Вплив генотипу баранів-плідників на збереженість та статевий склад нащадків

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.082.2’3.035

Автор
О.В. Іванова, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Є.В. Баркарь, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
Проведено оцінку вірогідності різниці збереженості нащадків різних статей в потомстві кожного барана-плідника, а також оцінку різниці збереженості одинців і двоїн. Встановлено, що із випадків непропорційної смертності, підвищена смертність спостерігається тільки серед самців. Диспропорційна збереженість частіше за все спостерігалася серед нащадків-самок або нащадків, народжених у приплодах-двійнях. Найбільший розмах рівня збереженості відмічено серед нащадків плідників генотипу 1/2 частки спадковості за австралійським мериносом та таврійського типу асканійської тонкорунної породи.

Ключові слова
вівці, генотип, відтворювальні якості, збереженість, асканійська тонкорунна порода

Стаття
О.В. Іванова, Є.В. Баркарь. Вплив генотипу баранів-плідників на збереженість та статевий склад нащадків

Список використаних джерел

  1. Беседин О.В. Відтворювальна здатність вівцематок таврійського типу / О. В. Беседин // Науковий вісник “Асканія-Нова” НААНУ. ІТСР “Асканія-Нова”. — 2008. — Вип. № 1. — С. 147—152.
  2. Селекція сільськогосподарських тварин / Ю. Ф. Мельник, В. П. Коваленко, А. М. Угнівенко, К. А. Найденко. — К. : Інтас, 2008. — 445 с.
  3. Нежлукченко Н. В. Особливості показників відтаорювальної здатності овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи / Н. В. Нежлукченко, Т. В. Обоіста // Вісник Сумського національного аграрного університету, Серія “Тваринництво”. — 2012. — Вип. 12 (21). — С. 17—18.
  4. Шаламай І. Д. Продуктивність і відтворювальна здатність інбредних та аутбредних баранів асканійської тонкорунної породи, використаних у ранньому віці / І. Д. Шаламай // Вівчарство : міжвід. темат. наук. зб. НААНУ. ІТСР “Асканія-Нова”. — К. : Аграрна наука, 1995. — Вип. № 28. — С. 111—115.
  5. Штомпель М. В. Нова популяційна система оцінки і відбору мериносів / М. В. Штомпель // Розведення і генетика тварин : міжвід. наук. зб. — К. : Науковий світ, 2002. — Вип. 36. — С. 201—202.

Е.В. Иванова, Е.В. Баркарь. Влияние генотипа баранов-производителей на сохранность и половой состав потомков.
Проведена оценка достоверности разницы сохранности потомков различных полов в потомстве каждого барана-производителя, а также оценка разницы сохранности одинцов и двоен. Установлено, что из случаев непропорциональной смертности повышенная смертность наблюдается только у самцов. Диспропорциональная сохранность чаще всего наблюдалась среди потомков-самок или потомков, рожденных в пометах двоен. Наибольший размах уровня сохранности отмечен среди потомков производителей генотипа 1/2 доли наследственности по австралийскому мериносу и таврийского типа асканийской тонкорунной породы.

E. Ivanova, Е. Barkar. The influence of genotype rams on the safety and sex composition of posterity.
An assessment of the reliability of the safety margin posterity of different sexes in the posterity of each ram manufacturer, as well as the assessment of the safety margin a loner and twins were made. It was found that cases of disproportionate mortality, increased mortality were observed only in males. Disproportionate preservation was often observed among the posterity of female or children born in litters of twins. The highest level of security sweep was found among the descendants of manufacturers genotype half share of inheritance in the Australian merino and fine wool аskanian tavriyskiy type of breed.