Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій України в контексті їх сталого розвитку

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
364.48 (1-22)

Автор
В.А. Ткачук, кандидат економічних наук, доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Анотація
У статті проаналізовано сучасний стан соціальної інфраструктури, досліджено вплив соціальної інфраструктури на умови життєдіяльності та можливості людського розвитку у сільській місцевості. Вивчено проблеми розвитку та напрями поліпшення стану соціальної інфраструктури села.

Ключові слова
сталий розвиток, сільські території, соціальна інфраструктура села

Стаття
В.А. Ткачук. Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій України в контексті їх сталого розвитку

Список використаних джерел

 1. Бородіна О. Сільський розвиток в Україні: проблеми становлення / О. Бородіна, І. Прокопа // Економіка України. — 2009. — № 5. — C. 59—67.
 2. Бородіна О. М. Людський капітал на селі: наукові основи, стан, проблеми розвитку / О. М. Бородіна — К. : ІАЕ УААН, 2003. — 277 с.
 3. Державна житлова політика України : проблема соціально-економічної ефективності: аналіт. доповідь / О. А. Більовський. — К. : НІСД, 2012. — С. 15.
 4. Земля – село – люди – реформа : збірник аналітичних матеріалів Експертного форуму з питань земельної реформи (м. Київ, 14 лютого 2012 року). — К. : Легальний статус, 2012. — С. 14.
 5. Клокар О. О. Розвиток соціальної інфраструктури як чинника формування трудових ресурсів аграрного сектора економіки / О. О. Клокар // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. — К., 2012. — № 11. — С. 31—37.
 6. Куценко В. І. Соціальна сфера села у контексті забезпечення сталого розвитку / В. І. Куценко // Практичний журнал “Збалансоване природокористування”. — К. : Екоінвестком, 2012. — № 2. — С. 16—22.
 7. Лісовий А. В. Державне регулювання розвитку сільських територій / А. В. Лісовий. — К. : Дія, 2007. — 400 с.
 8. Праця України у 2011 році : статистичний збірник. — К. : Держкомстат України, 2012. — 343 с.
 9. Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1158. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1158-2007-%D0%BF
 10. Проблеми і шляхи розвитку державного регіону (на прикладі областей Поліського економічного регіону) : моногр. / [за ред. М.І. Карліна]. — Луцьк : Вежа, 2006. — 332 с.
 11. Статистичний щорічник України за 2011 рік : [стат. зб.]. — К. : Август Трейд, 2012. — 560 с.
 12. Соціально-економічний розвиток сільських територій : навчальний посібник / В. К. Терещенко, В. А. Ткачук, Т. І. Балановська [та ін.]; за ред. В.К. Терещенка. — Київ-Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2011. — 348 с.
 13. Щодо проблем розвитку соціальної інфраструктури сільських населених пунктів [Електронний ресурс] // Аналітична записка Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України. — Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1132/

В.А. Ткачук. Развитие социальной инфраструктуры сельских территорий Украины в контексте их устойчивого развития.
В статье проанализировано современное состояние социальной инфраструктуры, исследовано влияние социальной инфраструктуры на условия жизнедеятельности и возможности человеческого развития в сельской местности. Изучены проблемы развития и пути улучшения состояния социальной инфраструктуры села.

V. Tkachuk. The development of social infrastructure in rural Ukraine in the context of sustainable development.
The article analyzes the current state of social infrastructure, the infl uence of social infrastructure on living conditions and the possibility of human development in rural areas. Studied the problems of development and directions of improvement of social infrastructure in village.