Вплив гербіциду трофі 90 на чисту продуктивність фотосинтезу та врожайність кукурудзи

Номер, рік
1(71), 2013

УДК
633.15:632.954:631.811.98

Автор
О.І. Заболотний, кандидат сільськогосподарських наук
Уманський національний університет садівництва

Анотація
У статті викладено результати досліджень впливу різних норм ґрунтового гербіциду Трофі 90 на формування показника чистої продуктивності рослин кукурудзи, від якого безпосередньо залежить урожайність кукурудзи на зерно. Встановлено кореляційні зв’язки між дослідженими показниками.

Ключові слова
забур’яненість, гербіцид Трофі 90, чиста продуктивність фотосинтезу, рівень урожайності

Стаття
О.І. Заболотний. Вплив гербіциду трофі 90 на чисту продуктивність фотосинтезу та врожайність кукурудзи

Список використаних джерел

 1. Музафаров Н. Кукурудза в сівозміні – чекай на врожаю / Н. Музафаров, К. Манько, І. Музафаров // Агробізнес сьогодні. — 2012. — № 10 (233). — Режим доступу : http://www.agro-business.com.ua/agrobusiness/archive.html?func=show_edition&id=62
 2. Іващенко О. О. Чому гербіциди не діють та як підвищити їх ефективність при застосуванні проти різних видів бур’янів / О. О. Іващенко, О. В. Мельник // Захист рослин. — 2001. — № 2. — С. 15—17.
 3. Жеребко В. М. Оптимізація використання гербіцидів / В. М. Жеребко // Карантин і захист рослин. — 2004. — № 11. — С. 12—13.
 4. Сторчоус І. М. Стан та перспективи досліджень з гербології / І. М. Сторчоус // Карантин і захист рослин. — 2011. — № 11. — С. 2—4.
 5. Спиридонов Ю. Я. Методические основы изучения вредоносности растений / Ю. Я. Спиридонов // Агрохимия. — 2007. — № 3. — С. 68—77.
 6. Грицаєнко З. М. Гербіциди і продуктивність сільськогосподарських культур / З. М. Грицаєнко, А. О. Грицаєнко, В. П. Карпенко. — Умань, 2005. — 686 с.
 7. Максимович В. Елюміс 105 OD, о.д. – одне комплексне рішення проти бур’янів у посівах кукурудзи / В. Максимович // Пропозиція. — 2011. — № 11. — С. 76—78.
 8. Грицаєнко З. М. Гербіциди і врожай / З. М. Грицаєнко, О. В. Голодрига // Карантин і захист рослин. — 2004. — № 7. — С. 21.
 9. Леонтюк І. Б. Біологічні процеси в рослинах озимої пшениці залежно від застосування регулятора росту Емістим С і гербіциду Дікопуру / І. Б. Леонтюк // Біологічні науки і проблеми рослинництва : зб. наук. праць Уманського ДАУ. — Умань, 2003. — С. 156—158.
 10. Спиридонов Ю. Л. Снизить засоренность полей / Ю. Л. Спиридонов, М. С. Раскин // Защита и карантин растений. — 1998. — № 2. — С. 20.
 11. Тихонов Н. И. Гранстар в посевах пивоваренного ячменя / Н. И. Тихонов // Защита и карантин растений. — 2007. — № 10. — С. 27.
 12. Зуза В. С. Гербіциди на посівах гороху / В. С. Зуза // Карантин і захист рослин. — 2006. — № 5. — С. 10—12.
 13. Ничепорович А. А. Фотосинтез и теория получения высоких урожаев / А. А. Ничепорович. — М. : Из-во АНСССР, 1956. — 94 с.
 14. Основи наукових досліджень в агрономії / [В. О. Єщенко, П. Г. Копитко, В. П. Опришко, П. В. Костогриз]; під ред. В.О. Єщенко. — К. : Дія, 2005. — 288 с.

А.И. Заболотный. Влияние гербицида Трофи 90 на чистую продуктивность фотосинтеза и урожайность кукурузы.
В статье изложены результаты исследований влияния разных норм почвенного гербицида Трофи 90 на формирование показателя чистой продуктивности фотосинтеза растений кукурузы, от которого непосредственно зависит урожайность кукурузы на зерно, установлены корреляционные связи между исследованными показателями.

A.I. Zabolotniy. The in uence of herbicide Trophi 90 on the net productivity of photosynthesis and yield of corn.
The results of researches concerning in uence of different norms of soil herbicide Trophi 90 on formation on the indicator net productivity of photosynthesis of corn plants from which in direct dependence there is a yield of corn on grain are stated in article. The correlation communications between the studied indicators are established.