Фізико-хімічні властивості вовни та жиропоту вівцематок за умов використання у раціонах різних рівнів йоду

Номер, том, частина, рік
4(76), 2, 2, 2013

УДК
636.32/.38:577.153:612.015:577.1

Автор
П.В. Стапай, доктор сільськогосподарських наук, професор
Н.М. Параняк, кандидат сільськогосподарських наук, с. н. с.
В.М. Ткачук, кандидат сільськогосподарських наук, докторант
Інститут біології тварин НААН України, м. Львів

Анотація
Наведено результати дослідження впливу підвищених рівнів йоду на 25 і 50% у раціонах вівцематок асканійської тонкорунної породи на фізико-хімічні властивості вовни та захисні властивості жиропоту.

Встановлено, що збільшення норм йоду в раціонах вівцематок таврійського типу асканійської тонкорунної породи на 25% призводить до покращення хімічного складу і фізичних показників вовни за рахунок збільшення у вовні вмісту загальної сірки на 14%, цистину – на 3,5% і міцності волокон – на 10%. Покращення захисних властивостей вовняного воску відбувається завдяки зменшенню вмісту полярних ліпідів, неетерифікованих жирних кислот (НЕЖК), сквалену і збільшенню неетерифікованого холестеролу та ланостеролу у його складі.

Збільшення норм йоду в раціонах вівцематок таврійського типу асканійської тонкорунної породи на 50% не призводить до позитивних змін досліджуваних показників вовни.

Ключові слова
вівці, раціон, йод, вовна, жиропіт, ліпіди

Стаття
П.В. Стапай, Н.М. Параняк, В.М. Ткачук. Фізико-хімічні властивості вовни та жиропоту вівцематок за умов використання у раціонах різних рівнів йоду

Список використаних джерел

  1. Фізіолого-біохімічні основи живлення овець / [П. В. Стапай, І. А. Макар, В. В. Гавриляк та ін.]. — Львів : Лео-Бланк, 2007. — 98 с.
  2. Йод в організмі тварин і людини (біохімічні аспекти) / Л. І. Сологуб, Г. Л. Антоняк, Т. О. Антоняк та ін. // Біологія тварин. — 2005. — Т. 7, № 1—2. — С. 31—50.
  3. Седило Г. М. Роль мінеральних речовин у процесах вовноутворення / Г. М. Седіло. — Львів : Афіша, 2002. — 184 с.
  4. Норми годівлі, раціони і поживність кормів для різних видів сільськогосподарських тварин: довідник / [Г. В. Проваторов, В. І. Ладика, Л. В. Бондарчук та ін.]. — Суми : Унів. Кн., 2007. — 488 с.
  5. Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині : довідник / [В. В. Влізло, Р. С. Федорук, І. Б. Ратичта ін.; за ред. В. В. Влізла.] — Львів : СПОЛОМ, 2012. — 764 с.
  6. ДСТУІSО 3071:2007; П.В. Стапай, І.А. Макар, 1982.

П.В. Стапай, Н.Н. Параняк, В.М. Ткачук. Физико-химические свойства шерсти и жиропота овцематок в условиях использования в рационах разных уровней йода.
Приведены результаты исследования влияния повышенных уровней йода на 25 и 50% в рационах овцематок асканийской тонкорунной породы на физико-химические свойства шерсти и защитные свойства жиропота.

Установлено, что увеличение норм йода в рационах овцематок таврийского типа асканийской тонкорунной породы на 25% приводит к улучшению химического состава и физических показателей шерсти за счет увеличения в шерсти содержания общей серы на 14%, цистина – на 3,5% и прочности волокон – на 10%. Улучшение защитных свойств шерстного воска происходит благодаря уменьшению содержания полярных липидов, неэтерифицированных жирных кислот (НЭЖК), сквалена и увеличению неэтерифицированного холестерола и ланостерола в его составе.

Увеличение норм йода в рационах овцематок таврийского типа асканийской тонкорунной породы на 50% не приводит к позитивным изменениям исследуемых показателей шерсти.

P. Stapay, N. Paranyak, V. Tkachuk.Physical and chemical properties of wool and wool grease of ewes under the different iodine level in their diet.
The results of the influence of elevated iodine level (25 and 50% respectively) in Askanian fine-flees ewe’s diet on physical-chemical properties of wool and wool grease characteristics and their protective were presented.

It was established that elevated iodine level on 25% in the diet of Tavria type of Askanian fine-flees ewe’s accompanied by improvement of the chemical composition and physical characteristics of wool due to the increase the total sulfur content of wool by 14%, cystine – 3,5%, strength of fibers – 10%. Improving protective qualities of wool waxisby reducing due to the low polar lipids, NEFA, squalene and high level of non-esterified cholesterol and lanosterol in its composition.

The increase of iodine level on 50% in the diet of Tavria type of Askanian fine-flees ewe’s has not positive impact on the indices of wool.