Зв’язок молекулярно-генетичних маркерів з показниками живої маси ягнят при народженні

3(80), vol. 2, 2014
UNC 636.32/38.082.12

The relationship of molecular genetic markers of multiple bloods of Karakul sheep with indicators of lambs’ live weight of lambs at their birth was studied. It was established that fenovariant V(-) can be used as a genetic marker of increased energy of fetal’s growth of multiple karakul sheep during their embryonic period.

B. Kirichenko, E. Barkar, S. Kot. Connection between molecular genetic markers and indicators of lambs’ live weight of lambs at their birth.

1. Ahapova Ye. M. Pokaznyky krovi svynei riznykh henotypiv i yikh zviazok iz shvydkistiu rostu / Ye. M. Ahapova, O. P. Reshetnichenko // Svynarstvo. — K. : Ahrarna nauka, 1996. — Vyp. 36. — S. 71—77.

2. Iovenko V. M. Molekuliarno-henetychni markery u populiatsiino-henetychnykh doslidzhenniakh ovets / V. M. Iovenko // Rozvedennia i henetyka tvaryn. — 2000. — # 30. — S. 68—69.
3. Metodycheskye ukazanyia po yspolzovanyiu antyhennыkh эrytrotsytarnыkh faktorov y polymorfnыkh system belkov y fermentov krovy v selektsyy ovets / [Kazanovskyi S. A., Anfynohenova T. A., Olkhovskaia L. V., Ostapenko V. Y.] — Stavropol, 1994. — 54 s.