Методичні основи дослідження економічної ефективності виробництва продукції садівництва

Номер, рік
3(73), 2013

УДК
634:330.131.7

Автор
О.С. Тупчій, аспірант
Уманський національний університет садівництва

Анотація
У статті досліджено основні теоретико-методичні засади визначення економічної ефективності промислового садівництва. Детально розглянуто найбільш поширені наукові методи і підходи щодо визначення економічної ефективності.

Ключові слова
економічна ефективність, методи дослідження, продукція садівництва, садівничі підприємства

Стаття
О.С. Тупчій. Методичні основи дослідження економічної ефективності виробництва продукції садівництва

Список використаних джерел

  1. Ермаков А. Е. Развитие и эффективность садоводческих предприятий разных форм хозяйствования : моногр. / А. Е. Ермаков — К. : Віпол, 1997. — 293 с.
  2. Андрійчук В. Г. Про необхідність комплексного використання в планово-економічній роботі показників рентабельності / В. Г. Андрійчук // Удосконалення економічного механізму функціонування аграрних підприємств в умовах невизначеності : Зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної конференції 19-20 травня 2004 р. — К. : КНЕУ, 2004. — С. 30—36.
  3. Пасхавер Б. Й. Рентабельність агросфери: проблеми стабільності / Б. Й. Пасхвер // Економіка України. — 2004. — № 2. — С. 73—82.
  4. Ціноутворення в процесі реформування АПК України (1990-2001 рр.) / За ред. О.М. Шпичака. — К. : ІАЕ, 2002. — 499 с.
  5. Яцух О. О. Сади “Перемоги”. Досвід функціонування агропромислового підприємства / О. О. Яцух // Сад, виноград і вино України. — 2000. — № 2—3. — С. 16—17.
  6. Шестопаль О. М. Віддача інтенсивного саду / О. М. Шестопаль. — К. : Товариство “Знання” УРСР, 1990. — 48 с. — (Сер. 9 “Земля і люди”; № 2).
  7. Экономика и организация промышленного садоводства / [Дуброва П.Ф., Каганович И.М., Стрельников В.В. и др.] ; под ред. П.Ф. Дуброва. — М. : Колос, 1981. — 255 с.
  8. Методика економічної та енергетичної оцінки типів плодоягідних насаджень, помологічних сортів і результатів технологічних досліджень у садівництві / За ред. О.М. Шестопаля. — К. : Інститут садівництва УААН, 2002. — 133 с.
  9. Організація виробництва і аграрного бізнесу в сільськогосподарських підприємствах : підручник / С. П. Азізов, П. К. Канінський, В. М. Скупий ; За ред. проф. С.П. Азізова. — К. : ІАЕ, 2001. — 834 с.
  10. Фейеш Ш. Современный плодовый сад : пер. с венгерского / Ш. Фейеш ; Под ред. и с предисл. З.А. Метлицкого. — М. : Колос, 1964. — 128 с.

О.С. Тупчий. Методические основы исследования экономической эффективности производства продукции садоводства.
В статье исследованы основные теоретико-методические основы определения экономической эффективности промышленного садоводства. Подробно рассмотрены наиболее распространенные научные методы и подходы к определению экономической эффективности.

O. Tupchiy. Methodological foundations of the economic effi ciency of the gardening production.
The article examines the main theoretical and methodological basis for determining the economic effi ciency of industrial gardening. The most common research methods and approaches to determining of the economic effi ciency were considered in details.