Analytical tool of authentication of latent factors of effective enterprises’ management

3(80), vol. 2, 2014
UNC 005.3:005.642.4

An analytical tool which allows to identify the latent factors of effective enterprises’ management in dependence on the stage of their life cycle is considered. Recommendations are given in relation to the increase of effectiveness of agrarian production of enterprises, taking into account the phases of their life cycle.

A. Koliada. Analytical tool of authentication of latent factors of effective enterprises’ management.

References:

1. Berdnykova T. B. Analyz y dyahnostyka fynansovo-khoziaistvennoi deiatelnosty predpryiatyia : [ucheb. posob.] / Tatiana Borysovna Berdnykova. — M. : Os-89, 2013. — 215 s.
2. Volchek R. M. Kanonichni koreliatsii yak analitychnyi instrument upravlinnia finansovym stanom pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti / R. M. Volchek // Ekonomika APK. — 2012. — # 11. — S. 69—78.
3. Kramar I. Etapy rozvytku ta osoblyvosti zhyttievoho tsyklu malykh pidpryiemstv [Elektronnyi resurs] / I. Kramar, N. Marynenko // Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava. — 2011. — Vyp. 1 (4). — Rezhym dostupu : http://sepd.tntu.edu.ua
4. Yankovoi A. H. Mnohomernyi analyz v systeme STATISTICA : [monohrafyia] / Aleksandr Hryhorevych Yankovoi. — Odessa : Optymum, 2001. — Vyp. 2 — 325 s.