Сучасний стан садівництва та логістика реалізаційної діяльності садівничих підприємств Миколаївської області

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
65.012.34:631.11:634(477.73)

Автор
Н.М. Сіренко, доктор економічних наук, професор
Р.Є. Нікітіна, магістр
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Проаналізовано сучасний стан садівництва у Миколаївській області та галузеві особливості збуту плодової продукції. Обґрунтовано необхідність створення сільськогосподарського логістичного центру як засобу налагодження реалізаційної діяльності підприємств галузі.

Ключові слова
сільське господарство, збут, плоди, садівництво, реалізація, збутова логістика, сільськогосподарський логістичний центр

Стаття
Н.М. Сіренко, Р.Є. Нікітіна. Сучасний стан садівництва та логістика реалізаційної діяльності садівничих підприємств Миколаївської області

Список використаних джерел

  1. Статистичний щорічник Миколаївської області за 2011 рік / за ред. Ф.П. Зацаринського. — Миколаїв : Головне управління статистики у Миколаївській області, 2012. — 644 с.
  2. Кушнірук В. С. Організаційно-економічний механізм ефективного ведення садівництва в аграрних підприємствах регіону : монографія / В. С. Кушнірук, О. Ю. Єрмаков, О. В. Шебаніна; За ред. проф. О.Ю. Єрмакова. — Миколаїв : МДАУ, 2009 — 232 с.
  3. Кушнірук В. С. Ефективність переробки та зберігання садівницької продукції в Миколаївській області / В. С. Кушнірук // Вісник Харківського Національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економіка АПК і природокористування». — 2009. — № 14. — С. 85—94.
  4. Цены на сельскохозяйственную продукцию. Яблоко [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.lol.org.ua/rus/pricechart.
  5. Стройко Т. В. Розвиток оптових ринків сільськогосподарської продукції як елемента гарантування продовольчої безпеки / Т. В. Стройко // Економіка АПК. — 2012. — № 12. — С. 43—48.
  6. Вишньовська Х. Особливості становлення логістичних центрів в агропромисловому комплексі України [Електронний ресурс] / Х. Вишньовська. — Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080.pdf.

Н.Н. Сиренко, Р.Е. Никитина. Современное состояние садоводства и логистика реализационной деятельности садоводческих предприятий Николаевской области.
Проанализировано современное состояние садоводства в Николаевской области и отраслевые особенности сбыта плодовой продукции. Обоснована необходимость создания сельскохозяйственного логистического центра как средства налаживания реализационной деятельности предприятий отрасли.

N. Sirenko, R. Nikitina. Modern condition of horticulture and logistics of realization activities of horticultural enterprises of Mykolayiv region.
Current condition of horticulture in Mykolayiv region and branch peculiarities of realization of fruiter output are analysed. Necessity of creation of agricultural logistics centre as means of setting of realization activities of branch enterprises is based.