Issue 1 (101), 2019

Cover sheet
Content  
ECONOMICAL SCIENCES  
I. Honcharenko, О. Kuzmin, E. Neroznak, N. Skybinskyi. Implementation of the economic model of closed-loop in the Mykolayiv region 4
H. Partyn, A. Zahorodniy, N. Zaiats. Socio-reputation capital of an enterprise: essence, components, estimation 10
N. Potryvaieva, O. Dovgal. Theories of regional development and their influence on the development of agricultural territories 18
I. Krylova, H. Kovalenko, I. Potochylova. Factors, that influence labor productivity based on ensuring the opportunities for human development 24
M. Minyailo, N. Galunets. Features of the process of decentralization in the Mykolaiv region 31
AGRICULTURAL SCIENCES
R. Vozhegova, A. Kryvenko. The impact of biological products on winter wheat productivity and economic and energy efficiency of the technology of its cultivation in conditions of the Southern Ukraine 39
A.Semenov, I.Korotkova, T. Sakhno, N. Marenich. The exploiting of agronomic potential of UV-C irradiation for increasing the pre-sowing qualities of the carrot seeds 47
Ye. Domaratsky, V. Bazali, O. Domaratsky. The productivity of winter rape depending on nitrogen nutrition and growth regulating fertilizers under climate change conditions 53
D. Shatsman. Effective production of corn grain at the repeated growing and different systems of defence in left-bank of Forest-steppe of Ukraine 63
L. Strika, T. Pidpala, A. Kramarenko. Optimization of parameters of technological process of production of meat semifinished products 70
D.-V. Pasiechko, V. Kushnerenko, L. Dashevska. Use of correlation, regression and logistic models for the losses estimation of dairy industry from the heat stress 77
L. Baklanova. Activity of blood enzymes of lactating cows with different indicators of volume and weight coefficient and number of lactations 84
I. Slyusarenko. Exterior and intensity of the growth of cross-breed ewes F1 derived from the crossing of ewes of the Tsigai breed with the rams of the meat breeds 90
TECHNICAL SCIENCES
T. Moroz, V. Endres. Advantages of hybrid mobile applications and progressive web apps for entrepreneurs 96
L. Patryeva. New requirements to the foodstuffs labelling 103
N. Radionov, D. Marchenko, V. Kurepin. Determination of the main directions of injury prevention in agricultural enterprises 111
В ПОРЯДКУ ОБГОВОРЕННЯ
V. Melnichenko. Basic scientific approaches to management in modern education 118

Socio-reputation capital of an enterprise: essence, components, estimation

UDC 005.96:005.336.6]:658

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-1(101)-2

H. Partyn
ORCID ID: 0000-0002-6733-0157
A. Zahorodniy
ORCID ID: 0000-0002-2332-4214
N. Zaiats
ORCID ID: 0000-0003-1212-8071

     

        The article investigates the essence, components and peculiar features of socio-reputation capital of an enterprise, and suggests its classification according to the following features: place of manifestation, type of formation, significance. The possibility of socio-reputation capital estimation by applying financial and nonfinancial indices has been grounded. Financial methods of estimation include cost estimation approach, income estimation approach and market methods. Much attention is given to the estimation technique of socio-reputation capital components in the process of capital management by applying nonfinancial indices.

        Keywords: capital,  components of socio-reputation capital, estimation of socio-reputation capital, socio-reputation capital.

Reference

 1. Gorozhankina M.Ye. Social`ny`j kapital suspil`stva v umovax transformaciyi ekonomichnoyi sy`stemy` (py`tannya teoriyi i metodologiyi): avtoref. dy`s. … d-ra ekon. nauk:  08.00.01. Donecz`k, 2008. 32 s.
 2. Demkiv O.B. Merezheva struktura social`nogo kapitalu: avtoref. dy`s. … kand. socz. nauk: 22.00.03. Ky`yiv, 2008. 12 s.
 3. Zajcev Yu.K. Socializaciya ekonomiky` Ukrayiny` yak strategichna potreba yiyi rozvy`tku: avtoref. dy`s. … d-ra ekon. nauk: 08.01.01. Ky`yiv, 2002. 36 s.
 4. Markova N.S. Teorety`ko-metody`chni osnovy` formuvannya j rozvy`tku intelektual`nogo kapitalu: avtoref. dy`s. … kand. ekon. nauk: 08.09.01. Xarkiv, 2005. 19 s.
 5. Mishy`n Yu.R. Social`ny`j kapital v suchasnij ekonomichnij sy`stemi: dy`s. … kand. ekon. nauk: 08.00.01. Ky`yiv, 2009. 228 s.
 6. Ubejvolk O.O. Social`ny`j kapital: sutnist`, geneza, suchasni formy`: dy`s. … kand. filos. nauk: 09.00.03. Zaporizhzhya, 2008. 192 s.
 7. Shy`rokova M.S. Imidzh ta korporaty`vny`j social`ny`j kapital ustanov bankivs`koyi sy`stemy`: xarakter vzayemovply`vu: dy`s. … kand. sociol. nauk: 22.00.04. Kry`vy`j Rig, 2010. 322 s.
 8. Doronina M.S., Nechepurenko A.I. Social`ny`j kapital vy`robny`choyi organizaciyi: monografiya. Xarkiv, 2011. 231 s.
 9. Lesechko M.D., Sy`dorchuk O.G. Social`ny`j kapital: teoriya i prakty`ka: monografiya. L`viv, 2010. 220 s.
 10. Social`ny`j kapital: fenomenologichna pry`roda, formy` proyavu, konkurentospromozhnist`: monografiya / Simchenko N.O. ta in.; za red. O.O. Oxrimenko. Ky`yiv, 2014. 411 s.
 11. Social`ny`j kapital Ukrayiny`: teorety`ko-metodologichni osnovy` formuvannya: monografiya / Bandur S.I. ta in.; za red. S.I. Bandura. Ky`yiv, 2010. 210 s.
 12. Shapovalova T.V. Social`ny`j kapital ta ekonomichne zrostannya: monografiya. Lugans`k: SNU im. V. Dalya, 2013. 299 s.
 13. Burky`ns`ky`j B.V. Goryachuk V.F. Social`ny`j kapital: sutnist`, dzherela ta struktura, ocinka. Ekonomika Ukrayiny`. 2013. #1. S. 67-81.
 14. Grinenko A., Kiriljuk V. Social’nyj kapital: sushhnost’, struktura i ego funkcional’nye osobennosti. Problemy Profesjologii. 2017. №2, S. 177-186.
 15. Dubinina M.V., Bodnar O.A., Gorbach S.O. Oblik social`ny`x vy`trat: teorety`chni i prakty`chni aspekty`. Ekonomika i upravlinnya: problemy` nauky` ta prakty`ky`. 2013. S. 269-272.
 16. Yelagin V.P. Pro sutnist` ponyattya «social`ny`j kapital» ta jogo rol` u procesi rozbudovy` social`noyi derzhavy`. Aktual`ni problemy` derzhavnogo upravlinnya. 2011.#1. S. 46-55.
 17. Kizilova A.V. Sutnist` ta funkciyi social`nogo kapitalu pidpry`yemstva. Strategiya i mexanizmy` regulyuvannya promy`slovogo rozvy`tku. 2012. S. 250-258.
 18. Mishenin Є.V., Olєjnik N.V. Social’nyj kapital: teoreticheskie podhody k formirovaniju sushhnosti i soderzhanija. Mehanіzm reguljuvannja ekonomіki. 2008.№3. T.2. S. 84-91.
 19. Semiv L.K., Kucenko K.V. Formuvannya strategiyi upravlinnya reputacijny`m kapitalom bankivs`ky`x ustanov. Biznes Inform. 2014. # 8. S. 253-257.
 20. Stepanenko V. Social`ny`j kapital u sociologichnij perspekty`vi: teorety`ko-metody`chni aspekty` doslidzhennya. Sociologiya: teoriya, metody`, markety`ng. 2001. #2. S. 24-41.
 21. Berny`cz`ka D.I., Kravchuk N.O. Dilova reputaciya yak strategichny`j chy`nny`k rozvy`tku pidpry`yemstva. Innovacijna ekonomika. 2011.#3. S. 41-45.
 22. Gorin S.V. Delovaja reputacija organizacii: M. Izd-vo «Feniks», 2006. 256 s.
 23. Grebeshkova O.M., Shy`mans`ka O.V. Dilova reputaciya yak strategichny`j akty`v kompaniyi. URL: http://elgreb.at.ua/publ/ (data zvernennya: 24.12.2018)
 24. Dzyamuly`ch O.S. Reputacijny`j kapital yak osnova reputacijnoyi sy`stemy` sub’yektiv pidpry`yemny`cztva: Naukovy`j visny`k Xersons`kogo derzhavnogo universy`tetu. Ser. «Ekonomichni nauky`». 2014. Vy`p. 9.Ch. 4. S. 52‒55.
 25. Korotkevy`ch A.V. Korporaty`vna kul`tura yak osnova reputacijnogo kapitalu: metodollogiya pobudovy`, novi metody` i formy` vply`vu. Markety`ng i markety`ngovi doslidzhennya. 2008. #4. S. 300-311.
 26. Nusinova O.V. Ocinyuvannya reputaciyi pidpry`yemstva: kil`kisni ta yakisni pidxody`. Derzhava ta regiony`. 2011. #4. S. 125-130.
 27. Ostapenko A.S., Golovchenko T.M. Dilova reputaciya: sutnist`, skladovi ta yiyi vply`v na finansovy`j rozvy`tok firmy`. Visny`k NTU «XPI». Seriya: Aktual`ni problemy` upravlinnya ta finansovo-gospodars`koyi diyal`nosti pidpry`yemstv. 2013. #50(1023). S. 145-152.
 28. Podolyak V.R. Reputacijny`j kapital v strukturi nematerial`ny`x akty`viv. Molody`j vcheny`j. 2018. #3(1). S. 362-366.
 29. Reshetnikova I.I. Reputacionnyj kapital: osnovy formirovanija i problemy upravlenija: monografija. Volgograd, 2010. 240 s.
 30. Shkromy`da V.V. Dilova reputaciya pidpry`yemstva: problemy` ocinky` ta neobxidnist` obliku. Aktual`ni problemy` rozvy`tku ekonomiky` regionu. 2012. T2. Vy`p. 8. S. 207-211.
 31. Burd’e P. Formy kapitala. Sociologicheskoe prostranstvo P’era Burd’jo. URL: https://Bourdieu.name/Bourdieu-forms-of-capital. (data zvernennja 15.12.2018)
 32. Koulman Dzh. Kapital social’nyj i chelovecheskij. Obshhestvennye nauki i sovremennost’. 2001. № 3. S. 121-139. URL: https://psycho.ru/library/3930. (data zvernennja  15.12.2018)
 33. Young, T. (2017)Glassitying assets within relational capital URL: https://itegratedreporting.org/news/classisving-assets-within-relational-capital/ (data zvernennia 16.01.2019)
 34. Bombiak E. Cisek M., Waku M (2012). Kapita relacyjny w nowoczesnych organizacjach – istota i pomiar. Odpowiedzialne zarzdzanie – wybrane aspekty, Studio Emka, Warszawa. URL: https://repozytorium.uph.edu.pl/handle/11331/1430. (data zvernennia 17.01.2019)
 35. Mezhdunarodnyy standart «YO». URL: http://www.theiirc.org. (data zvernennia 18.12.2018)
 36. Grist J. Gliman K. The concept of capital in integrated Reporting URL: https://www.ey.com/ Publication/vwLUAssets/ey-capital-in-integrated-reporting/$FILE/ey-capital-in-inte-grated-reporting.pdf. (data zvernennia 17.01.2019)
 37. Michalczuk G. Raportowanie zintegrowane jako innowacyjne narzędzie rachunkowości w budowaniu relacji inwestorskich. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 2016. № 299. Р. 222‒231. (data zvernennia 20.12.2018)
 38. Kohdenko V.T. Analyz yntehryrovannoy otchetnosty: sotsyalno-reputatsyonnyy kapytal URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-integrirovannoy-otchetnosti-sotsialno-reputatsionnyy-kapital. (data zvernennia 20.12.2018)
 39. Sait enerhetychnoi kompanii CLP Hodings Limited. URL: http://sustainability.elp.group.com/en/Social-and-Relationship-Capital. (data zvernennia 20.12.2018)
 40. Dąbrourski T. Reputacja przedsicbiorstwa a jego wartosc URL: www.valuecomesfirst.pl (data zvernennia 21.01.2019)
 41. Kwiatkovska A. Yarządyanie reputacja, pryedsiebiorstwa URL: www.wiadomosci.mediarun.pl (data zvernennia 23.01.2019).
 42. Cravens K., Goad Oliver E., Ramamoorti S. (2003) The Reputation Index: Measuring and managing corporate reputation. European management journal. vol.21 (2). P. 201‒212 URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=1468553. (data zvernennia 23.01.2019)

 

Issue 4 (100), 2018

Title
Content

ECONOMICAL SCIENCES

I. I. Cherven, S. I. Pavliuk. Important directions and problem aspects of agricultural cooperation development in Ukraine
4
I. M. Lesik. Socio-economic aspects of society development
11
N. V. Dobizha, О. B. Pоhrishcyk. Improvement of the agricultural management system on the basis of the logistic approach
18
V. Stamat, A. Smyrnova, N. Savchenko. Consumer behavior at the market of tourist services of the region
23

AGRICULTURAL SCIENCES

L. K. Antipova, N.V. Tsurkan, A.M. Adamovics, L.A. Poisa. Perennial grasses are an important component of ecological farming and feed production
35
A. V. Panfilova, V.V. Gamayunova. Influence of nutrition optimization on the height and grain yield of spring barley varieties in the Southern Steppe of Ukraine
42
V. Karpenko, O. Korobko. The influence of herbicide and biological preparations on photosynthetic productivity and crop yielding capacity
48
А. І. Kryvenko. Optimization of norms and terms for nutririon of winter wheat with nitrogen fertilizers in the Southern Steppe of Ukraine
55
O. L. Rudik, R. A. Vozhehova. The impact of the measures of a pre-harvest complex on the moisture loss of oil-bearing flax under conditions of the South of Ukraine
62
K. Karpenko, T. Gerasko, S. Vdovenko. Growth and development of tomato varieties in the open field under the influence of biologics
68
Ya. Belov. Directions for optimizing the cultivation of corn seeds in a changing climate
74
S. S. Prorochenko. Root mass accumulation and anti-erosion resistance of soils under meadow grass stands depending on fertilizer
82
A. Kramarenko, S. Kramarenko, N. Kuzmichova. Entropy and information analysis of the growth traits in the Southern Meat cattle breed heifers
88
О. I. Ulevich. Milk productivity of cows in conditions of using sunflower and rapeseed meal in the rations
94
O. Galay, M. Lutsenko. The influence of the technology of preparing cows for milking on installations such as «Carousel» and «Parallel» on the milk yield process
101
S. Sidashova. Reproductive potential of heifer under different schemes of organization of herd reproduction of industrial dairy complex
106
O. Karunsky, K. Garbazhi. Effect of natural feed supplement on the dynamics of live weight of pigs on fattening
112
N. P. Shevchuk. Productive Longevity of Families In the Ukrainian Red Dairy Breed
118

TECHNICAL SCIENCES

O. V. Boichuk, O. V. Tsepurit, I. I. Hilko, S. I. Bohdanov. Calculation of arch frames of variable cross section
123
D. Shareiko, I. Bilyuk, A. Fomenko, O. Savchenko, O. Mayboroda. The intelligent control system of the television camera’s electric drive
128

A. Poltorak. System taxonomy of financial security

UDC 336.1-049.5(477):339.9

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-4

A. Poltorak

Modern economic realities of Ukraine convincingly prove that each year the influence of external and internal threats on the level of financial security is intensified. The mechanism of its provision is characterized by weakness and inefficiency, which entails the need to increase the overall level of protection of the financial system of the state. Beginning with the world financial and economic crisis of 2008-2009, the economic life of most countries of the world has undergone dramatic changes: the stock market is characterized by a prolonged fall, and commercial banks – with liquidity problems.

The main objectives of this study are to analyze the structure of financial security in Ukraine, the legal basis of state policy in the areas of financial security of Ukraine, and to improve the theoretical approach to the interpretation of the category “financial security of the country”.

In the process of analyzing the essence, categorical structure and structure of financial security, the nature of economic knowledge in the security sphere, the following conclusions were made:

 1. The theoretical approach to the interpretation of the category “financial security of the country”, considered as conditions of functioning of the financial system of the country, is quantitatively evaluated by means of generalization of indicators of the state of monetary, currency, banking, budget, tax, debt security and safety of the non-banking financial sector. , in which the action of internal and external threats does not lead to negative processes in this complex system and does not interfere with the creation of favorable financial conditions for its sustainable development.
 2. Having analyzed the genesis of the legal and regulatory framework for financial security, it was concluded that under the conditions for development of science it is necessary to use the synthesis of definitions of “financial security of the state”, a systematic approach to understanding the essence of such a highly structured phenomenon as security in its various manifestations: financial, economic , national, transferring to the legal plane creative scientific potential in order to form a balanced system legal basis, which will enable to form effective m reaction mechanisms to ensure financial security.

Keywords: security, national security, economic security, financial security, financial system, complex system.

References:

 1. Atamanyuk I. P. Forecasting economic indices of agricultural enterprises based on vector polynomial canonical expansion of random sequences / I. P. Atamanyuk, Y. P. Kondratenko, N. N. Sirenko // CEUR Workshop Proceedings. – 2016. – pp. 458-468.
 2. Chen W. The Global Economic Recovery 10 Years After the Crisis / Wenjie Chen, Mico Mrkaic, and Malhar Nabar Lasting Effects ; International Monetary Fund. – 2018, available at: https://goo.gl/ZAd2uG (Accessed 12 October 2018).
 3. Korol I. Financial risk management as a strategic direction for improving the level of economic security of Ukraine / Inna Korol, Anastasiya Poltorak // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – vol. 4. – no. 1(2018). – pp. 235-241. http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-235-241.
 4. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. – Oxford, 1995. – Р. 1062.
 5. Baranovskyi O. I. Finansova bezpeka : [monohrafiia] / Oleksandr Ivanovych Baranovskyi. – K. : Feniks, 1999. – 338 s.
 6. Bass D. Ya. Finansova bezpeka yak skladova ekonomichnoi bezpeky Ukrainy / D. Ya. Bass // Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 2016. – № 3. – S. 5–10.
 7. Burlutskyi S. V. Ekonomichna ta finansova bezpeka rehioniv v umovakh detsentralizatsii / S. V. Burlutskyi, S. V. Burlutska // Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia. – 2015. – № 6. – S. 16–21.
 8. Vyshnevska O. M. Indykatory formuvannia ekonomichnoi bezpeky derzhavy / O. M. Vyshnevska, O. O. Khrystenko // VIsnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria. – 2016. – Vyp. 4 (92). – S. 12-22.
 9. Heiets V. M. Kontseptsiia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy / V. M. Heiets // Ekonomist. – 1998. – № 7–9. – S. 63–82.
 10. Iermoshenko M. M. Finansova bezpeka derzhavy: natsionalni interesy, realni zahrozy, stratehiia zabezpechennia / M. M. Yermoshenko. – K. : KNTEU, 2001. – 309 s.
 11. Iermoshenko M. M. Finansova skladova ekonomichnoi bezpeky: derzhava i pidpryiemstvo : monohrafiia / Mykola Mykolaiovych Yermoshenko, Kira Serhiivna Horiacheva. – K. : Natsionalna akademiia upravlinnia, 2010. – 232 s.
 12. Zaplatynskyi V. M. Lohiko-determinantni pidkhody do rozuminnia poniattia «Bezpeka» / V. M. Zaplatynskyi // Visnyk Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. – 2012. – Vyp. 5. – S. 90-98.
 13. Lekar S. I. Ekonomichna bezpeka Ukrainy: poniattia ta sutnist terminolohii / S. I. Lekar // Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. – 2012. – № 1. – S. 3–16.
 14. Pidkhomnyi O. M. Finansova bezpeka Ukrainy: metodolohiia analizu ta stratehichni oriientyry / Oleh Mykhailovych Pidkhomnyi ; Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka; dys. d-ra ekon. nauk za spets. 08.00.08. – Lviv, 2015. – 455 s.
 15. Prykhodko V. P. Finansova bezpeka yak osnovna umova efektyvnoho funktsionuvannia derzhavy / V. P. Prykhodko // Ahrosvit. – 2013. – № 15. – S. 7–10.
 16. Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy : nakaz vid 29.10.2013 r. № 1277 [Elektronnyi resurs] / Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. – 2013. – Rezhym dostupu: https://clck.ru/EYAyV
 17. Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy : zakon Ukrainy vid 21.06.2018 № 2469-VIII [Elektronnyi resurs] / Verkhovna rada Ukrainy. – 2018. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2469-19/page
 18. Pro skhvalennia Kontseptsii zabezpechennia natsionalnoi bezpeky u finansovii sferi : kontseptsiia vid 15.08.2012 № 569-r. [Elektronnyi resurs] / Kabinet Ministriv Ukrainy. – 2012. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/569-2012-%D1%80
 19. Prokopenko N. S. Finansova i podatkova bezpeka pidpryiemstv aharnoho sektora / N. S. Prokopenko, O. O. Lemishko // Ahrosvit. – 2011. – № 2. – S. 16-19.
 20. Sirenko N. M. Derzhavna innovatsiina polityka v konteksti svitovykh innovatsiinykh tendentsii / N. M. Sirenko // Ekonomika ta upravlinnia APK : zbirnyk naukovykh prats. – 2012. – Vyp. 7 (93). – S. 101-106.
 21. Iurydychna entsyklopediia : v 6 t. / pid red. Yu. S. Shemuchenko. – K. : Naukova dumka, 1998. – T. 1. – S. 207.

V. Karpenko, S. Pavlyshyn. Activity of antioxidant enzymes in plants of amelcorn under the influence of prima forte 195 herbicide and wuxal BIO Vita plant growth regulator

UDC 577.152.1:[633.112:632.954:631.811.98]

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-10

V. Karpenko
S. Pavlyshyn

The article presents the findings of the research into the influence of different rates of herbicide Prima Forte 195 and its mixtures with plant growth regulator  Wuxal BIO Vita on the activity of main anti-oxidant enzymes (catalase, peroxidase, polyphenol oxidase) in the plants of a common amelcorn.

It has been found that under the influence of Prima Forte 195 at the rates of  0.5; 0.6 and 0.7 l/hа applied separately as well as in the mixtures with Wuxal BIO Vita 1.0 l/ha the activity of the enzymes under study increased considerably in a common amelcorn. This indicates that xenobiotic directly affects the state of antioxidant systems, that become active in response to reactive oxygen species, formed as a result of the intensification of metabolic processes in plants.

Field experiments were repeated three times over the period from 2017 to 2018 under conditions of field crop rotation of the Department of Microbiology, Biochemistry and Physiology of  Plants at Uman National University of Horticulture according to the scheme: without the application of preparations (control I); manual weeding during vegetation (control II); Prima Forte 195 at the rates of  0.5; 0.6 and 0.7 l/hа applied separately and in combination with Wuxal BIO Vita 1.0 l/ha at the background of pre-sowing treatment of seed with Wuxal BIO Vita 1.0 l/t and without background.

The application of preparations was carried out at tillering stage with the consumption of the solution 200 l/ha. The analysis of enzymes activity was performed in the laboratory in selected plant samples of field experiment at the stage of leaf-tube formation. The activity of catalase (CF. 1.11.1.6),  peroxidase (CF. 1.11.1.7), polyphenol oxidase (CF. 1.14.18.1) was identified according to the methods, described by Pochynok (1976).

It has been proved that the application of  herbicide Prima Forte 195 at the rates of 0.5 – 0.7  l/ha and Wuxal BIO Vita  at the rate 1.0 l/ha in tank mixtures at the background of pre-sowing treatment  with the same plant growth regulator the seed at the rate of 1.0 l/t causes the increase in the activity of the enzymes belonging to oxidoreductase class – catalase (56,7 – 67,6 %), peroxidase (56,4 – 74,4 %), polyphenol oxidase (28,3 – 44,0 %). This may indicate the increase in the level of detoxification processes in plant organism, that was instigated by the influence of herbicide and aimed at the liquidation of metabolites harmful for plants.

Key words: antioxidant enzymes, catalase, peroxidase, polyphenol oxidase, herbicide, plant growth regulator, amelcorn

References:

 1. Maksimov I. V., Cherepanova E. A. Pro-antioksidantnaya sistema i ustoychivost’ rasteniy k patogenam // Uspekhi sovremennoy biologii. 2006. T. 126. № 3. S. 250–261.
 2. Gar’kova A.N. Obrabotka gerbitsidom granstar vyzyvaet okislitel’nyy stress v list’yakh zlakov / A.N. Gar’kova, M.M. Rusyaeva, O.V. Nushtaeva, Yu.N. Aroslankina, A.S. Lukatkin // Fiziologiya rasteniy. – 2011. – T. 58, №6. – S. 930-943.
 3. Karpenko V. P. Aktyvnist’ okremyh fermentiv klasu oksydoreduktaz u roslynah jachmenju jarogo za dii’ bakovyh sumishej gerbicydiv i reguljatora rostu roslyn / V. P. Karpenko // Zb. naukovyh prac’ Umans’kogo NUS. – 2010. – Vyp. 74. – S. 64–71.
 4. Biologichni osnovy integrovanoi’ dii’ gerbicydiv i reguljatoriv rostu roslyn / V.P. Karpenko, Z.M. Grycajenko, R.M. Prytuljak ta in. – Uman’: «Sochins’kyj», 2012. – 357 s.
 5. Apel K., Hirt H. Reactive oxygen species: metabolism, oxidative stress, and signal transduction // Annu. Rev. Plant Biol. 2004. V. 55. P. 373-399.
 6. Halliwell B. Reactive species and antioxidants. Redox biology is a fundamental theme of aerobic life // Plant Physiol. 2006. V. 141. P. 312-322.
 7. Hassan N.M., Alla M.M.N. Oxidative stress in herbicide-treated broad bean and maize plants // Acta Physiol. Plant. 2005. V. 27. P. 429-438.
 8. Manoranjan K. Catalase, peroxidase, and polyphenoloxidase activities during rice leaf senescence / K. Manoranjan, M. Dinabandhu. // Plant Physiol.. – 1976. – V.57. – P. 315–319.
 9. Bartosz G. Oxidative stress in plants / G. Bartosz // Acta Physiologiae Plantarum. – 1997. – V.19. – P. 47–64.
 10. Demidchik V. Mechanisms of oxidative stress in plants: From classical chemistry to cell biology / V. Demidchik. // Environmental and Experimental Botany. – 2015. – V.109. – P. 212–228.
 11. Chakraborty U. Oxidative stress in five wheat varieties (Triticum aestivum) exposed to water stress and study of their antioxidant enzyme defense system, water stress responsive metabolites and H2O2 accumulation/ U. Chakraborty, B. Pradhan. // Brazilian Journal of Plant Physiology. – 2012. – №24. – С. 117–130.
 12. Spiridonov Yu. Ya., Zhemchuzhin S. G. Sovremennye problemy izucheniya gerbitsidov (2006–2008 g.) // Agrokhimiya. 2010. № 7. S. 73-91.
 13. Pronina N. B. Fiziologo-biokhimicheskie osobennosti otvetnykh reaktsiy rasteniy na deystvie gerbitsidov / N.B.Pronina // Primenenie pestitsidov i ikh vozdeystvie na sel’skokhozyaystvennye kul’tury i sornye rasteniya pri intensivnoy khimizatsii sel’skogo khozyaystva. – M., 1986. – S. 49 – 59.
 14. Dykhatel’nye fermenty / [Pod red. V. A. Engel’gardta]. – M. : Izd-vo inostrannoy literatury. – 1952. – S. 235–266.
 15. PRIMA FORTE 195, s. e.- Gerbicydy I Syngenta Ukrai’na [Elektronnyj resurs] – Rezhym dostupu do resursu: https://www.syngenta.ua/product/crop-protection/gerbicidi/prima-forte-195-s-e.
 16. Wuxal BIO Vita – Unifer [Elektronnyj resurs] – Rezhym dostupu do resursu: http://unifer.de/ua/zhivlennya-roslin/wuxal/wuxal-bio-vita.
 17. Pochinok H. N. Metody biohimicheskogo analiza rastenij / Pochinok H. N. – K. : Naukova dumka, 1976. – S. 165 – 178.
 18. Dospehov B. A. Metodika polevogo opyta (s osnovami statisticheskoj obrabotki rezul’tatov issledovanij) / B. A. Dospehov. — 5-e izd., dop. i pererab. — M.: Agropromizdat, 1985. — 351 s.: il.
 19. Karpenko V. P. Fiziologichni zminy v roslynah jachmenju jarogo za dii’ biologichno aktyvnyh rechovyn / V. P. Karpenko, R. M. Prytuljak. // Visnyk Umans’kogo nacional’nogo universytetu sadivnyctva. – 2014. – №1. – S. 60–65.
 20. Karpenko V. P. Aktyvnist’ okremyh antyoksydantnyh fermentiv klasu oksydoreduktaz za dii’ gerbicydu Kalibr 75 i reguljatora rostu roslyn Biolan / V. P. Karpenko, R. M. Prytuljak, A. O. Chernega. // Zbirnyk naukovyh prac’ Umans’kogo NUS. – 2013. – №83. – S. 19–25.
 21. Karpenko V. P. Biologichne obg’runtuvannja integrovanogo zastosuvannja gerbicydiv i ristreguljatoriv na jachmeni jaromu : avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja dokt. s.-g. nauk : spec. 03.00.12 “Fiziologija roslyn” / Karpenko V. P. – Uman’, 2011. – 44 s.

V. O. Rokotianska. Influence of nanoclayates on the biological completeness of spermatozoids

UDC 636.4:612.8

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-9

V. O. Rokotianska

The experimental data on the effect of ferrous lactate on the qualitative parameters of sperm and the formation of prooxidine-antioxidant homeostasis in the semen of boars is represented.

Experiments were conducted using adult boars of Ukrainian Large White pig breed; they were analogues by age, live weight and the quality of sperm production.

In the experiment, semen samples were divided into three groups. I-group – control. In the experimental groups, solutions contained – 0.15 mg (group II) and 0.3 mg (group III) of ferrous lactate were added. The studied samples were incubated at 38 ° C for 12 and 24 hours.

In the studied samples, the mobility and survival rate of sperm, the number of alive and dead sperm, and also the state of prooxidant-antioxidant homeostasis were determined.

The process of incubating whole sperm for 24 hours leads to a significant reduction in sperm motility by 9% and survival of 9.8%. These reductions in the functional activity of sperm are due to the displacement of prooxidant-antioxidant homeostasis in the direction of accelerating the processes of peroxide oxidation.

Adding 0.15 mg of ferrous lactate to whole sperm samples contributes to a 7% increase in survival of sperm during 12 hours of incubation with a subsequent decrease to 24 hours of incubation. These changes occur against the background of increased activity of catalase by 31,6% and superoxide dismutase 32,3% (p <0,05). Adding ferrous lactate for incubation in the amount of 0,3 mg stimulates the processes of peroxide oxidation – an increase in the concentration of DK 59% (p <0.01) and TBC 20.7% and a decrease in the activity of SOD at 8.06%, which leads to an increase functional activity of sperm. Prolongation of incubation for up to 24 hours leads to a decrease in the number of low molecular weight antioxidants: glutathione 62.3% (p <0.01) and ascorbic acid – 78% (p <0.01) and growth of dehydroascorbic acid at 135.78% (p <0 , 01), which is accompanied by a decrease in mobility of 18,2% (p <0,05) and survival of sperm 35,6% (p <0,01).

Key words: sperm, boars, sperm production, peroxidation, TBA-active complexes, iron lactate.

References:

 1. Brusov O.S. Vliyanie prirodnyih ingibitorov radikalnyih reaktsiy na avtookislenie adrenalina / O.S. Brusov, A.M. Gerasimov, L.F. Panchenko //Byull. eksp. biol. i med. – 1976. – № 1. –S.33-35.
 2. Verbitskiy P.I. DovIdnik lIkarya veterinarnoYi meditsini / P. Verbitskiy, P. DostoEvskiy. –K. : Urozhay, 2004. – 124, [653] s.
 3. Gavrilov V.B. Spektrofotometricheskoe opredelenie soderzhaniya gidroperekisey lipidov v plazme krovi / V.B., Gavrilov, M.I. Melkorudnaya // Lab. delo. – 1983. –№3. – S. 33–36.
 4. Kaydashev I. P. PosIbnik z eksperimentalno–klInIchnih doslIdzhen z bIologIYi ta meditsini I. P. Kaydashev. – Poltava, 1996. – S. 123 – 128.
 5. Komissarchik Ya. Yu. Struktura i himicheskiy sostav kletochnyih membran/ Ya. Yu. Komissarchik. — M. : Nauka, 1975. — S. 8–25.
 6. Korolyuk M.A. Metod opredeleniya aktivnosti katalazyi / M.A. Korolyuk, L. I.Ivanova, I. G. Mayorova, E. V. Tokarev, // Laboratornoe delo. – 1988. – № 1. – S. 16 – 19
 7. Melnik Yu.F. InstruktsIya Iz shtuchnogo osImenInnya sviney Yu.F Melnik. – K.: Agrarna nauka. – 2003. – 56 s.
 8. Pat. № 67054A UkraYina, A61V5/00. SposIb priskorenogo viznachennya vmIstu S ta yogo IzomerIv u spermI knurIv / Kovalenko V.F, Shostya A.M., Usenko S.O.; zayavnik I patentovlasnik Institut svinarstva I agropromislovogo virobnitstva NAAN; zayavl.13.06.2003; opubl. 15.06.2004, Byul. №6
 9. Plishko N. T. Tehnologi i preparatyi dlya povyisheniya vosproizvodstva zhivotnih /N. T. Plishko. — Brovaryi, 2005. — № 6. — 111 s.
 10. Shostya A.M. Prooksidantno-antioksidantniy gomeostaz u plazmI ta spermI knurtsIv u perIod stanovlennya statevoYi funktsIYi / A. M. Shostya // Svinarstvo: mIzhvId. temat. nauk. zb. – Poltava, 2014 – Vip. 64. – S. 124–132.
 11. Yasuo Kagava. Biomembranyi / Yasuo Kagava. — M. : Vyisshaya shk., 1985. — S. 120–165.
 12. Agarwal A, Sekhon LH. Oxidative stress and antioxidants for idiopathic oligoasthenoteratospermia: is it justified/ Indian J Urol. 2011;27:74–85.
 13. López A., Rijsselaere T., Van Soom A. Effect of organic selenium in the diet on sperm quality of boars. Reprod Domest Anim. 2010.
 14. Sharpe RM. Environmental/lifestyle effects on spermatogenesis. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2010;365:1697–712.

T. Pidpala, Ye. Zaitsev. The perspectives for the development of robotized milking systems technology

UDC 636.2.034

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-8

V. A. Lehkodukh
M. M. Lutsenko

The analytic observation of technology “motivated milking” technology is provided. The technology has significantly changed not only the approach to the cows milking, but the technology of milk production on the farm where in the center now is not the farmer but an animal with its physiological and ethological needs. The technology has laid a fundament to the future dairy farming. The history of creation, structure and functioning principle of automated milking systems, their spread in Ukraine and in the world. The main producers of robotized dairy equipment and the advantages and disadvantages of robotized milking technology. A number of proposals was formulated for successful distribution and exploitation of robotized milking systems.

It is known, that the cows milking is the most labour consuming, complicated and responsible process in the milk production technology and makes up to 70% of all production cost. That is why the robotized milking systems have much application during last years in the European countries, since they not only decrease the labour cost but also make free the farmer and he does not need to get up early and to spend most of the time on the farm. Moreover, the robotized systems allow milking according to the physiological needs of a cow and to the amount of milk in the udder.

The basis for this milking technology is the so called “motivated  milking”, when the cows are milked not according the plan, but according the desire of the animal, when all functions related to the milking reach their maximal level. Such technology ensures physiological need of a cow in the number of milking compared to the traditional technology of planned milking (two- or three times milking).

The main advantage of milking robots compared with traditional systems is their ability of 24 hours operation of which 21 hours they are at disposal for voluntary milking. Three hours are needed for 2 cycles washing and cleaning of laser sensor.

The other advantages of the robotized cows milking can be the following:

 • The increase of milk yield of the dairy cattle;
 • Considerable improvement of milk quality according to all ecological requirements for safe production. Accordingly better quality influenced the price;
 • Improvement of animal husbandry conditions, decrease of cow diseases e.g. mastitis and extension of their production period;
 • Saving of materials and construction of milking parlor;
 • Efficient and flexible working time use and decrease of labour volume factor in the production cost;
 • Profitability increase of milk production in general.

One of the main obstacles hampering the robotized milking in Ukraine and in the world is its high cost. As to the comparative criterion of cost relation for one conventional place calculated per one cow, the robotized stations of voluntary milking yield very much to the similar modern automated milking parlor, even within the same company’s equipment line.

Only agro-holdings or big agricultural enterprises in Ukraine can afford a robotized system of voluntary milking. Equipment cost has considerably grown after hryvna devaluationduring recent years, however it is not unaffordable for an investor aiming at production of high quality milk.

The robotized milking technology is promising for the dairy animal farming in Ukraine. It relieves the farmer of hard work, it is the most physiologically adapted to the animal, it improves production control and management and ensures high milk quality.

Thus, for a broad introduction of this system in the next years, it is necessary the following: the government support for creation new farms with robotized milking systems, in particular development of farm projects of various type and size, by construction of new farms and reconstruction of existing ones; creation of high productivity herds able to accept the robotized milking; training of highly qualified staff for servicing the robotized milking systems; research of new materials for robotized milking systems, which would  make considerably cheaper the equipment and make it more affordable for the dairy producers.

Key words: milking robot, “intellectual farm”, “motivated milking”, dairy cattle breeding, innovative technologies.

References:

 1. Lucenko M.M.  Perspektyvnitekhnologhijivyrobnyctvamoloka: monoghrafija / M.M. Lucenko, V.V. Ivanyshyn, V.I. Smoljar. – K.: Vydavnychyjcentr “Akademija”, 2006. – 192 s.
 2. Borshh O.V. Efektyvnistjzastosuvannjariznykhdojiljnykhustanovoknamolochnykhfermakh / O.V. Borshh // Visn. KharkivsjkoghoNTUSGh, “Suchasniproblemyvdoskonalennjatekhnichnykhsystem i tekhnologhij u tvarynnyctvi” – 2010. – № 95. –S. 7.
 3. Palij A.P. TekhnologhijadojinnjavysokoproduktyvnykhkorivnasiljsjkoghospodarsjkykhpidpryjemstvakhSlobozhanshhyny / A.P. Palij // Naukovyjvisnyk LNUVMBT imeni S.Z. Gzhycjkogho. – 2011. – №4(50). – S. 254-257.
 4. Naumenko A.A. Robotyzyrovannыesystemы v zhyvotnovodstve / A.A. Naumenko, A.A. Chyghryn, A.P. Palyj y dr. // uchebnoeposobye : KhNTUSKh YM. PetraVasylenka, – 2015. – 171s.
 5. Lucenko M.M. Efektyvnistjvykorystannjarobotyzovanykhsystemdojinnja / M.M. Lucenko, D.V. Zvolejko // Tekhnikai tekhnologhiji APK. – 2013. – № 5. – S. 13-15.
 6. Skvorcov E.A. Prymenenyedoyljnojrobototekhnyky v reghyone / E.A. Skvorcov, E.Gh. Skvorcova, V.Y. Nabokov, P.S. Kryvonoghov // Еkonomykareghyona. – 2017. – #1. – S. 249-260.
 7. Naumenko O.A. Robotyzacyjaprocessovdoenyjakorov – putj k resursosberezhenyju / O.A. Naumenko, Y.Gh. Bojko // Nauk. visn. TDAU, Melitopolj, – 2011. – №1(3). – S. 19-24.
 8. Karttunen J.P. OccupationalhealthandsafetyofFinnishdairyfarmersusingautomaticmilkingsystems [Elektronnyjresurs] / J.P. Karttunen, R.H. Rautiainen, S. Lunner-Kolstrup // Front. Public. Health. – Rezhymdostupudoresursu: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2016.00147/full
 9. VorobjovGh. Rozumnaferma / Gh. Vorobjov // TheUkrainianFarmer. – 2011. – S. 92-93.
 10. Smoljar V. I v molochnomuskotarstvi – naprjamoknarobotyzaciju / V. Smoljar, Ju. Tjutjunnyk // Tekhnikai tekhnologhiji APK. – 2014. – № 11. – S. 31-35.
 11. AutomatischeMelksysteme: AktuelleModelle [Elektronnyjresurs] 2015. – Rezhymdostupudoresursu: https://www.agrarheute.com/tier/rind/automatische-melksysteme-aktuelle-modelle-446068
 12. 12.Harms J., Wanner L. 2011. AutomatischesMelken / J. Harms, L. Wanner // InstitutfürLandtechnikundTierhaltung. – 2011.– 53р.Kormanovskyj L.P. Razvytyerobotyzacyydoenyjakorov / L.P. Kormanovskyj // VestnykVNYYMZh. – 2013. – №2 (10). – S. 78-81.
 13. Obzordoyljnoghooborudovanyja: otlychyja y modyfykacyydoyljnыkhapparatov y ustanovok [Elektronnyjresurs]. – Rezhymdostupudoresursu: http://www.russkayaferma.ru/stati/obzor_doilnogo_oborudovaniya_otlichiya_i_modifikatsii_doilnykh_apparatov_i_ustanovok/#robot
 14. Kyrsanov V.V. Koncepcyjasozdanyjadoyljnoghorobota, sovmestymogho s otechestvennыmdoyljnыmoborudovanyem / V.V. Kyrsanov, Ju. A. Coj, L.P. Kormanovskyj // VestnykVNYYMZh. – 2016. – №3 (23). – S. 13-20.
 15. Kataloghproduktov y uslughDeLavalj : DeLaval. – 2012. – 376 s.
 16. Tretjjakov E.A., Kharchenko U.V. Prymenenyerobototekhnykypryproyzvodstvemoloka / E.A. Tretjjakov, U.V. Kharchenko // Nauka y ynnovacyy v seljskomkhozjajstve: materyalыmezhdunar. nauch.-praktych. konf. FGhOUVPO “KGhSAym. Y.Y. Yvanova”. Kursk – 2011. – Ch. 2. – S. 297–299.
 17. Myshurov N.P. Robotyzyrovannыesystemы v seljskokhozjajstvennomproyzvodstve / N.P. Myshurov, N.F. Solovj’eva, Ju.A. Coj // nauch. analytycheskyjobzor : Rosynformaghrotekh, Moskva, – 2009. – 133 s.
 18. Jasenecjkyj V. Dojiljniroboty – majbutnjemolochnykhferm / V. Jasenecjkyj // Tekhnika i tekhnologhiji APK. – 2013. – № 5. – S. 26-29.
 19. Vynnycky S., Proyzvodstvennыepokazatelydoenyjakorovnaustanovkakh «Karuselj» y «Robot» / S. Vynnycky, J.L. Jughovar, B. Museljska, T. Kolodzejchыk, N.V. Morozov // VestnykVNYYMZh. – 2011. – №4 (4). – S.68-77.
 20. Zvolejko D. Udoskonalennjasystemdojinnja v Ukrajini / D. Zvolejko // TvarynnyctvoUkrajiny. – 2013. – № 11. – S. 39-42.
 21. Palij A. P. Zastosuvannjarobotyzovanykhsystemjakshljakhpidvyshhennjaefektyvnostiprocesuotrymannjamoloka / A. P. Palij, O. A. Naumenko, O. A. Chyghryn//VisnykKhNTUSGhim. PetraVasylenka. – 2016. – Vyp. 170. – S. 66-60.
 22. Smoljar V. Rivenjzakhvorjuvanjkorivnamastytzavykorystannjariznykhtypivdojiljnykhustanovok / V. Smoljar // Tekhnika i tekhnologhiji APK. – 2014. – № 1. – S. 17-19.
 23. Bonsels T. Melkroboter: SoklapptderEinstieg / T. Bonsels //.TopAgrar, – 2008. – R. 34-38.
 24. DE Koning K., Rodenburg J. (2004). Automaticmilking: StateoftheartinEuropeandNorthAmerica / K. DE Koning, J. Rodenburg // WageningenAcademicPublishers. Wageningen, TheNetherlands. – 2004. – R. 27-37.
 25. Tousova R. Thecomparisonofmilkproductionandqualityincowsfromconventionalandautomaticsystems / R. Tousova // JournalofCentralEuropenAgriculture. Zagreb. – 2014. – № 4. – P. 115–123.
 26. KersanjukJu. Robotyzovanedojinnjakoriv: okupnistjinvestycij / Ju. Kersanjuk // Aghrobiznessjoghodni. – 2015. – # 17 (312). – S. 48–52.
 27. Korivnykshhaslyvykhkoriv [Elektronnyjresurs] // zhurnal «Moloko i ferma». – serpenj 2017. – № 4 (41) Rezhymdostupudoresursu: http://magazine.milkua.info/indexukr.php?id=254.
 28. Novyjvymirukrajinsjkoghosela: naSumshhynikorivdojatjroboty [Elektronnyjresurs]: Sumsjka TPP. 2018 Rezhymdostupudoresursu: http://www.cci.sumy.ua/news/145/4329/
 29. Korivnykshhaslyvykhkoriv [Elektronnyjresurs] // zhurnal «Moloko i ferma». – serpenj 2017. – № 4 (41) Rezhymdostupudoresursu: http://magazine.milkua.info/indexukr.php?id=254.
 30. DeLaval // InstructionBook VMS BestPractices. – 2008. – 212 s.
 31. HeikeDiez. ErstellungeinesLeitfadenszurVerbesserungderEutergesundheitinBetriebenmitautomatischenMelksystemen : Masterarbeit : TechnischeUniversitätMünchen. – 2014. – 133 r.
 32. TinaMüller. AutomatischeMelksysteme: AuswirkungenderUmstellungunddesEinsatzes i bayerischenMilchviehbetrieben // Bachelorarbeit : FakultätLand- undErnährungswirtschaft, StudiengangLandwirtschaft, Freising. – 2012. – 118 r.

T. Panasova, S. Kulynych, R. Lysanets. The efficiency of electrometric method of estrus detection in cows.

UDC 636.2.09-072:612.6

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-7

T. Panasova
S. Kulynych
R. Lysanets

The research of efficiency of electrometric method of estrus detection in cow compared to visual-clinical method has been conducted. For this purpose, two groups of animals were taken: both groups with 18 heads of cows. The estrus of the animals of the experimental group was registered by detecting the change in electrical resistance of the estrous mucus with the help of the «Draminski» detector of estrous cycles and early pregnancy. The indicator of electrical resistance 220-230 s.u. serves as a criterion of estrus. In the control group, estrus was detected by registering a “reflex of motionless state”, when the animal in heat period was calm, allowing to be covered. Insemination of cows of both groups was carried out using a recto-cervical method with defrosted semen: of the experimental group – once, of control group – twice. After the first and second insemination, 72.2% of cows in the experimental group and 61% in the control group were fertilized, and the other animals were unfertilized.
Money expenditure on fertilization of one cow consisted of the cost of a sperm dosage, the cost of labour of an artificial breeding technician and his/her assistant and amounted to 197 UAH in the experimental group, 365 UAH – in the control one. The total cost of fertilization of cows of the experimental group amounted to 5516 UAH, of the control group – 9715 UAH.
The economic damage from the infertility of the cows of both groups include losses from the lack of calves and milk. Calculating the economic damage from the loss of the offspring included the cost of a calf was 900 UAH. Thus, in the experimental group, the losses amounted to 4500 UAH, in the control group – 6300 UAH. In the calculation of the economic losses from lack of milk, it was believed that during each day of infertility 3 litres of milk were lost, and the market value of a litre of milk was 10 UAH. In the experimental group, the losses amounted to 20580 UAH, in the control group – 29460 UAH.
The economic effect of one hryvnia on the cost of production of one calf was calculated by dividing the cost of a calf into money expenditure on fertilization. So, in the experimental group it was 4.57 UAH, in the control group – 2.68 UAH.

Key words: cows, estrus detection in cows, electrometric method.

References:

 1. Vareny`kov M. V. Upravleny`e vosproy`zvodstvom v molochnom zhy`votnovodstve. / M. V. Vareny`kov, A. M. Chomaev, A. E. Obory`n // Metody`chesky`e rekomendacy`y` dlya vetery`narnыx specy`aly`stov. (y`zdany`e 2-e, dopolnennoe y` pererabotannoe). – Moskva, 2014. – 66 s.
 2. Ny`kuly`n N. D. Sy`nxrony`zacy`ya polovogo cy`kla korov – «za y` proty`v». / N. D. Ny`kuly`n // Ny`vy Zaural`ya №2 – 2015. – S. 56-59.
 3. Senger P. L. The Estrus Detection Problem: New Concepts, Technologies, and Possibilities / P. L. Senger // Journal of Dairy Science. – V 77. – I. 9. – September 1994. – P. 2745-2753
 4. Lyimo Z.C. Relationship among estradiol, cortisol and intensity of estrous behavior in dairy cattle / M. Nielen, W. Ouweltjes, T. A. M. Kruip // Theriogenology. – V 53. – I. 9. – June, 2000. – P. 1783-1795
 5. Rekomendacy`y` po osvoeny`yu metodov y`skusstvennogo osemeneny`ya korov (v pomoshh` fermeram) – Pod red. M. R. Saxy`mova. – Dushanbe, 2008. – 28 s.
 6. Xaruta G. G. Metody`chni rekomendaciyi z vy`boru opty`mal`nogo chasu osimeninnya ta prognozuvannya zaplidnenosti vy`sokoprodukty`vny`x koriv. / G. G. Xaruta, V. V. Lotocz`ky`j – Bila Cerkva, 2004. – 34 s.
 7. Roelofs J.B. Pedometer readings for estrous detection and as predictor for time of ovulation in dairy cattle / J.B. Roelofs, F. J. C. M. van Eerdenburg, N. M. Soede // Theriogenology. – V 64. – I. 8. – November, 2005. – P. 1690-1703
 8. Panasova T.G. Efekty`vnist` refleksologichnogo metodu vy`yavlennya statevoyi oxoty` u tely`cz`/ T. G. Panasova. // Aktual`ni problemy` vetery`narnoyi xirurgiyi ta akusherstva. Materialy` Vseukrayins`koyi nauk.-prakt. Internet-konferenciyi. – Poltava, 2015. – S. 38-40.
 9. Bugrov A. D. Viyavleny`e y` viborka korov y` telok v ohote: metody`chesky`e rekomendacy`y` / A. D. Bugrov – Kharkiv: Y`nsty`tut zhy`votnovodstva NAAN, 2013. – 115 s.
 10. Rorie R. W. Application of electronic estrus detection technologies to reproductive management of cattle / R. W. Rorie, T. R. Bilby, T. D. Lester // Theriogenology. – V 57. – I. 1. – 2002. – P. 137-148.
 11. Lotocz`ky`j V. V. Rozrobka i aprobaciya suchasny`x metodiv vy`znachennya opty`mal`nogo chasu osimeninnya vy`sokoprodukty`vny`x koriv: Avtoref. dy`sertaciyi na zdobuttya naukovogo stupenya kandy`data vetery`narny`x nauk: specz. 16.00.07 «Vetery`narne akusherstvo». Ky`yiv, 2008. – 22 s.

T. Pidpala, Ye. Zaitsev. Productive longevity of dairy cattle of Holstein breed of different selection

UDC 623.2.082

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-6

T. Pidpala
Ye. Zaitsev

Extension of the life expectancy of the economic use of cows and their lifelong productivity is an important component of the genetic improvement of dairy cattle. Our research determines the life expectancy and productive longevity and the lifelong productivity in Holstein breed cows of German and Ukrainian breeding. For the duration of life and economic use the imported cows were slightly inferior to the animals of Ukrainian selection. The difference was 43.8 and 30.6 days, respectively. At the same time, they had a small unproductive period and the age of the first calving was 806.7 days, which is 13.1 days less than at the same age in the Holstein breed of Ukrainian breeding.

However, according to indicators of lifetime productivity, the imported cows dominated Ukrainian breeding animals. By life long milk yield, the advantage number was 574 kg of milk, but the difference was unlikely. According to the lifetime of milk fat and milk protein indicators the best cows were imported Нolstein cows.

For such signs as milk yield for one day, milk yield of economic use for one day, the number of used lactation and the coefficient of economic use all these best developed indicators were established in the Holstein cows of German selection. Their advantage, respectively, was 0.9 kg (P> 0.95); 1.5 kg (P> 0.99); 0.1 pc and 0,7% in comparison with cows of the Holstein breed of Ukrainian breeding.

A comparative correlation analysis has established a different level and direction of connections in cows of the Holstein breed of German and Ukrainian breeding. It is logical to have a highly reliable positive high level of life expectancy connection between the life expectancy, the length of economic use and the signs of lifelong productivity. So, this is typically for both imported animals and for Ukrainian breeding cows. This indicates at the possibility in breeding the extension of life expectancy and economic use of dairy cattle of Holstein breed and improving lifelong productivity.

Keywords: Holstein breed , selection, cows, sign, longevity, lifetime productivity, correlation.

References:

 1. Gnatuk, S. I., and Hmelnychyy, L. M. 2010. Efekty`vnist` dovichnogo vy`kory`stannya koriv ukrayins`koyi chervonoyi molochnoyi molochnoyi porody` zalezhno vid vnutrishn`oporodny`x ty`piv ta genealogichny`x formuvan` – Efficiency of life-time use of Ukrainian red dairy breeds of cows depending on intra-breed types and genealogical formations. – exnologiya vy`robny`cztva i pererobky` produkciyi tvary`nny`cztva : zb. nauk. pracz`. Bila Cerkva – Technology of production and processing of livestock products: Sb. sciences works. Bila Tserkva. 3 (72): 111-115 (in Ukrainian).
 2. Zavertyaev, B. P. 1979 Selekcy`ya korov na plodovy`tost` – Selection of cows for fertility. 255. L. : Kolos, 208 (in Russian)
 3. Korshun, S. Y`., and Kly`mov, N. N. 2014. Xozyajstvennoe dolgolety`e y` produkty`vnost` korov razly`chnыx genoty`pov Economic Longevity and Productivity of Cows of Different Genotypes/ Zootexnichna nauka Podillya: istoriya, problemy`, perspekty`vy` : materialy` IV mizhnar. nauk.-prakt. konf. Kam’yanecz`-Podil`s`ky`j – Zoo Engineering Science of Podillya: History, Problems, Perspectives: Materials of IV Intern. science-practice conf. Kamyanets-Podilsky. 237-238 (in Ukrainian).
 4. Merkur`eva, E. K. 1970. By`ometry`ya v selekcy`y` y` genety`ke sel`skoxozyajstvennыx zhy`votnux – Biometrics in breeding and genetics of agricultural animals. M. : Kolos, 422 (in Russian)
 5. Polupan, Yu. P., Semenko, O. V., and Kobel`s`ka, G. G. 1999. Selekciya koriv za try`valistyu gospodars`kogo vy`kory`stannya ta dovichnoyu produkty`vnistyu pry` konsolidaciyi ukrayins`koyi chorno-ryaboyi molochnoyi porody` Selection of cows by duration of economic use and life-time productivity in the consolidation of Ukrainian black-and-white dairy breeds. Rozvedennya i genety`ka tvary`n : mizhvidom. tematy`ch. nauk. zb. K. : Agrarna nauka. Breeding and genetics of animals: interspecies. thematic sciences save K .: Agrarian Science. 31-32:202-203 (in Ukrainian).
 6. Polupan, Yu. P. 2000. Efekty`vnist` dovichnogo vy`kory`stannya chervonoyi molochnoyi xudoby` Efficiency of life-time use of red dairy cattle. Rozvedennya i genety`ka tvary`n : mizhvidom. tematy`ch. nauk. zb. K. : Agrarna nauka Breeding and genetics of animals: interspecies. thematic sciences save K.: Agrarian Science. 33:97-105 (in Ukrainian).
 7. Polupan, Yu. P. 2010. Metody`ka ocinky` selekcijnoyi efekty`vnosti dovichnogo vy`kory`stannya koriv molochny`x pored Method of estimation of breeding efficiency of life-time use of dairy cows // Metodologiya naukovy`x doslidzhen` z py`tan` selekciyi, genety`ky` ta biotexnologiyi u tvary`nny`cztvi : materialy` naukovo-teorety`chnoyi konferenciyi (Chuby`ns`ke, 25 lyutogo 2010 roku). K. : Agrarna nauka Methodology of scientific research on selection, genetics and biotechnology in livestock: materials of the scientific-theoretical conference (Chubinskoy, February 25, 2010). K.: Agrarian Science. 93-95 (in Ukrainian).
 8. Polupan, Yu. P. 2014 Efekty`vnist` dovichnogo vy`kory`stannya koriv rizny`x krayin selekciyi The effectiveness of life-time use of cows of different breeding countries. Visny`k Sums`kogo nacional`nogo agrarnogo universy`tetu : naukovy`j zhurnal : seriya «Tvary`nny`cztvo». Sumy` Visnyk of Sumy National Agrarian University: scientific journal: series “Animal husbandry”. Sumy. 2/2 (25):14-20 (in Ukrainian).
 9. Polupan, Yu. P. 2015. Genety`chna determinaciya try`valosti ta efekty`vnosti dovichnogo vy`kory`stannya chorno-ryaboyi molochnoyi xudoby` Genetic Determination of the Duration and Efficiency of Life-time Use of Blackheaded Dairy Livestock. Rozvedennya i genety`ka tvary`n : mizhvidomch. temat. nauk. zb. Ky`yiv : TOV «Akvamary`n-eksklyuzy`v» Breeding and Genetics of Animals: Interdepartmental. thematic sciences save Kyiv: Aquamarine-exclusive Ltd. 49:120-133 (in Ukrainian).
 10. Yefimenko, M. Ya. 2002 Problemy` i perspekty`vy` vy`kory`stannya tvary`n golshty`ns`koyi porody` v umovax pivdnya Ukrayiny` Problems and prospects of using animals of Holstein breed in the conditions of southern Ukraine. Rozvedennya i genety`ka tvary`n : mizhvidom. tematy`ch. nauk. zb. K. : Naukovy`j svit Breeding and genetics of animals: interspecies. thematic sciences save K.: The scientific world. 36:10-12 (in Ukrainian).
 11. Rudy`k, I. A., and Stavecz`ka, R. V. 1999. Selekciya molochnoyi xudoby` za try`valistyu produkty`vnogo vy`kory`stannya Selection of dairy cattle based on the duration of productive use // Visny`k Bilocerkivs`kogo derzhavnogo agrarnogo universy`tetu. Bila Cerkva Bulletin of the Bila Tserkva State Agrarian University. Bila Tserkva. 8(2):163-167 (in Ukrainian).
 12. Fedorovy`ch, V. V., Fedorovy`ch, Ye. I., and Babik, N. P. Try`valist` gospodars`kogo vy`kory`stannya ta pry`chy`ny` vy`buttya koriv molochny`x i kombinovany`x pored Duration of economic use and reasons for the release of cows of dairy and combined breeds // Visny`k Sums`kogo nacional`nogo agrarnogo universy`tetu : naukovy`j zhurnal : seriya «Tvary`nny`cztvo». Sumy` Visnyk of Sumy National Agrarian University: scientific journal: series “Animal husbandry”. Sumy. 5 (29):110-115 (in Ukrainian).
 13. Xmel`ny`chy`j, L. M., 2016. Problema efekty`vnogo dovgolittya ta dovichnoyi produkty`vnosti molochny`x koriv v aspekti yixn`oyi zalezhnosti vid spadkovy`x ta paraty`povy`x chy`nny`kiv The problem of effective longevity and life-time productivity of dairy cows in terms of their dependence on hereditary and paratyphoid factors. Visny`k Sums`kogo nacional`nogo agrarnogo universy`tetu : naukovy`j zhurnal : seriya «Tvary`nny`cztvo». Sumy`. Visnyk of Sumy National Agrarian University: scientific journal: series “Animal husbandry”. Sumy. 7 (30):13-31 (in Ukrainian).
 14. Analysis of relationship between somatic cell score and functional longevity in Canadian dairy cattle / A. Sevalem [et al.] // Dairy Sci. 2006. Vol. 89. No. 9. P. 3609-3614 (in English).
 15. Caraviello D. Z., Weigel K. A., Gianola D. Prediction of longevity breeding values for US Holstein sires using survival analysis methodology // Dairy Sci. 2004. Vol. 87. P. 3518-3525(in English).
 16. Jankovska M., Sava A., Kujawska Y. Effect of certain factors on the longevity and culling of cows // Acta Scientiarum Polonorum, Zootechnica, 2014. Vol. 13 (2). P. 19-30 (in English).
 17. Madgwick P. A., Gaddard M. E. Genetics and phenotypies parameters of longer vity in Australian dairy cattle // Dairy Sc. 1989. Vol. 72. N 10. P. 2624-2632 (in English).
 18. Miglior F., Muir B. L., Van Doormaal B. G. Selection indices in Holstein cattle of various countries // Dairy Sci. 2005. Vol. 89. P. 1255-1263 (in English).
 19. Perez-Caball M. A., Alenda R. Lifetime profit as an individual trait and prediction of its breeding values in Spanish Holstein cows // Dairy Sci. 2003. Vol. 86. No 12. P. 4115-4122.
 20. Relationship between reproduction traits functional longevity in Canadian dairy cattle / A. Sewalem [et al.] // Dairy Sci. 2008. Vol. 91. No 4. P. 1660-1668 (in English).
 21. Sava A. Functional traits and their role in contemporary cattle breeding – part I: longevity of cows, prolonged lactations and level in cow milk // Przeglad Hodowlany, 2011. Vol. 2. P. 8-13 (in English).

О. Kupchyshina. Monitoring of regulatory policy in the agricultural sector of economic of Ukraine

UDC 657.22

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-3(99)-5

О. Kupchyshina

The purpose of our research is to monitor regulatory policy in the agricultural sector of Ukraine. State-run programs are a comprehensive instrument of direct influence of the state on the development of the agrarian sector, for which the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine is responsible for the development, implementation and evaluation of efficiency.

In order to assess the level of regulatory policy in Ukraine, we used elemental analysis of one of the most sought after and weighty global ratings – the Global Competitiveness Index.

Data analysis showed that during 2006-2017 respondents rated the agrarian policy in Ukraine not highly in the ranking of global competitiveness – by 2015 the average score did not exceed the half-value of 3.5 points. At the same time, there is a tendency to increase the evaluation of agrarian policy, as evidenced by the linear trend of the data presented.

Tax policy is one of the key factors in effective regulatory policy in the agrarian sector, as the relationship between tax burden, taxation and economic system performance is evident.

The data of the Doing Business rating (sub-index “Taxation”) indicate a constant reduction of the tax burden on enterprises in Ukraine for the period of availability of data (since 2006). Both the general tax burden and wage taxation are reduced. The greatest progress in the regulatory sphere is achieved by the indicator of time expenditures on taxation, which confirms the success of the deregulation process in this area in 2006-2018. However, this situation with a decrease in the level of taxation and deregulation of taxation was not always observed. Since the beginning of the 1990s, Ukraine’s agriculture has suffered significant losses as a result of the continuous increase in the government’s fiscal pressure on the economy.

Significant easing of tax pressure was due to the revival of agricultural enterprises. A feature of the tax regulation of agrarian enterprises is also the taxation of wages in farms. According to the current legislation, there are no wage requirements at least equal to the minimum wage and there is no single social contribution.

Key words: regulatory policy, agrarian sector, tax policy, fiscal burden, state regulation.