Удосконалення механізму експортно-імпортних операцій аграрних підприємств Миколаївської області з країнами СНД

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
339.56:631.11(477.73)

Автор
О.В. Шебаніна, доктор економічних наук, професор
Р.В. Данильченко, здобувач
Т.М. Борисова, магістр
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті висвітлено сучасний стан експортно-імпортних операцій в аграрному секторі економіки Миколаївської області. Досліджено особливості процесу міжнародної торгівлі між підприємствами Миколаївської області та країнами СНД, а також фактори, що впливають на її кінцевий результат для кожної зі сторін. Запропоновано шляхи ефективного розвитку зовнішньоторговельних операцій.

Ключові слова
експорт, імпорт, сільськогосподарська продукція, інвестиції

Стаття
О.В. Шебаніна, Р.В. Данильченко, Т.М. Борисова. Удосконалення механізму експортно-імпортних операцій аграрних підприємств Миколаївської області з країнами СНД

Список використаних джерел

  1. Кіщак І. Т. Тенденції експортно-імпортної діяльності Миколаївської області [Електронний ресурс] / І. Т. Кіщак — International Conference Project. — Режим доступу : http://www.icp-ua.com/ru/node/559
  2. Головне управління статистики у Миколаївській області. Статистичні дані [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.mk.ukrstat.gov.ua/

Е.В. Шебанина, Р.В. Данильченко, Т.М. Борисова. Совершенствование механизма экспортно-импортных операций аграрных предприятий Николаевской области со странами СНГ.
В статье рассматривается современное состояние экспортно-импортных операций в сельскохозяйственном секторе экономики Николаевской области. Изучаются особенности международной торговли между предприятиями Николаевской области и стран СНГ, а также факторы, влияющие на ее исход для каждой стороны. Предлагаются пути эффективного развития внешнеторговых операций.

O. Shebanina, R. Danilchenko, T. Borysova. Improvement of the export and import mechanism of agricultural enterprises in Mykolayiv region with FSU-countries.
The paper discusses the current state of export and import operations in the agricultural sector of Mykolaiv region. We study the peculiarities of international trade between enterprises of Mykolayiv region and FSU-countries, as well as factors with are the each countries way out. The ways of effective development of foreign trade operations are proposed.