V. Karpenko, O. Korobko. The influence of herbicide and biological preparations on photosynthetic productivity and crop yielding capacity.

UDC 633.31/37: 631.95: 631.811.98: 581.132

DOI: 10.31521/2313-092X/2018-4(100)-7

V. P. Karpenko
O. O. Korobko

Increasing of the shortage of proficient agricultural production induces agrarian using new approaches for increasing seeds productivity. But achievement of this aim without activation photosynthetic productivity of seeds is impossible.  The efficiency of photosynthesis in plants depends on various elements: agrotechnical, conditions of mineral nutrition, the usage of chemical and other means of tools of suppressing of pests etc.

The activity of chemical and biological origin has sufficient impact on physiology-biological processes in plants. It is depicted in changes of the levels of such factors as chlorophyll content, intensity of accumulation of organic matter, crop productivity.

The purpose and tasks for the research were: to find out the impact of different limits of a herbicide Panda, entered separately  and by seed processing background by biological preparations –  plant growth regulator Panda and  microbial preparation Ryzobophyt, on forming net productivity of photosynthesis and productivity of chick-pea`s crop Pamyat.

The experimental part of investigation was held during 2015-2017 years due to field conditions of scientific and production department and scientific-research test room of the department of microbiology, biochemistry and plant physiology of Uman National University of Horticulture. Accounting and investigation of chick-pea productivity of photosynthesis of sowing were done in accordance with methodology of O.O. Nychyporovych, crop productivity – in accordance with the methodologies of  Z. M. Hrytsayenko and co-authors. The statistical processing on the results of investigations was performed by methods of dispersion analysis, described by B. A. Dospekhov.

In the result of the conducted investigations was set that when using combined processing of seeds MP Ryzobophyt 1,0 l/t and PGR Stympo 0,025 l/t and entering on the given background herbicide Panda in limits 3,0 and 4, l/ha chick-pea productivity of photosynthesis іn the phase of five leaves – the flowering increased on 43-65%, in the flowering phase – the formation of beans – on 32-66%.Crop productivity of chick-pea in this variant increased on 15-69%, which is on 0,40 – 0,67 t/ha more than in a control variant. At acting MP Ryzobohpyt 1,0 l/t and PGS Stympo 0, 025 l/t and entering herbicide Panda  in limits 5,0 and 6,0 l/ha NPP іn the phase of five leaves – the flowering increased on 43-31%, in the flowering phase – the formation of beans – on 40-24%.Crop productivity of chick-pea in this variant increased on 25-28.

Beginning with the limit of entering herbicide panda 5,0 l/ha and at 6,0 l/ha of preparation traced decreasing of chick-pea productivity of photosynthesis of sowing and chick-pea productivity, which is obviously due to suppressed influence  of these limits of a herbicide on the passage of the basic physiologic-biochemical processes which ensure the resistance of the plant organism to the stress factors. On the basis of conducted research has been established that the most effective combination of preparations which provides increasing of photosynthetic and chick-pea crop productivity.

Key words: chick-pea, chick-pea productivity of photosynthesis, crop productivity, herbicide, plant growth regulator, microbial preparation.

Reference

 1. Pavlenko, V.P., Petrov, N.Yu., Mel’nikova, A.V. (2003). Tekhnologii i sredstva vozdelyvaniya nuta. Volgograd: Volgogradskaya gosudarstvennaya sel’skokhozyaystvennaya akademiya [in Russian].
 2. Karpenko, V. P., Hrytsaienko, Z. M., Prytuliak, R. M. (2012). Biolohichni osnovy intehrovanoi dii herbitsydiv i rehuliatoriv rostu roslyn. Uman [in Ukrainian].
 3. Elkoca, E., Kantar, F., Fikrettin, S. (2008). Influence of Nitrogen Fixing and Phosphorus Solubilizing Bacteria on the Nodulation, Plant Growth, and Yield of Chickpea. Journal of Plant Nutrition. 31, 157–171.
 4. Hanhur, V. V., Yeremko, L. S., Sokyrko, D. P. (2017). Formuvannia produktyvnosti nutu zalezhno vid tekhnolohichnykh faktoriv v umovakh Livoberezhnoho Lisostepu Ukrainy. Zernovi kultury. 1 (Vol. 2), 285-292 [in Ukrainian].
 5. Serekpayev, N, Popov, V, Stybayev, G. & et al. (2016). Agroecological aspects of chickpea growing in the Dry Steppe Zone of Akmola Region, Northern Kazakhstan. Biotech Res Asia. 13 (3), 1341-1351.
 6. Tedeeva, V.V., Abaev, A.A., Tedeeva, A.A. (2015). Fotosyntetycheskaia deiatelnost posevov razlychnыkh sortov nuta v uslovyiakh Lesostepnoi zonы Rso-Alanyia. Sovremennыe problemы nauky y obrazovanyia. 1-1. Retrieved from: http:// science -education.ru/ru/article/view?id=18823 [in Russian].
 7. Ryabukhina, O.P., Medvedev, G.A. (2010). Fotosinteticheskaya deyatel’nost’ i produktivnost’ zernobobovykh kul’tur na chernozemnykh pochvakh. Izvestiya NV AUK. 3. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/fotosinteticheskaya-deyatelnost-i-produktivnost-zernobobovyh-kultur-na-chernozemnyh-pochvah [in Russian].
 8. Singh, G., Ram, H., Aggarwal, N., & Turner, N. (2016). Irrigation of chickpea (Cicer Arietinum l.) increases yield but not water productivity. Experimental Agriculture. 52 (Vol 1–13), 3917-3930.
 9. Karpenko, V. P., Prytuliak, R. M., Datsenko, A. A. & Ivasiuk, Yu. I. (2016). Fizioloho-biokhimichni mekhanizmy intehrovanoi dii herbitsydiv i rehuliatoriv rostu roslyn. Visnyk Umanskoho natsionalnoho universytetu sadivnytstva. 1, 72-76 [in Ukrainian].
 10. Novozhilov, K. V. (2003). Nekotorye napravleniya ekologizatsii zashchity rasteniy. Zashchita i karantin rasteniy. 8, 14-17 [in Russian].
 11. Karpenko, V. P., Ivasiuk, Yu. I., Orativska, S. A. (2016). Biolohizovana tekhnolohiia vyroshchuvannia bobovykh kultur (soia, horokh). Uman: Vizavi [in Ukrainian].
 12. Yarchuk, I. I. Bulgakova, M. P. (1991). Fiziologicheski aktivnye veshchestva gumusovoy prirody kak ekologicheskiy faktor detoksikatsii ostatochnykh kolichestv gerbitsidov. Biologicheskie nauki. 10, 75-80 [in Russian].
 13. Herbitsyd Panda, Kataloh kompanii UKRΛVIT KE. Retrieved from: https://ukravit.ua /uk/panda [in Ukrainian].
 14. Stymuliator rostu Stympo. Preparaty DP MNTTs “Ahrobiotekh”. Retrieved from: http://www.agrobiotech.com.ua/ua/stimpo [in Ukrainian].
 15. Dobryvo Ryzobofit (poroshkopodibna forma) Instytut ahroekolohii i pryrodokorystuvannia NAAN. Retrieved from: http://www.snpk.com.ua/ua /fertilizers/rizobofitp [in Ukrainian].
 16. Derzhavna veterynarna ta fitosanitarna sluzhba Ukrainy (2015). Derzhavnyi reiestr sortiv roslyn Ukrainy. Retrieved from: http://vet.gov.ua/sites/default/files/ReestrEU-2015-01-14a.pdf [in Ukrainian].
 17. Vydannia Selektsiino-henetychnoho instytutu – Natsionalnoho tsentru nasinnieznavstva ta sortovyvchennia (SHI – NTsNS), ZAT “Selena” (2011). Odesa [in Ukrainian].
 18. Nichiporovich, A.A. (1963). O putyakh povysheniya produktivnosti fotosinteza rasteniy v posevakh. Fotosintez i voprosy produktivnosti rasteniy. Moskva: Izd-vo AN SSSR, 5-36. [in Russian].
 19. Hrytsaienko, Z.M., Hrytsaienko, A.O., Karpenko, V.P. (2003). Metody biolohichnykh ta ahrokhimichnykh doslidzhen roslyn i gruntiv. Kyiv: NIChLAVA [in Ukrainian].
 20. Dospekhov, B.A. (1973). Metodika polevogo opyta. Moskva: Kolos [in Russian].
 21. Ivasiuk, Yu.I., Karpenko V. P., Hrytsaienko, 3.M. (2015). Symbiotychnyi stan posiviv soi za dii biolohichno aktyvnykh rechovyn. Visnyk Umanskoho natsionalnoho universytetu sadivnytstva. 2, 13-16 [in Ukrainian].
 22. Vydannia Selektsiino-henetychnoho instytutu – Natsionalnoho tsentru nasinnieznavstva ta sortovyvchennia (SHI – NTsNS), ZAT “Selena” (2011). Odesa [in Ukrainian].
 23. Ivasiuk, Y. (2016). Productivity of soybean crops under separated and integrated applications of microbiological substance, plant growth regulator and herbicide. Ukrainian Black Sea region agrarian science. 3, 89‒95 [in Ukrainian].