Оцінка сучасного гідрогеолого-меліоративного стану земель Каховського зрошуваного масиву

Номер, рік
2(78), 2014

УДК
631.6:626.86

Автор
О. В. Морозов, доктор сільськогосподарських наук
ДВНЗ “Херсонський державний аграрний університет”
І. О. Біднина, кандидат сільськогосподарських наук
Інститут зрошуваного землеробства НААН
В. В. Морозов, кандидат сільськогосподарських наук, професор
ДВНЗ “Херсонський державний аграрний університет”
В. Г. Найдьонов, кандидат сільськогосподарських наук, с.н.с.
Асканійська державна сільськогосподарська дослідна станція ІЗЗ НААН

Анотація
Надано оцінку просторової мінливості наслідків зрошення щодо рівневого і гідрохімічного режиму ґрунтових вод та стан агроіригаційних навантажень на зрошувані землі. Встановлено зв’язок площ підтоплених зрошуваних земель з величиною водоподачі на зрошення. Визначені закономірності надають можливість прогнозувати подальші зміни гідрогеолого-меліоративного стану земель за гідрогеологічними показниками під впливом багаторічного зрошення, своєчасно приймати оптимальні управлінські рішення щодо попередження деградаційних процесів на зрошуваних землях.

Ключові слова
зрошувані землі, гідрогеолого-меліоративний стан, рівень ґрунтових вод

Стаття
О. В. Морозов, І. О. Біднина, В. В. Морозов, В. Г. Найдьонов. Оцінка сучасного гідрогеолого-меліоративного стану земель Каховського зрошуваного масиву.

Список використаних джерел

  1. Інструкція з проведення грунтово-сольової зйомки на зрошуваних землях (до ВНД 33-5.5-11-02). — К. : Державний комітет України по водному господарству, 2002. — 40 с.
  2. Інформаційно-обчислювальне забезпечення моніторингу меліорованих земель. Частина 1 — Методика організації системи інформаційного забезпечення моніторингових робіт на зрошуваних землях: Посібник 3 до ВБН 33-5.5-01-97 “Організація і ведення еколого-меліоративного моніторингу”, ч. 1 — Зрошувані землі. — К. : Державний комітет України по водному господарству, 2002. — 65 с.
  3. Методика оцінки і прогнозу еколого-меліоративного стану меліорованих земель. Ч. 1 — Методика оцінки і прогнозу еколого-меліоративного стану і стійкості земель при зрошенні : Посібник 2 до ВБН 33-5.5-01-97. — К. : Держводгосп України, 2002. — 147 с.
  4. Методика проведення комплексу моніторингових робіт у системі Держводгоспу: част. 1; комплекс моніторингових робіт на масивах зрошення України // Методи виконання аналізів і визначення показників еколого-меліоративного стану земель: посіб. 1 до ВБН 33-5.5-01-7 // Організація і ведення еколого-меліоративного моніторингу. Ч. 1: Зрошувані землі. — К. : Державний комітет України по водному господарству, 2002. — 94 с.
  5. Морозов В.В. Изучение и оценка гидрогеолого-мелиоративного состояния орошаемых земель / В. В. Морозов. — Херсон : Херсонский СХИ, 1986. — 34 с.

А. В. Морозов, И. А. Биднина, В. В. Морозов, В. Г. Найденов. Оценка современного гидрогеолого-мелиоративного состояния орошаемых земель Каховского орошаемого массива.
Дана оценка влияния орошения на уровневый и гидрохимический режим грунтовых вод. Установлена корреляционная связь площадей подтопленных земель с объемами водоподачи на орошаемые земли. Полученные данные дают возможность прогнозировать дальнейшие изменения гидрогеолого-мелиоративного состояния земель по гидрогеологическим показателям, своевременно предпринимать оптимальные управленческие решения по предупреждению деградационных процессов на орошаемых землях.

A. Morozov, I. Bidnina, V. Morozov, V. Naidenov. The assisment of the modern hydrogeological and meliorative condition of irrigate lands in Kahovka irrigated array.
The influence of irrigation on the level and hydro chemical regime of groundwater is grounded. The correlation between flooded lands flooded with volumes of water supply on irrigated land is established. These data enable to predict future changes of hydro geological and land-improvement situation according to the hydro geological parameters, take timely management decisions as for the prevention of degradation processes on irrigated lands.