Порівняння моделей П. Вуда та Дж. Нелдера для опису лактаційної динаміки голштинських корів

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.2.034.082.22

Автор
О.Ю. Сметана, кандидат сільськогосподарських наук
Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Анотація
У статті проаналізовано ефективність використання лактаційних моделей П. Вуда і Дж. Нелдера для характеристики динаміки місячних надоїв у голштинських корів. Встановлено, що рівняння Дж. Нелдера краще описує початок лактаційної кривої.

Ключові слова
голштинська худоба, лактаційна крива, описове моделювання, модель П. Вуда, модель Дж. Нелдера

Стаття
О.Ю. Сметана. Порівняння моделей П. Вуда та Дж. Нелдера для опису лактаційної динаміки голштинських корів

Список використаних джерел

 1. Гавриленко М. Оцінка молочних корів за стійкістю лактації / М. Гавриленко // Тваринництво України : науково-практичний журнал. — 2002. — № 3. — С. 17—19.
 2. Lombaard C. S. Hierarchical Bayesian modelling for the analysis of the lactation of dairy animals / C. S. Lombaard. — PhD thesis. — University of the Free State Bloemfontein : South Africa, 2006. — 265 p.
 3. Brody S. The rate of decline of milk secretion with the advance of the period of lactation / S. Brody, C. W. Turner, A. C. Ragsdale // The Journal of Generally Physiology. — 1923. — № 5. — P. 441—444.
 4. Гиль М. І. Використання математичних моделей для оцінки лактаційних кривих корів різних генотипів / М. І. Гиль // Науковий вісник НАУ. — К., 2007. — Вип. 114. — С. 31—44.
 5. Крамаренко С. С. Аналіз особливостей формування лактаційних кривих корів червоної степової породи на підставі моделі П. Вуда / С. С. Крамаренко, Н. П. Сученко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв, 2009. — С. 222—228.
 6. Баркарь Є. В. Використання моделі П. Вуда для апроксимації лактаційних кривих корів різних класів розподілу / Є. В. Баркарь // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. — Вінниця, 2013. — Вип. 2 (72). — С. 71—75.
 7. Каратєєва О. І. Опис та прогнозування лактаційних кривих у корів різних типів формування організму / О. І. Каратєєва // Таврійський науковий вісник. — Херсон, 2011. — Вип. 77. — С. 168—174.
 8. Сметана О. Ю. Математичне моделювання молочної продуктивності голштинської худоби різних угруповань з використанням рівняння П. Вуда / О. Ю. Сметана // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. — Біла Церква : БНАУ, 2010. — Вип. 3 (72). — С. 183—188.
 9. Сметана О. Ю. Характеристика динаміки змін лактаційних кривих голштинських корів різних груп відбору з використанням рівняння Гуо-Свольва / О. Ю. Сметана // Збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії. — Х. : РВВ ХДЗВА, 2010. — Вип. 20. — Том 1. — С. 135—140.
 10. Dag B. Application of different models to the lactation curves of unimproved Awassi ewes in Turkey / B. Dag, I. Keskin, F. Mikailsoy // South African Journal of Animal Science, 2005. — № 35 (4). — P. 238—243.
 11. Suman C. L. Models for milk protein of murrah buffaloes – a comparatne analysis / C. L. Suman, S. Prasad, G. S. Bisht, S. Pal // lndian J. Anim. Res., 2003. — № 37 (2). — Р. 142—144.
 12. Крамаренко С. С. Нові методи математичного моделювання лактаційних кривих за допомогою інтерполяції / С. С. Крамаренко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Новітні технології скотарства у ХХІ столітті”. — Миколаїв, 2008. — С. 159—164.
 13. Wood P. D. P. Algebraic model of the lactation curve in cattle / P. D. P. Wood // Nature. — 1967. — № 216. — P. 164—165.
 14. Nelder J. A. Inverse polynomials, a useful group of multi-factor response functions / J. A. Nelder // Biometrics. — 1966. — № 22. — P. 128—141.

А.Ю. Сметана. Сравнение моделей П. Вуда и Дж. Нелдера для описания лактационной динамики голштинских коров.
В статье проанализирована эффективность использования лактационных моделей П. Вуда и Дж. Нелдера для характеристики динамики месячных надоев голштинских коров. Установлено, что уравнение Дж. Нелдера лучше описывает начало лактационной кривой.

O. Smetana. Comparison of P. Wood’s and J. Nelder’s models to describe the lactation dynamic of the Holstein cows.
In the article the efficiency of lactation models by P. Wood and J. Nelder to characterize the dynamic of monthly milk yield of Holstein cows was analyzed. It is established that the equation of J. Nelder describes the beginning of the lactation curve better.