Автоматизована система ведення державного земельного кадастру як інструмент управління землями сільськогосподарського призначення

Номер, том, рік
4(74), 1, 2013

УДК
332.33:004.65

Автор
Р.І. Беспалько, кандидат біологічних наук
Ю.Ю. Воронюк, здобувач
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Анотація
Розглянуто стан запровадження автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру в Україні та використання геоінформаційних технологій як основи цієї системи для забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення.

Ключові слова
автоматизована система державного земельного кадастру України (АС ДЗКУ), землі сільськогосподарського призначення, геоінформаційні системи (ГІС), база даних, системи моніторингу GIEWS та MARS

Стаття
Р.І. Беспалько, Ю.Ю. Воронюк. Автоматизована система ведення державного земельного кадастру як інструмент управління землями сільськогосподарського призначення

Список використаних джерел

  1. Земельний кодекс України. — К. : Скіф, 2011. — 96 с.
  2. Про Програму створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1997 року. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1355-97-п.
  3. Microsoft_SQL_Server [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server.
  4. ArcGISServer [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.dataplus.ru/Soft/ESRI/ArcGIS/ArcGISServer.
  5. Організація по продовольству й сільському господарству (ФАО-FAO, Food and Agricultural Orgaisatio of the Uited Natios) [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.fao.org/giews.
  6. Приклади бюлетенів, що випускаються програмою MARS-FOOD [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://agrifish.jrc.it.

Р.И. Беспалько, Ю.Ю. Воронюк. Автоматизированная система ведения государственного земельного кадастра как инструмент управления землями сельскохозяйственного назначения.
Рассмотрено состояние автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра в Украине и использования геоинформационных технологий как основы этой системы для обеспечения рационального использования земель сельскохозяйственного назначения.

R.I. Bespalko, Y.Y. Voroniuk. The automated system of maintaining the state land cadastre as the instrument for management of agriculture lands.
The article considers condition of input the automated system of maintaining the state land cadastre in Ukraine and uses of geoinformation technologies as bases of this system for ensuring rational use of agricultural lands.