Реформування системи пенсійного забезпечення України: передумови та основні засади

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
331.25(477)

Автор
Є. О. Павлюк, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті розглянуто сутність дефініції “пенсія” в системі неринкової та ринкової економіки, а також її економічний зміст. Визначено принципи побудови системи пенсійного забезпечення України та окреслено основні передумови та напрями її реформування.

Ключові слова
пенсія, пенсійне забезпечення, соціальне страхування, соціальний захист, рівні пенсійної системи, солідарна система пенсійного забезпечення, накопичувальна система пенсійного забезпечення
(more…)

Облік витрат на відтворення деревних лісових активів шляхом лісорозведення

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
657.1:630

Автор
О. В. Шавурська, аспірант
Житомирський державний технологічний університет

Анотація
Проаналізовано стан бухгалтерського обліку витрат на відтворення лісових ресурсів в Україні. Запропоновано порядок облікового відображення витрат на відтворення деревних лісових активів з врахуванням стадій життєвого циклу деревини.

Ключові слова
лісорозведення, деревні лісові активи, капітальне поліпшення землі, відтворення
(more…)

Оцінка сучасного гідрогеолого-меліоративного стану земель Каховського зрошуваного масиву

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
631.6:626.86

Автор
О. В. Морозов, доктор сільськогосподарських наук
ДВНЗ “Херсонський державний аграрний університет”
І. О. Біднина, кандидат сільськогосподарських наук
Інститут зрошуваного землеробства НААН
В. В. Морозов, кандидат сільськогосподарських наук, професор
ДВНЗ “Херсонський державний аграрний університет”
В. Г. Найдьонов, кандидат сільськогосподарських наук, с.н.с.
Асканійська державна сільськогосподарська дослідна станція ІЗЗ НААН

Анотація
Надано оцінку просторової мінливості наслідків зрошення щодо рівневого і гідрохімічного режиму ґрунтових вод та стан агроіригаційних навантажень на зрошувані землі. Встановлено зв’язок площ підтоплених зрошуваних земель з величиною водоподачі на зрошення. Визначені закономірності надають можливість прогнозувати подальші зміни гідрогеолого-меліоративного стану земель за гідрогеологічними показниками під впливом багаторічного зрошення, своєчасно приймати оптимальні управлінські рішення щодо попередження деградаційних процесів на зрошуваних землях.

Ключові слова
зрошувані землі, гідрогеолого-меліоративний стан, рівень ґрунтових вод
(more…)

Оцінка забруднення водоймищ морським транспортом та біологічний метод очищення водного середовища за допомогою ейхорнії товстоножкової

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
[504.4.054+504.45.058]:656.61.052.(262.5)(477)(04)

Автор
В. О. Чабан, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Херсонська державна морська академія

Анотація
У роботі розглядається підвищення екологічної безпеки в процесі дії на неї забруднюючих речовин. Надано матеріал про причини забруднення водного середовища та види рослин, які є біологічним фільтром, за допомогою яких доочищуються недоочищені стоки, які вносять у водойми і підземні води органічні речовини, сполуки фосфору, азоту, сірки, важких металів у великих концентраціях, небезпечних для водних екосистем. Виявлено властивість ейхорнії. При очищенні стоків ця рослина окислює і розщеплює промислові та органічні нечистоти, домішки вод на прості нешкідливі елементи з великою швидкістю і засвоює їх як харчування.

Ключові слова
екологія, забруднення, водоймища, шкідливі речовини, екологічне навантаження, водне середовище, ейрохнія
(more…)

Вивчення впливу препаратів (quicelum, granfol k, triamin radicular) на урожайність та якість продукції капусти білокачанної

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
631.81:635.342

Автор
О. В. Письменний, кандидат сільськогосподарських наук
О. С. Левкова, студентка
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті висвітлено дані про роль мікроелементів у перебігу фізіологічних процесів рослин та дію мікродобрив на урожайність та якість продукції капусти білокачанної. Встановлено, що обробка рослин капусти препаратами: Quіcelum, Triamin Radicular та Granfol K приводить до зростання: площі листкової поверхні капусти на 5-57%, врожайності – 12-77%, вмісту цукрів – 18-45%, та вітаміну С на 25-80%.

Ключові слова
мікроелементи, мікродобрива, урожайність, якість продукції
(more…)

Ріст та розвиток рослин пшениці озимої протягом весняно-літньої вегетації в Північному степу

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
633.11:631.5(477.7)

Автор
І. І. Гасанова, кандидат сільськогосподарських наук
Н. Л. Ноздріна, аспірант
Інститут сільського господарства степової зони НААН України

Анотація
У статті розглянуто особливості росту та розвитку рослин нових сортів пшениці озимої по чорному пару упродовж весняно-літньої вегетації. Досліджено біометричні показники, площу листкової поверхні та масу 100 сухих рослин залежно від сорту.

Ключові слова
пшениця озима, біометричні показники, площа листкової поверхні, маса 100 сухих рослин, фаза розвитку
(more…)

Особливості формування врожайності зерна гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від елементів технології

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
633.15:631.5:631.81

Автор
О. В. Трубілов, кандидат сільськогосподарських наук
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Анотація
У статті наведено дані щодо впливу елементів технології на біометричні показники і врожайність зерна гібридів кукурудзи. Рекомендовано оптимальні способи основного обробітку ґрунту і внесення мінеральних добрив, які забезпечують збільшення висоти рослин, площі листкової поверхні, підвищення врожайності зерна.

Ключові слова
кукурудза, урожайність зерна, обробіток ґрунту, рівні живлення
(more…)

Морфологічні особливості та загальні фізичні властивості еродованих чорноземних ґрунтів Степу України

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
631.445.4(477.7)

Автор
Н. В. Поляшенко, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті визначено морфологічні особливості еродованих чорноземних ґрунтів Степу України, розглянуто питання кількісних змін фізичних властивостей чорноземів звичайних та південних по ґрунтових горизонтах та визначено вплив ступеня еродованості ґрунтів на ці показники.

Ключові слова
ерозія, ґрунтовий горизонт, ступінь еродованості, щільність складення, щільність твердої фази, пористість ґрунту
(more…)

Вплив агротехнічних прийомів на економічну ефективність вирощування сафлору красильного в умовах зрошення півдня України

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
633.863.2:633.52:631.67(477.72)

Автор
Є. Г. Філіпов, аспірант
ДВНЗ “Херсонський державний аграрний університет”

Анотація
У статті наведено результати досліджень впливу агротехнічних прийомів на економічну ефективність елементів технології вирощування сафлору красильного при його вирощуванні в умовах зрошення півдня України. Доведено ефективність використання оранки на глибину 20-22 см, ширини міжряддя 30 см, застосування раннього строку сівби та внесення мінеральних добрив дозою N60P60.

Ключові слова
сафлор красильний, зрошення, строки сівби, економічні показники, витрати, чистий прибуток, рентабельність
(more…)

Формування надземної маси рослинами сортів пшениці озимої в умовах північного Степу

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
633.11.”324″:631.5

Автор
В. І. Козечко, старший викладач
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Анотація
Встановлено особливості накопичення сухої речовини рослинами різних сортів пшениці озимої впродовж вегетаційного періоду в умовах північного Степу України. Найбільшу надземну масу нагромаджували рослини ранніх строків сівби. При вирощуванні після ріпаку ярого серед сортів, які вивчали, найвищий рівень урожайності сформував сорт пшениці озимої Селянка (4,89 т/га) при сівбі в третій декаді вересня (25.09) нормою висіву 5,0 млн схожих насінин/га.

Ключові слова
пшениця озима, сорти, строки сівби, абсолютно суха маса рослин, норми висіву насіння, урожайність
(more…)