Evaluating the effectiveness of sales management of agricultural enterprises

Number, year
3(79), Vol. 1, 2014
UNC 658.811.003.13:338.439.5:631.11

The author explores the issues of agricultural sales management in Ukraine. The global competitive positions of country’s agriculture depend from efficiency of marketing of agricultural commodities in Ukraine. The aim of the article is to define the methodological approaches to evaluation of the sales management performance for agricultural enterprises.

There are different approaches to sales management, considering methodological aspects of calculation main indicators and sales channel evaluation. The author considers basic classical principles of marketing of agricultural commodities and shows the ways of solving current issues.

The efficiency of sales management system was analyzed in the article. It is impossible identify the sale channels for the main quantity of agricultural commodities.  The increase of price level for agricultural commodities does not guarantee the rising of producer incomes. On the author’s opinion, more efficient state and regional regulatory mechanisms were needed. The least were highly criticized for inefficiency, losses and corruption, which influence the agro-industrial sector. The government should assist the support and development initiatives, facilitate investment flows in strategic industries, and facilitate infrastructure improvement in order to achieve sales management efficiencies in agriculture. The issues of agricultural sales management in Ukraine highly related to the necessity of supply chain management and infrastructure development.

The peculiarities of agricultural sales activities and main evaluation techniques were highlighted. Despite the differences in expert opinions, the author presented main indicators of sales management efficiency, algorithm of evaluation stages, approaches to strategies evaluation.  Such methodological approaches can be used for agricultural enterprises and other firms in agribusiness industry.

T.A Tkachenko. Evaluating the effectiveness of sales management of agricultural enterprises

Keywords: sales management, marketing of agricultural commodities, agricultural enterprises.

Reference

T.A. Tkachenko
1. Artimonova I.V. Metodychni pidkhody do otsinky efektyvnosti marketynhovoyi diyal’nosti ahrarnykh pidpryyemstv / I.V. Artimonova // Aktual’ni problemy ekonomiky. – 2010. – # 5 (107). – S. 46 – 51.
2. Realizatsiya produktsiyi sil’s’kohospodars’kymy pidpryyemstvamy za 2013 rik. Statystychnyy byuleten’ – K.: Derzhavna sluzhba statysty Ukrayiny, 2014.
3. Herasymyak N.V. Teoretyko-metodychni pidkhody do otsinky efektyvnosti marketynhovykh zakhodiv promyslovoho pidpryyemstva / N.V. Herasymyak // Ekonomichnyy chasopys XXI. – 2012. – # 5 – 6. – S. 40 – 43.
4. Oherchuk Yu.V. Analiz orhanizuvannya zbutovoyi diyal’nosti vitchyznyanykh vyrobnykiv kavy / Yu.V. Oherchuk // Visnyk Natsional’noho universytetu «L’vivs’ka politekhnika». – 2003. – # 484. – S. 335 – 341.
5. Hudzenko N.M. Rol’ obliku zbutu dlya zabezpechennya kontrolyu protsesu realizatsiyi / N.M. Hudzenko // Naukovyy visnyk Natsional’noho ahrarnoho universytetu. – 2002. – Vyp. 56. – S. 263 – 265.
6. Vazhyns’kyy F.A. Otsinka efektyvnosti upravlinnya systemoyu zbutu mashynobudivnykh pidpryyemstv / F.A. Vazhyns’kyy, L.S. Nodzhak, A.V. Kolodiychuk // Ekonomika promyslovosti. – 2010. – # 1. – S. 119 – 122.
7. Osnovni ekonomichni pokaznyky vyrobnytstva produktsiyi sil’s’koho hospodarstva v sil’s’kohospodars’kykh pidpryyemstvakh za 2012 r. Statystychnyy byuleten’. – K. : Derzhavnyy komitet statystyky Ukrayiny, 2013.