Institute of economics and forecasting of NAS of Ukraine. The futures of government regulation of wholesale markets of agricultural products in Ukraine

3(80), vol. 2, 2014
UNC [338.242.4:338.43](477)1

The condition of government regulation of WMAP in Ukraine had been investigated. The legislative framework of state regulation WMAP had been analyzed. The ways to improve the legal framework in terms of regulation of WMAP had been proposed.

N. Gretskaya. Institute of economics and forecasting of NAS of Ukraine. The futures of government regulation of wholesale markets of agricultural products in Ukraine.

References:

1. Horbonos F. V. Orhanizatsiino-funktsionalna model optovoho rynku silskohospodarskoi produktsii na lokalnomu rivni / F. V. Horbonos, N. F. Pavlenchyk, A. O. Pavlenchyk, I. O. Korchynskyi // Ekonomika APK. — 2009. — # 7. — S. 108—120.
2. Domanska N. A. Holovni napriamy marketynhovoi stratehii optovykh rynkiv silskohospodarskoi produktsii / N. A. Domanska // Naukovyi visnyk lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii im. S. Z. Hzhytskoho. — 2014. — # 1 (58). — Tom 16. — Chastyna 1. — S. 165—177.
3. Kashuba Yu. P. Rehionalni optovi rynky silskohospodarskoi produktsii / Yu. P. Kashuba, Ya. S. Yanyshyn // Ekonomika APK. — 2012 — # 2. — S. 57—61.
4. Kopytets N. H. Osoblyvosti funktsionuvannia optovykh prodovolchykh rynkiv u zarubizhnykh krainakh / N. H. Kopytets // Naukovyi visnyk NAU. — 2007. — Vypusk 110. Chastyna 1. — S. 130—134.
5. Korinets R. Ya. Pro diialnist asotsiatsii optovykh rynkiv silskohospodarskoi produktsii / R. Ya. Korinets // Ekonomika APK. — 2011 — # 9. — S. 75—81.
6. Lysiuk V. M. Stratehiia rozvytku optovykh rynkiv silskohospodarskoi produktsii v Ukraini / V. M. Lysiuk // Ekonomichni innovatsii. — 2011. — Vypusk 43. — S. 151—159.
7. Melnyk I. O. Vyvchennia dosvidu funktsionuvannia optovykh rynkiv silskohospodarskoi produktsii v Polshchi yak efektyvnoho diiuchoho elementa rynkovoi infrastruktury / I. O. Melnyk, O. V. Koliichuk // Ahrosvit. — 2012. — # 1 — S. 37—41.
8. Stroiko T. V. Rozvytok optovykh rynkiv silskohospodarskoi produktsii yak elementu harantuvannia prodovolchoi / T. V. Stroiko — Ekonomika APK. — 2012. — # 12. — S. 43—48.
9. Moldavan L. V. Infrastrukturne zabezpechennia silskohospodarskoho rynku ta yoho vplyv na konkurentospromozhnist produktsii / L. V. Moldavan // Zabezpechennia konkurentospromozhnosti ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy na vnutrishnomu i zo-
vnishnomu rynkakh. Naukova dopovid / Za red. akad. UAAN V. M. Trehobchuka, chl.-kor. UAAN B. Y. Paskhavera. — K. : Int-t ekon. ta prohnozuv., 2007. — S. 106—117.
10. Shubravska O. V. Optovi rynky silskohospodarskoi produktsii: yevropeiskyi dosvid ta ukrainski perspektyvy / O. V. Shubravska, N. A. Ryndenko // Ekonomika Ukrainy. — 2012. — # 8. — S. 77—85.
11. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 9 chervnia 1999 r. # 997 «Pro optovi prodovolchi rynky» [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=997–99–%EF
12. Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 19 lystopada 2008 r. # 1447 «Pro skhvalennia Kontseptsii Derzhavnoi tsilovoi prohramy stvorennia optovykh rynkiv silskohospodarskoi produktsii» [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1447–2008–%D1%80
13. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 3 chervnia 2009 r. # 562 «Pro zatverdzhennia Derzhavnoi tsilovoi prohramy stvorennia optovykh rynkiv silskohospodarskoi produktsii» [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/562–2009–%D0%BF
14. Zakon Ukrainy vid 18 liutoho 2009 r. # 51 «Pro optovi rynky silskohospodarskoi produktsii» [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=1561–17&p=1326213140112791
15. Korinets R. Ya. Optovi rynky: normy ye, a pidtrymky nema / R. Ya. Korinets [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://www.agroprofi .com.ua/statti/539-s–o-.html
16. Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy vid 29 veresnia 2010 r. # 893 «Poriadok vykorystannia koshtiv, peredbachenykh u derzhavnomu biudzheti dlia nadannia finansovoi pidtrymky dlia stvorennia optovykh rynkiv silskohospodarskoi produktsii» [Elektronnyi resurs]. — Rezhym dostupu : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=8932010-%EF&p=1304260707868595