Лісогосподарські заходи у збереженні грунтового покриву гірських схилів

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
581.526.42(477.85)

Автор
В.Д. Солодкий, доктор біологічних наук
Р.І. Беспалько, кандидат біологічних наук
І.І. Казімір, кандидат біологічних наук
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Анотація
Доведено, що використання природного відновлення лісів шляхом впровадження рівномірно-поступових рубань є ефективним методом збереження цілісності природних гірських та передгірських екосистем, що здатні протидіяти катастрофічним зсувам та ерозійним процесам. Досвід впровадження рівномірно-поступових рубань на Буковині свідчить про необхідність створення належних мотиваційних та організаційних умов їх масштабного застосування в Україні.

Ключові слова
гірські схили, деградація ґрунтового покриву, бурі гірсько-лісові ґрунти, ґрунтозберігаючий ефект, лісогосподарські заходи, рівномірно-поступові рубання

Стаття
В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір. Лісогосподарські заходи у збереженні грунтового покриву гірських схилів

Список використаних джерел

 1. Голубець М. А. Концептуальні засади сталого розвитку гірського регіону / М. А. Голубець. — Львів : Поллі, 2007. — 288 с.
 2. Горшенін М. М. Ерозія гірських лісових грунтів та боротьба з нею / М. М. Горшенін, В. С. Пешко. — Львів, 1972. — 148 с.
 3. Екологічний паспорт Чернівецької області.— Чернівці : Зелена Буковина, 2010. — 288 с.
 4. Збірник законодавчих актів з охорони, захисту, використання та відтворення лісів України. — Чернівці : Зелена Буковина, 2011. — 256 с.
 5. Концепція збереження біологічного різноманіття України / Затв. Постановою КМУ № 439 від 12.05.1997 р. — К., 1997. — 28 с.
 6. Лавров В. В. Приклад системного підходу до формування програми інтегрованого управління водозбірними басейнами Чернівецької області з використанням екологічної ролі лісів / В. В. Лавров, В. Д. Солодкий // Лісівництво і агролісомеліорація. — Вип. 107. — Харків : С.А.М., 2004. — С. 40—49.
 7. Лісове господарство України. — К. : Держлісагентство України, 2011. — 24 с.
 8. Матеріали лісовпорядкування лісів Чернівецької області. — К. : Київська лісовпорядкувальна експедиція, 1998, 2008. — 964 с.
 9. Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 577-р. — 12 с.
 10. Олійник В. С. Особливості формування ерозійно-селевих процесів у гірськолісових умовах Карпат / В. С. Олійник // Лісівництво і агролісомеліорація. — Вип. 98. — Харків : Оригінал, 2000. — С. 110—115.
 11. Оцінка і напрямки зменшення загроз біорізноманіттю України / Відп. ред. О. В. Удкін. — К. : Хімджест, 2003. — 400 с.
 12. Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2020 року // Відомості Верховної Ради Українию. — 2011. — № 26. — С. 218—234.
 13. Парпан В. І. Основні принципи сучасної парадигми гірського лісознавства та лісівництва Українських Карпат / В. І. Парпан, Т. В. Парпан // Лісівництво і агролісомеліорація. — Харків, 2008. — Вип. 114. — С. 7—12.
 14. Про затвердження Правил рубок головного користування в гірських лісах Карпат / Затв. Постановою КМУ № 929 від 22.10.2008. — К., 2009. — 14 с.
 15. Про державну програму «Ліси України» на 2002−2015 роки. Затв. Постановою КМУ № 581 від 29.04.2002. — К. : Друкарня ДП ХМЗ «ФЕД», 2002. — 31 с.
 16. Поляков А. Ф. Влияние главных рубок и их технологий на почвозащитные свойства буковых лесов Закарпатья : автореф. дис. … д-ра с.-х. наук : 06.03.03. — К. : УСХА, 1984. — 36 с.
 17. Стратегія виконання Рамкової Конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат // Жива Україна. — 2007. — № 5. — С. 6—9.
 18. Солодкий В. Д. Ліси Буковини: Буковинські Карпати та Передкарпаття : монографія / В. Д. Солодкий. — Чернівці : Зелена Буковина, 2012. — 320 с.
 19. Солодкий В. Д. Екосистемний підхід у лісокористуванні / В. Д. Солодкий. — Чернівці : Зелена Буковина, 2003. — 56 с.
 20. Стойко С. М. Еколого-економічні принципи оптимізації трансформованих лісів України на засадах наближеного до природного лісівництва / С. М. Стойко // Наук. вісник НЛТУУ : зб. наук.-техн. праць. — Львів : НЛТУУ, 2005. — Вип. 15.6. Екологізація економіки як інструмент сталого розвитку. — С. 165—169.
 21. Фурдичко О. І. Реалізація стратегії Карпатської конвенції в Буковинських Карпатах : монографія / О. І. Фурдичко, В. Д. Солодкий. — Чернівці : Зелена Буковина, 2011. —
  536 с.
 22. Швиденко А. З. Прогноз стану українських лісів та лісокористування на наступне сторіччя / А. З. Швиденко, С. Нільсон // Науковий вісник : Лісівницькі дослідження в Україні. — Львів : УкрДЛТУ, 1996. — Вип. 5. — С. 222—227.
 23. Швиденко А. Й. Ліси та лісівництво в Україні / А. Й. Швиденко. — Чернівці : Рута, 2002. — 26 с.

В.Д. Солодкий, Р.И. Беспалько, И.И. Казимир. Лесохозяйственные мероприятия в сохранении почвенного покрова горных склонов.
Доказано, что использование природного возобновления лесов путем внедрения равномерно-постепенных рубок является эффективным методом сохранения целостности природных горных и предгорных экосистем, способных противодействовать катастрофическим оползням и эрозийным процессам. Опыт внедрения равномерно-постепенных рубок на Буковине свидетельствует о необходимости создания надлежащих мотивационных и организационных условий их масштабного применения в Украине.

V.D. Solodkyy, R.І. Bespalko, І.І. Kazimir. The forestry actions for preserving of the soil cover on the  anks of mountains.
In the article it is proved that the effective method of using for natural forest regeneration is by introducing uniformly gradual wood cutting to help keeping up the continuity of natural mountainous and foothill ecosystems. The ability to withstand disastrous landslides and erosion processes in soils is a serious threat to environmental safety in the Carpathian region in recent years. The implementation of the experience of gradual forest cutting in Bukovyna demonstrates the need to create appropriate motivational and organizational conditions of their large-scale application in Ukraine.