“Зелена” економіка: суперечності та перспективи розвитку

Номер, рік
1(77), 2014

УДК
330.101:504.03

Автор
Л.П. Марчук, кандидат економічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет

Анотація
Розглянуто зміст та основні принципи “зеленої” економіки. Висвітлено суперечності, пов’язані з її формуванням. Визначено перспективи розвитку “зеленого” бізнесу як форми функціонування “зеленої” економіки.

Ключові слова
“зелена” економіка, сталий розвиток, “зелений” бізнес, “чисті” технології, екологічна безпека

Стаття
Л.П. Марчук. “Зелена” економіка : суперечності та перспективи розвитку

Список використаних джерел

  1. Балакірєва О. М. Соціально відповідальний бізнес в Україні: поняття та основні чинники / О. М. Балакірєва, Ю. М. Галустян // Український соціум. — 2007. — № 5—6. — С. 100—102.
  2. Екосередовище і сучасність : монографія : т. 8: Природно-техногенна безпека / С. І. Дорогунцов, М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, П. П. Пастушенко. — К. : Кондор, 2008. — 528 с.
  3. Попова О. Л. Соціальні та екологічні параметри діяльності сільськогосподарських підприємств: диференціація за економічними класами / О. Л. Попова, Л. Л. Панкратова, М. Г. Бетлій // Економіка і прогнозування. — 2010. — № 4. — С. 110—125.
  4. Попова О. Агросфера : соціоекономічний зміст і засади сталого розвитку / О. Попова // Економіка України. — 2012. — № 5. — С. 73—84.
  5. Степаненко Б. В. Концептуальні підходи до визначення поняття “зелений бізнес” / Б. В. Степаненко // Економіка і прогнозування. — 2010. — № 4. — С. 22—37.
  6. Шубравська О. В. Розвиток аграрного ринку України в умовах дії інноваційних чинників // О. В. Шубравська, К. О. Прокопенко // Економіка і прогнозування. — 2011. — № 2. — С. 118—129.
  7. Report of the World Commision on Envirment and Development : Our Common Future [Електронний ресурс] // General Assambly of United Nations. — Режим доступу : http://www.un-document.net/weed-ocf.htm

Л.П. Марчук. “Зеленая” экономика: противоречия и перспективы развития.
Рассмотрены содержание и основные принципы “зеленой” экономики. Освещены противоречия, связанные с её формированием. Определены перспективы развития “зеленого” бизнеса как формы функционирования “зеленой” экономики.

L. Marchuk. “Green” economy: contradictions and perspectives of development.
The essence and the basis principles of “green” economy have been considered. The contradictions of its forming have been reflected. The perspectives of development of “green” business as functional form of “green” economy have been defined.