Біотехнології у контексті сучасних інноваційних змін

Номер, рік
2(72), 2013

УДК
631.147:001.895

Автор
Л.П. Марчук, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Розглянуто зміст біотехнологій та їх переваги в умовах сучасних інноваційних перетворень. Висвітлено здобутки зарубіжних країн щодо методології та практики створення біоіндустрії. Проаналізовано стан біотехнологічної галузі в Україні та визначено шляхи її подальшого розвитку.

Ключові слова
біотехнологія, біоіндустрія, інноваційний розвиток, технологічна еволюція

Стаття
Л.П. Марчук. Біотехнології у контексті сучасних інноваційних змін

Список використаних джерел

  1. Анализ современного состояния биотехнологической отрасли в мире [Электронный ресурс]. — Режим доступу : http://www.cleandex.ru/subscribe/
  2. Арделян Д. В. Про ринок біодизелю в Україні / Д. В. Арделян // Економіка АПК. — 2009. — № 7. — С. 134—137.
  3. Ворона П. В. Державна підтримка експорту як складова політики соціально-економічного розвитку (зарубіжний досвід) / П. В. Ворона, А. М. Мучник // Економіка і регіон. — 2010. — № 2 (25). — С. 44—49.
  4. Зайчук Т. О. Вітчизняний ринок екологічно чистих продуктів харчування та шляхи його розвитку / Т. О. Зайчук // Економіка і прогнозування. — 2009. — № 4. — С. 114—125.
  5. Клунко Н. Зарубіжний досвід імпортозаміщення у фармацевтичній галузі як приклад для України / Н. Клунко // Економіка України. — 2012. — № 6. — С. 24—29.
  6. Мазур Є. Раціональні зерна / Є. Мазур // Агробізнес сьогодні. — 2010. — № 1—2. — С. 16—17.
  7. Пантилюк С. БАРи / С. Пантилюк // Агробізнес сьогодні. — 2010. — № 4. — С. 36—39.
  8. Федулова Л. І. Тенденції розвитку інноваційної політики та її вплив на економічне зростання / Л. І. Федулова // Економіка і прогнозування. — 2011. — № 2. — С. 63—81.
  9. Шліхта В. М. Державний резерв – запорука економічної незалежності, енергетичної, продовольчої та екологічної безпеки України / В. М. Шліхта, О. І. Ізотенко // Актуальні проблеми економіки. — 2011. — № 7 (121). — С. 91—96.
  10. Шубравська О. В. Інноваційні трансформації агропродовольчого сектора економіки: світові тенденції та вітчизняні реалії / О. В. Шубравська // Економіка і прогнозування. — 2010. — № 3. — С. 90—102.

Л.П. Марчук. Биотехнологии в контексте современных инновационных изменений.
Рассмотрены содержание биотехнологий и их преимущества в условиях современных инновационных преобразований. Освещены достижения зарубежных стран в методологии и практике создания биоиндустрии. Проанализировано состояние биотехнологической отрасли в Украине и определены пути её дальнейшего развития.

L.P. Marchuk. Biotechnologies in the context of modern innovative changes.
The essence of biotechnologies and its advantages in conditions of modern innovative transformations have been considered. The achievements of foreign countries relatively to the metodology and practice of creation of bioindustry have been reected. The condition of biotechnological branch in Ukraine has been analysed and the ways of the furthner development have been dened.