Екологічна оцінка земельних ресурсів підприємств аграрного сектора

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
332.021.863

Автор
О.А. Літвак, здобувач
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Проаналізовано екологічний стан, динаміку та тенденції змін земельно-ресурсного потенціалу підприємств аграрного сектора. Визначено основні причини погіршення екологічної ситуації на сільських територіях регіону. Запропоновано еколого-економічні заходи щодо раціонального використання земельних ресурсів, збереження і відтворення ґрунтів.

Ключові слова
земельно-ресурсний потенціал, деградація ґрунтового покриву, ґрунти, еколого-економічна система управління землекористуванням

Стаття
О.А. Літвак. Екологічна оцінка земельних ресурсів підприємств аграрного сектора

Список використаних джерел

  1. Довкілля Миколаївщини в 2011 році : економічна доповідь / Державна служба статистики. — Миколаїв, 2012. — С. 14—17.
  2. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Миколаївській області у 2010 році / Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області. — Миколаїв, 2011.
  3. Стан сільського господарства області в 2011 році / Державна служба статистики України. — Миколаїв, 2012. — С. 22—23.

О.А. Литвак. Экологическая оценка земельных ресурсов предприятий аграрного сектора.
Проанализировано экологическое состояние, динамика и тенденции изменений земельно-ресурсного потенциала предприятий аграрного сектора. Определены основные причины ухудшения экологической ситуации на сельских территориях региона. Предложены эколого-экономические мероприятия по рациональному использованию земельных ресурсов, сохранению и воспроизведению почв.

O.A.Litvak. Environmental assessment of land resources of the agricultural sector.
Analysis of ecological status, dynamics and trends in land-resource potential of the agricultural sector enterprises. The main causes of environmental degradation in rural areas of the region. An ecological and economic measures for the rational use of land resources, soil conservation and reproduction.