Kurilo V., Pryshliak V. Improvement of technological processes of non-seedling method of growing sugar beet seed

UDC 33.63.631.531.12

 

Kurilo V.

Pryshliak V.

 

The article  describes advanced technological processes of non-seedling method of growing sugar beet seeds. Agrophysical properties of plants were taken as the basis of scientific research.
Studies conducted in previous years have shown that sowing it into the furrows is an effective measure of increasing field germination. In this way, sowing the seeds is stored in moist soil, which provides higher seedling density and better conditions for plants wintering. The analysis of scientific sources and experimental studies make it possible to conclude that sowing seeds in furrows in a non-seeded way of growing beet seed in the southern regions of Ukraine is promising and in certain circumstances takes precedence over other ways.
On the basis of studying the peculiarities of cultivation of seedless beet seed plants in irrigated conditions of the south of Ukraine, a method of furrowing of seeds and a method of cultivation of soil for furrowing of seeds have been developed. According to the results of researches, to optimize the fractional composition in the upper layer of the bottom of the furrow, in the upper layer of the lateral planes of the furrows and between the furrows, the shape of its shape was determined .
At the optimum value for germination of seed density of soil in the upper layer of the bottom of the furrow (zone of seed wrapping) 1.1… 1.2 g/cm3 the density of the top layer of soil lateral planes of the furrow should be within 1.25… 1.37 g/cm3, and between the furrows – within 1.10 … 1.37 g/cm3.
Agrotechnical measures developed in the course of the research ensure increase of sugar beet seed yield, increase of its reproduction coefficient and decrease of production costs. Advanced and thoroughly researched technological processes of non-seedling method of production of sugar beet seeds are offered for practical application as they give a positive economic result. Research findings can be used to further improvement and optimization of zonal technologies and facilities for growing sugar beet seeds.

Keywords: seedless method, sugar beet, technological process, seed production.

References:

 1. Balan V.M. (2012) Bezvysadkovyy sposib vyroshchuvannya nasinnya tsukrovykh buryakiv: istoriya rozvytku, stan ta perspektyvy / Nasinnytstvo, 4, 9–
 2. Balan V.M. (2010) Efektyvnistʹ riznykh modeley tekhnolohiyi vyroshchuvannya hibrydnoho nasinnya tsukrovykh buryakiv bezvysadkovym sposobom / Zbirnyk naukovykh pratsʹ ITSB, 11. 205–209.
 3. Tarabrin O.E. (2010) Bezvysadkove nasinnytstvo silʹsʹkohospodarsʹkykh kulʹtur Ukrayiny v istorychnomu aspekti rozvytku, 9 s. – Rezhym dostupu: http://inb.dnsgb.com.ua/2010-1/10_tarabrin.pd – Nazva z ekranu.
 4. Buzanov I.F. (1944) Bezvysadochnyy sposob vyrashchavaniya semyan sakharnoy svekly / Pishchevaya promyshlenost’ SSSR, 9, 61–64.
 5. Balan V.N. (1974) K voprosu rasshireniya bezvysadochnogo semenovodstva / Sakharnaya svekla, 2, 10–12.
 6. Kovalʹov M.D. (1968) Bezvysadkove vyroshchuvannya nasinnya tsukrovykh buryakiv / Mekhanizatsiya silʹsʹkoho hospodarstva, 7, 21–23.
 7. Nazarenko L.G. (1968) Vliyaniye bezvysadochnogo sposoba vyrashchivaniya svekly na urozhay i kachestvo semyan v usloviyakh predgornogo Kryma : avtoref. dis. … kand. s.-kh. nauk, 21 s.
 8. Tarabrin O.YE. (1999) Ahroklimatychni ta ahrotekhnichni osnovy vyroshchuvannya nasinnya tsukrovykh buryakiv bezvysadkovym sposobom u Krymu / Ahrarna nauka, 110 s.
 9. Kurylo V.L. (2002) Ahrotekhnichni osnovy protsesiv vyroshchuvannya nasinnya tsukrovykh buryakiv : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya dokt. s.-h. nauk, 17 s.
 10. Patent №44532, Ukrayina, A01S 5/00. Ahrehat dlya ukryttya zemleyu bezvysadkovykh nasinnykiv tsukrovykh buryakiv / I.L. Sekuler, V.V. Kucheruk, V.E. Sidletsʹkyy; Opubl. 12.10.09, Byul. № 19.
 11. Kurylo V.L. (2000) Udoskonalennya protsesu vyroshchuvannya nasinnykiv buryakiv bezvysadkovym sposobom / Zb. nauk. pr. Instytutu tsukrovykh buryakiv UAAN,2., kn.2., S.134 – 139
 12. Patent №38124, Ukrayina, A01V79/02. Sposib znyshchennya burʺyaniv na shyrokoryadnykh posivakh silʹsʹkohospodarsʹkykh kulʹtur / O.O. Ivashchenko, A.M. Sokolo-Popovsʹkyy, V.L. Kurylo, A.T. Sklyarenko, H.A. Kapustyan; Opubl. 05.01, Byul. № 4.
 13. Patent №51296, Ukrayina, A01G7/00, A01C7/00, A01D91/02. Sposib vyroshchuvannya bezvysadkovykh nasinnykiv tsukrovykh buryakiv/ V.L. Kurylo, M.M. Zuyev; Opubl. 11.2002, Byul. № 11.
 14. Patent №25940, Ukrayina, A01S7/00. Sposib borozenchastoyi sivby nasinnya/ V.L. Kurylo, A.M. Korzhenko, A.V. Kurylo, L.D. Ivakhnenko; Opubl. 08.2007, Byul. №13.
 15. Patent №28357, Ukrayina, A01V79/00. Sposib obrobky gruntu dlya boroznevoyi sivby nasinnya/ V.L. Kurylo; Opubl. 10.12.2007, Byul. № 20.