International experience of strengthen the financial capacity of the state

Number, year
3(79), Vol. 1, 2014
UNC 336.13(477)

The article deals with the international cooperation of Ukraine in the field of public finance. The study had revealed the possibility of using international experience in increasing the financial capacity of the state on the basis of an effective system of financial control using public resources.

A. Kostyrko. International experience of strengthen the financial capacity of the state.

Reference

1. Deyaki pytannya utvorennya strukturnykh pidrozdiliv vnutrishn’oho audytu ta provedennya takoho audytu v ministerstvakh, inshykh tsentral’nykh orhanakh vykonavchoyi vlady, yikh terytorial’nykh orhanakh ta byudzhetnykh ustanovakh, yaki nalezhat’ do sfery upravlinnya ministerstv, inshykh tsentral’nykh orhaniv vykonavchoyi vlady : postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1001-2011-p. – Data ostann’oho dostupu : 20.09.2014. – Nazva z ekranu.
2. Ofitsiynyy sayt PEMPAL (Public Expenditure Management Peer Assisted Learning) [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.pempal.org/?&lang=ru. – Data ostann’oho dostupu : 18.09.2014. – Nazva z ekranu.
3. Portna O. V. Finansovyy potentsial Ukrayiny : problemy ta perspektyvy / O. V. Portna // Problemy ekonomiky. – 2012. – #4. – S. 205 – 208.
4. Shums’kaS. S. Finansovyy potentsial Ukrayiny : metodolohiya vyznachennya ta otsinky / S. S. Shums’ka // Finansy Ukrayiny. – 2007. – #5. – S. 55 – 6