Diuk A. Economic assessment of social liability formation in agricultural enterprise

UDC338.43:631.15

 

Diuk A.

 

The urgency of the problem. The development of agricultural entrepreneurship in Ukraine is characterized by a significant for science and practice set of problems that are relevant in the socio-economic environment. Today’s situation with the development of rural areas, the level of welfare of peasants, the attitude of the state to the management and support of the village is the basis for a number of changes in doing business. An important issue that needs a long-term and priority solution is the formation of social responsibility of agricultural enterprises, which in scientific and methodological terms also requires improving the principles of economic evaluation.
The purpose of the article is to determine the specifics of the formation of social responsibility in agricultural entrepreneurship, the production system of enterprises, by economic assessment of the dynamics of socially oriented costs, employment and productivity.
Results of the research. The article assesses the formation of social responsibility in agricultural enterprise. The theoretical vision of the signs of social responsibility of agricultural enterprises in carrying out their production activity is formed. The definition of social responsibility as a criterion of social production efficiency is proposed. The directions and criteria of the methodological foundations of the assessment of social responsibility of enterprises in relation to which aspects of the level of socially directed production costs are determined. The dynamics of socially directed expenditures, the dynamics of employment and the sectoral structure of production in the context of their use as indicators of levels of social responsibility are analyzed. The economic features of the character of social responsibility of agricultural enterprises at the present stage of their development are established.

Keywords: entrepreneurship, social responsibility, management, production system, costs, social efficiency.

References:

 1. Analiz vyhid i vytrat : prakt. posib. (2000) / Sekretariat Rady Skarbnytsi Kanady ; per. z anhl. S. Sokolyk ; nauk. red. per. O. Kiliievych. K. : Osnovy, 2000. 175 p. (in Ukrainian)
 2. Vnutrihospodarski orhanizatsiino-ekonomichni mekhanizmy zabezpechennia prybutkovosti silskohospodarskykh pidpryiemstv: Metodychni rekomendatsii (2003) / P.T. Sabluk, M.I. Malik, Yu.S. Kovalenko ta in. K.: IAE UAAN. 2003. 204 p. (in Ukrainian)
 3. Halushka Z.I. (2014).  Instytutsionalizatsiia sotsialnoi vidpovidalnosti biznesu: mekhanizmy stanovlennia / Naukovi pratsi Donetskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ser. : Ekonomichna. № 1. p. 90-98. (in Ukrainian)
 4. Diiesperov V.S. (2013). Evoliutsiia silskohospodarskykh pidpryiemstv. K. NNTs IAE. 290 (in Ukrainian)
 5. Dolan Э. (1992). Rыnok: mykroэkonomycheskaia model SPb. : Delo. 496 (in Russian)
 6. Druker Pyter. Praktyka menedzhmenta (2015). / M.: Mann, Yvanov y Ferber. 299 (in Russian)
 7. Zoria O.P. (2019). Upravlinnia rozvytkom ahrarnykh pidpryiemstv v umovakh instytutsiinykh transformatsii : monohrafiia. Poltava : Vydavnytstvo PP «Astraia». 321 (in Ukrainian)
 8. Sotsialna vidpovidalnist: teoriia i praktyka rozvytku : monohrafiia (2012). / [A.M. Kolot, O.A. Hrishnova ta in.]; za nauk. red. d-ra ekon. nauk, prof. A.M. Kolota. K. : KNEU. 501 (in Ukrainian)
 9. Lunkina T. I. (2017). Osoblyvosti otsinky rivnia sotsialnoi vidpovidalnosti ahrarnoho sektora / Infrastruktura rynku : elektronnyi naukovo-praktychnyi zhurnal. Vyp. 14. p. 34-38. (in Ukrainian)
 10. Malik M.I. (1995). Motyvatsiia vyrobnychoi diialnosti v ahrarnii sferi ekonomiky. Metodolohiia i orhanizatsiia. K.: IAE. 177 (in Ukrainian)
 11. Malik M.I., Mamchur V.A., Shpykuliak O.H. (2017). Instytutsionalne seredovyshche ta formuvannia sotsialnoi vidpovidalnosti ahrarnykh pidpryiemstv// Ekonomika APK. №12.  5-13. (in Ukrainian)
 12. Malik M.I., Shpykuliak O.H. (2005). Kadrovyi potentsial ahrarnykh pidpryiemstv: upravlinskyi aspekt. Monohrafiia. K.: NNTs “IAE”. 2005. 370 (in Ukrainian)
 13. Myroslav Marynovych. (2019). Mytropolyt Andrei Sheptytskyi i pryntsyp «pozytyvnoi sumy» [Andrey Sheptytsky and the principle of “positive sum”]/ peredmova Adriana Slyvotskoho – Lviv : Vydavnytstvo Staroho Leva. 248 p. (in Ukrainian)
 14. Nahornyi V.V., Chetveryk O.V. (2018). Rol sotsialnoi vidpovidalnosti v rozvytku ahrarnoho biznesu. Naukovyi visnyk NUBiP Ukrainy. Seriia «Ekonomika, ahrarnyi menedzhment, biznes». Vyp. 290. p. 209-219. (in Ukrainian)
 15. Rozvytok ekonomiky silskoho hospodarstva Ukrainy v 2011-2015 rr. : naukova dopovid (2016) / Natsionalnyi naukovyi tsentr «Instytut ahrarnoi ekonomiky» [Hadzalo Ya.M., Lupenko Yu.O., Puhachov M.I. ta in.]; za red. Yu.O. Lupenka. K. : NNTs «IAE». 546 p. (in Ukrainian)
 16. Rozvytok pidpryiemnytstva i kooperatsii: instytutsionalnyi aspekt : monohr. (2016) [Lupenko Yu.O., Malik M.I., Zaiats V.M. ta inshi]. K. : NNTs «IAE». 430 (in Ukrainian)
 17. Smit Adam. Doslidzhennia pro pryrodu i prychyny bahatstva narodiv (2018) / per. z anhl. O. Vasyliev, M. Mezhevikina, A. Malivskyi. – K. : Nash format, 2018. 736 p. (in Ukrainian)
 18. Teilor Frederyk Uynslou. (1924). Nauchnaia orhanyzatsyia truda. Predysl. P.M. Kerzhentseva, per. s anhl. A.Y. Zak y B.Ia. M. 292 (in Russian)
 19. Tkachuk V. (2014). Sotsialnyi vektor rozvytku dyversyfikatsiinykh protsesiv v ahrarnykh pidpryiemstvakh / Ahrarna ekonomika. T7. №1 – 2. p. 93-96. (in Ukrainian)
 20. Tuhan-Baranovskyi, M.I. (1994). Politychna ekonomiia : kurs populiarnyi. K. Naukova dumka. 264 p. (in Ukrainian)
 21. Faiol A. (1924). Obshchee y promыshlennoe upravlenye. Per. B.V. Babyna_korenia. M.: «Knyha». 159 (in Russian)
 22. Ford Henri. (2016). Moie zhyttia ta robota [My life is that work]/ per. z anhl. Uliany Dzhaman. K. : Nash Format. 344 p. (in Ukrainian)
 23. Shebanina O. V., Kormyshkin Yu. A. (2019). Suchasna paradyhma innovatsiinoho rozvytku ahrarnoho pidpryiemnytstva. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria. Vyp. 3. DOI: 10.31521/2313-092X/2019-3(103). (in Ukrainian)
 24. Shpykuliak O.H. (2007). Vytraty ta efektyvnist vyrobnytstva produktsii v silskohospodarskykh pidpryiemstvakh (monitorynh) / O.H. Shpykuliak, Yu. P. Voskobiinyk, O.V. Ovsiannikov ta in.; Za red. O.H. Shpykuliaka, Yu. P. Voskobiinyka, O.V. Ovsiannikova. K. 294 p. (in Ukrainian)
 25. Shpykuliak O.H. (2004). Kadrovyi potentsial ta yoho formuvannia v ahrarnykh pidpryiemstvakh. Ekonomika APK. №1. p. 155 – 159.
 26. Shumpeter, J.A. (2011). Teoriia ekonomichnoho rozvytku: doslidzhennia prybutkiv, kapitalu, kredytu, vidsotka ta ekonomichnoho tsyklu. [Theory of economic development: the study of profits, capital, credit, interest and the economic cycle]. Kуіv: Kyiv-Mohyla Academy (in Ukrainian)

Dovhal H., Bezuhla L. Regional innovative development model of ecotourism infrastructure

UDC 338.48:379.8:332.711

 

Dovhal H.

Bezuhla L.

 

The article analyzes and summarizes the legal framework for regulating the development of tourism and regional programs on the example of Dnipropetrovsk region. A set of barriers has been identified that hinder the effective formation and development of ecotourism infrastructure in the region. To eliminate the above barriers, it is necessary to create a regional innovative model of ecotourism infrastructure development, the components of which include: personnel, logistics, information, finance, marketing, transport, innovation.
The implementation of this model should include: partnerships between participants; coordination of regional authorities’ efforts with local self-government bodies; scientific and organizational support of long-term ecotourism development programs; development and implementation of the marketing concept; implementation of innovative programs and infrastructure projects for the development of ecotourism activities; creation of a modern information support system; development of a financial support mechanism, which will consist in the use of various financing instruments (public-private partnership, soft loans, crowdfunding, venture capital, grants, international technical assistance, international funds, etc.).
It is established that for the development of rural green tourism in the region it is advisable to make changes and additions to a number of legislative documents, namely: the Laws of Ukraine «On Tourism» and «On Personal Farming» should include organizational, informational, marketing and financial support for the development of ecotourism infrastructure that would meet European standards; the strategy of regional development of Dnipropetrovsk region for 2021-2027 should be supplemented with measures to implement the strategic goal «Development of tourist infrastructure (including rural green)»; to develop a regional program for the development of rural green tourism, taking into account the specifics of the Dnipropetrovsk region.
Implementation of the regional innovative model of ecotourism infrastructure development will increase the income of the rural population and the amount of revenues to local budgets; reduce unemployment by creating additional jobs; to intensify the development of small business in the villages of the region; strengthen public-private partnerships based on attracting private investment.

Keywords: ecotourism, tourism sector, tourism services, ecotourism infrastructure, regional innovation model.

References:

 1. World Tourism Organization UNWTO (2019). URL: http://mkt.unwto.org/barometer.
 2. United Nations Environment Programme and World Tourism Organization (2012). Tourism in the Green Economy – Background Report. Madrid: UNWTO.
 3. Bilgihan, A., Nejad, M. (2015). Innovation in hospitality and tourism industries. Journal of Innovation, 6(3), 33-41. https://doi.org/10.1108/jhtt-08-2015-0033.
 4. Marakova, V., Medvedova, M. (2016). Innovation in tourism destinations. Forum Scientiae Oeconomia, 4(1), 33-43.
 5. Sardak, S., Dzhyndzhoian, V., Samoilenko, A. (2016). Global innovations in tourism. Innovative Marketing, 12(3), 1-8. https://doi.org/10.21511/ im.12(3).2016.04.
 6. Romanenko, O., Yavorska, O. (2018). Osoblyvosti innovatsii v turyzmi ta industrii hostynnosti [Features of innovation in tourism and hospitality service]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 8, 5-9 [in Ukrainian].
 7. Davydova, O. (2015). Osoblyvosti zastosuvannia innovatsii u rozvytok turystychnoi haluzi Ukrainy [Features for applying the innovation in the development of tourism industry in Ukraine]. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Economics, 7(172), 65-69. https://doi.org/10.17721/1728-2667.2015/172-7/9 [in Ukrainian].
 8. Romaniv, P. V. (2019). Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom turyzmu [Management of innovative development of tourism]. Lviv: Ivan Franko Lviv National University [in Ukrainian].
 9. Gumenuk, A. (2015). Osoblyvosti udoskonalennia rehionalnoho upravlinnia innovatsiinoiu diialnistiu (na prykladi Ivano-Frankivskoi oblasti) [Features of improving regional innovation management (based on the example of Ivano-Frankivsk region)]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia – Theory and practice of public administration, 4(51), 1-8 [in Ukrainian].
 10. Vdovichen, A. A., Vdovichena, O. H. (2018). Model upravlinnia rozvytkom turystychnoho biznesu terytorii na innovatsiinomu pidkhodi [Model of management of development of tourist business of the territory on the innovative approach]. Economic analysis, 28(2), 9-20 [in Ukrainian].
 11. Panukhnyk, O. (2015). Innovatsiinyi potentsial rehionalnoho rozvytku turyzmu ta rekreatsii iz zaluchenniam molodizhnoho resursu: peredumovy formuvannia ta vektornist upravlinnia [The innovative potential of regional tourism and recreation development involving the youth resource: the preconditions for formation and directions of management – regulation influences]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk – Galician Economic Bulletin, 2(49), 5-12 [in Ukrainian].
 12. Milenkovic, S., Boskovic, N. (2014). Ecotourism development in the danube region of Serbia. Actual problems of economics, 2, 254-261.
 13. Byrkovych, V. (2008). Silskyi zelenyi turyzm – priorytet rozvytku turystychnoi haluzi Ukrainy [Rural green tourism – a priority for the development of the tourism industry of Ukraine]. Stratehichni priorytety – Strategic priorities, 1(6), 138-143 [in Ukrainian].
 14. Rutynskyi, M. Y., Zinko, Yu. V. (2008). Zelenyi turyzm [Green tourism]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
 15. Yazina, V. A., Tkach, V. O., Kozhushko, S. P. (2018). Silskyi zelenyi turyzm yak osnovnyi instrument stvorennia uspishnoho ukrainskoho turystychnoho sela [Rural green tourism as the main instrument in the creation of successful Ukrainian village]. Black Sea Economic Studies, 29, 37-41 [in Ukrainian].
 16. Stepanov, V. Yu. (2018). Silskyi zelenyi turyzm v Ukraini: problemy ta perspektyvy [Agricultural green tourism in Ukraine: problems and prospects]. Rehionalne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia –Regional  management and local self-government, 1(53), 1-5 [in Ukrainian].
 17. Papp, V. (2015). Silskyi zelenyi turyzm yak priorytetnyi napriam rozvytku silskykh terytorii Ukrainy [Green rural tourism as a priority the development of rural territory of Ukraine]. Agrosvit, 18, 17-22 [in Ukrainian].
 18. Rybak, V. V., Trembitska, O. I. (2013). Rozvytok zelenoho turyzmu v Ukraini [Development of green tourism in Ukraine]. Agroindustrial publishing house of Polissya. Series: Economics, 6, 137-145 [in Ukrainian].
 19. Oleksiuk, S. M., Pepelia, V. D., Zahaina, N. M. (2010). Kontseptsii rozvytku zelenoho turyzmu v rehioni [Concepts of green tourism development in the region]. Bulletin of the Chernivtsi Trade and Economic Institute, 3, 165-169 [in Ukrainian].
 20. Arbuzova, Y., Yakovenko, V. (2013). Perspektyvni napriamky rozvytku zelenoho turyzmu v Ukraini [Future directions of development of green tourism in Ukraine]. Information technologies in education, science and production, 3(4), 120-128 [in Ukrainian].
 21. Savitska, P., Savitska. N. V., Pohrebniak, L. V. (2017). Ekoturyzm yak vazhlyva skladova stratehii staloho rozvytku Ukrainy [Ecology tourism an important component of sustainable development strategies Ukraine]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national economic problems, 15, 122-128 [in Ukrainian].
 22. Neshchadym, L., Tymchuk, S., Kozhukhivska, R. (2019). Ekolohichnyi turyzm yak osnova efektyvnoho rozvytku turystychnoho biznesu v Ukraini [Ecological tourism as basis for efficient development of tourist business in Ukraine]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk – Priazovsky Economic Bulletin, 3(14), 323-327 [in Ukrainian].
 23. Perederko, V. P. (2016). Rozvytok infrastruktury eko- i heoturyzmu v Karpatskomu rehioni za spryiannia proektiv mizhnarodnoi tekhnichnoi dopomohy [Development of eco- and geotourism infrastructure in the Carpathian region with the assistance of international technical assistance projects]. Economy and society, 2, 418-424 [in Ukrainian].
 24. Kriukova, I. O., Kravchuk, A. O. (2015). Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku silskoho zelenoho turyzmu v Odeskii oblasti [Current state and prospects of development of rural green tourism in Odessa oblast]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national economic problems, 5, 462-466 [in Ukrainian].
 25. Pryvarnykova, I. Yu. (2015). Turystychna infrastruktura dlia stvorennia umov ekovidpochynku ta rozvytku zelenoho turyzmu v promyslovo oriientovanykh rehionakh [Tourist infrastructure to create conditions for eco-recreation and development of green tourism in industrial-oriented regions]. In: Regional tourism: strategy, resources, development prospects (pp. 105-129). Dnipro: Accent PP [in Ukrainian].
 26. Korkuna, O., Tsilnyk, O., Bordun, O. (2019). Rozvytok zelenoho turyzmu v umovakh formuvannia obiednanykh terytorialnykh hromad [Green tourism development in conditions of forming of consolidated territorial communities]. Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, 1(135), 24-28 [in Ukrainian].
 27. Makhovka, V. (2014). Silskyi (zelenyi) turyzm yak napriam rozvytku silskykh terytorii u Poltavskii oblasti [Rural (green) tourism as a direction of development of rural areas in Poltava region]. Ukrainian science: past, present, future, 19(2),130-140 [in Ukrainian].
 28. Illiashenko, S. M., Illiashenko, N. S., Shcherbachenko, V. O. (2013). «Zelenyi» turyzm yak odyn z napriamiv staloho rozvytku rehionu [«Green» tourism as one of the areas of sustainable development of the region]. Ekonomika Ukrainy, 8, 33-39 [in Ukrainian].
 29. Shvets, Yu. (2017). Problemy i perspektyvy orhanizatsii ta rozvytku zelenoho turyzmu v Ukraini z urakhuvanniam yevropeiskoho dosvidu [Problems and prospects of organization and development of green tourism in Ukraine taking into account the European experience]. Scientific Bulletin of Kherson State University, 22(1), 36-39 [in Ukrainian].
 30. Bezuhla, L. S. (2018). Innovatsiinyi rozvytok systemy ekoturyzmu na zasadakh funktsionuvannia biznesu [Innovative development of the ecotourism system on the basis of business operation]. In Savchuk, L., Bandorina, L. (Eds.). Business models of national economy development and business structures: modern realities and prospects (pp. 296-305). Dnipro: Zhurfond [in Ukrainian].
 31. Bezuhla, L. S. (2018). Rozvytok ekoturyzmu na zasadakh funktsionuvannia pidpryiemnytstva [Development of ecotourism on the basis of business functioning]. Economy and society, 19, 282-286 [in Ukrainian].
 32. Bezuhla, L. S. (2019). Potentsial rozvytku ekoturyzmu za sotsialno-ekonomichnymy kryteriiamy [Potential of ecotourism development according to socio-economic criteria]. In: Savchuk L., Cherep,  (Eds.). Theory and methodology of formation of investment-financial strategy of development of subjects of national economy (pp. 359-367). Dnipro: Zhurfond [in Ukrainian].
 33. Bezuhla, L., Demchuk, N. (2019). Development strategy of ecoturism enterprises as a factor of increasing their competitiveness. In: Bezpartochnyi, M. (Ed.). Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities (pp. 289-297). Przewosk: WSSG.
 34. Bezuhla, L. S., Demchuk, N. I. (2019). Sotsialno-ekonomichni aspekty i peredumovy rozvytku pidpryiemstv haluzi ekoturyzmu [Socio-economic aspects and preconditions of development of the enterprises of branch of ecotourism]. Agrosvit, 18, 24-28 [in Ukrainian].
 35. Romaniuk S.V. Turystychna haluz Ukrainy: ruyina chy nyzkyy start? URL: https://novosti-turbiznesa.info/article/turistichna_galuz_ukraini_ruina_chi_ nizkij_start_.html

Patyka N. Assessment of the Ukraine’s agriculture competitiveness by regions

UDC339.56.055:636

 

Patyka N.

 

The purpose of the article is to assess a competitiveness level of the Ukraine’s agriculture in the regional aspect, to determine its competitive advantages and weaknesses, evaluate and outline enhancing directions.
Research methods. The methodological basis of the research is a systematic approach to the study of phenomena and processes and the dialectical method of cognition, which made it possible to comprehensively study the processes associated with the competitiveness of Ukrainian agriculture in the regional aspect. In order to calculate an integrated competitiveness index were used such economic and statistical methods as comparative analysis, average and relative variables, statistical groupings, trend analysis, graphic method, index, coefficient analysis, etc. The abstract-logical method and the method of generalization techniques were used to develop measures for the Ukraine’s agriculture competitiveness enhancing.
Research results. The integrated competitiveness index of the Ukraine’s agriculture by region for the period between 2015 and 2017 was calculated. It was determined that the industry’s positive dynamics was determined by the growth of gross value added, volumes of capital investments, labor productivity. Downward factors for the Ukraine’s agriculture were the increase in agricultural production costs, unprofitability in the industry and a low rate of participation in foreign economic activity. The peculiarities of the competitiveness of the Ukraine’s agriculture through the identification of economic, institutional, social and international competitiveness problems were identified. The directions of enhancing competitiveness at the state, regional and industrial levels of management were determined.
Elements of scientific novelty. In the article methodological approaches to assessing the competitiveness of Ukraine’s agriculture in the regional aspect have been substantiated. In particular, an algorithm and the instrument for assessing competitiveness have been developed.
Practical significance. Identification of systemic problems in development of the Ukraine’s agriculture by region and measures of enhancing its competitiveness will allow to develop key priorities for formation of effective policy for enhancing the Ukraine’s agriculture competitiveness.

Keywords: competitiveness, competitiveness indicators, integrated competitiveness index, agriculture, regions of Ukraine, state policy.

References:

 1. Nechyporenko, V. V. (2016). Otsinka konkurentospromozhnosti system APK natsionalnoho ta rehionalnoho rivniv: metodolohichni aspekty [Evaluation of competitiveness of AIC systems of national and regional levels: methodological aspects]. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho natsionalnoho universytetu sadivnytstva, 88(2), 182–189 [In Ukrainian].
 2. Lahotiuk, V. O. (2014). Analiz isnuiuchykh pidkhodiv do otsinky konkurentospromozhnosti [Analysis of existing approaches to competitiveness assessment]. Naukovyi visnyk Bukovynskoho derzhavnoho finansovo-ekonomichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, 27, 185–191 [In Ukrainian].
 3. Yatsenko, V. M. & Yatsenko, O. V. (2015). Stratehichnyi analiz, ekonomichna diahnostyka ta otsinka konkurentospromozhnosti ahrarnykh pidpryiemstv [Strategic analysis, economic diagnosis and evaluation of the agrarian enterprises competitiveness]. Visnyk Skhidnoievropeiskoho universytetu ekonomiky i menedzhmentu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, 2, 91–100 [In Ukrainian].
 4. Zhurylo, R. M. (2009). Porivnialna kharakterystyka isnuiuchykh metodiv do otsinky konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Comparative characteristics of existing methods to assess the enterprise competitiveness]. Ekonomika i rehion, 4, 124–130 [In Ukrainian].
 5. Koyuda, P. (2013). Analiz konkurentospromozhnosti Ukrayiny` ta yiyi regioniv [Analysis of Competitiveness of Ukraine and its Regions]. Teorety`chni i prakty`chni aspekty` ekonomiky` ta intelektual`noyi vlasnosti, 1 (3), 55–59 [In Ukrainian].
 6. Horiachuk, V. F. (2011). Otsinka konkurentospromozhnosti rehioniv Ukrainy na osnovi rezultatnoho pidkhodu [Regional Competitiveness Estimation in Ukraine on the Basis of Resultative Approach]. Rehionalna ekonomika, 1, 39–46 [In Ukrainian].
 7. Litvinova, O. (2013). Porivnialnyi analiz rozrakhunkovykh metodiv vyznachennia rivnia konkurentospromozhnosti produktsii [Comparative analysis of calculation methods for determining the level of product competitiveness]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, 4, 81–87 [In Ukrainian].
 8. Chevhanova, Ya., Bryzhan, I. A., Zemtsova, K. A. & Oliinyk, O. O. (2010). Konkurentospromozhnist: sutnist, otsinka ta shliakhy pidvyshchennia yii rivnia (rehion, haluz, pidpryiemstvo) : monohrafiia [Competitiveness: essence, evaluation and ways of increasing its level (region, industry, enterprise): monograph]. Poltava, PoltNTU, 255 p. [In Ukrainian].
 9. Cherniuk, L. H., et al. (2010). Konkurentospromozhnist rehioniv Ukrainy: metodolohiia i praktyka : monohrafiia [Competitiveness of Ukrainian regions: methodology and practice: monograph]. L. H. Cherniuk (Ed.). Kyiv, 107 p. [In Ukrainian].
 10. Parkhomenko, N. M. (2013). Formuvannia ta otsinka konkurentospromozhnosti rehioniv Ukrainy. [Formation and assessment of competitiveness of Ukrainian regions]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI». Tekhnichnyi prohres ta efektyvnist vyrobnytstva, 46, 16–23 [In Ukrainian].
 11. Stasiuk, O. M. & Bevz, I. A. (2012). Intehralna otsinka konkurentospromozhnosti rehioniv Ukrainy [Integral assessment of the competitiveness of Ukrainian regions]. Ekonomika i prohnozuvannia, 1, 75–86 [In Ukrainian].
 12. Norchenko, V. (2013). Analiz ta otsinka stanu sotsialno-ekonomichnoho rozvytku konkurentospromozhnosti rehioniv krainy [Analysis and assessment of socio-economic development of the competitiveness of regions]. Intelekt XXI, 5-6, 31–41 [In Ukrainian].
 13. Tovarnytska, V. Ye. (2011). Analiz pokaznykiv eksportu ta importu tovariv yak faktoriv formuvannia konkurentospromozhnosti ekonomiky Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [Analysis of indices of export and import of goods as factor of creation competitiveness of economy of Ukraine in conditions of globalization]. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. Ekonomika, vyp. 557-558, 154–159 [In Ukrainian].
 14. Maliutina, B. (2014). Otsinka konkurentospromozhnosti ahrarnoho sektora Sumskoi oblasti [Estimation of competitiveness of agrarian sector of sumy area]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Ser. Ekonomika i menedzhment, 5, 99–102. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_ekon_2014_5_24 [In Ukrainian].
 15. Biliak, N. I. (2012). Otsinka konkurentospromozhnosti silskoho hospodarstva Lvivskoi oblasti [Estimation of competitiveness of Lviv region agriculture]. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. Gzhytskoho, 1, 59–65 [In Ukrainian].
 16. Kotykova, O. Didur, K. H. and Dushuk, R. V. (2017). Monitorynh konkurentospromozhnosti silskoho hospodarstva rehionu – neobkhidna skladova yevrointehratsiinykh protsesiv [Monitoring of competitiveness of agriculture of the region — necessary composition of Euro-integration processes]. Ahrosvit, 17, 8-14 [In Ukrainian].
 17. Mohylnyi, O. M. (2015). Konkurentospromozhnist ahrarnoho sektoru Ukrainy: hlobalni ta rehionalni vyklyky. Natsionalna ekonomika Ukrainy u suchasnykh hlobalnykh protsesakh : monohrafiia / [Competitiveness of the Ukrainian Agrarian Sector: Global and Regional Challenges. National economy of Ukraine in modern global processes: monograph] / Fedorenko V. , LahutinH. V., Mohylnyi O. M. et al.]. Kyiv : TOV «DKS tsentr», P. 237–264 [In Ukrainian].

Slyusarenko A., Klyuchnik A. Foreign economic security of enterprises in the agricultural sector in the system of national security of the state: theoretical aspect

UDC 351; 338.432

 

Slyusarenko A.

Klyuchnik A.

 

The agricultural sector is one of the key economic system of Ukraine, on the basis of specific weight in the gross domestic product and employment. In recent years, the power sector in the context of the national economy is constantly increasing, which determines the agricultural centrism and strategic orientation of the domestic economy. Agriculture among all kinds of economic activities is export-oriented, because the majority of production is abroad.
Unquestioningly foreign economic activity in the context of the agricultural sector is preceded by significant economic siscam for the national economy, but at the same time, there are certain disadvantages. First, the disadvantages of an active export policy is to encourage people to participate in world business processes for technological imperfection and a low degree of competitiveness of domestic producers of agricultural products. To a greater extent the protection of the interests of farmers assigned to them. That is, under-researched and generated a mechanism to protect domestic producers at the international level.
A lot of scope to acquire the processes of globalization and internationalization of the Ukrainian economy, which requires rethinking of the quality of impact of these processes on the economy in general and the agricultural sector and enterprises representing it, in particular. The world market is characterized by a low degree of integration of domestic producers of agricultural products. Domestic farmers are unable to compete internationally due to the inability to resist the capitalization of the large agricultural corporations that are multinational.
In the end, at the macro level is a clear and detailed understanding of national security. The questions of economic safety of the enterprises as a component of national security are well studied. However, little consideration to issues of foreign economic security, which become relevant because of liberalization of the domestic economy and combining it with global processes. Unexplored remain the issues of ensuring of foreign economic security of agrarian sector and agricultural enterprises as those that produce and export significant volumes of products and services. The agricultural sector and the enterprise sector have the highest rates of foreign-trade activity, which confirms their functionality in the world market. However, in contrast to the increase in external order factors that affect the functionality of enterprises, the mechanism of interest protection remains unchanged, which requires the development of modern approaches to assess the state of foreign economic security of agricultural enterprises and the formation of appropriate levels for its management.

Keywords: national security, economic security, foreign economic security, economic development, competitiveness.

References:

 1. Varnaliy, I.Ye. (Eds.). (2019), Statistical Yearbook of Ukraine: 2018. Zhytomyr: Book-Print LLC [in Ukraine].
 2. Record volumes of agricultural exports from Ukraine in 2018 (2018). URL: – https://www.unian.ua/economics/agro/10416159-ukrajina-v-2018-roci-vstanovila-rekord-z-eksportu-silgospprodukciji.html
 3. Domashenko M.D. (2011), “Analysis of scientific approaches to defining the concept of economic security of foreign economic activity of Mechanical Engineering Enterprises”, Markety`ng i menedzhment innovacij. No. 3. Vol. 1. pp. 167-172
 4. Maslak O.I., Pirogov D.L., Gryshko N.E. (2012), “Estimation of economic security of the enterprise at foreign economic activity”, Visny`k KrNU imeni My`xajla Ostrograds`kogo. Vol. 3. No.74. pp. 163-169
 5. Yaremenko O.F. (2012), “Formation of the concept of ensuring foreign economic security of enterprises”, Visny`k Xmel`ny`cz`kogo nacional`nogo universy`tetu. Vol. 3. No. 3. pp. 28-32
 6. Raczkowski, K.; Schneider, S. (2013). The economic security of business transactions, Management in business, Oxford: Chartridge Books Oxford.
 7. Krugman P., Obstfield M., Melitz M. (2012). International economics: Theory and Policy. USA, Boston: Addison-Wesley. 685 p.
 8. Anderson W. (2001). All connectedo nove. Vite in Globale Civilizzazione. Italia, Roma: Westview Press-Roma. 310 p.
 9. Law of Ukraine on the national security of Ukraine № 2469- (2018, June 21). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 31, 241 [in Ukraine]
 10. Lipkan V.A. (2005), TeoretikometodologIchnI zasadi upravlInnya u sferI natsIonalnoYi bezpeki Ukraini. [Theoretical and methodological principles of management in the field of national security of Ukraine] Znannya, Kiev, 350
 11. Vlasyuk O.S. (2008), Teoriya i prakty`ka ekonomichnoyi bezpeky` v sy`stemi nauky` pro ekonomiku [The theory and practice of economic security in the system of economics] Znannya, Kiev, 48
 12. Dmytrychenko L.I. (2008), Derzhavne regulyuvannya ekonomiky`: metodologiya ta teoriya [State regulation of the economy: methodology and theory] Donetsk, 330
 13. Order of the Ministry of Economy of Ukraine “Methods of calculating the level of economic security of Ukraine” (2007, March 2). No. 60. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/ME131588
 14. Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine “Methodical recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine” (2013, October 29). No. 1277. URL: http://www.me.gov.ua/file/link/222830/file/1277.TIF
 15. The Constitution of Ukraine (1996, August 28). Vidomosti Verxovnoyi Rady Ukrayiny, Kuiv: Veles, 48
 16. Akimova L.M. (2018), “Mechanisms of public administration of economic security of Ukraine: analysis of factors of influence, systematized by separate spheres of its development”, Aspekty` publichnogo upravlinnya. 6, pp. 5-13
 17. Law of Ukraine on the national security of Ukraine № 221-VII (2013 April 18). Available at: http://zakorada.gov.ua/laws/show/964-15
 18. Varnaliy Z.S. (2009), Ekonomichna bezpeka [Economic security] Znannya, Kiev, 647
 19. Shlemko V.T., Binko I.F. (1997), Ekonomichna bezpeka Ukrayiny`: sutnist` i napryamky` zabezpechennya [Economic security of Ukraine: essence and directions of providing] NISD, Kiev, 144
 20. Mishina I.G. (2007), Economic security in the conditions of market transformations. Candidate’s thesis. Donetsk: DNU [in Ukraine]
 21. Pasternak-Taranushenko G.A. (1994), Ekonomichna bezpeka derzhavy` [Economic security of the state] In-t derzh. upr. i samovryaduvannya pry` KM Ukrayiny, Kiev, 112
 22. Mandzinovska Kh.O. (2016), “Economic security of the state: the nature, components and problems of security”, Naukovy`j zhurnal «Naukovi zapy`sky` Nacional`nogo universy`tetu «Ostroz`ka akademiya». Seriya Ekonomika. No. 2(53). pp. 159-166
 23. Kovalev D., Sukhorukova T. (1998), “Economic security of the enterprise”. Ekonomika Ukrayiny. No. 10. pp. 48-51
 24. Baranovsky O.I. (1999), Finansova bezpeka [Financial security] Feniks, Kiev, 338
 25. Gapak N.M. (2013), “Ekonomic security of the enterprise: essence, content and basics of evalution”. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu: Seriia: Ekonomika. No. 3(40). pp. 62-65
 26. Androshchuk G.A., Krainev P.P. (2000), Ekonomichna bezpeka pidpry`yemstva: zaxy`st komercijnoyi tayemny`ci [Economic security of the enterprise: protection of a trade secret] Y`D «Y`n Yure», Kiev, 400
 27. Ilyashenko S.I. (2003), “Components of economic security of the enterprise and approaches to their assessment”, Aktual`ni problemy` ekonomiky. No. 3(21). pp. 12-19
 28. Datskov R.M. (2004), “Economic security in a global dimension”, Aktual`ni problemy` ekonomiky. No. 7(37). pp. 143-153
 29. Goryacheva K.S. (2006), The mechanism of management of financial security of the enterprise. Extended abstract of candidate’s thesis. Kuiv: Kyiv National University of Technology and Design [in Ukraine]
 30. Dikan V.L. (2010), Kompleksna metody`ka vy`znachennya rivnya ekonomichnoyi bezpeky`, ocinky` ry`zy`kiv ta jmovirnosti bankrutstva pidpry`yemstva [Complex methodology for determining the level of economic security, risk assessment and bankruptcy probability of the enterprise] UkrDAZT, Kharkiv, 142
 31. Zubok M.I., Nikolaev L.V. (2000), Orhanizatsiino-pravovi osnovy bezpeky bankivskoi diialnosti v Ukraini [Organizational and legal foundations of banking security in Ukraine]. True: Kyiv. 288
 32. Kharlamova G. (2018), “Assessing national security stability: a new framework for analysis”, No. 2. Available at: https://www.ukraine2030.org/uk/blog/view/175-Ocinka-stabilnosti-nacionalnoyi-bezpeki-novi-ramki-dlja-analizu
 33. Shvidanenko G.A., Oleksiuk O.I. (2002), Suchasna texnologiya diagnosty`ky` finansovo-ekonomichnoyi diyal`nosti pidpry`yemstva [Modern technology of diagnostics of financial and economic activity of the enterprise] KNEU, Kiev, 192
 34. Gavlovskaya N.I. (2017), Economic security of foreign economic activity of industrial enterprises. Candidate’s thesis. Kherson: KhNTU [in Ukraine]
 35. Vasyurenko V.O., Sinyugina N.V. (2012), “ Financial security of foreign economic activity of the enterprise”, Ekonomika rozvy`tku. Vol. 3. No. 63. pp. 60-64
 36. Kozachenko A.V., Ponomarev V.P., Lyashenko A.N. (2003), Ekonomichna bezpeka pidpry`yemstva: sutnist` ta mexanizm zabezpechennya [Economic security of the enterprise: essence and mechanism of providing] Ly`bra, Kuiv, 280

 

Issue 1 (105), 2020

 

Cover sheet
Content

ECONOMICAL SCIENCES

V. Shebanin, O. Novikov, M. Karpenko. The applicability of implementation of the irrigation in modern conditions4
T. Lunkina, А. Burkovska, А. Burkovska. Features of forming socio-responsible behavior in the consumer of organic production of the agricultural sector in Ukraine11
I. Honcharenko, V. Pereta, N. Kuchmanich. The potential of the strategic development of the united territorial communities of the region19
A. Diuk. Social responsibility in the production system of agricultural enterprises: Methodical aspects of evaluation27
S. Lutkovska. Strategic management of environmental risks as a direction of ensuring sustainable ecological and economic development37

AGRICULTURAL SCIENCES

L. Antipova. Hay yield of alfalfa varieties depending on weather conditions and the application of the growth-regulating drug Emistim C43
V. Gamayunova, V. Kudrina. Formation of aboveground mass and sunflower yield under the influence of certain elements of cultivation technology50
Y. Kravchenko. Implementation of scientific approaches in a soil conservation agriculture and an agrarian policy for north-eastern Chinese chernozems fertility reproduction58
L. Strika, T. Pidpala., O. Petrova, N. Shevchuk. Optimization of the parameters of the technological process of production of cooked sausages71
T. Synenko, N. Frolova. Enzymatic hydrolysis of whey proteins of milk79
L. Lanzhenko, N. Dets, O. Kruchek, Ye. Izbash. Selection of fat and vegetable components for the production of combined ice cream87

TECHNICAL SCIENCES

V. Pastukhov, V. Zubko. Research changes in the soil and plants properties in different periods of the production process94
V. Prуshliak, I. Babyn, I. Hunko. Modeling of the operating modes of the washing system for milk pipelines of milking equipment with an air injector102
S. Mykolenko, M. Omelchenko. Application of sprouted spelt grain for bread production110

S. Mykolenko, M. Omelchenko. Application of sprouted spelt grain for bread production.

UDC 664.664.9

 

S. Mykolenko

M. Omelchenko

 

Expanding the range of food products enriched with valuable nutrients as well as reducing the loss of raw materials along the food chain are essential tasks of the food industry. Production of sprouted wholegrain bread allows to exclude the intermediate stages of grain processing and obtain the final product for consumer, while increasing the efficiency of grain using, minimizing the loss of food row material, energy and labor resources in the technological cycle. Spelt grain has a high content of proteins, lipids, dietary fiber, vitamins and minerals, which is the main reason for the growing demand for this culture in the EU and the USA. Spelt mucopolysaccharides are capable of enhancing immunity, lowering blood cholesterol. Protein content of spelt grain is 2.4 % higher than that of wheat, and it increases by 7.8 % in wet gluten. Spelt spouted wholegrain bread showed a 7 % reduction in volume and deteriorating organoleptic characteristics. Obtaining spelt spouted wholegrain bread of decent quality needs to adjust the composition and technological parameters of spelt grain processing. Chia seeds as functional ingredient were introduced into the composition of the bread as a whole and crashed. According to comprehensive assessment, the samples of bread with crushed chia are by 36 % better than the control samples. Crushed chia seeds have a positive effect on the specific volume of bread, increasing it in 6–8 % compared to control samples without chia seeds. When using plasma-chemically activated water, the soaking time of the spelt grain is reduced from 24 to 16 hours. The bread made using plasma-chemically activated water has a 48 % higher specific volume than the products made using water without pre-treatment. The products made with water exposed to the action of non-equilibrium plasma with a concentration of peroxide compounds 200–400 mg/l show the highest quality. The use of crushed chia seeds in the amount of up to 10 % and applying plasma-chemically activated water while soaking spelt grain can improve quality of spelt sprouted wholegrain bread and allow to obtain a product enriched with biologically active components, reducing the duration of bread production.

Keywords: spelt, sprouted whole grain, bread, chia seeds, plasma-chemically activated water.

References:

 1. Bastrikov , D.O.,Pankratov, G.V. (2006). Novy`jproduktizcel`nogozernapshenicy. Xleboprodukty, 4, 36–37.
 2. Palumbryk, M.O. (2011). Vuhlevody v kharchovykhproduktakh і zdorov’iliudyny. Akademperіodyka. 487 s.
 3. Bortnіchuk, O.V., Tsyrulnіkova, V.V., &Dotsenko, V.F. (2014). Vykorystanniapshenychnykhvysіvok u vyrobnytstvіkhlіbobulochnykhvyrobіv. Tekhnіchnіnauky – tekhnolohіiprodovolchykhtovarіv,1, 8–12.
 4. Bogaty`reva, T.G. (2013). Ispol`zovaniepolbyanojmuki v texnologiixlebobulochny`xizdelij.Xleboprodukty, 2, 40–43.
 5. Makarova, O.V. (2015). Povy`sheniekachestvaxlebanazernovojosnove. Zernovіprodukti і kombіkormi, 4, 38–44.
 6. Sіrenko, N.M., &Chajka, T.O. (2012). Organіchnіproduktixarchuvannya u zabezpechennіprodovol`choїbezpekiUkraїni. Ekonomіka APK,1, 49–53.
 7. Semenova, A.B., Pysarets, O.P., &Drobot , V.І. (2016). Doslіdzhenniastrukturno-mekhanіchnykhvlastyvosteitіsta z sutsіlnozmelenohopshenychnohotaspeltovohoboroshna . Khranenye y pererabotkazerna,6–7, 58–61.
 8. Slavin J. Whywholegrainsareprotective: biologicalmechanisms. (2003)ProceedingsoftheNutritionSociety, 62, 129‒134.
 9. Dudko, M.A., &Sokol, N.V. (2015). Razrabotkatexnologiizernovogoxlebaizvy`sokobelkovy`xsortov. Sborniknauchnixtrudovvserossijskogonauchno-issledovatel`skogoinstitutaovcevodstva i kozovodstva,8, 87–90.
 10. Escarnot Е. Comparativestudyofthecontentandprofilesofmacronutrientsinspeltandwheat, a review. (2012). Biotechnology, Agronomy, SocietyandEnviromnent, 16, 243–256.
 11. Bojnanska T., FrancakovaН.(2002). Theuseofspeltwheat (Triticumspelta L.) forbakingapplications.RostlinnaVyroba, 48,141–147.
 12. Drobot, V.І., Mykhonіk, L.A., &Semenova, A.B. (2014). Porіvnialniakharakterystykakhіmіchnohoskladutatekhnolohіchnykhvlstyvosteisutsіlnozmelenohopshenychnohoboroshnataboroshnaspelty. Tekhnolohyiakhranenyia y sushky,4, 37–39.
 13. Hospodarenko, H.M., Poltoretskyi, S.P., &Liubych, V.V. (2018). Formuvanniayakostіmakaronnykh і kondyterskykhvyrobіvіzzernapshenytsіspelty. Vіsnykahrarnoinaukyprychornomor’ia, 1, 199–210.
 14. Drobot, V.І., &Mіkhonіk, L.A. (2014). Tekhnolohіchnіaspektyvykorystanniaboroshnaspelty u khlіbopechennі. Prodovolchіresursy: zbіrnyknaukovykhprats,2, 15–17.
 15. Lyubich, V.V. (2017). Konditers`kіvlastivostіzernapsheniczіspel`tizalezhnovіdpoxodzhennyasortutalіnії. Zbіrniknaukovixpracz` Umans`kogo NUS,91, 46–54.
 16. Alaverdian, L.M., Yudіcheva, O.P., &Romanenko, O.V. (2019). Boroshnozіspelty: vyznachenniataobgruntuvanniatendentsіirozvytkurynku, otsіnkayakostі. Tovaroznavchyivіsnyk,12, 6–17.
 17. Semenova, A.B., Pysarets, O.P., &Drobot, V.І. (2016). Porіvnianniavuhlevodno-amіlaznohokompleksupshenychnohotaspeltovohoboroshna. Tovaroznavchyivіsnyk,7, 178–182.
 18. Semenova, A.Y., &Drobot, V.І. (2014). Obgruntuvannyaskladurecepturnoїkompoziczії z suczіl`nozmelenogoboroshnaspel`titagrechanixplastіvczіv. Naukovіzdobutkimolodі – virіshennyuproblemxarchuvannyalyudstva u XXІ stolіttі, 3, 172–173.
 19. Mykolenko, S., Stepanskiy D., Tishchenko А. (2014). Investigationoftheeffectofwaterexposedtononequilibriumcontactplasmaontosaccharomycescerevisiaeyeast. Ukrainianfoodjournal, 3, 218–228.
 20. Mykolenko, S.Y., Sokolov, V.Y., &Penkova, V.V. (2016). Doslіdzhenniatekhnolohіchnykhaspektіvvyrobnytstvakhlіbaіzdysperhovanoizernovoimasy z vykorystanniamdodatkovoipіdhotovkysyrovyny. GrainProductsandMixedFodder’s,64, 10–15.
 21. Shmal`ko, N.A., Bochkova, L.K., &Roslyakov, Y.F. (2004). Ispol`zovaniedispergirovanny`xsemyanamaranta v xlebopechenii. Xlebopek,1, 24–26.
 22. Makarova, O.V., Pshenyuk, G.F., &Ivanova, A.S. (2015). Povy`sheniekachestvaxlebanazernovojosnove. Zernovіprodukti і kombіkormi,4, 38–44.
 23. Kordzvia, N.R. (2012). Yakіsttsіlnozernovohopshenychnohokhlіba z vykorystanniamkoreneplіdnykhovochіv. Tovary і rynky,1, 102–110.
 24. Pіvovarov, O.A., &Mykolenko, S.Y. (2011). Osoblyvostіbezoparnohopryhotuvanniakhlіbobulochnykhvyrobіv z vykorystanniamplazmokhіmіchnoaktyvovanykhvodnykhrozchynіv. Obladnanniatatekhnolohіikharchovykhvyrobnytstv,27, 140–146.
 25. Pivovarov А., Mykolenko S., Honcharova O. (2017). Biotestingofplasma-chemicallyactivatedwaterwithuseofhydrobionts. Eastern-EuropeanJournalofEnterprise Technologies, 10, 44–50.
 26. Bel`mer, S.A. (2011). Neperenosimost` glyutena i pokazaniya k bezglyutenovojdiete. Vrach,5, 17–21.
 27. Shidakova-Kamenyuka, O.G., Shklyaev, O.M., &Rogova, A.L. (2017). Analіzxіmіchnogoskladunasіnnyachіayakperspektivnoїsirovinidlyakonditers`kixvirobіv. Progresivnіtexnіkatatexnologіїxarchovixvirobnicztvrestorannogogospodarstva і torgіvlі,25, 80–91.
 28. Vasyliev, S.V., &Papuk, N.V. (2017). Zernopolby – perspektyvnasyrovynadliaproduktіvfunktsіonalnohopryznachennia . Problemyformuvanniazdorovohosposobuzhyttia u molodі, 1, 68–69.
 29. Mуkolenko, S.Y., Czaruk, L.Y., &Chursіnov, Y.O. (2018). Vplivproduktіvpererobkiamarantu і chіanayakіst` xlіba. VіsnikNaczіonal`nogotexnіchnogounіversitetu “XPІ”. Serіya : Novіrіshennya v suchasnixtexnologіyax., 5, 145–151.

 

V. Prуshliak, I. Babyn., I. Hunko. Modeling of the operating modes of the washing system for milk pipelines of milking equipment with an air injector

UDC 637.115:664.3.033:519.673

 

V. Prуshliak

I. Babyn

I. Hunko

 

During the operation of milk pipelines of milking equipment, milk residues of various properties, composition and thickness are formed on the internal surfaces of the pipeline. Their presence leads to an increase in bacterial contamination of milk. If all the necessary conditions for keeping livestock buildings are met, the main share of the mechanical and bacterial contamination of milk is formed due to insufficiently washed milking machine equipment. Therefore, to improve the quality of flushing, we propose to use an injector, which performs the function of periodically supplying air to the volume of the milk line, while creating significant fluctuations in the vacuum pressure and, as a consequence, controlled water hammer which should be controlled using automated systems of milking equipment. The aim of the study is to carry out a numerical simulation of the operating modes of the system for flushing milk pipelines of milking equipment with an air injector and determine their rational values . As a result of numerical simulation of the process of washing the milk line of the milking machine using the injector in the software package STAR-CCM +, the dependences of the rate of change of pressure and the change of the thickness of the layer of milk on the wall of the milk line at different values of its diameter from the working vacuum pressure, the duration of the injection stroke and the injection stroke the duration of the air injector pause. Solving the compromise problem, which reduces to minimizing the thickness of the milk layer on the wall of the milk pipeline and the rate of change of pressure for various values of the diameter of the milk pipeline, the corresponding rational parameters of the injector operating modes are obtained.

Keywords: milking unit, washing system, washing solution, multiphase medium, numerical simulation.

References:

 

V. Pastukhov, V. Zubko. Research changes in the soil and plants properties in different periods of the production process

UDC 631.559.2

 

V. Pastukhov

V. Zubko

 

Each plant has its own individual needs and requirements for soil, nutrition, disease and pest treatment, density, etc. There are common elements that characterize the process of growth and development in the system of development of all the plants.
For maximum yield, it is necessary to realize the biological potential of plants with mechanized technologies.
The main purpose of the work is to study the changes in the properties of soil, seed and plant in different periods of the production process.
Studying field conditions showed that after harvest, a lot off plant residues and weeds remain, the field is covered with stubble and tracks from the tractor wheels.
After soybean threshing with the harvester, the crushed plant residues are distributed on the field unevenly. It was determined by field research.
It is established that 60-75% grain losses on the thresher are concentrated in the straw roll after the shredder.
It is necessary to ensure correct operation harvester shredder and spreader to solve this problem.
The intensity of development of the root system decreases with soil compaction by running systems. This reduces the yield. The compacted layers prevent the accumulation of moisture in the soil and the use of groundwater by plants, limiting the development of the root system.
We investigated the effect soil moisture retention in different layers of soil, with and without crop residues on the surface of the field.
We investigated the influence of plant residues on the surface of the field on the following technological operations. The uneven distribution residues significantly and impedes the movement of the unit in depth.
The research of the quality of disking after winter wheat shows that straw is not cut by discs, but is broken. This process is accompanied by longitudinal destruction of the stem. This leads to its faster decomposition.
We explored the field after harvesting corn for grain. We found that the requirements for the quality of shredding stems are usually not met.
Decreasing soil moisture and increasing its temperature significantly affects its structure. It becomes solid, does not crumble, and becomes stronger over time.
The monitoring photo from satellite and drone shows plants development differentiated on the one’s field.
Our research shows that the quality of the technological operations performed does not meet the needs of the plants.
In order to improve the quality of technological operations, it is necessary to use machines and to make adjustments, taking into account the needs of plants and appropriate operating conditions of the unit.

Key words: quality, realization of biopotential, necessity of plant, technological operation, development of plant.

References:

 1. Effect various factors on corn yield: elektron. versiya. Retrieved from :https://agromage.com/stat_id.php?id=999)  [in Ukrainian].
 2. Pastukhov V.I. (2001) Quality work agricultural machinery and biopotential of agricultural crops. Scientific and Technical Journal “APC Engineering”. Vol. No. 5-6 (545-546). [in Ukrainian].
 3. Galushko VP, Kovtun OA., TaranetsL.S. (2017) Evaluation of sunflower seeds production efficiency in market relations. Actual problems of innovative economyVol. No4, 5-10.
 4. Kovtun Y.I. (2007) Field-machine quality system with the basics of agroqualimetry. Kharkiv:Pompoekt.
 5. Kovtun Y.I. (2000) Agroqualimetry. Kharkiv: Original Kharkiv National Techn. University of Agriculture. P. Vasilenko.
 6. Auditing, checking, crops monitoring, yield forecasting, consultations of professional agronomists: elektron. versiya. Retrieved from :http://farming.org.ua/Ревізія,%20перевірка%20моніторинг%20стану%20посівів%20та%20полів%20прогнозування%20врожайності,%20агрономічні%20поради.html[in Ukrainian].
 7. PN-83/R-55000. MaszynyRolnicze. Metodybadańnarzędziimaszynuprawowych (Agricultural machinery. Test methods for tools and cultivation machines.
 8. PN-90/R-55004. MaszynyRolnicze. Metodybadań. Charakterystykaenergetyczna.
 9. Agricultural machinery. Methods for determining test conditions. (1994). KND 46.16.02.08-95. Gosstandart Ukraine [in Ukrainian].
 10. The governing document. Testing of agricultural machinery. Machines and tools for surface tillage. Test program and methods. (1990) RD 10.4.2-89. Gosstandart Ukraine, 117 [in Ukrainian].
 11. Agricultural machinery. Nomenclature of quality indicators (1997). КND.46.16.02.-96. Ministry of Agrarian Policy Ukraine, 58 [in Ukrainian].
 12. Standart ASAE S313.3 FEB1999ED (R2013), Soil Cone Penetrometer, 2013.
 13. Testing agricultural machinery. Machines and tools for tillage. Test methods. (2006). SOU 74.3-37-155:2004. Ministry of Agrarian Policy Ukraine [in Ukrainian].
 14. Testing agricultural machinery. Machines are sowing. Test methods. (2006) SOU 74.3-37-129:2004. Ministry of Agrarian Policy Ukraine [in Ukrainian].
 15. Testing agricultural machinery. Machines for transportation and application  liquid fertilizers. Test methods. (2006). SOU 74.3-37-142:2004. Ministry of Agrarian Policy Ukraine [in Ukrainian].
 16. Testing agricultural machinery. Sprayers, pollinators, entomophageal settlers, machines for preparation and transportation of working fluid. Test methods. (2006). SOU 74.3-37-137:2004. Ministry of Agrarian Policy Ukraine [in Ukrainian].
 17. Testing agricultural machinery. Sprayers tractor and self-propelled. Test methods. (2006). SOU 74.3-37-266:2005. Ministry of Agrarian Policy Ukraine [in Ukrainian].
 18. Tests agricultural machinery. Grain harvesting machines. Program and test methods. (1981). OST 70.8.1-81. Ministry of Agrarian Policy Ukraine [in Ukrainian].
 19. DörtheHolthusen, atall(2018,December) Soil functions and in situ stress distribution in subtropical soils as affected by land use, vehicle type, tire inflation pressure and plant residue removal.Soil and Tillage ResearchVolume 184, 78-92.

 

L. Lanzhenko, N. Dets, O. Kruchek, Ye. Izbash. Selection of fat and vegetable components for the production of combined ice cream

UDC 663.674.014 : 665.1.2 : 615.451.3 – 035.23

 

L.Lanzhenko

N. Dets

O. Kruchek

Ye. Izbash

 

The main task of the food industry is production of high-quality and healthy products for people. Considering thisnew types of products with balanced fatty acidand protein compositionswith addition of plant components are increasingly being created in the dairy industryas a source of polyphenolic compounds.
The article substantiates the prescription composition of special-purpose combined ice cream with the addition of vegetable oils and basil extract. Sunflower and sesame refined and deodorized oils were selected as the fatty recipe component after determining organoleptic (taste, smell, color, transparency) and physicochemical parameters (acid, peroxide and iodine numbers).
To obtain a balanced fatty acid composition of the milk-fat base for the production of combined ice cream, mathematical modeling was carried out according to the formula of N. Lipatov, which resulted in a ratio of saturated fatty acids: monounsaturated fatty acids: polyunsaturated fatty acids 1,3: 1,0: 1,0, which is close to perfect 1,0: 1,0: 1,0. As close as possible to the ideal ratio is achieved with a ratio of sunflower oil: sesame oil: milk fat 0,25: 0,25: 0,5.
Further, there were substantiated rational parameters (temperature, duration) of extraction of biologically active substances (polyphenolic compounds) with water and skim milk from dried basil leaves at a ratio of basil: extractant 1: 10 for further use of the selected milk extract as a raw material component in special-purpose ice cream recipes. The content of polyphenolic substances in the extracts was chosen as the determining parameter. Following rational extraction parameters were selected: temperature 50 °С, duration 15 min, the extractant is skim milk.
In the produced extract there were determined organoleptic, physicochemical and microbiological quality indicators which allow to use it as a vegetable component in the production of combined ice cream for special purposes.

Keywords: combined ice cream, vegetable oils, balanced fatty acid composition, basil, extraction, polyphenolic compounds.

References:

 1. Polishchuk,H.at al.(2011). Mikrobiologichni pokazniki roslinnih ekstraktiv roslinnih ekstraktiv dlya virobnictva moroziva. Biotehnologiya, 4, 95–100.
 2. Tkachenko, N. atal. (2017).Novi kombinovani produkti z radioprotektornimi vlastivostyami i zbalansovanim himichnim skladom dlya vijskovosluzhbovciv: perspektivi virobnictva. Naukovi praci ONAHT, 81, 76–86.
 3. Pavlyshyn, M, Zakharchyn, M., Burak, Ye. (2014) Formuvannya yakosti moroziva z dodavannyam dikoroslih yagid. Naukovij visnik NLTU Ukrayini, 24.2, 173–177.
 4. Lanzhenko, L.at al. (2018).Pererobka sirovatki v desertni zhelejni produkti. Vcheni zapiski TNU imeni V.I. Vernadskogo. Seriya: tehnichni nauki, 29 (68), 53–60.
 5. Ditrikh, I., Lytvyn, Ya. (2015). Ajva yaponska yak ingrediyent plodovo-yagidnogo moroziva. Tovari i rinki, 1,106–112.
 6. Pavliuk, R., Poharska, V., Berestova, A. (2013). Innovacijni texnologiyi vitaminnogo plodovoyagidnogo morozyva z vykorystannyam zamorozhenyx dribnodyspersnyx dobavok z roslynnoyi syrovyny. Vostochno-Evropejskyj zhurnal peredovih texnologyj, 4/10 (64), 57–62.
 7. Telezhenko, L., Kashkano, M. (2014).Texnologiya gorixovyh sousiv zi zbalansovanym zhyrnokyslotnym skladom. Tovari i rinki,1, 175–184.
 8. Medeiros,E. at al. (2014)Fatty acid profile of cheese from dairy goats fed a diet enriched with castor, sesame and faveleira vegetable oils. Molecules, 19, 992–1003. doi:10.3390/molecules19010992
 9. Rafiee, Z.at al. (2012).Antioxidant effect of microwave-assisted extracts of olive leaves on sunflower oil. J. Agr. Sci. Tech., 14, 1497–1509.
 10. Gagan, R.at al. (2018).Biochemical assay to evaluate phytoconstituents and free radical scavenging activity of sunflower (Helianthus annus L.). The Pharma Innovation Journal, 7(3), 232–237.
 11. Hashempour-Baltork, F. at al. (2018). Chemical, rheological and nutritional characteristics of sesame and olive oils blended with linseed oil. Advanced Pharmaceutical Bulletin, 8(1), 107–113 doi: 10.15171/apb.2018.013 http://apb.tbzmed.ac.ir
 12. AbbasHayam, M.at al. (2017).Antioxidant, rheological and sensorial properties of ultra-filtrated soft cheese supplemented with basil essential oil. International Journal of Dairy Science, 12 (5), 301–309.DOI: 10.3923/ijds.2017.301.309.
 13. Yehorov,B., Mohylianska,N. (2014). Ocinka sanitarnyx pokaznykiv pryano-aromatychnoyi syrovyny ta pryano-olijnyx sumishej. Xarchova nauka i texnologiya, № 2(27), 34–38.
 14. Simakhina, H., Naumenko,N. (2016). Xarchuvannya yak osnovnyj chynnyk zberezhennya stanu zdorovya naselennya. Problemy starenyya y dolgoletyya, 25, 204–214.
 15. Merete, B. Munkat al. (2018)Using Ethylcellulose to Structure Oil Droplets in Ice Cream Made with High Oleic Sunflower Oil. Journal of Food Science, 83, 2520–2527.
 16. Khan,Sh. at al. (2018).Sucralose and maltodextrin – an altrernative to low fat sugar free ice-cream. Bioscience biotechnology research communications, 11(1),136–143.
 17. Pelaes Vital, A.C.at al. (2018)Ice cream supplemented with grape juice residue as a source of antioxidants. International Journal of Dairy Technology, 71,183–189. doi: 10.1111/1471-0307.12412.
 18. Lanzhenko, L.O, Ivashchenko, A.A, Manukyan, V.O. (2018)Balanced pupped oils for food and cosmetic products. Zbirnyk naukovyx pracz molodyx uchenyx, aspirantiv ta studentiv ONAXT, 119–121.
 19. Singleton, V., Orthofer, R., Lamuela-Raventos, R. (1999) Analysis of total phenols and other oxidations substractes and antioxidans by means of Folin-Ciocalteu reagent. Methоds enzymology, 299, 152–178.