Еколого-економічні аспекти використання земель сільськогосподарського призначення

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
332.365:631.459

Автор
О.С. Альбещенко, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті обґрунтовано основні напрями здійснення еколого-економічної політики та завдання щодо створення ефективної системи землекористування. Наведено досвід зарубіжних країн щодо ефективного використання земельних ресурсів. На основі дослідження було обґрунтовано пропозиції щодо реалізації економічних та екологічних заходів раціонального використання земель.

Ключові слова
еколого-економічне використання земель, економічний ефект, земельний фонд, раціональне землекористування

Стаття
О.С. Альбещенко. Еколого-економічні аспекти використання земель сільськогосподарського призначення

Список використаних джерел

  1. Добряк Д. С. Класифікація та екологобезпечне використання сільськогосподарських земель : наук. монографія / Д. С. Добряк, О. П. Канаш, І. О. Розумний. — К., 2001. — С. 28.
  2. Дюрр Штефан. Под маркой «Эко» [Електронний ресурс] / Дюрр Штефан // Агробизнес. — 2005. — № 7. — Режим доступу : http://www.agrobusiness.ru/toprinter/article/1229.html.
  3. Трегобчук В. М. Перехід на модель сталого землекористування – фундаментальне завдання земельної реформи / В. М. Трегобчук // Землевпорядна наука, виробництво і освіта XXI століття : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. — К. : Інститут землеустрою УААН, 2001. — С. 135.

А.С. Альбещенко. Эколого-экономические аспекты использования земель сельскохозяйсвенного назначения.
В статье обоснованы основные направления осуществления эколого-экономической политики и задачи по созданию эффективной системы землепользования. Приведен опыт зарубежных стран эффективного использования земельных ресурсов. На основе исследования обоснованы предложения по реализации экономических и экологических мероприятий рационального использования земель.

A. Albeschenko. Environmental and economic aspects of agricultural lands.
In the article the main areas of the environment and economic policies and objectives for the creation of an effective system of land use are grounded. The experience of other countries of the effective use of land resources is examined. The proposals to realize the economic and environmental activities of rational land use based on the research are given.