Вплив стрес-факторів на продуктивні якості свиней порід ландрас і велика біла

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
536.24:532.5

Автор
І.О. Балабанова, кандидат сільськогосподарський наук, доцент
ДВНЗ “Херсонський державний аграрний університет”, Україна

Анотація
У статті досліджено вплив стрес-факторів на продуктивні якості свиней порід ландрас і велика біла за власною продуктивністю.

Ключові слова
онтогенез, маса гнізда, біологічні особливості, велика біла порода, ландрас
(more…)

Вплив інфрачервоного опромінення на продуктивність поросят-сисунів

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
619.613.636.3.424

Автор
А.О. Бондар, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Розглянуто вплив інфрачервоного опромінення на продуктивність поросят-сисунів. Встановлено, що використання опромінювача ІЧУФ-1 з дозою 500 Вт інфрачервоного світла з доповненням ультрафіолетового опромінення потужністю 15 Вт дозволить підвищити середню живу масу, абсолютний приріст живої маси за період дорощування, середньодобові прирости молодняку свиней.

Ключові слова
інфрачервоне опромінення, поросята-сисуни, жива вага, абсолютний приріст, середньодобовий приріст
(more…)

Особливості генетичної структури білого і строкатого товстолобиків

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
575.113:639.3:636.03

Автор
Н.О. Борисенко, науковий співробітник
Т.А. Нагорнюк, кандидат сільськогосподарських наук
С.І. Тарасюк, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України
Інститут рибного господарства НААН, Україна

Анотація
Проаналізовано генетичну структуру білого і строкатого товстолобиків за використання шести генетико-біохімічних систем крові. Виявлено видоспецифічні особливості генетичної структури товстолобиків за частотою алельних варіантів локусів Pralb і фенотипів TF. Спостерігається перевага фактичного рівня гетерозиготності над очікуваним за локусом СА у білого товстолобика та локусами Pralb, EST у строкатого товстолобика.

Ключові слова
білий товстолобик, строкатий товстолобик, генетико-біохімічні маркери, генетична структура, алелі, генотип, гетерозиготність
(more…)

Молочна продуктивність корів голштинської породи різного екопоєднання

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.2.034.082

Автор
І.А. Галушко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
У порівняльному аспекті наведено дані молочної продуктивності корів голштинської породи різного екопоєднання. Встановлено перевагу тварин від екопоєднання UA♀×US♂ за всіма досліджуваними лактаціями за винятком першої.

Ключові слова
голштинська порода, молочна продуктивність, екопоєднання
(more…)

Порівняльний аналіз відтворювальної функції самиць різних порід худоби молочного напряму продуктивності

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.082.22:575.224.2

Автор
М.І. Гиль, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік АНВО України
П.О. Шебанін, магістр
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Представлено результати аналізу відтворювальної функції самиць різних порід худоби молочного напрямку продуктивності. Встановлено, що самиці української червоної молочної та червоної степової порід є найбільш пристосованими до агрокліматичних умов степової зони України.

Ключові слова
відтворювальна функція, тільність, збереженість, осіменіння
(more…)

Хромосомний поліморфізм українських коропів ДП СГЦР “Поділля”

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
575:639.371.52

Автор
Ю.М. Глушко, кандидат сільськогосподарських наук, науковий співробітник
Інститут рибного господарства НААН України

Анотація
На базі дослідного підприємства СГЦР “Поділля” проведено дослідження каріотипу коропів української рамчастої та лускатої порід. У коропів двох порід виявлено мінливість каріотипу за структурою та кількістю хромосом. Встановлено, що диплоїдне число хромосом в групі рамчастих коропів знаходилось у межах 2n=98–102, а лускатих – 2n=98–100. Порівняльний аналіз частот анеуплоїдних та поліплоїдних лімфоцитів у коропів рамчастої та лускатої порід статистично достовірних відмінностей не показав.

Ключові слова
коропи української рамчастої та лускатої порід, каріотип, хромосомні аберації, геномні мутації
(more…)

Якість води та біотехнологічні особливості при напуванні страусів

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
639.3/6

Автор
О.В. Гончарова, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Дніпропетровський державний аграрний університет, Україна

Анотація
Розглянуто роль води у страусівництві. Представлено чинники, що впливають на формування продуктивності страусів. Досліджено показники розвитку організму страусенят.

Ключові слова
показники якості води, страусенята, особливості при напуванні, швидкість розвитку організму страусенят
(more…)

Вирощування перепелів з використанням наносрібла

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
598.261.7:636.083

Автор
В.І. Гроза, аспірант
Науковий керівник – д-р с.-г. наук, професор Патрєва Л.С.
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Представлено результати вирощування перепелів породи фараон з використанням препарату “Аргенвіт”. Встановлено, що 0,02% розчин наносрібла позитивно впливає на живу масу перепелів наприкінці вирощування.

Ключові слова
перепели, вирощування, жива маса, срібло
(more…)

Жирнокислотний склад м’язової тканини свиней при згодовуванні ферментних препаратів

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.637.5.64

Автор
А.В. Гуцол, доктор сільськогосподарських наук, професор
Вінницький національний аграрний університет, Україна

Анотація
Показано, що згодовування молодняку свиней ферментних препаратів мацеробациліну, мацерази, мультиензимних композицій МЕК-1, МЕК-5, міновіту та мінази по-різному впливає на жирнокислотний склад м’язової тканини. Із 15 жирних кислот пріоритетне збільшення вмісту спостерігається у пальмітинової та пальміто-олеїнової, а зменшення – у стеаринової і олеїнової жирних кислот.

Ключові слова
ферментні препарати, свині, згодовування, жирні кислоти
(more…)

Вплив генотипу баранів-плідників на збереженість та статевий склад нащадків

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.082.2’3.035

Автор
О.В. Іванова, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Є.В. Баркарь, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Проведено оцінку вірогідності різниці збереженості нащадків різних статей в потомстві кожного барана-плідника, а також оцінку різниці збереженості одинців і двоїн. Встановлено, що із випадків непропорційної смертності, підвищена смертність спостерігається тільки серед самців. Диспропорційна збереженість частіше за все спостерігалася серед нащадків-самок або нащадків, народжених у приплодах-двійнях. Найбільший розмах рівня збереженості відмічено серед нащадків плідників генотипу 1/2 частки спадковості за австралійським мериносом та таврійського типу асканійської тонкорунної породи.

Ключові слова
вівці, генотип, відтворювальні якості, збереженість, асканійська тонкорунна порода
(more…)