Соціально-вікові особливості участі жінок на ринку праці України

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
331.5:631.15

Автор
І.Г. Крилова, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Визначено соціальні, вікові особливості участі жінок у функціонуванні ринку праці України. Досліджено основні фактори, що мають суттєвий вплив на рівень економічної активності та зайнятості жінок.

Ключові слова
економічна активність, зайнятість, ринок праці, жінки, працевлаштування

Стаття
І.Г. Крилова. Соціально-вікові особливості участі жінок на ринку праці України

Список використаних джерел

  1. Праця України у 2012 році : статистичний збірник. — К. : Державний комітет статистики України, 2013. — 322 с.
  2. Економічна активність населення України у 2012 році : статистичний збірник. — Київ : Державний комітет статистики України, 2013. — 204 с.
  3. Жінки і чоловіки в Україні : статистичний збірник. — К. : Державна служба статистики України, 2013. — 120 с.
  4. Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу : [колективна монографія / за ред. Е. М. Лібанової]. — К. : Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, 2012. — 404 с.

И.Г. Крылова. Социально-возрастные особенности участия женщин на рынке труда Украины.
Определены социальные, возрастные особенности участия женщин в функционировании рынка труда Украины. Исследованы основные факторы, которые имеют влияющие на уровень экономической активности женщин и проанализирована их занятость.

I. Krylova. Social and age features of women’s participation in the labor market of Ukraine.
Social and age features of women’s participation in the functioning of the labor market of Ukrain were defined. The basic factors that have a significant impact on women’s economic activity were researched, analysis of their employment was conducted.