Роль абіотичних факторів у формуванні врожаю насіння люцерни за різних укосів

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
631.53.01:633.31:58.0561

Автор
Л.К. Антипова, доктор сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
У статті наведено результати досліджень впливу термічного фактора і забезпечення рослин вологою на формування врожаю насіння люцерни різних укосів. Запропоновано найбільш ефективний проміжний укіс, за якого урожайність насіння збільшується на 19,5% порівняно із загальноприйнятим першим укосом.

Ключові слова
люцерна, насіння, укоси, середньодобові температури, сумарне водоспоживання, урожайність

Стаття
Л.К. Антипова. Роль абіотичних факторів у формуванні врожаю насіння люцерни за різних укосів

Список використаних джерел

  1. Черенков А. В. Кормова та насіннєва продуктивність покривних і безпокривних посівів люцерни / А. В. Черенков, О. О. Андрієнко // Корми і кормовиробництво : міжв. наук. зб. — Вінниця : Тезис, 2003. — № 50. — С. 27—33.
  2. Сараева Л. А. Качество кормов в степных районах Хакасия / Л. А. Сараева, О. Н. Непомнящая, Н. Г. Чуруксаева // Кормопроизводство. — 2006. — № 2. — С. 30—32.
  3. Цуркан Н. В. Стан і тенденції розвитку виробництва багаторічних трав у південному Степу України / Н. В. Цуркан // Корми і кормовиробництво : Міжв. темат. наук зб. — Вінниця, 2012. — № 74. — С. 48—52.
  4. Каталог сортів селекції мережі Інституту кормів УААН за ред. д. с.-г. наук, проф. В. Ф. Петриченка. — Вінниця, 2008. — 43 с.
  5. Антипова Л. К. Ріст і розвиток багаторічних трав на півдні України / Л. К. Антипова // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв : Миколаївський НАУ, 2012. — Вип. 1 (65). — С. 120—125.
  6. Каліберда В. Багаторічні трави в Степу / В. Каліберда — Одеса : Маяк, 1966. — 52 с.

Л.К. Антипова. Роль абиотических факторов в формировании урожая семян люцерны при разных укосах.
В статье приведены результаты исследований влияния температурного фактора и обеспечения растений влагой на формирование урожая семян люцерны при разных укосах. Предложен наиболее эффективный промежуточный укос, при котором урожайность семян увеличивается на 19,5% по сравнению с общепринятым первым укосом.

L. Antipova. Role of the abiotic factors in the formation of alfalfa seeds harvest of different mowings.
In this article the results of research on the influence of temperature factor and of humidity providing of the plants on the alfalfa seed crop formation at different mowings are given. The most effective interim on which seed yield is increased to the 19,5% in comparison with the first conventional mowing is proposed.