Зв’язок інтенсивності нарощування лактаційної кривої з молочною продуктивністю корів української червоної молочної породи

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.082.22

Автор
В.В. Коваленко, аспірант
Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова “Асканія-Нова”, Україна

Анотація
У статті проаналізовано особливості лактаційних кривих, досліджено і розраховано молочну продуктивність корів від інтенсивності формування, індексу напруги росту та індексу рівномірності росту. Встановлено доцільність використання вищезазначених показників для прогнозування молочної продуктивності корів.

Ключові слова
лактаційна крива, інтенсивність формування, індекс напруги росту, індекс рівномірності росту

Стаття
В.В. Коваленко. Зв’язок інтенсивності нарощування лактаційної кривої з молочною продуктивністю корів української червоної молочної породи

Список використаних джерел

 1. Всяких А. С. Научные основы и практика выращивания молодняка для молочных комплексов / А. С. Всяких // Выведение коров для молочных комплексов. — М. : Колос, 1981.
 2. Гиль М. І. Генетичний аналіз полігенно обумовлених та поліморфних ознак худоби молочних порід : дис. доктора с.-г. наук : 06.02.01 / Гиль Михайло Іванович. — Чубинське, 2008. — 656 с.
 3. Bridges Т. C. A mathematicalprocrdureforestimatinganimal growth and body composition / Т. C. Bridges, L. W. Turner, E. M. Smith // Trans. ASAE. St. Jaseph. — Mich. — 1986. — v. 29. — № 5. — P. 1342—1347.
 4. McNally D .H. Mathematical model for poultry egg production / D. H. McNally // Biometrics. — 1971. — № 27. — Р. 735—738.
 5. Wood P. D. P. Algebraic model of the lactation curve in cattle / P. D. P. Wood // Nature. — 1967. — № 216. — P. 164—165.
 6. Wood P. D. P. Algebraic model of the lactation curve in cattle / P. D. P. Wood // Nature. — 1967. — № 216. — P. 164—165.
 7. Wood P. D.P. A note on the repeatability of parameters of the lactation curve in cattle / P. D. P. Wood // Journal of Animal Production. — 1970. — № 12. — P. 535—538.
 8. Yang N. New mathematical model of poultry egg production / N. Yang, C. Wu, I. McMillan // PoultryScince. — 1989. — № 68. — Р. 476—481.
 9. Баркарь Є. В. Оцінка ремонтного молодняку за інтенсивністю росту для підвищення відтворювальних якостей свиней : дис. кандидата с.-г. наук : 06.02.01 / Баркарь Євген Володимирович. — Херсон., 2008. — 149 с.
 10. Галушко І. А. Селекційно-генетична оцінка продуктивних ознак корів голштинської породи зарубіжної селекції : дис. кандидата с.-г. наук 06.02.01 / Ірина Анатоліївна Галушко. — Херсон, 2009. — 185 с.
 11. Пелих В. Г. Інтенсивність росту свиней різних генотипів / В. Г. Пелих, В. Г. Тарасов // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 1999. — Вип. 2. — С. 125—127.
 12. Коваленко В. П. Прогнозирование племенной ценности птицы по интенсивности процессов раннего онтогенеза / В. П. Коваленко, С. Ю. Болелая, В. П. Бородай // Цитология и генетика. — 1998. — Т — 32. № 3. — С. 88—92.
 13. Heinrichs A. J. Growth of Holstein dairy heifers in the UnitedStates / A. J. Heinrichs, W. C. Losinger // J. Animal Science. — 1998. — Vol. 76. — P. 1254—1260.
 14. James R. E. Growth Standards and Nutrient Requirements for Dairy Heifers-Weaning to Calving / R. E. James // J. Advances in Dairy Technology. — 2001. — Vol.13. — P. 63—77.
 15. Robertson F. W. Studies in quantities inheritance XI. Genetics and environmental correlation between body size and egg production in Drosophilamelanogaster / F. W. Robertson // J. Genetics. — 1959. — V. 55.
 16. Коваленко В. В. Молочна продуктивність корів в залежності від інтенсивності їх росту / В. В. Коваленко // Науково-технічний бюлетень. — Харків, 2001. — № 30. — С. 71—73.
 17. Гиль М. І. Зв’язок закономірностей нарощування лактації з молочною продуктивністю корів різних генотипів / М. І. Гиль // Таврійський науковий вісник. — Херсон, 2007. — Вип. 54. — С. 121—125.
 18. Гиль М. І. Мінливість закономірностей нарощування лактації та молочної продуктивності корів різних заводських типів / М. І. Гиль // Аграрний вісник Причорномор’я. — Одеса, 2007. — Вип. 38. — С. 47—51.
 19. Гиль М. І. Співвідносна мінливість закономірностей нарощування лактації та молочної продуктивності голштинських корів різних генеалогічних ліній / М. І. Гиль // Вісник Луганського НАУ. — Луганськ, 2007. — № 80 (103). — С. 140—145.
 20. Коваленко В. П. Генетико-математичні методи селекції у тваринництві / В. П. Коваленко, Т. І. Нежлукченко, С. Я. Плоткін // Таврійський науковий вісник. — Херсон : ХДАУ, 2001. — Вип. 20. — С. 55—64.
 21. Нежлукченко Т. І. Сучасні методи моделювання та прогнозування росту, продуктивності тварин і птиці / Т. І. Нежлукченко, В. П. Коваленко // Науковий вісник НАУ. — К., 2005. — Вип. 85. — С. 108—114.
 22. A generalized Michaelis–Menten equationforthe analysis of growth / [Lopez S., France J., Gerrits W. J. etale] // Journal of Animal Science. – 2000. — №78. — Р. 1816—1828.
 23. Divergent selection for shape of growth curve in Japanese quail / [L. Hyankova, H. Knizetova, L. Dedkova, J. Hort] // Responses in growth parameters and fooconversion. British Poultry Science. — 2001. — № 42. — Р. 583—589.
 24. Growth curve analyses in selected duck lines / [Maruyama K., Vinyard B., Akbar M. K. et ale] // British Poultry Science. — 2001. — № 42. — P. 574—582.
 25. Narushin V. G. Sigmoid Model for the Evaluation of Growthand Production Curvesin Laying Hens / V. G. Narushin, C. Takma // Biosystems Engineering. — 2003. — № 84 (3). — Р. 343—348.
 26. Коваленко В. П. Рекомендации по использованию основных селекционных признаков сельскохозяйственных животных / В. П. Коваленко, С. В. Болелая. — Херсон, 1997. — 41 c.
 27. Нежлукченко Т. І. Прогнозування живої маси ягнят різних типів інтенсивності росту в ранньому онтогенезі Т. І. Нежлукченко, А. М. Масюткін // Матеріали міжн. конф. молодих вчених-вихованців шкіл видатних академіків М. Ф. Іванова і Л. К. Гребня. — К. : Аграрна наука, 2000. — С. 15—17.
 28. Богданов Е. А. Избранные труды / Еллий Анатольевич Богданов. — М. : Колос, 1977. — 400 с.
 29. Коваленко В. П. Прогнозирование племенной ценности птицы по интенсивности процес сов раннего онтогенеза / В. П. Коваленко, С. Ю. Болелая, В. П. Бородай // Цитология и генетика. — 1998. — Т. 32. — № 3. — С. 88—92.

В.В. Коваленко. Связь интенсивности наращивания лактационной кривой с продуктивностью коров украинской красной молочной породы.
В статье проанализированы особенности лактационных кривых, исследованы и рассчитаны продуктивность коров от интенсивности формирования, индекса напряжения роста и индекса равномерности роста. Установлена целесообразность использования вышеуказанных показателей для прогнозирования молочной продуктивности коров.

V. Kovalenko. Relationship between the intensity increasing lactation curve with the productivity of dairy cows of Ukrainian red rock.
The features of lactation curves were analyzed, yield productivity of cows that depends on the intensity of the formation, growth and stress index, index uniformity of growth was studied and calculated. The expediency of the use of these indices to predict the milk production of cows is determined.