Ефективність використання бюджетних коштів на стабілізацію чисельності поголів’я тваринництва у Миколаївській області

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
142.5:636:338.43(477.73)

Автор
І.Т. Кіщак, доктор економічних наук, професор
Н.О. Корнєва, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Анотація
Досліджено динаміку зміни чисельності поголів’я великої рогатої худоби в господарствах всіх форм власності Миколаївської області та стан фінансової державної підтримки галузі. Надано пропозиції стосовно вдосконалення державної фінансової підтримки, спрямованої на стабілізацію поголів’я великої рогатої худоби.

Ключові слова
поголів’я, тваринництво, чисельність, фінансова підтримка, дотації, ефективність

Стаття
І.Т. Кіщак, Н.О. Корнєва. Ефективність використання бюджетних коштів на стабілізацію чисельності поголів’я тваринництва у Миколаївській області

Список використаних джерел

 1. Аранчій В. І. Стратегічні напрями розвитку тваринництва в Полтавській області / В. І. Аранчій, Д. С. Аранчій, О. П. Зоря // Технологический аудит и резервы производства. — 2011. — № 1 (1). — С. 46—48.
 2. Виклики і шляхи продовольчого розвитку / Б. Й. Пасхавер [та ін.]. — К. : Інститут економіки та прогнозування, 2009. — 432 с.
 3. Кіщак І. Т. Розвиток і підвищення ефективності кормовиробництва в Україні : дис. доктора економ. наук : 08.00.03 / І. Т. Кіщак ; Миколаївський державний аграрний ун-т. — Миколаїв, 2007. — 493 с.
 4. Кіщак І. Т. Обгрунтування та перспективи і напрями державної підтримки АПК / І. Т. Кіщак // Бізнес-навігатор. — Херсон, 2008. — С. 117—124.
 5. Месель-Веселяк В. Я. Напрями розвитку галузей тваринництва та їх державна підтримка / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. — 2004. — № 9. — C. 3—8.
 6. Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. № 806-р.
 7. Саблук П. Т. Глобалізація і продовольство : монографія / П. Т. Саблук, О. Г. Білоус, В. І. Власов. — К. : ННЦ ІАЕ, 2008. — 630 с.
 8. Статистичний щорічник Миколаївської області за 2011 рік / Головне управління статистики у Миколаївській області ; За ред. П. Ф. Зацаринського. — Миколаїв, 2012. — 643 с.
 9. Топіха І. Н. Кормовиробництво області в постреформований період / І. Н. Топіха // Вісник аграрної науки Причорноморя. — Миколаїв, 2001. — Спец. вип. 4 (13). С. 82—87.
 10. Шолойко А. С. Оцінка структури державної фінасової структури підтримки галузі тваринництва відповідно до класифікації СОТ / А. С. Шолойко. // Облік і фінанси АПК. — 2010. — № 3. — С. 17—21.
 11. Шуст О. А. Економічні проблеми державної підтримки українського скотарства / О. А. Шуст // Сталий розвиток економіки : Всеукр. наук.-виробн. ж-л. — 2011. — № 6. — С. 13—17.
 12. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Обьединенных наций [Електронний ресурс] — Режим доступу : www.fao.org

И.Т. Кищак, Н.А. Корнева. Эффективное использование бюджетных средств для стабилизации численности поголовья животноводства в Николаевской области.
В статье исследована динамика изменения численности поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех форм собственности Николаевской области и состояние государственной финансовой поддержки отрасли. Представлены предложения по совершенствованию оказания государственной финансовой поддержки, направленной на стабилизацию поголовья крупного рогатого скота.

I. Kischak, N. Korneva. Effi cient use of budget funds for stabilization of multitude animal husbandry in Mykolaiv region.
The dynamics of change in the number of cattle in farms of all types of ownership Mykolayiv region and state fi nancial government support are discussed. The proposals for improving the provision of public fi nancial support aimed at stabilizing the cattle are provided.