Socio-reputation capital of an enterprise: essence, components, estimation

UDC 005.96:005.336.6]:658

DOI: 10.31521/2313-092X/2019-1(101)-2

H. Partyn
ORCID ID: 0000-0002-6733-0157
A. Zahorodniy
ORCID ID: 0000-0002-2332-4214
N. Zaiats
ORCID ID: 0000-0003-1212-8071

     

        The article investigates the essence, components and peculiar features of socio-reputation capital of an enterprise, and suggests its classification according to the following features: place of manifestation, type of formation, significance. The possibility of socio-reputation capital estimation by applying financial and nonfinancial indices has been grounded. Financial methods of estimation include cost estimation approach, income estimation approach and market methods. Much attention is given to the estimation technique of socio-reputation capital components in the process of capital management by applying nonfinancial indices.

        Keywords: capital,  components of socio-reputation capital, estimation of socio-reputation capital, socio-reputation capital.

Reference

 1. Gorozhankina M.Ye. Social`ny`j kapital suspil`stva v umovax transformaciyi ekonomichnoyi sy`stemy` (py`tannya teoriyi i metodologiyi): avtoref. dy`s. … d-ra ekon. nauk:  08.00.01. Donecz`k, 2008. 32 s.
 2. Demkiv O.B. Merezheva struktura social`nogo kapitalu: avtoref. dy`s. … kand. socz. nauk: 22.00.03. Ky`yiv, 2008. 12 s.
 3. Zajcev Yu.K. Socializaciya ekonomiky` Ukrayiny` yak strategichna potreba yiyi rozvy`tku: avtoref. dy`s. … d-ra ekon. nauk: 08.01.01. Ky`yiv, 2002. 36 s.
 4. Markova N.S. Teorety`ko-metody`chni osnovy` formuvannya j rozvy`tku intelektual`nogo kapitalu: avtoref. dy`s. … kand. ekon. nauk: 08.09.01. Xarkiv, 2005. 19 s.
 5. Mishy`n Yu.R. Social`ny`j kapital v suchasnij ekonomichnij sy`stemi: dy`s. … kand. ekon. nauk: 08.00.01. Ky`yiv, 2009. 228 s.
 6. Ubejvolk O.O. Social`ny`j kapital: sutnist`, geneza, suchasni formy`: dy`s. … kand. filos. nauk: 09.00.03. Zaporizhzhya, 2008. 192 s.
 7. Shy`rokova M.S. Imidzh ta korporaty`vny`j social`ny`j kapital ustanov bankivs`koyi sy`stemy`: xarakter vzayemovply`vu: dy`s. … kand. sociol. nauk: 22.00.04. Kry`vy`j Rig, 2010. 322 s.
 8. Doronina M.S., Nechepurenko A.I. Social`ny`j kapital vy`robny`choyi organizaciyi: monografiya. Xarkiv, 2011. 231 s.
 9. Lesechko M.D., Sy`dorchuk O.G. Social`ny`j kapital: teoriya i prakty`ka: monografiya. L`viv, 2010. 220 s.
 10. Social`ny`j kapital: fenomenologichna pry`roda, formy` proyavu, konkurentospromozhnist`: monografiya / Simchenko N.O. ta in.; za red. O.O. Oxrimenko. Ky`yiv, 2014. 411 s.
 11. Social`ny`j kapital Ukrayiny`: teorety`ko-metodologichni osnovy` formuvannya: monografiya / Bandur S.I. ta in.; za red. S.I. Bandura. Ky`yiv, 2010. 210 s.
 12. Shapovalova T.V. Social`ny`j kapital ta ekonomichne zrostannya: monografiya. Lugans`k: SNU im. V. Dalya, 2013. 299 s.
 13. Burky`ns`ky`j B.V. Goryachuk V.F. Social`ny`j kapital: sutnist`, dzherela ta struktura, ocinka. Ekonomika Ukrayiny`. 2013. #1. S. 67-81.
 14. Grinenko A., Kiriljuk V. Social’nyj kapital: sushhnost’, struktura i ego funkcional’nye osobennosti. Problemy Profesjologii. 2017. №2, S. 177-186.
 15. Dubinina M.V., Bodnar O.A., Gorbach S.O. Oblik social`ny`x vy`trat: teorety`chni i prakty`chni aspekty`. Ekonomika i upravlinnya: problemy` nauky` ta prakty`ky`. 2013. S. 269-272.
 16. Yelagin V.P. Pro sutnist` ponyattya «social`ny`j kapital» ta jogo rol` u procesi rozbudovy` social`noyi derzhavy`. Aktual`ni problemy` derzhavnogo upravlinnya. 2011.#1. S. 46-55.
 17. Kizilova A.V. Sutnist` ta funkciyi social`nogo kapitalu pidpry`yemstva. Strategiya i mexanizmy` regulyuvannya promy`slovogo rozvy`tku. 2012. S. 250-258.
 18. Mishenin Є.V., Olєjnik N.V. Social’nyj kapital: teoreticheskie podhody k formirovaniju sushhnosti i soderzhanija. Mehanіzm reguljuvannja ekonomіki. 2008.№3. T.2. S. 84-91.
 19. Semiv L.K., Kucenko K.V. Formuvannya strategiyi upravlinnya reputacijny`m kapitalom bankivs`ky`x ustanov. Biznes Inform. 2014. # 8. S. 253-257.
 20. Stepanenko V. Social`ny`j kapital u sociologichnij perspekty`vi: teorety`ko-metody`chni aspekty` doslidzhennya. Sociologiya: teoriya, metody`, markety`ng. 2001. #2. S. 24-41.
 21. Berny`cz`ka D.I., Kravchuk N.O. Dilova reputaciya yak strategichny`j chy`nny`k rozvy`tku pidpry`yemstva. Innovacijna ekonomika. 2011.#3. S. 41-45.
 22. Gorin S.V. Delovaja reputacija organizacii: M. Izd-vo «Feniks», 2006. 256 s.
 23. Grebeshkova O.M., Shy`mans`ka O.V. Dilova reputaciya yak strategichny`j akty`v kompaniyi. URL: http://elgreb.at.ua/publ/ (data zvernennya: 24.12.2018)
 24. Dzyamuly`ch O.S. Reputacijny`j kapital yak osnova reputacijnoyi sy`stemy` sub’yektiv pidpry`yemny`cztva: Naukovy`j visny`k Xersons`kogo derzhavnogo universy`tetu. Ser. «Ekonomichni nauky`». 2014. Vy`p. 9.Ch. 4. S. 52‒55.
 25. Korotkevy`ch A.V. Korporaty`vna kul`tura yak osnova reputacijnogo kapitalu: metodollogiya pobudovy`, novi metody` i formy` vply`vu. Markety`ng i markety`ngovi doslidzhennya. 2008. #4. S. 300-311.
 26. Nusinova O.V. Ocinyuvannya reputaciyi pidpry`yemstva: kil`kisni ta yakisni pidxody`. Derzhava ta regiony`. 2011. #4. S. 125-130.
 27. Ostapenko A.S., Golovchenko T.M. Dilova reputaciya: sutnist`, skladovi ta yiyi vply`v na finansovy`j rozvy`tok firmy`. Visny`k NTU «XPI». Seriya: Aktual`ni problemy` upravlinnya ta finansovo-gospodars`koyi diyal`nosti pidpry`yemstv. 2013. #50(1023). S. 145-152.
 28. Podolyak V.R. Reputacijny`j kapital v strukturi nematerial`ny`x akty`viv. Molody`j vcheny`j. 2018. #3(1). S. 362-366.
 29. Reshetnikova I.I. Reputacionnyj kapital: osnovy formirovanija i problemy upravlenija: monografija. Volgograd, 2010. 240 s.
 30. Shkromy`da V.V. Dilova reputaciya pidpry`yemstva: problemy` ocinky` ta neobxidnist` obliku. Aktual`ni problemy` rozvy`tku ekonomiky` regionu. 2012. T2. Vy`p. 8. S. 207-211.
 31. Burd’e P. Formy kapitala. Sociologicheskoe prostranstvo P’era Burd’jo. URL: https://Bourdieu.name/Bourdieu-forms-of-capital. (data zvernennja 15.12.2018)
 32. Koulman Dzh. Kapital social’nyj i chelovecheskij. Obshhestvennye nauki i sovremennost’. 2001. № 3. S. 121-139. URL: https://psycho.ru/library/3930. (data zvernennja  15.12.2018)
 33. Young, T. (2017)Glassitying assets within relational capital URL: https://itegratedreporting.org/news/classisving-assets-within-relational-capital/ (data zvernennia 16.01.2019)
 34. Bombiak E. Cisek M., Waku M (2012). Kapita relacyjny w nowoczesnych organizacjach – istota i pomiar. Odpowiedzialne zarzdzanie – wybrane aspekty, Studio Emka, Warszawa. URL: https://repozytorium.uph.edu.pl/handle/11331/1430. (data zvernennia 17.01.2019)
 35. Mezhdunarodnyy standart «YO». URL: http://www.theiirc.org. (data zvernennia 18.12.2018)
 36. Grist J. Gliman K. The concept of capital in integrated Reporting URL: https://www.ey.com/ Publication/vwLUAssets/ey-capital-in-integrated-reporting/$FILE/ey-capital-in-inte-grated-reporting.pdf. (data zvernennia 17.01.2019)
 37. Michalczuk G. Raportowanie zintegrowane jako innowacyjne narzędzie rachunkowości w budowaniu relacji inwestorskich. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 2016. № 299. Р. 222‒231. (data zvernennia 20.12.2018)
 38. Kohdenko V.T. Analyz yntehryrovannoy otchetnosty: sotsyalno-reputatsyonnyy kapytal URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-integrirovannoy-otchetnosti-sotsialno-reputatsionnyy-kapital. (data zvernennia 20.12.2018)
 39. Sait enerhetychnoi kompanii CLP Hodings Limited. URL: http://sustainability.elp.group.com/en/Social-and-Relationship-Capital. (data zvernennia 20.12.2018)
 40. Dąbrourski T. Reputacja przedsicbiorstwa a jego wartosc URL: www.valuecomesfirst.pl (data zvernennia 21.01.2019)
 41. Kwiatkovska A. Yarządyanie reputacja, pryedsiebiorstwa URL: www.wiadomosci.mediarun.pl (data zvernennia 23.01.2019).
 42. Cravens K., Goad Oliver E., Ramamoorti S. (2003) The Reputation Index: Measuring and managing corporate reputation. European management journal. vol.21 (2). P. 201‒212 URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=1468553. (data zvernennia 23.01.2019)