Baczurovskaya I. Technology of application of mass open online courses in preparation of masters of agricultural engineering

UDC 378.147

 

I. Baczurovskaya

 

The article presents the analysis of technological features of the use of mass open online courses in educational and scientific training of masters of agricultural engineering. The principles of educational and scientific training of masters of agricultural engineering in the system of mass open online education are given. The features of the use of mass open online courses in educational and scientific training of masters of agricultural engineering are determined. Optimal use of mass open distance courses in educational and scientific training of masters requires as many active participants as possible. The roles of the teacher and the undergraduate in these courses are almost erased. The teacher should rather act as a supervisor or facilitator. Working in a mass open distance course requires motivation and self-control by undergraduates. There is an abundance of educational and scientific information in 44mass open online courses. In the educational and scientific training of masters, mass open online courses should be used within the curriculum, and their use during university studies increases the likelihood of its completion. Deadline mass open online courses must be completed no later than the relevant semester. They provide an opportunity for educational and scientific testing of the theoretical knowledge obtained. For each report or article prepared on the basis of the results of the mass open online courses, the undergraduate may take a review from the university professors who are researching the relevant scientific field. Discussing one’s own research at conferences and seminars shapes the future master’s personal views, corrects erroneous assumptions, and directs additional research.

Keywords: masters of agricultural engineering, mass open online courses.

References:

 1. Glance D. G., M. Forsey & M.Riley The pedagogical foundations of massive open online courses. First Monday, Volume 18, 2013.
 2. Velde Ch. Crossing borders: an alternative conception of competence. 27 Annual SCUTREA conference. 1997. – P. 27–35.
 3. Andreev A. A. Pedagogichni aspekti vidkritogo distantsiynogo navchannya / A. A. Andreev, K. L. Bugaychuk, N. O. Kalinenko ta in. ; za red. A. A. Andreeva , V. M. Kuharenka // Harkiv : HNADU, 2013. – 212 s.
 4. Bikov V. Yu. Modeli organizatsiynih sistem vidkritoyi osviti : monografiya / V. Yu. Bikov // KiYiv : Ataka, 2008. – 684 s.
 5. Bolonskiy protses u faktah I dokumentah (Sorbonna-Bolonya- Salamanka-Praga-BerlIn) / uporyad. M. F. Stepko ta In. TernopIl : Vid. TDPU Im. V. Gnatyuka, 2003. – 56 s.
 6. Vasil`ev, Yu. V. 1990. Pedagogicheskoe upravlenie v shkole: metodologiya, teoriya, praktika. Moskva : Pedagogika.Vashhenko G. G. Zagal`ni` metodi navchannya : pi`druchnik dlya pedagogi`v / G. G. Vashhenko // 1-e vid. Kiyiv : Ukrayins`ka Vidavnicha spi`lka, 1997. – 441 s.
 7. VItvitska S. S. Pedagogichna pidgotovka magistriv v umovah stupenevoyi osviti: teoretiko-metodologichniy aspekt : monografiya / S. S. Vitvitska // Zhitomir : V-vo ZhDU Im. I. Franka, 2009. – 440 s.
 8. Glasc, D. i Ste`nli, D. 1971.Statisticheskie metody` v pedagogike i psikhologii : per. s angl. Moskva : Progress.
 9. Golubova, G. V. Pedagogi`chni` umovi rozvitku obdarovanosti` studenti`v.[online]. Rezhim dostupu: http://www.rusnauka.com/9_NND_2012/Pedagogica/2_105345.doc.htm .[Data zvernennya 11.11.19].
 10. Grischenko O. A. Innovatsiyni tehnologiyi v inzhenerno-pedagogichniy osviti. Informatsiyno-telekomunikatsiyni tehnologiyi v suchasniy osviti: dosvid, problemi, perspektivi : zbirnik naukovih prats. Ch. 1. / za redaktsieyu M. M. Kozyara ta N. G. Nichkalo. Lviv : LDU BZhD, 2009. – 270 s.
 11. Danilenko L. Osvitniy menedzhment : navch. posib. / L. Danilenko, L. Karamushka// Kiyiv : Shkilniy svit, 2003. – 400 s.
 12. Kalashnikova A. Masovi vidkryti onlain-kursy: sotsialni smysly, zahrozy, mozhlyvosti. A. Kalashnikova / Ukrainskyi sotsiolohichnyi zhurnal. Vypusk 17-18, №1-2, 2018. S.177-183.
 13. Kuharenko V. M. Distantsiyne navchannya. Umovi zastosuvannya. Distantsiyniy kurs. / V. M. Kuharenko, O. V. Ribalko, N. G. Sirotenko // Harkiv : Torsing. 2002. 320 s.
 14. Natsionalna strategiya rozvitku osviti v Ukrayini na 2012–2021 roki / Verhovna Rada Ukrayini. Kiyiv, 2012. – 37 s.
 15. Natsionalniy Klasifikator Ukrayini DK 003:2010 «Klasifikator profesiy». Kiyiv : Sotsinform, 2011. – 764 s.
 16. Ortinskiy V. L. Pedagogika vischoyi shkoli : navch. posibnik / M-vo osviti i nauki Ukrayini, Lvivskiy derzh. un-t vnutrishnih sprav / V. L. Ortinskiy // Kiyiv : Tsentr uchbovoyi literaturi, 2009. – 472 c.
 17. Osetskyi V. L. Rol masovykh vidkrytykh onlain kursiv u suchasnomu «Osvitnomu landshafti». V. L. Osetskyi, I. L. Tatomyr / Naukovyi zhurnal “Ekonomika Ukrainy”. – 2017. – 12 (673). S.86–98
 18. Teoriya ta praktika formuvannya profesiynih kompetentnostey fahivtsiv agrarnoyi galuzi v umovah edinogo informatsiyno-osvitnogo universitetskogo prostoru : kolektivna monografiya / za zagalnoyu redaktsieyu d-ra ped. nauk O. M. Samoylenko ta kand. ped. nauk I. V. Batsurovskoyi. Mikolayiv : 2017. – 414 s.
 19. Sharova T.M. Masovi vidkryti onlain kursy yak mozhlyvist pidvyshchennia konkurentospromozhnosti fakhivtsia. T.M. Sharova, S. V. Sharov / Molodyi vchenyi, № 9.1 (61.1), 2018. S. 137–140