Вплив генотипу та статі молодняку свиней на забійні якості

Номер, том, частина, рік
4(75), 2, 1, 2013

УДК
636.4.082

Автор
О.О. Іжболдіна, кандидат сільськогосподарських наук
Дніпропетровський державний аграрний університет, Україна

Анотація
У статті наведено результати оцінки забійних якостей молодняку свиней різних генотипів, а також визначено силу впливу статі і генотипу на забійний вихід і на масу задньої третини напівтуші. Встановлено перевагу гібридного молодняку над чистопородним і помісним молодняком за відповідними показниками продуктивності.

Ключові слова
забійний вихід, молодняк свиней, туша, фактор, генотип, стать

Стаття
О.О. Іжболдіна. Вплив генотипу та статі молодняку свиней на забійні якості

Список використаних джерел

  1. Біолого-господарська оцінка молодняку свиней м’ясних генотипів у системі відтворення стад / Є. М. Агапова, Ю. А. Москалюк, І. Є. Ткаченко [та ін.] // Аграрний вісник Причорномор’я. — 2011. — Вип. 58. — С. 117—121.
  2. Баньковська І. Б. Вплив генотипу та передзабійної маси свиней на біологічну цінність м’яса / І. Б. Баньковська, М. Я. Троцький // Вісник аграрної науки. — 2003. — № 3. — С. 32—34.
  3. Голуб Н. Д. Відгодівельні та м’ясні якості свиней племзаводу Штепівка “ТОВ АФ Низи” / Н. Д. Голуб // Вісник Полтавської державної аграрної академії. — 2009. — № 4. — С. 130—132.
  4. Плохинський Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников / Плохинський Н. А. — М. : Колос, 1969. — 256 с.
  5. Церенюк О. М. Якість м’ясо-сальної продукції нових генотипів свиней / О. М. Церенюк, О. І. Чалий // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : збірник наукових праць. — 2010. — Вип. 20, Ч. 1. — С. 180—184.
  6. Ferkel Zoltán.Innovatív megoldásokkal a mezôgazdaság élvonalában / Ferkel Zoltán // HUNGAPig MAGAZIN. — 2008. — December. — Р. 8.
  7. Nyíri András. Hízóból nem kifizetôdô a kocasüldô beállítás./ Nyíri András //HUNGAPig MAGAZIN. — 2009. — Március. — Р. 3.

Е.А. Ижболдина. Влияние генотипа и пола молодняка свиней на убойные качества.
В статье представлены результаты оценки убойных качеств молодняка свиней разных генотипов, а также определена сила влияния пола и генотипа на убойный выход и массу задней трети полутуши. Установлено преимущество гибридного молодняка свиней над чистопородным и помесным молодняком по соответствующим показателям продуктивности.

O. Izhboldina. Influence of a genotype and gender of young pigs growth on carcass yield.
The article provides the results of assessment of lethal qualities of young pigs of different genotypes. The strengh of the gender’s influence on carcass yield and weight posterior of the third half-carcasses are determined. The advantage of hybrid young growth of pigs over the thoroughbred and local young pigs according to the corresponding indicators of efficiency is established.