Development of environmental auditing in rural building

3(80), vol. 2, 2014
UNC 631:15:658

In the article the relevance of the study of environmental auditing development in industrial and civil building in rural areas was determined. The practice of international standards aimed at ensuring ecological compatibility of building materials and constructions – the Environmental Management System BS 7750 was investigated. The environmental standards for construction activities used in the Russian Federation were defi ned. The model environmental auditing of industrial and civil building in rural areas of Ukraine was proposed.

I. Azhaman. Development of environmental auditing in rural building.

References:

1. Pro ekolohichnyi audyt : Zakon Ukrainy vid 24.06.2004 r., # 1862-IV. Elektronnyi resurs. — Rezhym dostupu : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1862-15 2. Krыlova H. D. Osnovы standartyzatsyy, sertyfykatsyy, metrolohyy : ucheb. / H. D. Krыlova. — M. : Audyt, 1998. — 460 c.
3. BES 6001:2009. Responsible Sourcing of Construction Products (Otvetstvennыi vыbor postavshchykov y proyzvodytelei stroytelnыkh materyalov). [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://14000.ru/projects/energy-effi ciency/BES6001.pdf
4. Pravyla y poriadok reitynhovoi otsenky sootvetstvyia obъektov nedvyzhymosty standartam ustoichyvosty sredы obytanyia («zelenoho stroytelstva»), STO NOSTROI. Rehystratsyonnыi nomer DS.NOS — 14.1 — 2012. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://cert-nostroy.ru/public/ns_bdocs/6_pdf.pdf
5. Pravyla funktsyonyrovanyia systemы dobrovolnoi sertyfykatsyy obъektov nedvyzhymosty — «Zelenыe standartы». Versyia 2.0. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://www.greenstand.ru/ i/ndocs/15/pravila.pdf
6. Pravyla y poriadok sertyfykatsyy predpryiatyi promыshlennosty stroytelnыkh materyalov po parametram nayluchshykh dostupnыkh tekhnolohyi. Rehystratsyonnыi nomer DS.NOS — 16.0 — 2012. [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://certnostroy.ru/public/ns_bdocs/112_pdf.pdf