Babenko D., Dotsenko N., Gorbenko O., Kim N. The influence of application of the preparation Albit on formation of seed productivity of supplemental potatoe material

UDC 631.361.8

 

Babenko D., Dotsenko N., Gorbenko O., Kim N.

 

A modified design of a seed separator was tested in various technological configurations based on the technological line of separation seeds of vegetable and melon crops: with a serial separator, with an experimental separator, complete with a MOS-300 machine. The comparative characteristics of such indicators as productivity, seed loss, the content of impurities in seeds, injury to seeds are given. The implementation of the melon seeds separation into technological line is substantiated.

 Key words: vegetable and melon crops, separator, technological line, seeds separation.

References:

 1. Myshanchuk T. Ovochevo-bashtanna produktsiia: problemy v haluzi. Ahrarnyi tyzhden. Ukraina. Rezhym dostupu: https://a7d.com.ua/plants/1656-ovochevo-bashtanna-produkciya-problemi-galuzi.html
 2. Sukhyi P.O., Zaiachuk M.D. Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku ovochivnytstva v Ukraini. Uchenыe zapysky Krыmskoho federalnoho unyversyteta ymeny V. Y. Vernadskoho. Heohrafyia. Heolohyia. 2012. Vyp.1. S.113-117 Rezhym dostupu: https://cyberleninka.ru/article/n/suchasniy-stan-ta-perspektivi-rozvitku-ovochivnitstva-v-ukrayini
 3. Kazyev M.-R.A., Huseinov Yu. A. Orhanyzatsyia proyzvodstva semian ovoshchnыkh y bakhchevыkh kultur v respublyke Dahestan. Hornoe selskoe khoziaistvo. 2016. №3. S.143-146
 4. Temirov I., Ravshanov Kh., Fayzullaev Kh.,, Ubaydullaev Sh. Development of a machine for preparing the soil for sowing melons under the film. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2021. P.1030. doi: 10.1088/1757-899X/1030/1/012169.
 5. Arunabha Pal, Rahul Adhikary,  Tanmoy Shankar, Ajit Kumar, Sagar. Maitra. Cultivation of Cucumber in Greenhouse. 2020. doi: 10.30954/NDP-PCSA.2020.14.
 6. Lymar A. O., Lymar V.A. Bashtannytstvo Ukrainy: monohrafiia. 2-he vyd., pererob. ta dop. Mykolaiv: MDAU. 2012. 372 s.
 7. Shablia O. S. Metodychni pidkhody shchodo Vyznachennia konkurentospromozhnosti vitchyznianykh sortiv bashtannykh kultur. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Kherson: Ailant. 2012. Vyp. 80. C. 156-161
 8. Rosaboev A., Yuldashev O., Toderich Kristina, Khaitov Botir, Imomkulov U., Pardaev O. Seed cleaning mashine for agricultural crops. IXTIROGA. Patent №IAP 06249. 04.03.2016
 9. Shebanin V. S., Atamaniuk I. P., Horbenko O. A., Dotsenko N. A. Vyznachennia optymalnykh parametriv mashyn dlia vydilennia nasinnievoi masy ovoche-bashtannykh kultur. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria. 2020. Vyp. 2. 95-103. DOI: 10.31521/2313-092X
 10. Shebanin V., Atamanyuk I., Gorbenko O., Kondratenko Y., Dotsenko, N. Mathematical modelling of the technology of processing the seed mass of vegetables and melons. Food Science and Technology. 2019. 13(3). R.118-126
 11. Babenko D.V., Horbenko O.A., Dotsenko N.A., Kim N.I. Doslidzhennia yakisnoho skladu podribnenoi masy nasinnykiv ovoche-bashtannykh kultur. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria. 2015. Vyp. 3 S.236-241
 12. Pastushenko S. I., Horbenko O.A., Ohiienko M.M. Laboratorno-eksperymentalni doslidzhennia protsesu vydilennia nasinnia dyni ta dorobky tekhnolohichnoi masy hidropnevmoseparatorom. Naukovyi visnyk Natsionalnoho ahrarnoho universytetu. K.: NAU. 2008. Vyp. 125. C. 349-355
 13. Babenko D.V., Horbenko O.A., Dotsenko N.A., Kim N.I. Doslidzhennia zasobiv mekhanizatsii otrymannia nasinnia ovoche-bashtannykh kultur. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria. 2016. Vyp. 4(92) S.137-142
 14. Babenko D. V., Horbenko O. A., Dotsenko N. A., Kim N. A. Optymizatsiia konstruktyvnykh i kinematychnykh parametriv separatora nasinnia ovochevykh ta bashtannykh kultur. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria. Vyp. 3 (107). 2020. C.105-112