Effect of feeding regime on the efficiency of growing fingerlings

3(80), vol. 2, 2014
UNC 639.312

The effect of feeding regimes on the effi ciency of cultivation of carp fi ngerlings and herbivorous fi sh in polyculture was studied. The infl uence of the multiplicity of feeding the average individual weight and yield of fi ngerlings was investigated; the fi sh productivity of nursery ponds and feed costs were determined. The economic effi ciency and optimal feeding regime for growing fi sh seed were proposed.

G. Danilchuk, E. Kravchenko, M. Savchuk. Effect of feeding regime on the efficiency of growing fingerlings.

1. Sherman I. M. Tekhnolohiia vyrobnytstva produktsii rybnytstva : pidruch. / I. M. Sherman, V. H. Rylov. — K. : Vyshcha osvita, 2005. — 351 s.
2. Danylchuk H. A. Biotekhnichni osnovy vyroshchuvannia ryboposadkovoho materialu z pidvyshchenoiu masoiu dlia zaryblennia vodoim pivdnia Ukrainy : dys. kandydata s.-h. nauk : 02.06.03 / Danylchuk Halyna Anatoliivna. — K., 2012. — 182 s.