Dynamics of phosphoric mode of dark grey podzolic soil under the influence of different systems of fertilizer

Number, year
3(79), Vol. 1, 2014
UNC 631.445.2:631.81

The results over of long-term researches of influence of the mineral, organic and organo-mineral fertilizer systems with different saturation by organic fertilizers on the phosphorus mode of dark gray podzolic soil in the field short rotation change of fruit crop rotation of Western steppes of Ukraine are brought.

It is set that the best indicators of phosphorus mode are provided organic-mineral fertilizer system. The use of organo-mineral fertilization system assists increase of content of organic forms of phosphorus comparatively with mineral on 38 – 71 and 133 – 166 mg / kg soil, or 72 – 91 % comparatively with the unfertilized variant. In the deeper layer (20 – 40 cm) a difference was saved between the fertilized variants and control. However between variants with fertilizers a difference gradually diminished and in a layer a 40 – 60 cm content of фосфорорганічних connections in soil, where applied organic fertilizers, was practically at identical level.

At the compatible bringing of organic and mineral fertilizers the indexes of content of mineral connections of phosphorus and insoluble remain go down unimportant. With a depth (from a 60 – 80 cm) a difference in the indexes of different forms of phosphorus in soil between the different systems of fertilizer is practically leveled.

Organo-mineral fertilizer system also provided the increase of content of mineral connections of phosphorus comparatively with control, but to a lesser extent than mineral. The most subzero indexes of content of mineral forms of phosphorus were marked in  the variant of the organic system of fertilizer, where content of mineral phosphorus presented 549 мг/кг to soil and on 36 мг/кг was below from the index of variant, where applied the mineral system of fertilizer. With a depth the indexes of content of mineral phosphorus were stabilized.

Organo-mineral and organic fertilization systems provided practically the identical indexes of content of insoluble remain within the limits of 133 – 137 g/kg soil, or 13 % from content of gross phosphorus in all variants. With a depth content of insoluble remain went down.

V. I. Lopushniak. Dynamics of phosphoric mode of dark grey podzolic soil under the influence of different systems of fertilizer

Key words:
phosphoric mode, factions of phosphorus, darkly-grey podzolic soil, system of fertilizer, crop rotation.

Reference

1. Hospodarenko H. M. Osnovy intehrovanoho zastosuvannya dobryv / H. M. Hospodarenko. – K. : Nichlava, 2002. – 344 s.
2. Yzuchenye fosfornykh udobrenyy y fosfatnoho sostoyanyya pochv / V. Y. Tytova, L. D. Varlamova, E. V. Dabakhova [and others] // Ahrokhymycheskyy vestnyk. – 2011. – # 2. – S. 3 – 6.
3. Lisoval A. P. Zmina rodyuchosti i formuvannya urozhaynosti kul’tur zerno-buryakovoyi sivozminy na luchno-chornozemnomu karbonatnomu grunti Lisostepu Ukrayiny / A. P. Lisoval // Ahrokhimiya i gruntoznavstvo : mizhvid. temat. nauk. zb. Spets. vyp. : Grunty – osnova dobrobutu derzhavy, turbota kozhnoho. – Kharkiv, 2006. – Kn. 3. – S. 81 – 83.
4. Nosko B. S. Pryroda zalyshkovykh fosfativ ta yikh rol’ u pidvyshchenni efektyvnoyi rodyuchosti gruntiv / B. S. Nosko // Ahrokhimiya i gruntoznavstvo : mizhvid. temat. nauk. zb. Spets. vyp. : Grunty – osnova dobrobutu derzhavy, turbota kozhnoho. – Kharkiv, 2002. – Kn. 3. – S. 265 – 267.
5. Nosko B. S. Fosfatnyy rezhym hruntu i efektyvnist’ dobryv / B. S. Nosko. – K. : Urozhay, 1990. – 224 s.
6. Praktykum po ahrokhymyy : ucheb. posob. / pod red. akademyka RASKhN V. H. Myneeva. – M. : MHU, 2001. – 689 s.
7. Sen’kiv H. Fosfatnyy rezhym yasno-siroho lisovoho gruntu pry dovhotryvalomu zastosuvanni dobryv i vapna / H. Sen’kiv, M. Kostyuk // Visnyk L’vivs’koho derzhavnoho ahrarnoho universytetu : ahronomiya. – 2001. – # 5. – S. 449 – 453.
8. Yakist’ gruntu. Metody vyznachannya valovoho fosforu i valovoho kaliyu v modyfikatsiyi NNTs IHA im. O. N. Sokolovs’koho : DSTU 4290:2004. – [Chynnyy vid 2005–07–01].– K. : Derzhspozhyvstandart Ukrayiny, 2004. – 24 s. (Natsional’nyy standart Ukrayiny).