-племінної роботи, її організації та підвищення економічної ефективності виробництва свинини в господарствах усіх форм власності.

Ключові слова: виробництво свинини, племінна справа, племінне господарство, ефективність, собівартість, ціна, прибуток, рентабельність, племінні свиноматки, кнури-плідники.

Економічна ефективність племінного свинарства півдня України. (текст статті)

Economic efficiency of pedigree pig breeding South of Ukraine. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Вишневська О.М. Ресурсний потенціал аграрного сектора економіки України: соціально-економічні та екологічні аспекти : монографія / О. М. Вишневська. – Миколаїв : МНАУ, 2011. – 487 с.
2. Вишневська О.М. Розвиток економіки галузі на біоекономічних засадах: теоретичні і практичні аспекти : монографія / О. М. Вишневська, О. А. Літвак, С. М. Літвак. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 242 с.
3. Мельник В. О. Біотехнологія відтворення в племінному свинарстві : монографія / В. О. Мельник, О. О. Кравченко. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 192 с.
4. Мельник Ю. Ф. Методичні аспекти ефективності селекції від інновацій у тваринництві / Ю. Ф. Мельник, В. П. Буркат, П. І. Шаран // Вісник аграрної науки. – №10. – 2006. – C. 47–51.
5. Морaру И. Энциклопедия воcпроизводcтвa / [И. Морaру, Т. Фогльмaйр, A. Гриccлер и др.]. – К. : Aгрaр Медиен Укрaинa, 2012. – 224 c.
6. Ресурсозберігаючі технології виробництва свинини: теорія і практика : навч. посіб. / [О. М. Царенко, О. В. Крятов, Р. Є. Крятова, Л. В. Бондарчук]. – Суми : Університетська книга, 2004. – 269 с.
7. Смислов А. Л. Економіка свинарства / А. Л. Смислов. – К. : Вища освіта, 2006. – 268 с.

О. Н. Вишневская, В. А. Мельник, Е. А. Кравченко. Экономическая эффективность племенного свиноводства юга Украины.

В работе исследованы теоретические и практические проблемы повышения экономической эффективности племенного свиноводства и его влияние на производство свинины в хозяйствах южного региона Украины. Проанализированы результаты деятельности племенных хозяйств, динамика их производственно-экономических показателей, изучены закономерности формирования экономической эффективности отрасли свиноводства и факторы, влияющие на ее уровень. Обоснованы предложения по основным направлениям развития свиноводства, необходимости дальнейшего совершенствования селекционно-племенной работы, ее организации и повышения экономической эффективности производства свинины в хозяйствах всех форм собственности.

O. Vyshnevska, V. Melnyk, O. Kravchenko. Economic efficiency of pedigree pig breeding South of Ukraine.

In this research work the theoretical and practical problems of increasing of the economic efficiency of pig breeding and its impact on pork production on the farms of the Southern region of Ukraine are researched. The results of breeding farms activity, the dynamics of their production and economic indicators are analized the patterns of formation of pig breeding economic efficiency and factors that influence its level are studied. Proposals of the main directions of pig production, the need to further improve ment of selection and breeding work, its organization and improvement of the economic efficiency of pork production on the farms of all types of propertyare substantiated.

Випуск №2 (94), 2017

Ефективність регуляторів росту, хімічних і біологічних препаратів проти Alternaria Solani та Phytophthora infestans картоплі

УДК 632.9:633.49

С. В. Федорчук, аспірант
Житомирський національний агроекологічний університет

Cтаття присвячена дослідженню ефективності стимуляторів росту, хімічних і біологічних фунгіцидів проти альтернаріозу та фітофторозу картоплі. Встановлено, що застосування на сортах різних за стійкістю до хвороб регуляторів росту знижує розвиток патогенів альтернаріозу на 8,3–47,0%, фітофторозу – 3,0–55,7%; хімічних препаратів – на 6,5-23,0% альтернаріозу та 1,5-25,3% фітофторозу; біопрепаратів – на 7,7-35,1% альтернаріозу та 3,5-33,5% фітофторозу. На основі проведених досліджень виявлено, що найбільш ефективними були хімічні препарати Акробат МЦ, Антракол 70 WP, з біологічних препаратів – Фітоспорин-М, а з регуляторів росту – Гумісол.

Ключові слова: альтернаріоз, фітофтороз, картопля, сорт, регулятори росту, фунгіциди, біологічні препарати.

Ефективність регуляторів росту, хімічних і біологічних препаратів проти Alternaria Solani та Phytophthora infestans картоплі. (текст статті)

Efficiency of growth-regulating chemicals and biological drugs against Alternaria Solani and Phytophthora infestans of potato. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Иванюк В. Г. Защита картофеля от болезней, вредителей и сорняков / В. Г. Иванюк, С. А. Банадысев, Г. К. Журомский. – Минск : Белпринт, 2005. – 696 с.
2. Положенець В. М. Фунгіциди проти альтернаріозу картоплі / В. М. Положенець, Л. В. Немерицька, І. А. Журавська // Карантин і захист рослин : науково-виробничий журнал. – К.: НААЕУ, 2012. – № 6. – С. 24–26.
3. Калач В. И. Использование фитофунгицидов в защите картофеля от болезней / В. И. Калач, В. Г. Иванюк // Актуальные проблемы современного картофелеводства. – 2003. – № 2. – С. 43–47.
4. Кравченко О. А. Застосування регуляторів росту рослин у сучасній технології вирощування картоплі / О. А. Кравченко, М. Г. Шарапа, П. Ф. Каліцький // Картоплярсто України. – 2007. – № 3–4. – С. 9–12.
5. Борова В. П. Влияние биопрепаратов на продуктивность картофеля / В. П. Борова, Г. С. Иванова // Защита и карантин растений. – 2001. – №11. – С. 19–24.
6. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. – М.: Колос, 1985. – 336 с
7. Защита картофеля от болезней, вредителей и сорняков / А. С. Воловик, В. М. Глёз, А. И. Замотаев, В. Н. Зейрук. – М. : Агропромиздат, 1989. – 205 с.

С. В. Федорчук. Эффективность регуляторов роста, химических и биологических препаратов против Alternaria Solani и Phytophthora infestans картофеля.

Статья посвящена исследованию эффективности стимуляторов роста, химических и биологических фунгицидов против альтернариоза и фитофтороза картофеля. Установлено, что применение регуляторов роста снижает развитие патогенов на сортах различных по устойчивости альтернариоза на 8,3-47,0%, фитофтороза – 3,0-55,7%; химических препаратов на 6,5-23,0% альтернариоза и 1,5-25,3% фитофтороза; биопрепаратов на 7,7-35,1% альтернариоза и 3,5-33,5% фитофтороза. На основе проведенных исследований выявлено, что наиболее эффективными были химические препараты Акробат МЦ, Антракол 70 WP, из биологических препаратов – Фитоспорин-М., а регуляторов роста – Гумисол.

S. Fedorchuk. Efficiency of growth-regulating chemicals and biological drugs against Alternaria Solani and Phytophthora infestans of potato.

The article is devoted to studying the efficiency of growth-regulating chemicals and biological fungicidal agents against early blight and late blight of potato. It was established that usage of growth-regulating chemicals decreases evolution of pathogenic agents on breeds with different tolerance to early blight by 8,3 – 47,0%, to late blight by 3,0 – 55,7%; using agrochemicals – by 6,5 – 23,0% for early blight and 1,5 – 25,3% for late blight; biological preparations – by 7,7 – 35,1% for early blight and 3,5 – 33,5% for late blight. On the basis of the completed study it was revealed that the most efficient agrochemicals were Akrobat MTs, Antrakol 70 WP; while among biological preparations it was Fitosporyn-M, and among growth-regulating chemicals it was Gumisol.

Випуск №2 (94), 2017

Поглинання та використання сонячної енергії посівами сої за різних умов вирощування

УДК 551.521.37:633.34:631.5:631.67

Л. І. Онуфран, кандидат сільськогосподарських наук
В. І. Нетіс, здобувач
Інститут зрошуваного землеробства НААН

У статті наведено результати досліджень поглинання та використання сонячної енергії посівами сої за різних заходів вирощування в умовах зрошення. Кращі умови для поглинання та використання фотосинтетичної активної радіації (ФАР) посівами сої були за норми висіву 600 тис./га та фону живлення N30P40 + інокуляція насіння.

Ключові слова: соя, сонячна енергія, сорт, норма висіву, фон живлення.

Поглинання та використання сонячної енергії посівами сої за різних умов вирощування. (текст статті)

The absorption and utilization of solar energy by soybean crops under different growing conditions. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Ничипорович А.А. Пути управления фотосинтетической деятельностью растений с целью повышения их продуктивности / А.А. Ничипорович // Физиология с.-х. растений. –1967.– Т.1. – С.309-353.
2. Чинчик О.С. Оптимізація сортової агротехніки вирощування сої за рахунок способу сівби та удобрення в умовах Західного Лісостепу України : автореф. канд. с.-г. наук. спец.: 06.01.09 “Рослинництво” / О.С. Чинчик. – Кам’янець-Подільський, 2008. – 20 с.
3. Wells R. Soybean growth response to plant density: Relationship among canopy photosynthesis, leaf area and light interception / R. Wells // Crop Science. – 1991. –31. – P. 755-761.
4. Anil Kumar. Radiation use efficiency and weather parameter influence during life cycle of soybean / Anil Kumar // American-Eurasian Journal of Agronomy,. – 2008. – № 1 (2). – Р. 41-44.
5. Леман В.М. Курс светокультуры растений: – Изд. 2-е перераб. и доп. учеб. пособие для с.-х. вузов / В.М. Леман. – М. : Высшая школа, 1976. – 271 с.
6. Коковіхін С.В. Теоретичні основи та агроекологічне обґрунтування заходів оптимізації продукційних процесів рослин у зрошуваних агрофітоценозах Південного Степу України : автореф. на здобуття наук. ступеня док. с.-г. наук: спец. 06.01.09 “Рослинництво” / С.В. Коковіхін. – Херсон, 2010. – 40,[1] с.
7. Нурмакова Ж.И. Фотосинтетические особенности сорго, сои и их смешанных посевов в агроэкосистемах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http агасу рф files documents 44-redaktor nauka izdaniya perspective prsk-2013-1-196-201 pdf.
8. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М. : Агропромиздат, 1985. – 351 с.
9. Агробиологические особенности возделывания сои в Украине / Ф.Ф. Адамень, В.А. Вергунов, П.Н. Лазер, И.Н. Вергунова. – К. : Аграрна наука, 2006. – 456 с.
10. Перелет Н.А.Распределение фотосинтетически активной радиации (ФАР) на территории Украины / Н.А. Перелет // Труды УкрНИГМИ. – М. : Гидрометеоиздат, 1971. – вып.102. – С.3-12.
11. Lambers H. Plant Physiological Ecology. Second Edition / H. Lambers, F.S. Chapin, T.L. Pons. – Science + Business Media, 2008. – 604 p.
12. Response of soybeans to two row spacing and two soil water levels. 1. An analysis of biomass accumulation, canopy development, solar radiation interception and components of seed yield / H.M. Taylor, W.K. Mason, A.T. Bennie, H.R. Rowse // Field Crops Research. – 1982. – 5. – P.1-14.
13. Shibles R.M. Leaf area, solar radiation interception and dry matter production by soybean / R.M. Shibles, C.R. Weber //Crop Science. – 1965. – 5. – Р. 755-757.
14. Lee C.D. Soybean response to plant population at early and planting dates in the Mid-South / C.D. Lee, D.B. Egli, D.M. Krony //Agronomy Journal. – 2008. – №100. – Р. 1-6.
15. Ількун Г.М. Енергетичний баланс рослин / Г.М. Ількун. – Київ : Наукова думка, 1967. – 235 с.

Л. И. Онуфран, В. И. Нетис. Поглощение и использование солнечной энергии посевами сои при различных условиях выращивания.

В статье приведены результаты исследований поглощения и использования солнечной энергии посевами сои при различных приемах выращивания в условиях орошения. Лучшие условия для поглощения и использования фотосинтетической активной радиации (ФАР) посевами сои были при норме высева 600 тыс./га и фоне питания N30P40 + инокуляция семян.

L. Onufran, V. Netis. The absorption and utilization of solar energy by soybean crops under different growing conditions.

The article presents the results of studies on absorption and utilization of solar energy in soybean crops at different methods of cultivation under irrigation conditions. The best conditions for the absorption and utilization of photosynthetic active radiation (PAR) by the soybean crops were at the seeding rate of 600 thousand/ha and at the nutrition background which was N30P40 + inoculation of seeds.

Випуск №2 (94), 2017

Поглинання та використання сонячної енергії посівами сої за різних умов вирощування

УДК 551.521.37:633.34:631.5:631.67

Л. І. Онуфран, кандидат сільськогосподарських наук
В. І. Нетіс, здобувач
Інститут зрошуваного землеробства НААН

У статті наведено результати досліджень поглинання та використання сонячної енергії посівами сої за різних заходів вирощування в умовах зрошення. Кращі умови для поглинання та використання фотосинтетичної активної радіації (ФАР) посівами сої були за норми висіву 600 тис./га та фону живлення N30P40 + інокуляція насіння.

Ключові слова: соя, сонячна енергія, сорт, норма висіву, фон живлення.

Поглинання та використання сонячної енергії посівами сої за різних умов вирощування. (текст статті)

The absorption and utilization of solar energy by soybean crops under different growing conditions. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Ничипорович А.А. Пути управления фотосинтетической деятельностью растений с целью повышения их продуктивности / А.А. Ничипорович // Физиология с.-х. растений. –1967.– Т.1. – С.309-353.
2. Чинчик О.С. Оптимізація сортової агротехніки вирощування сої за рахунок способу сівби та удобрення в умовах Західного Лісостепу України : автореф. канд. с.-г. наук. спец.: 06.01.09 “Рослинництво” / О.С. Чинчик. – Кам’янець-Подільський, 2008. – 20 с.
3. Wells R. Soybean growth response to plant density: Relationship among canopy photosynthesis, leaf area and light interception / R. Wells // Crop Science. – 1991. –31. – P. 755-761.
4. Anil Kumar. Radiation use efficiency and weather parameter influence during life cycle of soybean / Anil Kumar // American-Eurasian Journal of Agronomy,. – 2008. – № 1 (2). – Р. 41-44.
5. Леман В.М. Курс светокультуры растений: – Изд. 2-е перераб. и доп. учеб. пособие для с.-х. вузов / В.М. Леман. – М. : Высшая школа, 1976. – 271 с.
6. Коковіхін С.В. Теоретичні основи та агроекологічне обґрунтування заходів оптимізації продукційних процесів рослин у зрошуваних агрофітоценозах Південного Степу України : автореф. на здобуття наук. ступеня док. с.-г. наук: спец. 06.01.09 “Рослинництво” / С.В. Коковіхін. – Херсон, 2010. – 40,[1] с.
7. Нурмакова Ж.И. Фотосинтетические особенности сорго, сои и их смешанных посевов в агроэкосистемах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http агасу рф files documents 44-redaktor nauka izdaniya perspective prsk-2013-1-196-201 pdf.
8. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М. : Агропромиздат, 1985. – 351 с.
9. Агробиологические особенности возделывания сои в Украине / Ф.Ф. Адамень, В.А. Вергунов, П.Н. Лазер, И.Н. Вергунова. – К. : Аграрна наука, 2006. – 456 с.
10. Перелет Н.А.Распределение фотосинтетически активной радиации (ФАР) на территории Украины / Н.А. Перелет // Труды УкрНИГМИ. – М. : Гидрометеоиздат, 1971. – вып.102. – С.3-12.
11. Lambers H. Plant Physiological Ecology. Second Edition / H. Lambers, F.S. Chapin, T.L. Pons. – Science + Business Media, 2008. – 604 p.
12. Response of soybeans to two row spacing and two soil water levels. 1. An analysis of biomass accumulation, canopy development, solar radiation interception and components of seed yield / H.M. Taylor, W.K. Mason, A.T. Bennie, H.R. Rowse // Field Crops Research. – 1982. – 5. – P.1-14.
13. Shibles R.M. Leaf area, solar radiation interception and dry matter production by soybean / R.M. Shibles, C.R. Weber //Crop Science. – 1965. – 5. – Р. 755-757.
14. Lee C.D. Soybean response to plant population at early and planting dates in the Mid-South / C.D. Lee, D.B. Egli, D.M. Krony //Agronomy Journal. – 2008. – №100. – Р. 1-6.
15. Ількун Г.М. Енергетичний баланс рослин / Г.М. Ількун. – Київ : Наукова думка, 1967. – 235 с.

Л. И. Онуфран, В. И. Нетис. Поглощение и использование солнечной энергии посевами сои при различных условиях выращивания.

В статье приведены результаты исследований поглощения и использования солнечной энергии посевами сои при различных приемах выращивания в условиях орошения. Лучшие условия для поглощения и использования фотосинтетической активной радиации (ФАР) посевами сои были при норме высева 600 тыс./га и фоне питания N30P40 + инокуляция семян.

L. Onufran, V. Netis. The absorption and utilization of solar energy by soybean crops under different growing conditions.

The article presents the results of studies on absorption and utilization of solar energy in soybean crops at different methods of cultivation under irrigation conditions. The best conditions for the absorption and utilization of photosynthetic active radiation (PAR) by the soybean crops were at the seeding rate of 600 thousand/ha and at the nutrition background which was N30P40 + inoculation of seeds.

Випуск №2 (94), 2017

Поглинання та використання сонячної енергії посівами сої за різних умов вирощування

УДК 551.521.37:633.34:631.5:631.67

<strongЛ. І. Онуфран, кандидат сільськогосподарських наук
В. І. Нетіс, здобувач
Інститут зрошуваного землеробства НААН

У статті наведено результати досліджень поглинання та використання сонячної енергії посівами сої за різних заходів вирощування в умовах зрошення. Кращі умови для поглинання та використання фотосинтетичної активної радіації (ФАР) посівами сої були за норми висіву 600 тис./га та фону живлення N30P40 + інокуляція насіння.

Ключові слова: соя, сонячна енергія, сорт, норма висіву, фон живлення.

Поглинання та використання сонячної енергії посівами сої за різних умов вирощування. (текст статті)

The absorption and utilization of solar energy by soybean crops under different growing conditions. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Ничипорович А.А. Пути управления фотосинтетической деятельностью растений с целью повышения их продуктивности / А.А. Ничипорович // Физиология с.-х. растений. –1967.– Т.1. – С.309-353.
2. Чинчик О.С. Оптимізація сортової агротехніки вирощування сої за рахунок способу сівби та удобрення в умовах Західного Лісостепу України : автореф. канд. с.-г. наук. спец.: 06.01.09 “Рослинництво” / О.С. Чинчик. – Кам’янець-Подільський, 2008. – 20 с.
3. Wells R. Soybean growth response to plant density: Relationship among canopy photosynthesis, leaf area and light interception / R. Wells // Crop Science. – 1991. –31. – P. 755-761.
4. Anil Kumar. Radiation use efficiency and weather parameter influence during life cycle of soybean / Anil Kumar // American-Eurasian Journal of Agronomy,. – 2008. – № 1 (2). – Р. 41-44.
5. Леман В.М. Курс светокультуры растений: – Изд. 2-е перераб. и доп. учеб. пособие для с.-х. вузов / В.М. Леман. – М. : Высшая школа, 1976. – 271 с.
6. Коковіхін С.В. Теоретичні основи та агроекологічне обґрунтування заходів оптимізації продукційних процесів рослин у зрошуваних агрофітоценозах Південного Степу України : автореф. на здобуття наук. ступеня док. с.-г. наук: спец. 06.01.09 “Рослинництво” / С.В. Коковіхін. – Херсон, 2010. – 40,[1] с.
7. Нурмакова Ж.И. Фотосинтетические особенности сорго, сои и их смешанных посевов в агроэкосистемах [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http агасу рф files documents 44-redaktor nauka izdaniya perspective prsk-2013-1-196-201 pdf.
8. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – М. : Агропромиздат, 1985. – 351 с.
9. Агробиологические особенности возделывания сои в Украине / Ф.Ф. Адамень, В.А. Вергунов, П.Н. Лазер, И.Н. Вергунова. – К. : Аграрна наука, 2006. – 456 с.
10. Перелет Н.А.Распределение фотосинтетически активной радиации (ФАР) на территории Украины / Н.А. Перелет // Труды УкрНИГМИ. – М. : Гидрометеоиздат, 1971. – вып.102. – С.3-12.
11. Lambers H. Plant Physiological Ecology. Second Edition / H. Lambers, F.S. Chapin, T.L. Pons. – Science + Business Media, 2008. – 604 p.
12. Response of soybeans to two row spacing and two soil water levels. 1. An analysis of biomass accumulation, canopy development, solar radiation interception and components of seed yield / H.M. Taylor, W.K. Mason, A.T. Bennie, H.R. Rowse // Field Crops Research. – 1982. – 5. – P.1-14.
13. Shibles R.M. Leaf area, solar radiation interception and dry matter production by soybean / R.M. Shibles, C.R. Weber //Crop Science. – 1965. – 5. – Р. 755-757.
14. Lee C.D. Soybean response to plant population at early and planting dates in the Mid-South / C.D. Lee, D.B. Egli, D.M. Krony //Agronomy Journal. – 2008. – №100. – Р. 1-6.
15. Ількун Г.М. Енергетичний баланс рослин / Г.М. Ількун. – Київ : Наукова думка, 1967. – 235 с.

Л. И. Онуфран, В. И. Нетис. Поглощение и использование солнечной энергии посевами сои при различных условиях выращивания.

В статье приведены результаты исследований поглощения и использования солнечной энергии посевами сои при различных приемах выращивания в условиях орошения. Лучшие условия для поглощения и использования фотосинтетической активной радиации (ФАР) посевами сои были при норме высева 600 тыс./га и фоне питания N30P40 + инокуляция семян.

L. Onufran, V. Netis. The absorption and utilization of solar energy by soybean crops under different growing conditions.

The article presents the results of studies on absorption and utilization of solar energy in soybean crops at different methods of cultivation under irrigation conditions. The best conditions for the absorption and utilization of photosynthetic active radiation (PAR) by the soybean crops were at the seeding rate of 600 thousand/ha and at the nutrition background which was N30P40 + inoculation of seeds.

Випуск №2 (94), 2017

Вплив строків висіву насіння на фотосинтетичну діяльність базиліку в умовах плівкових теплиць

УДК 633.8:631.23

О. П. Прісс, доктор технічних наук, доцент
І. О. Бурдіна, аспірант
Таврійський державний агротехнологічний університет

У статті досліджено вплив різних строків висіву насіння п’яти сортів базиліку на продуктивність рослин, накопичення ними сухих речовин, площу листової поверхні та її пігментний комплекс в умовах плівкових теплиць з технічним опаленням.
Встановлено, що на рівень чистої продуктивності фотосинтезу (ЧПФ) васильків справжніх у більшій мірі впливав фактор сорту: 93,5%. За фотосинтетичною діяльністю виділялися сорти Сяйво та Рутан, ЧПФ яких більша за контрольний сорт Бадьорий в 1,5 – 2,0 рази відповідно. Збільшення рівня ЧПФ пояснюється більшою площею листя, фондом пігментів та інтенсивнішим їх функціонуванням, що, в свою чергу, вплинуло на зростання кількості сухих речовин.

Ключові слова: базилік, насіння, строки висіву, біомаса, площа листя, пігментний комплекс, чиста продуктивність фотосинтезу.

Вплив строків висіву насіння на фотосинтетичну діяльність базиліку в умовах плівкових теплиць. (текст статті)

Influence of sowing terms on photosynthetic activity of basil in the conditions of the greenhouses. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Виробництво овочевої продукції в Україні / В. І. Лихацький, О. І. Улянич, З. І. Ковтунюк, Г. Я. Слободяник // Збірник наукових праць Уманського ДАУ. – Умань, 2004. – Вип. 58. – С. 296-302.
2. Гіль Л. С. Сучасні технології овочівництва закритого і відкритого грунту. Ч.1. Закритий ґрунт : навчальний посібник / Л. С. Гіль, А. І. Пашковський, Л. Т. Суліма – Вінниця : Нова книга, 2008. –261 с.
3. Носенко Ю. Вирощуємо царську траву. Базилік / Ю. Носенко // AGROEXPERT. – 2010. –№10. – С. 40-42.
4. Бурдіна І. О. Вплив строків висіву насіння на ріст, розвиток та формування врожайності васильків справжніх (Ocimum basilicum L.) / І. О. Бурдіна, О. П. Прісс // Таврійський науковий вісник : науковий журнал. – Херсон : Грінь Д. С., 2017. – Вип. 97. – С. 100-112.
5. Трояновська О. М. Обґрунтування основних елементів технології конвеєрного вирощування васильків справжніх в умовах південної частини Лісостепу західного [Текст] : автореф. дис. … к. с.-г. н.: спец. 06.01.06 «Овочівництво» / О. М. Трояновська. – Харків, 2014. – 20 с.
6. Улянич О. І. Науково-теоретичне обґрунтування технології вирощування зеленних і пряноароматичних рослин в Лісостепу України [Текст] : автореф. дис. … д. с.-г. н.: спец. 06.01.06 «Овочівництво» / О. І. Улянич. – Київ, 2010. – 41 с.
7. Беленький А. И. Украинскому рынку не хватает оптовых партий зелени отечественного производства / А. И. Беленький // Овощеводство. – 2006. – №12.– С. 23 – 25.
8. Завадская О. Зеленные овощи – витамины круглый год / О. Завадская // Овощеводство. – 2007. – №6. – С. 18 – 20.
9. Сыч З. Д. Послеуборочная подготовка овощей к логистике: пряные и зеленные растения для свежего потребления / З. Д. Сыч // Овощеводство. – 2009. – № 9. – С. 12 – 17.
10. Nurzyńska-Wierdak R. Response of different basil cultivars tonitrogen and potassium fertilization: total and mineral nitrogen content in herb / R. Nurzyńska-Wierdak, E. Rożek, B. Borowski // Acta Sci.Pol., Hortorum Cultus. – 2011. – №10. – Р. 217 – 232.
11. Ramezani S. Improved growth, field and essentials oil contentof basil grown under different levels of phosphorus sprays in the field / S. Ramezani, M. R. Rezaei, P. Sotoudehnia // J. Appl. Biol. Sci. – 2009. – №3. – Р. 96 – 101.
12. Rao E.V.S.P. Nitrogen and potassium nutrition of French basil (Ocimum basilicum L.) / E.V.S.P. Rao, K. Puttana, R.S.G. Rao, S. Ramesh // J. Spices Aromat. Plants. – 2007. – № 16. – Р. 99 – 105.
13. Казчук Т. С. Продуктивність васильків справжніх залежно від сорту в умовах ННВВ Уманського НУС / Т. С. Казчук // Збірник студентських наукових праць Уманського національного університету садівництва. Ч. ІІ: Сільськогосподарські і біологічні науки. – Умань, 2011. – С. 58-63.
14. Готман Н. Вплив схем розміщення на ріст, розвиток і врожайність базиліку в умовах ННВВ Уманського НУС / Н. Готман // Збірник студентських наукових праць Уманського національного університету садівництва. Ч. ІІ: Сільськогосподарські і біологічні науки. – Умань, 2011. – С. 58 – 62.
15. Бурдіна І. О. Вплив компонентного складу субстрату на пігментний комплекс та фотосинтетичну продуктивність васильків справжніх [Електронний ресурс] / І. О. Бурдіна, О. П. Прісс // Науковий вісник Національного ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія: Агрономія. – Київ, 2016. – Вип. 235. – С. 40-47. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_agr_2016_235_6.
16. Ракова Н. Ю. Фармакологічні властивості, використання та перспективи введення в культуру васильків справжніх в господарствах різних форм власності / Н. Ю. Ракова, Т. О. Бєлова // Інноваційні аспекти технологій вирощування, зберігання і переробки продукції рослинництва : : матеріали ІІІ науково-практичної інтернет-конференції, м. Полтава, 21–22 квітня 2015 р. / Полтавська державна аграрна академія. – Полтава, 2015. – С.131-133.
17. Василенко О. В. Обґрунтування технологічних заходів вирощування васильків справжніх у Правобережному Лісостепу України [Текст] : автореф. дис. … к. с.-г. н.: спец. 06.01.06 «Овочівництво» / О. В. Василенко. – Київ, 2009. – 20 с.
18. Вплив строків висіву насіння на ростові процеси та урожайність базиліку / Н. П. Садовська, А. Ф. Гамор, Г. Б. Попович, М. В. Єрке // Збірник наукових праць «Агробіологія». – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 2. – С. 118-123.
19. Sadeghi S. The effect of plant density and sowing date on yield of Basil (Ocimum basilicum L.) in Iran / S.Sadeghi, A.Rahnavard, Z. Y. Ashrafi // Journal of Agricultural Technology. – 2009. – Т. 5. – №. 2. – Р. 413-422.
20. Kosecka D. Effeck ofsowingdateon theyielding of sweet basil cultivated for a buntch harvestinclimatic conditions of western pomerranian region of Poland / D. Kosecka, D. Jadczak, M. Grzeszczuk, M. Berova // Journal of International Scientific Publications: Agriculture and Food. – 2010. – Vol. 2. – Р. 99 – 105.
21. Syvash O. O. Evolutionary analysis of chlorophyll b functional role in photosynthetic apparatus / O. O. Syvash, O. K. Zolotaro’va // Ukr. Botan. Journ. – 2001. – № 58. – Р. 26-32.
22. Jadczak D. Wpływ terminu siewu i odległości rzędów na plonowanie bazylii pospolitej (Ocimum basilicumL) / D. Jadczak // Roczniki AR Poznań. – 2007. –№. 383.– Р. 505 – 509.
23. Ziombra M. Wpływ metody uprawy na plonowanie trzech odmian bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.) / М. Ziombra // Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Suppl. – 2001. – № 9. – Р. 135 – 141.
24. Ziombra M. Wpływ sposobu uprawy na plon i zawartość olejków eterycznych w zielu bazylii / М. Ziombra // Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Ogrodnictwo. – 2000. – № 3. – Р. 579 – 583.
25. Бондаренко Г. Л. Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві / Г. Л. Бондаренко, К. І. Яковенко. – Х. : Основа, 2001. – 369 с.
26. Мусієнко М. М. Фізіологія рослин: практикум / М. М. Мусієнко. – К.,1995. – 191с.
27. Грицаєнко З. М. Методи біологічних та агрохімічних досліджень рослин і ґрунтів / З. М. Грицаєнко, А. О. Грицаєнко, В. П. Карпенко –К. : НІЧЛАВА, 2003. – 316 с.
28. Улянич О. І. Сортова технологія – важливий фактор підвищення урожайності васильків справжніх / О. І. Улянич, О. В. Рогова (Василенко) // Сучасні інтенсивні сорти та сортові технології у виробництво : матеріали наукової конференції, присвячено 120-річчю від дня народження І. М. Єрємєєва. – Умань : ДАУ, 2007. – С. 32-34.

О. П. Присс, И. А. Бурдина. Влияние сроков посева семян на фотосинтетическую деятельность базилика в условиях пленочных теплиц.

В статье исследовано влияние различных сроков посева семян пяти сортов базилика на продуктивность растений, накопление ими сухих веществ, площадь листовой поверхности и ее пигментный комплекс в условиях пленочных теплиц с техническим отоплением.
Установлено, что на уровень чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) базилика в большей степени влиял фактор сорта: 93,5%. По фотосинтетической активности выделялись сорта Сяйво и Рутан, ЧПФ которых выше, чем у контрольного сорта Бадёрый в 1,5 – 2,0 раза соответственно. Такое увеличение уровня ЧПФ объясняется большей площадью листьев, фондом пигментов и болем интенсивным их функционированием, что, в свою очередь, повлияло на увеличение количества сухих веществ.

О. Priss, I. Burdina. Influence of sowing terms on photosynthetic activity of basil in the conditions of the greenhouses.

With the expansion of the range and appearance in the production of new species and varieties of valuable and rare greens, especially aromatic, establishment of their optimal parameters of basic agricultural practices of cultivation now has special practical importance. Growing greens in greenhouse conditions solves the problem of seasonal consumption and range, so the improved growing technology of green vegetable crops in greenhouses conditions is so important.
The influence of different seed sowing terms of five basil varieties on plant productivity, their accumulation of solids, leaf surface area and its pigment complex under conditions of greenhouses with industrial heating are studied in the article.
It was determined that netphotosynthetic productivity(NPP) of basil was influenced more by the factor of the variety: 93.5%. According to photosynthetic activity, the varieties Siaivo and Rutan were distinguished, the NPP of those was higher than of Bad`oryi control variety by 1.5 to 2.0 times, according to the studied varieties.

Випуск №2 (94), 2017

МОРФОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛИСТКОВОГО АПАРАТУ ПЕРЦЮ СОЛОДКОГО ЗА ДІЇ ГІБЕРЕЛІНУ ТА ФОЛІКУРУ

УДК [581.1:582.926.2]:661.162.65/66

В. Г. Кур’ята, доктор біологічних наук, професор
В. В. Рогач, кандидат біологічних наук, доцент
О. В. Кушнір, аспірант
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського

У статті досліджено дію гіберелової кислоти (ГК3) та ретарданту фолікуру на формування листкової поверхні, мезоструктуру листків та їх фотосинтетичну активність. Встановлено, що обробка препаратами сприяла підвищенню фотосинтетичної активності, що проявлялося у накопиченні більшого вмісту вуглеводів у листках. За рахунок цього формувався більш потужний донорний потенціал рослини. Це приводило до зростання урожайності перцю солодкого. При цьому під впливом гібереліну ефект досягався за рахунок зростання площі листкової поверхні, а під впливом фолікуру – за рахунок формування більш потужної мезоструктури листків.

Ключові слова: перець солодкий, гіберелін, ретарданти, морфогенез, урожайність.

Морфофізіологічні особливості формування листкового апарату перцю солодкого за дії гібереліну та фолікуру. (текст статті)

Morphological features of leaf apparatus formation of sweet pepper under the influence of giberelin and folicure. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Икрина М.А. Регуляторы роста и развития растений : 2 т. /М.А. Икрина, А.М.Колбин. – М. : Химия, 2005. – 472 с.
2. Кур’ята В.Г. Фізіолого-біохімічні механізми дії ретардантів і етиленпродуцентів на рослини ягідних культур : дис. доктора біолог. наук: 03.00.12 / Кур’ята Володимир Григорович. – К., 1999. – 318 с.
3. Кефели В.И. Общие проблемы регуляции онтогенеза / В. И. Кефели, П. В. Власов, Л. Д. Прусакова ; под ред. Н. И. Якушкиной. // Природные и синтетические регуляторы онтогенеза растений. – М., 1990. – С.6-40
4. Кур’ята В. Г. Ретарданти-модифікатори гормонального статусу рослин / В. Г Кур’ята ; Інститут фізіології рослин і генетики рослин. // Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку.Т.1 – К. : Логос, 2009. – С.565-589
5. Регуляція фотосинтезу і продуктивність рослин: фізіологічні та екологічні аспекти/ [Т. М. Шадшина, Б. І. Гуляєв, Д. А. Кірізій та ін.]. – К. : Укр.фітосоціоцентр, 2006. – 384 с.
6. Фотосинтез.Т.2.Ассимиляция СО2 и механизмы ее регуляции. / Киризий Д. А., Стасик О. О., Прядкина Г. А., Шадшина Т. М. – Киев : Логос, 2014 – 478 с.
7. Кур’ята В. Г. Потужність фотосинтетичного апарату та насіннєва продуктивність маку олійного за дії ретарданту фолікуру / Кур’ята В. Г., Поливаний С. В. // Физиология растений и генетика. – К. : 2015. – Т.47, № 4.
8. Поливаний С.В. Фізіологічні основи застосування модифікаторів гормонального процесу маку олійного / Поливаний С.В. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2016. – 140 с.
9. Казаков Є. О. Методологічні основи постановки експерименту з фізіології рослин / Є.О. Козаков. – К. : Фітосоціоцентр, 2000. – 272 с.
10. Мокроносов А.Т. Методика количчественой оценки структуры и функциональной активности фотосинтезирующих тканей и органов / А. Т. Мокроносов, Р. А. Борзенкова // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – 1978. – Т.61, №3 – С.119-131.

В. Г. Курьята, В. В. Рогач, А. В. Кушнир. Морфофизиологические особенности формирование листового аппарата перца сладкого под действием гиббереллина и фоликура.

В статье изучено действие гибберелловой кислоты (ГК3) и ретарданта фоликура на формирование листовой поверхности, мезоструктуры листьев и их фотосинтетическую активность. Установлено, что обработка препаратами способствовала повышению фотосинтетической активности, что проявлялось в накоплении большого содержания углеводов в листьях. За счет этого формировался более мощный донорный потенциал растения. Это приводило к росту урожайности перца сладкого. При этом под влиянием гиббереллина эффект достигался в результате роста площади листовой поверхности, а под влиянием фоликура за счет формирования более мощной мезоструктуры листьев.

V. Kuryata, V. Rogach, O. Kushnir. Morphological features of leaf apparatus formation of sweet pepper under the influence of giberelin and folicure.

The article presents the results of the study on the effect of giberel acid (GA3) and the folicure retardant on the formation of leaf surface, leaf mesostructure and their photosynthetic activity. It is found that drug treatment contributed to the increase of photosynthetic activity, which was manifested in the accumulation of higher content of carbohydrates in the leaves. Due to this a more powerful donor potential of plants was formed. This led to an increase in the productivity of sweet peppers. At the same time, under the influence of giberelin the effect was achieved due to the growth of the area of the leaf surface, and under the influence of the follicure – due to the formation of a more powerful mesostructure of the leaves.

Випуск №2 (94), 2017

Вихід біоетанолу з урожаю зерна сортів пшениці озимої залежно від видів, норм і строків застосування азотних добрив

УДК 663.551:633.11:631.84

Г. М. Господаренко, доктор сільськогосподарських наук, професор
В. В. Любич, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Уманський національний університет садівництва

Ф. К. Листопад, фахівець
Інститут продовольчих ресурсів

У статті наведено результати вивчення виходу біоетанолу та крохмалю з урожаю зерна сортів пшениці озимої залежно від видів, норм і строків застосування азотних добрив. Встановлено, що найефективніше використовувати зерно сорту Тронка, вирощене із застосуванням N60 S35 + N60 на тлі P60K60, оскільки отримано істотно більший вихід біоетанолу – 3147 л/га. Вміст крохмалю в зерні змінюється залежно від виду, норм і строків застосування азотних добрив. Встановлено, що поліпшення умов азотного живлення знижує вміст крохмалю в зерні. Проте завдяки підвищенню врожайності зерна пшениці озимої найбільший вихід крохмалю та біоетанолу з урожаю зерна формується за внесення повного мінерального добрива.

Ключові слова: пшениця озима, крохмаль, біоетанол, урожайність, сорт.

Вихід біоетанолу з урожаю зерна сортів пшениці озимої залежно від видів, норм і строків застосування азотних добрив. (текст статті)

Bioethanol output from grain yield of winter wheat depending on the species, rules and terms of use of nitrogen fertilizers. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Hector D., Fukai S., Yoyne P. Adapting a barley growth model to predict grain protein concentration for different water and nitrogen availabilities // Australian Society of Agronomy Inc. Australia. 1997. – P. 117-121.
2. Lim S.-T., Lee J.-H., Shin D.-H. Compairison of Protein Extraction Solution for Rice Stach Isolation and Effects of Residual Protein Content on Starch Pasting Properties. Starch. Starke, 1999. – V. 51. – P. 120–125.
3. Алексеев В. П. Качество ректификованного спирта / Алексеев В. П., Грушин Е. А. // Производство спирта и ликероводочных изделий. – 2001. – №1. – С. 34–35.
4. Петренко В. В., Осипова Т. Ю. Переработка низкокачественного зерна пшеницы на спирт // Сельское, лесное и водное хозяйство. 2014. № 3 [Электронный ресурс]. URL: http://agro.snauka.ru/2014/03/1352.
5. Belyea R. L. Rausch K. D., Tumbleson M. E. Composition of corn and distillers’ dried grains with solubles from dry grind ethanol processing. Bioresource Technology. 94. 2004. Р. 293–298.
6. Richards I. R. Energy balances in the growth of oilseed rape for biodiesel and of wheat for bioethanol. Levington Agriculture Report. BABFO. – 2000. – Р. 9-38.
7. Коткова Н. С. Тенденції розвитку виробництва і використання біоетанолу в Європейському Союзі / Коткова Н. С. // Наукові праці НУХТ. – 2015. – Том 21. – № 1. – С. 112–120.
8. Тараріко Ю. О. Біоенергетичне аграрне виробництво в Лісостепу України // Вісн. аграр. науки. – 2011. – № 7. – С.9–13.
9. Пшениця спельта. / Г. М. Господаренко, П. В. Костогриз, В. В. Любич, та ін; За заг. ред. Г. М. Господаренка. – К. : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2016. – 312 с.
10. Основи наукових досліджень в агрономії. / Єщенко В. О., Копитко П. Г., Опришко В. П., Костогриз П. В. // – К. , 2005. – 286 с.
11. Chaddock R. E. Exercises in statistical methods. Houghton, 1952. – 166 p.

Г. Н. Господаренко, В. В. Любич, Ф. К. Листопад. Выход биоэтанола с урожая зерна сортов пшеницы озимой в зависимости от видов, норм и сроков внесения азотных удобрений.

В статье приведены результаты изучения выхода биоэтанола и крахмала с урожая зерна сортов озимой пшеницы в зависимости от видов, норм и сроков применения азотных удобрений. Установлено, что наиболее эффективно использовать зерно сорта Тронка, выращенное с применением N60 S35 + N60 на фоне P60K60, поскольку получен существенно больший выход биоэтанола – 3147 л/га. Содержание крахмала в зерне меняется в зависимости от вида, норм и сроков применения азотных удобрений. Установлено, что улучшение условий азотного питания снижает содержание крахмала в зерне. Однако благодаря повышению урожайности зерна озимой пшеницы наибольший выход крахмала и биоэтанола из урожая зерна формируется при внесении полного минерального удобрения.

H. Hospodarenko, V. Liubych, F. Lystopad. Bioethanol output from grain yield of winter wheat depending on the species, rules and terms of use of nitrogen fertilizers.

The article contains results on the study of bioethanol and starch output from grain yield of winter wheat depending on the species, rules and terms of use of nitrogen fertilizers. It is found that it is the most effective to use Tronka variety grown using N60 S35 + N60 on P60K60 ground as significantly higher yield of ethanol (3147 l/ha) is received. The starch content in grain varies depending on the type, rules and terms of use of nitrogen fertilizers. It is determined that improving conditions of nitrogen nutrition reduces the starch content in grain. However, due to increasing the yield of winter wheat grain the largest output of starch and ethanol from the grain yield is received by applying complete mineral fertilizer.

Випуск №2 (94), 2017

Оптимізація сортового складу пшениці озимої – як одна зі складових стратегії розвитку зернового господарства

УДК 633.111:631.526.32

Л. К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, професор
Миколаївський національний аграрний університет

В. В. Дикий, кандидат сільськогосподарських наук,
ДУ «Миколаївська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту зрошуваного землеробства НААН»

Н. В. Цуркан, кандидат економічних наук
Головне управління статистики у Миколаївській області

У статті наведено сучасний стан виробництва зерна в агроформуваннях України, а також результати досліджень щодо формування продуктивності сортів пшениці озимої на Півдні нашої країни, оригінаторами яких є вчені Інституту зрошуваного землеробства НААН та Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення НААН. Встановлено, що врожайність сортів істотно залежить від умов зволоження.

Ключові слова: зерновиробництво, пшениця озима, погодні умови, сорт, урожайність.

Оптимізація сортового складу пшениці озимої – як одна зі складових стратегії розвитку зернового господарства. (текст статті)

Optimization of the winter wheat variety composition as one of the components of the development strategy of grain farming. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Стратегічні напрями розвитку на період до 2020 року / за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. – К. : ННЦ “ІАЕ”, 2012. – 182 с.
2. Кочмарський B. C. Наше стратегічне завдання. Як збільшити обсяги виробництва зерна пшениці озимої високої якості / B. C. Кочмарський // Насінництво. – 2009. – № 8. – С. 2-5.
3. Реакция генотипов озимой пшеницы ПСИ на комплекс погодних факторов за период «всходы – прекращение осеней вегетации» / Н. Л. Савкин, Н. Н. Маруха, В. Н. Савкина и др. // Основы рационального природопользования : Матер. V междун. научно-практ. конф. – Саратов : Наука, 2016. – С. 3-6.
4. Технология возделывания озимой пшеницы. Информационные технологии в АПК. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://apk-soft.ru/agro_kulture_psh_oz_tv.php, 2006.
5. Чмирь С. М. Стратегія розвитку зернового господарства / С. М.Чмирь // Вісник аграрної науки. – 2007. – № 9. – С. 63-65.
6. Рожко В. М. Отимизация технологии возделывания пшеницы озимой на принципах адаптивного земледелия / Рожко В. М. // Основы рационального природопользования : Матер. V междун. научно-практ. конф. – Саратов : Наука, 2016. – С. 65-70.
7. Аналіз, розробка та вдосконалення методів адаптивної селекції пшениці м’якої озимої в зоні південного Степу / В. В. Базалій, І. В. Бойчук, О. В. Тетерук, Г. Г. Базалій // Таврійський науковий вісник : Науковий журнал. – Херсон : Грінь Д. С., 2014. – Вип. 88. – С. 3-9.
8. Льовкіна А. В. Продуктивність сучасних сортів triticum spelta залежно від обробки насіння та посівів біопрепаратами в умовах Південного Степу України / А. В. Льовкіна, Л. К. Антипова, М. М. Корхова // Перлини степового краю : матер. доповідей регіональної науково – практичної агроекологічної конференції (19-21 жовтня 2016 року, м. Миколаїв). – Миколаїв : МНАУ, 2016. – С. 30-32.
9. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2016 році : Офіційне видання. – К., 2015. – 377 с.
10. Обласне управління статистики у Миколаївській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www. ukrstat.gov.ua.

Л. К. Антипова, В. В. Дикий, Н. В. Цуркан. Оптимизация сортового состава пшеницы озимой – как одна из составляющих стратегии развития зернового хозяйства.

В статье приведены современное состояние производства зерна в агроформированиях Украины, а также результаты исследований по формированию продуктивности сортов пшеницы озимой на юге нашей страны, оригинатором которых являются ученые Института орошаемого земледелия НААН и Селекционно-генетического института – Национального центра семеноводства и сортоизучения НААН. Установлено, что урожайность сортов существенно зависит от условий увлажнения.

L. Antipova, V. Dіky, N. Tsurkan. Optimization of the winter wheat variety composition as one of the components of the development strategy of grain farming.

The article presents the current condition of grain production in agricultural enterprises of Ukraine. There are also the results of researches about formation of winter wheat productivity in the South of our country, the originator of which are scientists of the Institute of Irrigated Agriculture of the National Academy of Sciences and Selection-Genetic Institute of the National Center for seed growing and variety studies of NAS. It is established that the yield of the varieties significantly depends on moisture conditions.

Випуск №2 (94), 2017

Фізичні показники яблук сорту Ренет Симиренка, оброблених інгібітором етилену, залежно від типу саду і строку збору

УДК 57.018.5:634.11:631.811.98:664.8.03

О. О. Дрозд, кандидат сільськогосподарських наук
О. В. Мельник,доктор сільськогосподарських наук, професор
І. О. Мельник, науковий співробітник
Уманський національний університет садівництва

Досліджено вплив типу саду і післязбиральної обробки 1-метилциклопропеном (1-МЦП) на зміну основного забарвлення та щільності м´якуша яблук сорту Ренет Симиренка масового і запізнілого збору врожаю з насаджень на карликовій (М.9) і середньорослій (ММ.106) підщепах під час зберігання.

Ключові слова: Ренет Симиренка, 1-метилциклопропен, Смарт Фреш, підщепа, строк збору врожаю, зберігання, щільність м’якуша, відбивання світла.

Фізичні показники яблук сорту ренет симиренка, оброблених інгібітором етилену, залежно від типу саду і строку збору. (текст статті)

Physical parameters of cv. Reinette Simirenko apples treated with ethylene inhibitor, depending on the type of orchard and date of harvest. (анотація)

Список використаних джерел:
1. Олефир Е. А. Влияние сроков съема плодов яблони на длительность хранения / Олефир Е. А. // Научный журнал КубГАУ. – 2010. – № 58 (04). – С. 1-10.
2. Ihabi M., Rafin C., Veighie E., Sancholle M. Storage diseases of apples: orchard or in storage // First Transnational workshop on biological, integrated & rational control. Service regional de la protection des vegetaux, Nord Pas de Calais Lille, France 21–23.01.1998. P. 91–92.
3. Gwanpua S. G., Vicent V., Hertog M.L.A.T.M., Nikolai B. M., Geeraerd A. H., Verlinden B. E., Van Impe J. Modelling biological variation in the skin background color of Jonagold apples during controlled atmosphere storage // Proc. XIth Int. controlled and modified atmosphere research conf. Acta Hort. 2015. Vol. 1071. P. 303–310.
4. Tromp J. Fruit ripening and quality. In: Fundamentals of temperate zone tree fruit production. [Eds. J. Tromp, A. D. Webster, S. J. Wertheim]. Leiden: Backhuys Publishers, 2005. Р. 295–310.
5. DeEll J. R., Khanizadeh S., Saad F., Ferree D. Factors affecting apple fruit firmness – A Review // J. Am. pomol. Soc. 2001. 55 (1). Р. 8–27.
6. Tomala K., Grzymala U., Jeziorek K., Wozniak M., Tomala W., Wojtalewicz M., Tomala M., Dziuban R. Sposoby poprawy jakosci przecowalniczej jablek // Czynniki wplywajace na plonowanie i jakosc owocow roslin sadowniczych. 2010. № 10. Р. 107–123.
7. Drake S. R., Larsen F. E., Higgins S. S. Quality and storage of Granny Smith and Greenspur apples on seedling, M.26, and MM.111 rootstocks // J. Amer. Soc. Hort. Sci. 1991. Vol. 116. №2. Р. 261–264.
8. Prichko T. G., Karpushina M. V., Ilinskiy A. S. Effect of 1-MCP treatment on the quality of some apple varieties in RA and CA // Acta hort. 2010. № 877. P. 335–338.
9. Дженеев С. Ю. Методические рекомендации по хранению плодов, овощей и винограда (организация и проведение исследований) / Дженеев С. Ю., Иванченко В. И., Дженеева Э. Л. – Ялта : Ин-т винограда и вина «Магарач», 1998. – 152 c.
10. Мельник О. В. Зміна фізичних показників яблук з післязбиральною обробкою інгібітором етилену / Мельник О. В., Дрозд О. О. // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2012. – № 4 (68). – С. 187-194.

О. А. Дрозд, А. В. Мельник, И. А. Мельник. Физические показатели яблок сорта Ренет Симиренко с обработкой ингибитором этилена в зависимости от типа насаждения и срока сбора урожая.

Исследовано влияние типа насаждения и послеуборочной обработки 1-метилциклопропеном (1-МЦП) на изменение отражения света и плотности мякоти яблок сорта Ренет Симиренко массового и запоздалого сбора урожая с насаждений на карликовом (М.9) и среднерослом (ММ.106) подвоях во время хранения.

O. Drozd, O. Melnik, I. Melnyk. Physical parameters of cv. Reinette Simirenko apples treated with ethylene inhibitor, depending on the type of orchard and date of harvest.

The influence of the type of orchard and post harvest treatment of 1-MCP to change of the level of light reflection from the skin and of fresh firmness of apples cv. Reinette Simirenko with first and second harvest time from trees on M.9 and MM.106 root stocks during storage were studied.

Випуск №2 (94), 2017